Indsigelse mod opsigelse af et boliglån få måneder efter oprettelse begrundet i krav til pengeinstituttet fra Finanstilsynet.

Sagsnummer:89/2020
Dato:09-02-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Karin Sønderbæk, Ida Marie Moesby, Jørn Ravn
Klageemne:Udlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af et boliglån få måneder efter oprettelse begrundet i krav til pengeinstituttet fra Finanstilsynet.
Indklagede:Din Andelskasse, Østervrå
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af et 30-årigt boliglån få måneder efter oprettelse begrundet i krav til pengeinstituttet fra Finanstilsynet.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M havde et boliglån, L1, i pengeinstituttet P1. I marts 2019 opsagde klagerne L1 og optog et 30-årigt boliglån, L2, på 2.137.000 kr. i J.A.K. Andelskasse, Østervrå/DIN Andelskasse. L2 var med variabel rente, for tiden 5,00 % p.a. Ydelsen udgjorde 11.461,63 kr. om måneden. Stiftelsesomkostningerne udgjorde i alt 45.300 kr., heraf udgjorde stiftelsesprovision 39.240 kr. Til sikkerhed for lånet fik andelskassen pant i klagernes ejendom. Andelskassen har oplyst, at L2 skulle anvendes til at indfri L1 og gæld, som klagerne havde hos andre långivere.

Af en vejledende budgetberegning udarbejdet af andelskassen den 6. marts 2019 fremgik vedrørende L1, at renten var 6,27 % p.a., at restgælden var 1.773.811 kr., og at restløbetiden var ca. 23 år.

Af låneaftalen vedrørende L2 fremgik blandt andet:

”…

6. Opsigelse og indfrielse

J.A.K. Andelskasse Østervrå kan opsige lån og kreditter med 3 måneders varsel og forlange betaling af det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger.

Ved J.A.K. Andelskasse Østervrås opsigelse har debitor krav på en saglig begrundelse på papir eller elektronisk.

…”

Ved et brev af 30. oktober 2019 til klagerne opsagde andelskassen lånet med tre måneders varsel til indfrielse den 30. januar 2020. Andelskassen anførte blandt andet:

”…

Siden 2017 har en gruppe professionelle investorer og bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at få DIN Andelskasse på ret køl igen. Arbejdet har omfattet håndteringen af en række påbud fra Finanstilsynet samt krav om tilførsel af yderligere kapital.

Arbejdet med DIN Andelskasse er nu nået så langt, at bestyrelsen er klar til at ændre forretningsmodellen, hvilket sker for reelt at sikre andelshavernes kapital. DIN andelskasse vil således fremover fokusere på formidling af lån, og Andelskassen vil ikke selv længere have egne udlån som en del af sin forretningsmodel.

…”

Andelskassen har oplyst, at klagerne den 6. november 2019 kontaktede andelskassen, som oplyste klagerne om, at andelskassen forventede at få tilladelse til at etablere et ejendomskreditformidlingsselskab, der ville være parat til at overtage klagernes engagement, hvis klagernes økonomi var uændret i forhold til lånetidspunktet i marts måned 2019. Andelskassen har endvidere oplyst, at den herefter gennemgik klagernes økonomi og konstaterede, at klagerne havde optaget et lån på 150.000 kr. til finansiering af en operation for M’s mor.

Den 14. november 2019 udarbejdede andelskassen en beregning over klagernes økonomi. I beregningen indgik et boliglån på 2.106.989 kr. til en rente på 5 % p.a. I et brev af 15. november 2019 til klagerne meddelte andelskassen, at andelskassen under nærmere anførte forudsætninger var indstillet på at fortsætte samarbejdet med klagerne. Klagerne har anført, at andelskassen først tilbød dem en forlængelse af lånet på uændrede vilkår, men derefter telefonisk meddelte, at renten skulle forhøjes til 10 % p.a. Andelskassen har bestridt, at den krævede renten forhøjet.

I slutningen af 2019 indgik klagerne aftale med et andet pengeinstitut, P2, om at overtage engagementet. I den forbindelse blev L2 indfriet. Andelskassen har oplyst, at klagerne gennem deres nye pengeinstitut opnåede realkreditfinansiering af deres ejendom.

Parternes påstande

Den 7. marts 2020 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Din Andelskasse, Østervrå skal betale en erstatning på 100.000 kr., subsidiært 40.000 kr.

Din Andelskasse, Østervrå har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at andelskassen anbefalede dem at omlægge L1, som var uopsigeligt, til et opsigeligt lån i andelskassen. Andelskassens rådgivning om at omlægge lånet har kostet dem minimum 150.000 kr.

