Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagsnummer:65/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Poul Erik Jensen og Jacob Ruben Hansen
Klageemne:Udlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i mangelfulde oplysninger i henhold til kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank, hvor han blandt andet havde en kassekredit        -978. Banken har fremlagt et tillæg af 5. august 2008 til kreditkontrakten , hvor kredittens maksimum blev forhøjet fra 150.000 kr. til 190.000 kr. Banken har oplyst, at den ikke er i besiddelse af den oprindelige kreditkontrakt, hvoraf blandt andet opsigelsesvarslet fremgik, men at bankens sædvanlige opsigelsesvarsel for sådanne kreditkontrakter til forbrugere er tre måneder, hvilket også fremgik af bankens systemer for denne kreditkontrakt.

Klageren, som havde sit privatengagement i banken, var ejer og medejer af en række selskaber. Selskaberne havde/har deres primære bankforbindelse i et andet pengeinstitut.

Ved brev af 9. oktober 2020 bad banken klageren om at ringe, idet banken i henhold til hvidvaskloven havde behov for at få opdateret sine oplysninger om klageren.

Banken har oplyst, at den som opfølgning på brevet forsøgte at ringe til klageren. Banken fik imidlertid ikke kontakt til klageren, hvorfor banken den 19. oktober 2020 sendte endnu et brev til klageren. Heraf fremgik, at banken ikke forstod klagerens brug af banken. Banken har oplyst, at det særligt drejede sig om en række transaktioner mellem klagerens private konti og selskabernes konti.

Umiddelbart herefter var klageren og banken i telefonisk kontakt. Banken har oplyst, at klageren forklarede transaktionerne med, at der var tale om lovlige låne-/gældsfor­hold mellem klageren og selskaberne (i nogle tilfælde også låne-/gældsforhold til tredjemand).

På baggrund af klagens forklaringer gennemgik banken klagerens kundeforhold igen. Det var bankens vurdering, at klagerens forklaringer ikke stemte overens med blandt andet transaktionernes posteringstekster og regnskaberne for selskaberne.

Ved et brev af 29. oktober 2020 opsagde banken klagerens engagement, herunder klagerens kredit. Af brevet fremgik blandt andet:

”Vi skriver til dig, fordi vi for nyligt har talt med dig om, at vi ikke forstår din brug af banken og derfor havde brug for nogle vigtige oplysninger.

Vi har nu gennemgået dit kundeforhold og de oplysninger, du har givet os, og på den baggrund vurderer vi, at vi stadig ikke har den nødvendige indsigt til at forstå og dokumentere, hvordan du bruger banken. Det betyder, at vi desværre ikke længere kan tilbyde dig at være kunde hos os.

Vi opsiger derfor dit engagement i Danske Bank med tre måneders varsel til den 29.01.2021. …”

Efterfølgende havde klageren og banken fortsat en dialog om klagerens brug af banken, men banken fastholdt opsigelsen, idet den fortsat ikke forstod klagerens brug af banken.

Den 5. februar 2021 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt kontoudskrifter for konto -978 for perioden fra den 1. januar 2020 til den 29. oktober 2020 og har markeret de transaktioner, som banken fandt usædvanlige/som banken ikke forstod.

Klageren har under sagens forberedelse fremlagt diverse fakturaer i forbindelse med en ombygning af hans hus og leasing af en bil.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Danske Bank skal genetablere kredit -978.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken skal genetablere kreditten, idet han ikke har foretaget nogen ulovligheder, herunder hvidvask.

Som det fremgår af kontoudtogene, har han det seneste år foretaget en ombygning af sit hus, hvilket han har orienteret banken fuldt ud om. Han har modtaget 200.000 kr. til ombygningen, der tidligere var udlagt til et af ham ejet selskab. Der har i den forbindelse været en del transaktioner på hans konto.

Yderligere har han skiftet bil. Han har fremlagt bilag vedrørende en leasingaftale og en tilknyttet transaktion vedrørende bilen.

Der har også været tale om en del udlæg og mellemregninger med hans far, hvilket han har orienteret banken om.

Banken siger, at den tager sit samfundsansvar alvorligt, hvilket han ikke kan se ud fra bankens handlemåde, idet hans to butikker har været udsat for et stort pres i forbindelse med Covid-19. Han har som følge heraf foretaget nogle udlæg fra sin konto med den bedste hensigt, hvilket imidlertid har givet udfordringer med hensyn til opsigelse af kontoen.

Hans samtaler med bankens medarbejder om hans anvendelse af banken har været en prøvelse, da medarbejderen var både fræk og ubehøvlet. Desværre var det ikke nogen konstruktiv dialog - så banken kunne få den rigtige forståelse af hans anvendelse af kontoen.

Danske Bank har anført, at banken i henhold til hvidvasklovens kapitel 3, herunder § 11, skal kende sine kunder, deres formål med forretningsforbindelsen og forstå deres brug af banken.

Klageren har ikke i tilfredsstillende grad kunnet forklare sin brug af banken, herunder en række transaktioner, som banken fandt usædvanlige. Det drejede sig særligt om en række transaktioner mellem klagerens private konti og konti tilhørende de selskaber, som klageren var ejer og medejer af.

Opsigelsen skete i henhold til og i overensstemmelse med hvidvasklovens § 14, stk. 5, kreditkontrakten og bankens almindelige forretningsbetingelser - forbrugere.

Opsigelsen var saglig og skete på papirformat i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 6, stk. 5, samt kreditaftalelovens § 27, stk. 2.

Med henvisning til Ankenævnets tidligere afgørelser er det som udgangspunkt op til banken selv at afgøre, hvilke krav der stilles til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer.

Ankenævnets bemærkninger

Den 29. oktober 2020 opsagde banken kundeforholdet med klageren med virkning fra den 29. januar 2021 med henvisning til hvidvaskloven, idet banken anførte, at den efter en gennemgang af kundeforholdet og de oplysninger, som klageren havde givet, vurderede, at den ikke forstod hans brug af banken.

En stillingtagen til sagen beror på, om banken var berettiget til at opsige kundeforholdet med klageren. I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvorledes virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Ankenævnet finder således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse den 29. oktober 2020 af klagerens kundeforhold i banken var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.