Indsigelse mod hæftelse for kredit. Misbrug af Nemid. Falsk.

Sagsnummer:379/2018
Dato:30-04-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Poul Erik Jensen, Morten Bruun Pedersen, Peter Stig Hansen og Inge Kramer
Klageemne:Kassekredit - hæftelse
Udlån - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for kredit. Misbrug af Nemid. Falsk.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger: IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod at hæfte for en kredit i Bank Norwegian AS begrundet i misbrug af hendes Nemid.

Sagens omstændigheder

Den 1. juli 2016 blev der med klagerens Nemid indgået en aftale med Bank Norwegian AS om et betalingskort med en kredit på 30.000 kr. Rentesatsen var 21,93% om året. Af aftalen fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

2. Kort beskrivelse af korttjenesten
Kreditkortet er et betalingskort, … Kortindehaveren kan disponere over kreditkortet inden for de aftalte beløbsgrænser. … Udnyttet kredit tilbagebetales i overensstemmelse med kontoudtoget/fakturaen.

8. Morarente
Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt, tillægges særlige morarenter, jf. de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger sidst i aftalen.

18. Fakturering og betaling
Betaling af udnyttet kredit sker i overensstemmelse med nærmere aftale mellem Bank Norwegian og kortindehaveren. Vilkårene for betaling fremgår af fakturaen. Hvis betalingen ikke sker rettidigt i henhold til fakturaen, kan Bank Norwegian spærre kreditkortet. Ved forsinkelser debiteres morarenter og afgifter i overensstemmelse med den gældende prisliste.

...

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

… Renter og afdrag betales månedligt med mindst 3% af det fakturerede beløb, minimum DKK 300,-

… Ved manglende eller for sen betaling har Bank Norwegian ret til at påregne morarente med 24%. Derudover tillægges et eller flere rykkergebyrer på 100 kr. pr. stk. samt eventuelle inkasso-omkostninger. Morarenten debiteres månedsvis og bliver pålagt næstkommende forfaldsdag.

Desuden har kunden pligt til at kompensere banken for øvrige inddrivelsesomkostninger, dvs. omkostninger og provisioner, der påløber på grund af inddrivelsen af fordringen.

Hvis kreditgiveren har overdraget inddrivelsessagen til en advokat, et inkassobureau eller en anden inddrivelsesvirksomhed, indgår virksomhedens fakturering i inddrivelsesomkostningerne til kortindehaveren.

…”

Kortet blev i perioden juli - december 2016 anvendt til 77 køb og seks kontanthævninger. I samme periode blev der foretaget fem indbetalinger på henholdsvis 600 kr., 720 kr., 1.114,63 kr. og 2 x 1.200 kr. Den 1. januar 2017 var kreditten i minus med 39.284,34 kr.

Banken rykkede klageren for betaling. Klageren gjorde gældende, at hun havde været udsat for identitetstyveri, og at kreditkortaftalen var blevet indgået af tredjemand ved anvendelse af klagerens Nemid uden klagerens kendskab eller samtykke.

Banken overgav sagen til inkasso hos et eksternt firma, F, som rykkede klageren for betaling ved rykkerbreve den 24. marts 2017 og den 27. marts 2017.

Den 11. juli 2017 udfyldte og underskrev klageren en ”Blanket for bestridelse af kredit/lån” til banken. Heraf fremgik blandt andet (Fortrykt):

”…

Kreditten

 

Hvornår og hvordan fik du kendskab til kreditten/lånet hos Bank Norwegian

Forklaring:
Da jeg fik en SMS om at jeg skulle sætte penge ind.

Forklar hvorfor du bestrider kreditten/lånet?

Forklaring:
Har aldrig optaget det.

Er der andre kreditter/lån som er betalt ud samtidig med din kredit hos Bank Norwegian?

Ja ( )

Nej (x)

Beløb
Men et lån på 40000 optaget ikke af mig i Basis Bank.

NemID

 

Har du givet dit NemID eller andre former for betalingsmiddel til andre personer?

Ja (x)

Nej ( )

Forklaring:
Kun hjemmehjælp og kun i hjemmet.

Hvis ja, beskriv hvornår og hvordan du videregav dit betalingsmiddel og / eller kode?

Forklaring:
NemID når jeg skal have hjælp til at bestille sygesikring over nettet eller kontokik. Har ikke netbank. Har engang glemt bankkort i nabos bil men ikke kode på.

