Spørgsmål om sletning af pant i forbindelse med tvangsauktion.

Sagsnummer:531/1993
Dato:31-01-1995
Ankenævn:Peter Blok, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen, Søren Stagis, Jens Ole Stahl
Klageemne:T - Tvangsauktion
Ledetekst:Spørgsmål om sletning af pant i forbindelse med tvangsauktion.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

På grund af økonomiske vanskeligheder solgte klageren primo 1989 sin landbrugsejendom til sin ægtefælle.

I ejendommen var tre lån i BRF Kredit på oprindeligt i alt 1.031.000 kr. med prioritet foran to ejerpantebreve på henholdsvis 220.000 kr. og 110.000 kr., der lå til sikkerhed for lån hos indklagede.

BRF accepterede ikke ægtefællen som debitor.

På begæring af BRF Kredit blev ejendommen solgt på tvangsauktion den 18. januar 1990. BRF Kredit overtog ejendommen som ufyldestgjort panthaver for et bud på 830.000 kr.

Ifølge en skrivelse af 13. februar 1991 fra kreditforeningens advokat blev ejendommen videresolgt pr. 1. maj 1990 for 1.145.000 kr., hvorefter kreditforeningens restkrav blev opgjort til ca. 45.000 kr.

Den 13. juni 1990 blev auktionsskødet til køberen tinglyst. Samme dag blev ejerpantebrevene slettet i tingbogen som udækkede ved tvangsauktion.

I februar 1990 var der indgået aftale om afvikling af klagerens og ægtefællens engagement med indklagede. Som et led heri blev der den 29. marts 1990 etableret et kautionssikret omlægningslån på 180.000 kr. med en månedlig ydelse på 3.000 kr.

Indklagede imødekom i juli 1993 klagerens krav om refusion af den merrente, der var tilskrevet omlægningslånet som følge af, at en indbetaling foretaget den 3. juni 1993 var indsat på fejlkonto indtil den 22. juli 1993. Indklagede har under klagesagens forberedelse redegjort for fejltagelsen overfor kautionisterne.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at fremlægge dokumentation for, i hvilket omfang man har modtaget betaling til dækning af ejerpantet i forbindelse med kreditforeningens videresalg af ejendommen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at det må formodes, at indklagede har fået betaling til dækning af ejerpantebrevene i forbindelse med videresalget af ejendommen, idet ejerpantebrevene blev slettet af tingbogen den 13. juni 1990. Ved at fremlægge en opgørelse vedrørende salget, som indklagede må have modtaget fra BRF Kredit, kan det dokumenteres, i hvilket omfang indklagede har modtaget betaling.

Indklagede har anført, at ejerpantebrevene ikke blev dækket ved tvangsauktionen, hvorfor auktionskøber har krævet dem slettet af tingbogen, jf. retsplejelovens § 581. Sletningen har således ikke fundet sted på indklagedes foranledning, ligesom sletningen ikke er udtryk for, at indklagede har modtaget betaling til dækning af pantet.

Ankenævnets bemærkninger:

Da ejerpantebrevene til indklagede ikke opnåede dækning på tvangsauktionen over ejendommen, kunne BRF Kredit som auktionskøber - eller den, til hvem BRF Kredit havde videresolgt ejendommen - forlange ejerpantebrevene slettet af tingbogen, jf. retsplejelovens § 581. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at indklagede har modtaget betaling i henhold til ejerpantebrevene i forbindelse med BRF Kredits videresalg af ejendommen.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.