Krav om indgåelse af akkordaftale.

Sagsnummer:210/2019
Dato:19-09-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, David Sander Hjortsø, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Akkord - afslag
Ledetekst:Krav om indgåelse af akkordaftale.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Fionia Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes krav om indgåelse af akkordaftale.

Sagens omstændigheder

Klagerne, M og H, var kunder i Fionia Bank (nu Finansiel Stabilitet).

Klagerne optog den 24. oktober 2007 et fælles lån på opr.1.750.000 kr., der skulle afvikles med en månedlig ydelse på 12.500 kr. Renten var variabel og udgjorde for tiden 6 % om året. H gav blandt andet til sikkerhed for lånet underpant i et ejerpantebrev på 1.200.000 kr. med pant i en af hende ejet ejendom, E.

M drev en erhvervsvirksomhed, der ligeledes var kunde i Fionia Bank (nu Finansiel Stabilitet).

Nova Bank Fyn (nu Finansiel Stabilitet) stillede på vegne klagerne i maj 2011 en tabsgaranti over for Totalkredit på et beløb op til 1.918.000 kr. for et lån på opr. 3.718.000 kr. i E, som klagerne havde optaget i Totalkredit.

Klagernes engagement i Fionia Bank (nu Finansiel Stabilitet) blev efterfølgende misligholdt. I juli 2011 tilbød Finansiel Stabilitet klagerne en akkord på 1.644.000 kr., som skulle afdrages over 10 år. Tilbuddet var betinget af, at der også blev indgået tilsvarende akkordaftaler med H’s øvrige kreditorer. Finansiel Stabilitet modtog ikke dokumentation for, at der var indgået tilsvarende aftaler med de øvrige kreditorer, og ved et brev af 3. december 2011 tilbagekaldte Finansiel Stabilitet tilbuddet.

M lukkede sin erhvervsvirksomhed og blev herefter taget under konkursbehandling. Konkursboet blev i 2012 afsluttet med en dividende til simple kreditorer på 0,4586 %.

Finansiel Stabilitet indgav i 2013 en fogedrekvisition, begrænset til 500.000 kr., med henblik på at inddrive det fælles lån hos H og få afklaret hendes økonomiske forhold. Ved et fogedretsmøde den 27. juni 2013 fik Finansiel Stabilitet udlæg i E og i en bil tilhørende H. Bilen blev efterfølgende solgt, og provenuet tilgik Finansiel Stabilitet.

I april 2018 sendte Finansiel Stabilitet påkrav til klagerne om betaling af deres gæld.

I september 2018 bad Finansiel Stabilitet klagerne om at underskrive skylderklæringer vedrørende deres gæld med henblik på at afbryde forældelse og om at sende dokumentation for deres økonomiske situation med henblik på vurdering af et eventuelt forlig eller akkord.

Finansiel Stabilitet fik i september 2018 vurderet E til 3.995.000 kr. af en ejendomsmægler.

I december 2018 indgav Finansiel Stabilitet en begæring om tvangsauktion over E til fogedretten som et led i inddrivelsen af klagernes fælles lån. Der blev indkaldt til et fogedretsmøde den 21. februar 2019.

Klagerne har fremlagt en ”Vurderingskladde” udfærdiget af Totalkredit den 4. januar 2019, hvoraf fremgår, at markedsværdien af E var 3,6 mio. kr.

Den 25. januar 2019 sendte klagerne økonomiske oplysninger til Finansiel Stabilitet. De tilbød samtidig en akkord på betaling af 1.200.000 kr. med indbetaling af 200.000 kr. på daværende tidspunkt og en afdragsordning på 5.000 kr. om måneden til fuld og endelig afgørelse af deres gæld til Finansiel Stabilitet. Klagerne anførte endvidere, at de ville forsøge at flytte sagen over i en anden bank, så Finansiel Stabilitet ”slap for garantien”.

Den 4. februar 2019 modtog Finansiel Stabilitet skylderklæringer underskrevet af klagerne den 31. januar 2019, hvoraf blandt andet fremgik, at H’s gæld til Finansiel Stabilitet udgjorde 2.271.305,79 kr. med tillæg af renter fra den 5. september 2018, og M’s gæld til Finansiel Stabilitet udgjorde 3.477.762,88 kr. med tillæg af renter fra den 5. september 2018. Restgælden på det fælles lån udgjorde 2.241.484,94 kr., med tillæg af renter fra den 5. september 2018.

Finansiel Stabilitet afviste klagernes akkordtilbud.

