Overskridelse af 20%-reglen vedrørende placering i aktier udstedt af samme emittent.

Sagsnummer:369/2001
Dato:14-02-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Kåre Klein Emtoft, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ratepension - 20 %-reglen
Ledetekst:Overskridelse af 20%-reglen vedrørende placering i aktier udstedt af samme emittent.
Indklagede:Skjern Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmål om, hvorvidt indklagede har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren og dennes ægtefælle som følge af, at aktiebeholdningen i hver deres ratepensionsdepot var i strid med den dagældende bank- og sparekasselovs § 42 b, idet værdipapirer udstedt af en enkel emittent oversteg 20% af ordningens værdi.

Sagens omstændigheder.

Klageren og dennes ægtefælle, H, har hver en ratepensionsordning hos indklagede.

Pr. 1. januar 1997 var værdien af klagerens ratepension 205.544,53 kr. Heraf var 25.494,53 kr. placeret på kontantkonto, mens 180.050 kr. udgjorde værdien af klagerens ratepensionsdepot.

Pr. samme dato var værdien af H's ratepension 239.257,71 kr. Heraf var 196.627,71 kr. på kontantkonto, mens 42.630 kr. udgjorde værdien af H's ratepensionsdepot.

Den 7. februar 1997 afregnede indklagede H's køb af 500 stk. aktier i Scanbox Danmark til kurs 300. Handlen blev inkl. kurtage afregnet til 150.750 kr., og aktierne blev indlagt i H's ratepensionsdepot.

Den 11. februar 1997 afregnede indklagede klagerens køb af 500 stk. aktier i Knud I. Larsen til kurs 268. Handlen blev inkl. kurtage afregnet til 134.670 kr., og aktierne blev indlagt i klagerens frie depot hos indklagede.

Den 6. marts 1997 blev Knud I. Larsen aktierne flyttet/handlet over til klagerens ratepensionsdepot til kurs 283, svarende til 141.500 kr.

Pr. den 31. december 1997 var værdien af klagerens ratepension faldet til 129.773,98 kr., fordelt med 30.673,98 kr. på kontantkontoen og 99.100 kr. på depotet. Værdien af H's ratepension var faldet til 185.648,91 kr., fordelt med 11.948,91 kr. på kontantkontoen og 173.700 kr. på depotet.

Den 14. december 1998 afregnede indklagede H's salg af Scanbox aktierne til kurs 128. Handlen blev afregnet til 63.680 kr.

Knud I. Larsen aktierne mistede deres værdi som følge af selskabets konkurs.

Ved skrivelse af 9. oktober 2001 rettede klageren henvendelse til indklagede med krav om erstatning for tabet på Knud I. Larsen og Scanbox aktierne, som blev opgjort til henholdsvis 141.500 kr. og 87.070 kr. (150.750 kr. - 63.680 kr.). Klageren gjorde gældende, at indklagede var ansvarlig for, at der i strid med den dagældende bank- og sparekasselovs § 42 b, jf. nu § 10, stk., 5 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1100 af 12. december 2000, var investeret mere end 20% af værdien af ratepensionerne i et enkelt aktieselskab.

Ved skrivelse af 10. oktober 2001 afviste indklagede kravet.

Parternes påstande.

Den 18. oktober 2001 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at aktierne blev købt efter rådgivning fra indklagede, der anbefalede købene af de pågældende aktier.

Han var ikke bekendt med 20%-reglen og blev ikke informeret herom. Den rådgivende medarbejder var tilsyneladende heller ikke bekendt med reglens eksistens, idet han i givet fald næppe ville have anbefalet aktiekøbene.

Indklagede burde have indrettet sine systemer således, at der ikke skete investeringer i strid med lovgivningen.

Indklagede har ikke opfyldt sin handlepligt og bør derfor erstatte tabet på aktierne.

Indklagede har anført, at klageren på egen hånd har truffet beslutning om gennemførte køb og salg af værdipapirer. Dette gælder såvel investeringer for pensionsmidler som de mange handler klageren har foretaget for frie midler.

Det bestrides således, at de pågældende aktier blev købt på indklagedes anbefaling. Aktierne har ikke været at finde i indklagedes egenbeholdning i 1997 eller senere, og aktierne er ikke indgået i indklagedes anbefalinger.

Klageren er gentagne gange blevet orienteret om 20%-reglen. På trods heraf har klageren også tidligere gennemført markante overskridelser af reglen, eksempelvis i december måned 1996, hvor der for et næsten tilsvarende beløb blev købt 500 stk. aktier i Neurosearch. Ved afhændelsen af disse aktier blev der realiseret en gevinst på mere end 18.000 kr.

Klagerens manglende overholdelse af 20%-reglen kan ikke medføre et erstatningsansvar for indklagede.

Knud I. Larsen aktierne blev købt for frie midler.

Der er ikke årsagssammenhæng mellem på ene side den kendsgerning, at 20%-reglen ikke blev overholdt, og på den anden side fremkomsten af kurstab på de indkøbte aktier.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ved købet af Knud I. Larsen og Scanbox aktierne til henholdsvis klagerens og dennes ægtefælles ratepensionsdepot skete der en væsentlig overskridelse af 20%-grænsen i bank- og sparekasselovens dagældende § 42b, jf. nu § 10, stk. 5, i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1100 af 12. december 2000. Formålet med reglen er at begrænse risikoen på pensionsopsparinger.

Indklagede havde en strafsanktioneret pligt til at påse, at reglen blev overholdt. Indklagedes undladelse heraf medfører imidlertid ikke i sig selv et erstatningsansvar for indklagede, idet spørgsmålet herom afhænger af, om de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Ankenævnet finder, at det i forbindelse med de pågældende handler påhvilede indklagede at orientere klageren om overskridelsen af 20%-grænsen. Indklagede har anført, at klageren gentagne gange blev orienteret herom, og at han på trods heraf gennemførte markante overskridelser, mens klageren har anført, at han aldrig har hørt om reglen.

På den baggrund finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidne forklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald på finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.