Er du blevet truet i forbindelse med at du overgav dit NemID

Ja ( )

Nej (x)

Hvis ja, forklar:

Hvilken er hvilke bank(er) er din primære?

[P]

Har du mistanke om hvem der har brugt dit NemID for at signere aftalen hos Bank Norwegian?

Ja (x)

Nej ( )

hvis ja, specificeres hvem med navn og evt. personnummer:

[Navn]
Tidligere nabo [Adresse]

Legitimation

 

Har du mistet din ID?

Ja ( )

Nej (x)

Forklaring:

 

Klageren anmeldte endvidere sagen til politiet.

Ved stævning af 27. august 2018 anlagde banken retssag mod klageren med krav om betaling af 39.284,34 kr. med tillæg af renter 24 % p.a. fra den 2. januar 2017 og med tillæg af 100 kr. i inkassogebyr og 300 kr. i rykkergebyrer. Klageren nedlagde påstand om frifindelse.

Den 12. november 2018 blev sagen hævet af retten og henvist til behandling i Ankenævnet.

Den 20. november 2018 indgav klageren en klage over Bank Norwegian AS til Ankenævnet.

På forespørgsel fra Ankenævnets sekretariat fremkom banken den 8. maj 2019 med følgende redegørelse for proceduren for låneoptagelsen:

”Bank Norwegian AS’ kunder søger om lån via bankens hjemmeside, hvor kunden anmodes om at give fyldestgørende oplysninger om sig selv og sine økonomiske forhold. Kunden skal bl.a. oplyse sin civilstand, sine indkomstforhold og størrelsen på kundens gældsforpligtelser.

Bank Norwegian AS udfører herefter en kontrol med udgangspunkt i kundens oplysninger, ligesom det bliver undersøgt, om kunden har betalingsanmærkninger eller kreditspærre. Der bliver herefter foretaget en beregning af, om kunden har tilstrækkelig likviditet til at få tilbudt et lån af Bank Norwegian AS.

Ønsker kunden herefter at tage imod et lånetilbud fra Bank Norwegian AS, bliver sagen manuelt vurderet, og oplysningerne fra kunden kontrolleret. Kunden signerer herefter låneaftalen digitalt ved anvendelse af kundens digitale signatur, herunder ved anvendelse af kundens Nemid med både brugernavn, adgangskode og nøglekort.

Ved låneoptagelsen den 1. juli 2016 og ved forøgelsen den 2. september 2016 blev telefonnummeret […] angivet. Telefonnummeret er registreret i klagerens navn.

Bank Norwegian AS sendte en SMS-besked til det oplyste telefonnummer den 1. juli 2016 i anledning af lånets oprettelse.

Banken sendte derudover tre SMS-beskeder til det oplyste telefonnummer den 7. december 2016, den 9. januar 2017 og den 7. marts 2017 i anledning af misligholdelse af kreditkortaftalen.

Klagerens digitale signatur blev derudover anvendt gentagne gange til at logge ind på ”MinSide” hos Bank Norwegian AS.”

Banken har fremlagt en oversigt, ifølge hvilken der fra tre forskellige IP-adresser med Nemid blev logget på ”Min side” 25 gange i perioden 1. juli 2016 - 13. november 2016.

På baggrund af en opfordring fra klageren til banken om at fremlægge de oplysninger, som banken havde noteret om klageren, oplyste banken i et indlæg af 20. maj 2019:

”Bank Norwegian AS anmoder i forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet om samtykke til at indhente oplysninger om kunden hos RKI og Debitorregistret. Det er disse registre, som banken fører sin kontrol igennem. Bank Norwegian AS indhenter oplysninger fra RKI og Debitorregistret om bl.a. betalingsanmærkninger på kunden, eller om der er registreret et kreditvarsel i CPR-registreret (kreditspærre).

Bank Norwegian AS kontakter ikke kunden telefonisk eller pr. e-mail.”

Ved en straffedom afsagt den 17. december 2019 blev en tiltalt fundet skyldig i bedrageri og dømt til blandt andet at betale 30.000 kr. i erstatning til Bank Norwegian AS’ inkassofirma vedrørende den omhandlede kredit. Af dommen fremgik blandt andet:

”…

Efter bevisførelsen finder retten tiltaltes forklaring utroværdig og forsøgt konstrueret til lejligheden. …

Under hensyn til ovenstående, og henset til vidnet [klagerens] forklaring, som retten finder troværdig, sammenholdt med at det alene er tiltalte, som har afdraget på lånene, findes det bevist, at det var tiltalte, som ansøgte om lånene og at dette skete uden [klagerens] samtykke.

