Debitering af hævetransaktionen trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:314/2002
Dato:23-12-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Lisbeth Baastrup, Kåre Klein Emtoft, Ole Reinholdt, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Debitering af hævetransaktionen trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører en hævetransaktion i en pengeautomat hos indklagede, hvor klageren gør gældende, at hun ikke modtog det hævede beløb.

Sagens omstændigheder.

Mandag den 4. marts 2002 blev der på klagerens konto hos indklagede hævet 3.000 kr. vedrørende en samme dag klokken 16:21 foretaget hævetransaktion i indklagedes pengeautomat ved Rødovre station.

Klageren har anført, at hun ikke modtog noget beløb ved hævningen. Søndag den 3. marts 2002 omkring klokken 14:45 forsøgte hun forgæves at hæve 5.000 kr. i samme automat; hun forsøgte 4 til 5 gange. Den følgende dag forsøgte hun igen klokken ca. 16:00 og prøvede da at hæve 5.000 kr. og 4.000 kr. og til sidst 3.000 kr., hvor hun modtog en kvittering, men ingen penge.

Under sagen er fremlagt bogføringsstrimmel fra pågældende pengeautomat vedrørende perioderne 3. marts 2002 klokken 13:58 til 16:00 og 4. marts 2002 klokken 14:56 til 17:00.

Klageren rettede efterfølgende henvendelse til indklagede og gjorde gældende ikke at have modtaget beløbet på 3.000 kr. Sagen blev i denne forbindelse forelagt indklagedes interne revision. I en erklæring af 9. juli 2002 fra revisionen er anført :

"3/3 2002

If. kundens brev skulle hun forgæves (4-5) gange have prøvet at hæve kr. 5.000 ca. kl. 15.45.

I perioden mellem kl. 13.59 og kl.16.19 har kortet ikke været indført i pengeautomaten ved Rødovre Station.

4/3 2002

If. kundens brev skulle hun ca. kl. 16.00 have prøvet at hæve først kr. 5.000 (2 gange). kr. 4.000 (2 gange) og til sidst kr. 3.000. Ved sidste forsøg fik hun kun en kvittering, men ingen penge.

I perioden mellem kl. 14.56 og kl.17.00 har kortet været indført i pengeautomaten kl. 16.18 uden afvisning og uden at der blev hævet penge. kl. 16.19 er der udbetalt kr. 2.000 til anden kunde og kl. 16.20.15 bliver [klagerens] kort indført i pengeautomaten igen og der blev udbetalt kr. 3.000. Transaktionen bliver afsluttet kl. 16.21.14."

Parternes påstande.

Klageren har den 5. august 2002 indbragt sagen for Ankenævnet.

Ifølge klageskemaet er klagerens påstand:

"a) At få mine penge udbetalt, b) At strimlen forelægges - gerne anonymiseret. c) At tale med teknikeren - jeg har fået afslag. d) At kunderne informeres om risikoen ved at benytte automaterne eller sikrer sig imod dette. e) At blive behandlet med en smule respekt som enhver anden kunde."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun hverken ved hæveforsøgene den 3. marts 2002 eller den følgende dag modtog noget beløb. Ved den sidste transaktion modtog hun en kvittering, men ikke nogen penge. Begge dage var der andre, som heller ikke fik penge eller kvittering bortset lige før klokken 16.21 den 4. marts.

Pengeautomaten må have været fejlbehæftet, idet den ikke har registreret hendes hæveforsøg den første dag og ikke alle hæveforsøg den anden dag.

Hun afviser at automaten - mod sædvane - har udstedt kvittering, før pengene blev udbetalt, og at hun skulle være gået fra dem. Hun har ikke forladt automaten, før der stod "indsæt kort" på skærmen, hvilket betyder at hendes ekspedition var afsluttet.

En gennemgang af strimlen viser flere gange "fejl på kortet" og "program error". I syv tilfælde, heraf det ene hendes eget, er der ikke udbetalt penge. I disse tilfælde fremgår det ikke, hvorfor der ikke er udbetalt beløb.

I forbindelse med hendes indsigelse blev der tilkaldt en mekaniker/tekniker, hvilket må være et udtryk for, at der var en mistanke om fejl ved maskinen.

Indklagede har anført, at automaten blev undersøgt for differencer. Det blev endvidere undersøgt, om der var faldet sedler ved siden af fremførselsbåndet. Ingen af undersøgelserne tyder på, at automaten har undladt at udbetale det omhandlede beløb.

Heller ikke den fremlagte strimmel tyder på, at der har været noget galt med transaktionen. Hævningen er sket inden for rimelig tid, ca. 1 minut, og transaktionen er ikke blevet afbrudt.

Der har ikke været andre henvendelser om manglende udbetaling.

Notatet fra den interne revision støtter endvidere, at der ikke var uregelmæssigheder ved klagerens udbetalinger.

Det eneste, der kan være sket, er, at automaten mod sædvane har udstedt kvitteringen, før beløbet er udbetalt, og klageren dermed er gået, før pengene blev udbetalt.

Den fremlagte strimmel taler mod klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet, da enhver isætning af et kort i automaten bliver registreret på strimlen. De syv tilfælde, som klageren har fremhævet om manglende udbetalinger, er tilfælde, hvor kontohaveren alene har spurgt til kontoens saldo.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen for så vidt angår spørgsmålet om manglende udbetaling fra pengeautomaten vil forudsætte bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør vedtægternes § 7, stk.1.

Med hensyn til klagerens øvrige påstande bemærkes, at disse ikke angår en formueretlig tvist, hvorfor Ankenævnet ikke kan behandle dem.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.