Indsigelse mod gebyrer i forbindelse med overførsel af pensionskonti og indfrielse af lån ved skift af pengeinstitut.

Sagsnummer:495/2021
Dato:16-06-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:Indsigelse mod gebyrer i forbindelse med overførsel af pensionskonti og indfrielse af lån ved skift af pengeinstitut.
Indklagede:Bank Nordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod gebyrer i forbindelse med overførsel af pensionskonti og indfrielse af lån ved skift af pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klagerne var kunder i BankNordik, hvor de blandt andet havde lønkonti, en budgetkonto, en opsparingskonto, et boliglån -092, et billån -457 sikret ved et ejerpantebrev i bolig, et billån -443 sikret ved et ejerpantebrev i bolig, en kapitalpension -188 ”uskattet”, en pensionskonto -365 ”skattet” og en pensionskonto -793 ”uskattet”.

Klagerne har oplyst, at følgende fremgik af gældsbrevene vedrørende boliglån -092, billån -457 og billån -443 (vejledende oversættelse foretaget af klagerne):

”Uanset aftalte betalingsordning, kan skyldner i lighed med banken, opsige gælden, helt eller delvis, med 14 dages varsel. Hvis banken opsiger gælden har skyldner krav på saglig begrundelse.”

Den 20. september 2021 modtog banken en overførselsanmodning, hvoraf fremgik, at klagerne ønskede at overføre deres indlånskonti og pensionskonti til et andet pengeinstitut, P.

Banken modtog den 20. september 2021 endvidere en mail fra klagerne, hvoraf fremgik, at de opsagde deres tre lån i banken med 14 dages varsel.

Den 28. september 2021 opgjorde banken klagernes indlånskonti og overførte dem til P, og den 6. oktober 2021 blev klagernes tre lån i banken indfriet. Banken beregnede sig i den forbindelse et gebyr på i alt 5.100 kr., der fremkom således:

 

Kontotype

Kontonummer

Ekspeditionsgebyr ved opgørelse

Boliglån

-092

1.500 kr.

Billån med pant i ejerpantebrev i bolig

-457

1.500 kr.

Billån med pant i ejerpantebrev i bolig

-443

0

Kapitalpension ”uskattet”

-188

1.000 kr.

Pensionskonto ”skattet”

-365

1.000 kr.

Pensionskonto ”skattet”

-793

100 kr.

I alt

 

5.100 kr.

Den 12. oktober 2021 gjorde klagerne over for banken indsigelse mod de beregnede gebyrer. Banken fastholdt, at den var berettiget til at beregne sig gebyrer på i alt 5.100 kr.

Af bankens vejledende oversættelse af prisbogen, der var gældende på daværende tidspunkt, fremgår blandt andet:

Pension og forsikring

 

Udbetaling og omlægning

Anmodning om overførsel

Pris

Pr.

 

Kapitalpensionskonto til andet PI – 1. konto

1.000 kr.

Konto

 

 

 

 

”Eftirlønar”/Pensionskonto til andet PI – 1. konto

1.000 kr.

Konto

 

Pensionskonto til andet PI – efterfølgende konto

100 kr.

Konto

Lån og kreditter

Andre gebyrer

Indfrielse af lån

Pris

Pr.

 

Indfrielse af lån før udløb, fortsat kundeforhold

500 kr.

Lån

 

Indfrielse af lån før udløb, ikke fortsat kundeforhold

1.500 kr.

Lån

…”

Parternes påstande

Den 29. oktober 2021 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at BankNordik skal tilbagebetale de opkrævede gebyrer på 5.100 kr.

BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken uberettiget har opkrævet gebyrer på i alt 5.100 kr. i forbindelse med, at de skiftede bank.

På grund af utilfredshed med at banken tager negativ rente fra første krone af alle deres pensionsopsparinger, valgte de at flytte engagementet til en anden bank. Desuden var der ikke overensstemmelse mellem BankNordiks forretningsplan og deres behov og værdier.

Det er problematisk for den frie konkurrence på markedet, at de skal betale betydelige gebyrer til den bank, som de ønsker at afslutte kundeforholdet til, fordi de har fundet en bedre finansiel leverandør.

Bankens prispolitik stavnsbinder kunder, når banken tager betydelige gebyrer ved overførsel af pensionskonti og lån til en anden bank.

Banken har ikke oplyst dem om disse gebyrer ved indgåelsen af kundeforholdet.