Den 19. februar 2019 holdt Finansiel Stabilitet møde med klagerne, hvor det blev aftalt at udsætte fogedretsmødet berammet til den 21. februar 2019 samt, at klagerne skulle sende et nyt forligstilbud vedlagt et budget.

Klagerne sendte det aftalte til Finansiel Stabilitet den 22. februar 2019 og tilbød at betale 1.200.000 kr. med en afdragsordning på 10.000 kr. pr. måned. Den 12. marts 2019 afviste Finansiel Stabilitet tilbuddet og anførte, at klagernes ejendom skulle sælges, idet klagernes boligudgifter lå væsentlig over, hvad Finansiel Stabilitet kunne acceptere. Finansiel Stabilitet bad klagerne om at udbyde ejendommen til salg hos en ejendomsmægler og om at give Finansiel Stabilitet salgsfuldmagt.

Ved en mail af 12. marts 2019 til Finansiel Stabilitet kom klagerne med et forhøjet akkordtilbud på 1.800.000 kr.  med en afdragsordning på 12.000 kr. pr. måned mod, at Finansiel Stabilitet frafaldt kravet om tvangssalg og salgsfuldmagt. I en efterfølgende mail af 1. april 2019 til Finansiel Stabilitet redegjorde klagerne for deres indkomstforhold.

Ved en mail af 3. april 2019 til klagerne anførte Finansiel Stabilitet følgende:

”Tak for jeres mail af 1.april 2019, hvor I redegør for jeres indkomst.

Som tidligere nævnt, kan FS ikke deltage i en akkord, så længe der er u-realiserede aktiver. FS kan dog acceptere en aftale om afvikling, mod samtidig at modtage en salgsfuldmagt til jeres ejendom.

Jf. afviklingsaftalen, skal der afvikles kr. 12.000 kr. pr. måned gældende fra 01.05.2019. Salgsfuldmagten vil kun komme i anvendelse, hvis afviklingsaftalen ikke overholdes eller hvis der opstår restancer til Totalkredit. Vi forudsætter, at aftale om afvikling og salgsfuldmagt returneres i underskrevet stand senest fredag 05.04.2019.

Vi bekræfter samtidig, at så længe forliget med [H] overholdes og terminerne til Totalkredit afvikles, vil engagementet med [M] henstå til fornyet genbehandling pr. 01.06.2028.

Hvis I på et senere tidspunkt sælger jeres ejendom og realiserer øvrige aktiver, vil dette kunne medføre en revurdering af spørgsmålet om indgåelse af en akkordaftale.

Hvis FS ikke har modtaget vedhæftede forlig og salgsfuldmagt senest fredag den 05.04.2019, vil FS fastholde det berammede fogedretsmøde den 08.04.2019.”

Den 18. maj 2019 indbragte klagerne sagen for Ankenævnet og anførte blandt andet, at Finansiel Stabilitet skulle tilbagekalde begæringen om tvangsauktion over deres ejendom.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet har Finansiel Stabilitet oplyst, at Finansiel Stabilitet har modtaget en underskrevet salgsfuldmagt til H’s ejendom, hvorefter tvangsauktionen er tilbagekaldt.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagernes påstand således, at Finansiel Stabilitet skal acceptere en akkordordning på nuværende tidspunkt.

Finansiel Stabilitet har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at de ønsker en afslutning nu, da de bliver ”drevet rundt” af Finansiel Stabilitet. Det er ingen hjælp, hvis de bliver stavnsbundet resten af deres liv. At hjælpe er at få handlet af, så alle parter kan komme videre.

Deres gæld har stået stille, siden Fionia Bank blev lukket af Finansiel Stabilitet, og M’s erhvervsvirksomhed også måtte lukke under finanskrisen. De blev lovet, at banken ville hjælpe og behandle dem med respekt, så de kunne beholde E, hvis de forsøgte at bygge E færdig og betale de manglende regninger. Hvis de havde vidst, at Finansiel Stabilitet ikke ville overholde dette efterfølgende, ville de ikke have bygget E færdig for egne penge.

De har i 13 år forsøgt at få en ordning. I juli 2011 foreslog Finansiel Stabilitet selv, at de tilbagebetalte 1.644.000 kr. og derefter ville få saldokvittering og uden salgsfuldmagt, men også dette blev trukket tilbage af Finansiel Stabilitet.

Det er meningsløst, at Finansiel Stabilitet forlangte, at de skulle underskrive en salgsfuldmagt og derefter afdrage 2.271.305 kr. over de næste 15 år, hvis Finansiel Stabilitet så alligevel agter at sælge E, og dernæst forlange resten af M’s gæld i erhvervsvirksomheden betalt.

