Krav om ændring af formulering i bankens samtykkeerklæring vedrørende opbevaring af værdipapirer i samledepot.

Sagsnummer:154/2020
Dato:30-09-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Depot - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om ændring af formulering i bankens samtykkeerklæring vedrørende opbevaring af værdipapirer i samledepot.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om ændring af formulering i bankens samtykkeerklæring vedrørende opbevaring af værdipapirer i samledepot.

Sagens omstændigheder

I december 2019 købte klageren udenlandske værdipapirer via Danske Bank som en markedsordre på New York Stock Exchange, Inc. I den anledning anmodede banken ved et brev af 10. januar 2020 klageren om at underskrive bankens samtykkeerklæring om opbevaring af udenlandske værdipapirer i samledepot. Af brevet fremgik blandt andet:

 

”Danske Bank kan opbevare værdipapirer i et samledepot efter aftale med sine kunder, jf. § 72, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens eller bankens forretningsforbindelses navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører Danske Banks eller forretningsforbindelsens kunder. …

Da jeg har udenlandske værdipapirer i mit depot

• giver jeg her mit samtykke til, at banken anvender samledepot til at opbevare mine udenlandske værdipapirer

• bemyndiger jeg her banken til at disponere over samledepoterne og dermed også over værdipapirerne på mine vegne - banken kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den valgte forretningsforbindelse …

Banken kan kun foretage dispositioner over mine værdipapirer i overensstemmelse med mine instruktioner. … ”

Klageren gjorde indsigelse mod formuleringen om bemyndigelse til banken til at disponere i samtykkeerklæringen. Banken afviste at ændre formuleringen.

Banken har henvist til, at følgende fremgår af bankens ”Betingelser for depoter”:

2.4. Samledepoter

Ved accept af Depotaftalen giver Kunden Danske Bank bemyndigelse til at opbevare Kundens værdipapirer i et samledepot sammen med andre værdipapirer, der tilhører en eller flere af Danske Banks øvrige kunder eller anden tredjemand. Dette gælder alle værdipapirer, hvad enten de opbevares via en værdipapircentral eller en Depotbank.

Værdipapirer, der opbevares i et samledepot, opbevares i Danske Banks eller Depotbankens navn og er hos Danske Bank eller den relevante Depotbank registreret med oplysning om, at værdipapirerne tilhører henholdsvis Danske Banks eller den relevante Depotbanks kunder.

2.6. Øvrige forhold

Danske Bank kan alene disponere over et værdipapir på Kundens depot efter Kundens instrukser og/eller i henhold til Depotaftalen. Dette gælder også selvom Danske Bank holder værdipapiret via et samledepot eller et individuelt depot etableret hos en tredjemand.

Derudover er Danske Bank berettiget til på vegne af Kunden at gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde gældende love og regler i en given jurisdiktion, eller for at Danske Bank kan levere Serviceydelsen.”

Parternes påstande

Den 29. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal ændre sin formulering om bankens adgang til at dis­ponere i samtykkeerklæringen, eventuelt til den af ham foreslåede formulering.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør ændre formuleringen ”bemyndiger jeg her banken til at disponere over samledepoterne og dermed også over værdipapirerne på mine vegne - banken kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den valgte forretningsforbindelse”. At ”bemyndige” betyder at give formel tilladelse eller fuldmagt til at træffe beslutninger, at råde over noget og have ret til at bestemme, hvordan det skal bruges. Han vil ikke give banken lov til at gøre, hvad den vil med hans ejendom, herunder overdrage en sådan bemyndigelse til en anden forretningsforbindelse. Han betvivler, at lov om finansiel virksomhed skulle tvinge kunder i en bank, der opbevarer kunders udenlandske værdipapirer i samledepot, til at give banken hals- og håndsret over kundens ejendom. Han har afvist bankens formulering og foreslået banken en klargørende formulering. Banken har uden nogen begrundelse eller stillingtagen til hans argumenter afvist at ændre formuleringen.

Banken bør endvidere ændre formuleringen i forhold til den umiddelbart derefter følgende begrænsning af bankens dispositionsret ”Banken kan kun foretage dispositioner over mine værdipapirer i overensstemmelse med mine instruktioner”. I et punkt i samtykkeerklæringen kræver banken således dispositionsret over hans udenlandske værdipapirer, og i en eftersætning fraskriver banken sig dispositionsret, med mindre han har givet instruktioner herom.

Han vil give lov til, at hans udenlandske værdipapirer må anbringes i et af banken valgt samledepot. Hans samtykke vil alene angå placeringen af værdipapirerne, ikke at banken kan råde over hans papirer og bestemme, hvordan de skal bruges. På et tidspunkt i hans og bankens dialog om formuleringen antydede banken, at den måske ikke havde tydeliggjort en distinktion mellem ”generel dispositionsret” og ”konkret dispositionsret”. Der er tale om en ad hoc distinktion, som ikke fremgår af erklæringen, men kun af bankens svar, og derfor kan den ikke lægges til grund for bankens opretholdelse af formuleringen. Hvis banken indføjede sin ad hoc-opdeling i samtykkeerklæringen med tydeliggørelse af, at ”generel” her betyder ret til at flytte depotet rundt og ”konkret” betyder kundens uindskrænkede ret til at disponere over sit papir, kan han acceptere erklæringen.

Danske Bank har anført, at bankens samtykkeerklæring opfylder betingelserne i § 72, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Bankens samtykkeerklæring udgør et juridisk nødvendigt og tilstrækkeligt dokument.

Banken kan ikke tilpligtes at skulle acceptere en af klageren foreslået formulering.

Det står banken frit for at bestemme om og hvornår, bankens dokumenter eller dele heraf, herunder formuleringer, skal ændres.

Ankenævnets bemærkninger

I december 2019 købte klageren udenlandske værdipapirer via Danske Bank på børsen i New York. Banken anmodede klageren om at underskrive bankens samtykkeerklæring til opbevaring af udenlandske værdipapirer i samledepot. Banken henviste til § 72, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Af denne bestemmelse fremgår, at en finansiel virksomhed kan opbevare en kundes værdipapirer i et samledepot, hvis den finansielle virksomhed har informeret den enkelte kunde om retsvirkningerne heraf, og kunden har givet samtykke hertil.

Det fremgår af det brev, som Danske Bank anmodede klageren om at underskrive, at banken kun kan ”foretage dispositioner over mine værdipapirer i overensstemmelse med mine instruktioner”.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt er op til banken selv at afgøre, hvordan banken vil udforme sine dokumenter, herunder for at banken kan opfylde sine forpligtelser efter lovgivningen. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at ændre formuleringen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.