Ifølge gældsbrevene kan lånene opsiges med frigørende virkning af både långiver og låntager med 14 dages varsel. Banken har derfor ikke været berettiget til at tage eks- peditonsgebyrer ved opgørelse af lånene, da opsigelsesfristen var overholdt fra deres side.

Banken tager gebyr for overførsel af pensionskonti til en anden bank. Kunden har imidlertid ikke mulighed for selv at forestå overførslen af pensionskonti.

Såfremt banken har hjemmel til at tage gebyr for overførsel af et engagement til en anden bank, kunne det i princippet være af en hvilken som helst størrelse. Om beløbet opleves som betydeligt eller ubetydeligt afhænger herefter af den enkeltes økonomi.

Deres nye bank har oplyst, at den ikke tager gebyr, hvis en kunde ønsker at afslutte kundeforholdet og overføre engagementet til en anden bank.

BankNordik har anført, at de gebyrer, der er opkrævet i forbindelse med overførslen af engagementet til en anden bank, er i overensstemmelse med bankens prisbog, som til enhver tid kan findes på bankens hjemmeside.

Banken er i henhold til side 17 i prisbogen berettiget til at opkræve 1.500 kr. i gebyr pr. lån, der er indfriet før udløb, når kundeforholdet ikke fortsættes. Banken valgte ikke at trække et gebyr på 1.500 kr. for indfrielse af billån -443 med pant i ejerpantebrev i bolig, selv om dette var berettiget i henhold til bankens prisbog. Banken har fortsat ikke i sinde at opkræve dette beløb.

Såfremt klagerne havde indfriet lånene før udløb, men klagerne forblev kunder i banken, ville de være blevet opkrævet et gebyr i forbindelse med førtidsindfrielse på 500 kr. pr. lån, jf. bankens prisbog side 17.

Herudover tager banken altid et gebyr i forbindelse med overførsel af pensionskonti til andet pengeinstitut, jf. side 14 i bankens prisbog vedrørende opgørelse af pensionskonti.

Klagerne anfører, at de har opsagt lånene inden for den i gældsbrevene nævnte opsigelsesfrist på 14 dage. Derfor mener klagerne ikke, at banken kan opkræve gebyrer i forbindelse med indfrielse af lån før udløb i forbindelse med, at engagementet overføres til en anden bank.

Klagerne hæfter sig ved opsigelsesfristen i gældsbrevet, som de har oversat til dansk. Dog har opsigelsesfristen intet med de opkrævede gebyrer at gøre. Opsigelsesfristen omhandler blot klagernes og bankens adgang til at opsige låneaftalen og ikke ovennævnte gebyrer, der er trukket i forbindelse med indfrielse af lån før udløb og udbetaling af pensionskonto til en anden bank i overensstemmelse med bankens prisbog, som til enhver tid er tilgængelig for klagerne og andre kunder på bankens hjemmeside.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne var kunder i BankNordik, hvor de blandt andet havde nogle indlånskonti, tre lån og tre pensionskonti.

Den 20. september 2021 modtog banken en overførselsanmodning, hvoraf fremgik, at klagerne ønskede at overføre deres indlånskonti og pensionskonti til et andet pengeinstitut, P. Samme dag modtog banken endvidere en mail fra klagerne, hvoraf fremgik, at de opsagde deres tre lån i banken med 14 dages varsel.

Den 28. september 2021 opgjorde banken klagernes indlånskonti og overførte dem til P, og den 6. oktober 2021 blev klagernes tre lån i banken indfriet. Banken beregnede sig i den forbindelse et samlet gebyr på 5.100 kr., herunder et gebyr på 1.500 kr. pr. lån for førtidsindfrielse af de to lån i forbindelse med skift af bank og et gebyr på 1.000 kr. pr. konto for overførsel af de to pensionskonti og 100 kr. for overførsel af den tredje pensionskonto. Banken har oplyst, at den valgte ikke at opkræve et gebyr for førtidsindfrielse af det tredje lån i forbindelse med skift af bank, selv om den var berettiget hertil i henhold til prisbogen. 

Selv om klagerne over for banken opsagde lånene med 14 dages frist i henhold til opsigelsesfristen i gældsbrevene, finder Ankenævnet, at banken var berettiget til at opkræve et gebyr for indfrielse og afvikling af lånene.

Ankenævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de af BankNordik opkrævede gebyrer, der er i overensstemmelse med bankens prisbog, som der henvises til i gældsbrevene, samlet set overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for påkrævet til dækning af bankens gennemsnitlige omkostninger i forbindelse med overførslen af klagernes engagement.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte gebyrerne som urimelige.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.