En mulig køber har bedt Totalkredit om en vurdering af E, og en ejendomsmægler besigtigede ejendommen både ude og inde og vurderede den 4. januar 2019 E til 3,6 mio. kr. modsat Finansiel Stabilitet, som havde fået en vurdering på 3.995.000 kr.

Finansiel Stabilitet bad dem selv komme med et bud. De sendte et bud på 1.200.000 kr., heraf 200.000 kr. her og nu, og fritagelse for Finansiel Stabilitets garanti på 1.918.000 kr. De havde også mulighed for at betale alle 1.200.000 kr. her og nu mod saldokvittering.

De tilbød også 1.800.000 kr. med afdrag på 12.000 kr. pr. måned uden fritagelse af garanti, mod saldokvittering, og ingen salgsfuldmagt.

Men indtil nu kan intet åbenbart accepteres. Dette er blevet en personlig forfølgelse. Både de og deres advokat er rystede over Finansiel Stabilitets handlemåde.

Finansiel Stabilitet har anført, at Finansiel Stabilitet har et forfaldent krav mod klagerne. Kravet er blandt andet sikret ved underpant i et ejerpantebrev samt udlæg i E. Finansiel Stabilitet var derfor berettiget til at begære E solgt på tvangsauktion.

E er vurderet til 3.995.000 kr. Den af klagerne fremlagte vurderingsrapport fra Totalkredit er udfærdiget til brug for, at Totalkredit kan bedømme en ansøgning om at optage lån i E.

Der er en foranstående hæftelse til Totalkredit med en oprindelig gæld på 3.718.000 kr. i E. Uanset hvilken vurdering, der lægges til grund, er der således udsigt til en delvis dækning til Finansiel Stabilitet ved salg af ejendommen, ligesom der er udsigt til, at Finansiel Stabilitet bliver frigjort for garantien på 1.918.000 kr. Finansiel Stabilitet vil ikke blive frigjort fra garantien, medmindre den bagvedliggende gæld indfries, f.eks. ved et salg.

Den afgivne salgsfuldmagt vil alene ”komme i spil”, såfremt klagerne misligholder afviklingsaftalen.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne, M og H, var kunder i Fionia Bank (nu Finansiel Stabilitet), hvor de blandt andet optog et fælles lån på opr. 1.750.000 kr. i oktober 2007. H gav blandt andet til sikkerhed for lånet underpant i et ejerpantebrev på 1.200.000 kr. med pant i en af hende ejet ejendom, E.

M drev en erhvervsvirksomhed, der ligeledes var kunde i Fionia Bank (nu Finansiel Stabilitet).

Nova Bank Fyn (nu Finansiel Stabilitet) stillede på vegne klagerne i maj 2011 en tabsgaranti over for Totalkredit på et beløb op til 1.918.000 kr. for et lån på opr. 3.718.000 kr. i E, som klagerne havde optaget i Totalkredit.

I en mail af 3. april 2019 til klagerne anførte Finansiel Stabilitet blandt andet, at Finansiel Stabilitet ikke kunne deltage i en akkord, så længe der var urealiserede aktiver. Finansiel Stabilitet kunne dog acceptere en aftale om afvikling af gælden mod samtidig at modtage en salgsfuldmagt til E. Salgsfuldmagten ville kun blive anvendt, hvis afviklingsaftalen ikke blev overholdt, eller der opstod restancer til Totalkredit.

Af skylderklæringer underskrevet af klagerne den 31. januar 2019 fremgik blandt andet, at H’s gæld til Finansiel Stabilitet udgjorde 2.271.305,79 kr. med tillæg af renter fra den 5. september 2018, og M’s gæld til Finansiel Stabilitet udgjorde 3.477.762,88 kr. med tillæg af renter fra den 5. september 2018. Restgælden på det fælles lån udgjorde 2.241.484,94 kr., med tillæg af renter fra den 5. september 2018.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Finansiel Stabilitet efter sagens indbringelse for Ankenævnet har modtaget en salgsfuldmagt til E, og at begæringen om tvangsauktion over E herefter blev tilbagekaldt.

Det beror på Finansiel Stabilitets egen kreditmæssige afgørelse, om Finansiel Stabilitet kan imødekomme en akkordordning. Ankenævnet kan ikke pålægge Finansiel Stabilitet at acceptere en akkordordning.

Klagerne får derfor ikke medhold i klagen.  

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.