…”

Klageren forklarede som vidne under straffesagen blandt andet:

”…

Vidnet forklarede, at hun i 2016 boede på […], hvor tiltalte også på et tidspunkt boede hos sin kæreste. Hun huskede ikke, om tiltalte i 2016 boede på […], idet hun har haft en hjerneskade. Hun har derfor svært ved at huske blandt andet datoer. Tiltalte hjalp hende med daglige gøremål, herunder at købe ind. Når tiltalte købte ind for hende, fik han altid rede penge. Tiltalte havde endvidere hjulpet hende med hendes telefonabonnement, da tiltalte havde arbejdet i en telefonforretning.

Hun opbevarede sine personlige papirer i en mappe, herunder nem-id, bankpapirer, regninger og skattepapirer, som lå i en skuffe. Det kunne ske, at tiltalte havde set, at hun opbevarede sine personlige papirer i denne mappe, idet hun måske havde vist ham mappen i forbindelse med at han hjalp hende med sit telefonabonnement. Hun vidste godt, at hun skulle passe på sit nem-id. Der er nu hendes hjemmehjælper, som hjælper hende med betalinger på netbank. Hun havde ikke lånt tiltalte sit nem-id eller dankort.

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Bank Norwegian AS skal frafalde ethvert krav mod hende i henhold til kreditaftalen.

Bank Norwegian AS har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sagen bør ikke afvises af Ankenævnet.

Hun opbevarede sit Nemid nøglekort og sin Nemid kode i en mappe i en skuffe i hjemmet, som hendes hjemmehjælper havde adgang til, fordi hun ikke selv var/er i stand til at anvende Nemid over nettet. Hendes personnummer, som var Nemid brugernavnet, lå ikke samme sted.

Hun har en tidligere nabo mistænkt for at have fundet oplysningerne, men hun aner ikke hvordan.

Hævningerne blev stort set alle foretaget i lokalområder, hvor hun ikke havde bopæl, og hvor hun på grund af sygdom ikke kunne tage til ved egen hjælp.

Hun blev ikke kontaktet af banken om kortet/kreditten før hun fik en sms om restance.

Personen der misbrugte hendes ID er efter politiets oplysninger blevet tiltalt herfor.

Hun har ikke udvist erstatningspådragende adfærd/uforsigtighed i et sådant omfang, at hun kan gøres erstatningsansvarlig for bankens tab.

Banken har selv handlet uforsigtigt ved at etablere kreditten.

Hun er alvorligt syg, modtager kontanthjælp og er indstillet til plejebolig.

Bank Norwegian AS har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren hæfter for kreditkortaftalen samt de konstaterede hævninger på kreditkortet.

Der foreligger en bindende aftale mellem klageren og banken. Klageren har ikke fremlagt relevant materiale, der dokumenterer, at hun ikke skulle have indgået aftalen.

Kreditkortaftalen blev indgået ved anvendelse af klagerens personlige Nemid. Klagerens påstand om, at hun ikke skulle have indgået kreditkortaftalen, kan ikke tillægges betydning, uden at påstanden bakkes op af øvrig dokumentation.

Klageren har ikke angivet eller dokumenteret, hvem der skulle have misbrugt hendes identitet, eller hvem der måtte være den endelige modtager af de hævede beløb på kreditkortet.

Det er ikke af afgørende betydning, at klageren har foretaget politianmeldelse. Dette understøttes af retspraksis, jf. for eksempel Østre Landsrets kendelse af 25. april 2017 (gengivet i FM 2017.124), hvor en fogedbegæring i en tilsvarende sag blev fremmet uanset, at rekvisitus havde politianmeldt forholdet.

Hvis det lægges til grund, at klageren ikke indgik kreditkortaftalen, hæfter klageren for trækkene på kreditkortet i henhold til et fuldmagtsforhold mellem klageren og vedkommende tredjemand. Klageren har tilgængeliggjort og overladt sine personfølsomme oplysninger til tredjemand på en sådan måde, at hun ved sin handlemåde har accepteret indgåelsen af kreditaftalen.

Hvis det lægges til grund, at klageren ikke indgik kreditkortaftalen, hæfter klageren endvidere direkte over for banken som følge af betydelig uforsigtighed i forbindelse med indgåelse. Klageren har ikke redegjort for, hvordan tredjemand skulle være kommet i besiddelse af hendes Nemid med tilhørende kode.

Nemid’s særlige personlige karakter og de heri liggende muligheder for misbrug bevirkede, at klageren havde pligt til at opbevare sit Nemid forsvarligt og i videst muligt omfang sikre, at det ikke blev anvendt af uvedkommende tredjemænd.

Klageren har oplyst, at hun ikke mener at have oplyst koden direkte til tredjemand, at det ikke kan afvises, at hun har oplyst sin Nemidkode til tredjemand, og at hun opbevarede sit Nemid sammen med sin kode. Klagerens opbevaring af Nemid og kode var i direkte strid med vilkårene for anvendelsen af NemID og havde i sig selv karakter af grov uagtsomhed.

Klageren har ikke anført en anden plausibel forklaring på, hvordan hendes Nemid angiveligt er blevet misbrugt, andet end at misbruget har kunnet finde sted, ved at klageren enten har oplyst sin kode direkte til tredjemand eller har haft sit Nemid med tilhørende kode liggende fremme under besøg fra tredjemænd.

Der er blevet optaget lån i flere forskellige banker ved anvendelse af klagerens Nemid, og klageren har bestridt flere af disse lån.

Klageren har udvist en så betydelig grad af uforsigtighed ved at have til-gængeliggjort sine personfølsomme oplysninger og dermed muliggjort misbrug af hendes Nemid, at hun som følge af sin handlemåde hæfter direkte over for banken i henhold til kreditaftalen. Dette understøttes af retspraksis, jf. for eksempel Østre Landsrets kendelse af den 26. oktober 2016 (gengivet i FM 2016.275), hvor en fogedbegæring i en sag blev fremmet som følge grov uagtsomhed i en situation, hvor debitor havde udleveret koden til hendes Nemid.

Alene det forhold, at en debitor udleverer koden til sit personlige Nemid, er tilstrækkeligt til at statuere uforsigtighed og en deraf afledt forpligtigelse. Dette understøttes yderligere af Østre Landsrets dom af den 22. september 2017 (gengivet i UfR 2018.406 Ø), hvor indehaveren af et NemID blev dømt til at hæfte for et optaget lån som følge af uagtsomhed.

Klageren har udvist en betydelig grad af uagtsomhed ved at overlade sine personfølsomme oplysninger til tredjemand og derved muliggjort de uberettigede kreditkorttrækninger. Derudover reagerede klageren ikke på hverken bankens eller inkassofirmaets talrige henvendelser i næsten et halvt år. Klageren har således intet foretaget sig for at forhindre et yderligere misbrug af sine personfølsomme oplysninger. Klageren er som følge heraf ifaldet et erstatningsansvar over for Indklagede.

Hvis klageren ikke hæfter for kreditaftalen, vil hun opnå en uberettiget berigelse på bankens bekostning. Klageren hæfter derfor over for banken ud fra en berigelsesgrundsætning.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at sagen skal afvises, da en afgørelse af sagen kræver en bevisførelse i form af partsforklaring fra klageren og eventuel vidneforklaring fra tredjemand, der ikke kan finde sted ved Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Det er ved dommen af 17. december 2019 fastslået, at kreditaftalen om det omhandlede betalingskort med en tilknyttet kredit hos Bank Norwegian AS blev indgået af domfældte ved misbrug af klagerens Nemid.

Klageren forklarede som vidne under straffesagen, at domfældte, der boede i samme ejendom som hende, hjalp hende med daglige gøremål, herunder indkøb, hvor han altid fik rede penge med. Hun opbevarede sine personlige papirer i en mappe, herunder nem-id, bankpapirer, regninger og skattepapirer, som lå i en skuffe. Hun havde ikke lånt tiltalte sit nem-id eller dankort.

Ankenævnet finder ikke, at banken har godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at klageren i forhold til banken hæfter for kreditaftalen, uanset at den er frembragt ved falsk.

Klageren får herefter medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Bank Norwegian AS skal inden 30 dage frafalde ethvert krav mod klageren i henhold til den omhandlede kredit.

Klageren får klagegebyret tilbage.