Andelskassen måtte på rådgivningstidspunktet være vidende om de omstændigheder, der førte til opsigelsen. Andelskassen var i Finanstilsynets søgelys i marts 2019, hvor lånet blev optaget. Andelskassen fik allerede i november 2018 tre påbud fra Finanstilsynet. Andelskassen havde haft problemer over flere år, men gav dem alligevel et lån i marts 2019, velvidende, at det muligvis ville blive opsagt. Andelskassen har tjent penge på lånet i form af både renter og stiftelsesomkostninger.

De stolede på, at et pengeinstitut er ansvarsfuldt og etisk, så pengeinstituttets kunder ikke ender i høj-risiko situationer.

Efter opsigelsen tilbød andelskassen en forlængelse af lånet på uændrede vilkår. De har gode indkomstforhold, men havde været nødsaget til at stifte gæld for at hjælpe M’s mor, der er bosat i et land uden mulighed for gratis lægehjælp, med en operation for alvorlig sygdom. Efterfølgende meddelte andelskassen telefonisk, at renten skulle forhøjes til 10 % p.a., og andelskassen kom med en række krav til dem, blandt andet om indsendelse af lønsedler og betalingsserviceoversigter hver tredje måned. Der var ingen sikkerhed for, at lånet ville blive forlænget, da ejendomskreditformidlingsselskabet ikke havde fået tilladelse.

Det lykkedes dem takket være deres egen indsats at få P2 til at overtage engagementet. Andelskassen ydede dem ikke bistand til dette.

Låneomlægningen i marts 2019 kostede dem ca. 100.000 kr. i dobbeltrenter og et kurstab samt stiftelsesomkostninger vedrørende L2 på ca. 40.000 kr. Opsigelsen kostede dem derudover meget tid og en stress sygemelding. Andelskassen bør betale en erstatning på 100.000 kr., subsidiært 40.000 kr. svarende til stiftelsesomkostningerne.

Din Andelskasse, Østervrå har anført, at L2 blev ydet med baggrund i en gennemgang af parrets økonomi i form af årsopgørelser og skattemapper fra SKAT, betalingsoversigter samt budget over fremtidige forhold. Disse forhold levede op til andelskassens kreditpolitik, hvorfor lånet blev bevilget og udbetalt. Andelskassen pressede på intet tidspunkt klagerne til at optage lån hos andelskassen.

På tidspunktet for klagernes optagelse af L2 var andelskassen ikke vidende om, at Finanstilsynet ville komme på inspektion, ligesom andelskassen ikke var vidende om de konsekvenser, inspektionen ville få for andelskassen. Som konsekvens af Finanstilsynets inspektionsrapport fra 2018 havde andelskassen styrket sin organisation, revideret sin kreditpolitik og arbejdet med sine engagementer. Arbejdet med engagementerne betød efter andelskassens opfattelse, at boniteten af engagementerne i værste fald var status quo, men dette var desværre ikke Finanstilsynets opfattelse.

I september 2019 foretog Finanstilsynet inspektion i andelskassen, og resultatet af inspektionen var, at der skulle laves yderligere nedskrivninger for et betydeligt millionbeløb, hvilket betød at andelskassen enten skulle restruktureres eller overdrages til Finansiel Stabilitet. Dette var ikke noget, som andelskassen havde nogen som helst viden eller forventning om ville ske i februar/marts 2019, hvor klagerens lånesag blev behandlet.

Bestyrelsen ønskede ikke at overdrage andelskassen til Finansiel Stabilitet, men ville hellere restrukturere virksomheden til et ejendomskreditselskab. Dette betød, at den fulde banklicens ikke kunne opretholdes, og at det dermed ikke længere var muligt for andelskassen at have egne udlån som en del af sin forretningsmodel.

Denne beslutning betød desværre, at andelskassen var tvunget til at opsige samtlige udlånskunder, hvilket skete ved fremsendelse af opsigelsesbrev til kunderne i netbank eller pr. anbefalet post.

Andelskassen kunne ikke have reageret anderledes i den konkrete situation og må afvise klagen som grundløs.

Ganske få udlån, som af forskellige årsager ikke kunne flyttes til andre pengeinstitutter, er blevet overført til Andelskassens datterselskab, DIN Ejendomskreditselskab A/S, hvor de nu er under afvikling.

Andelskassen blev kontaktet af klagerne den 6. november 2019, hvor klagerne mundtligt blev oplyst om, at andelskassen forventede at få tilladelse til at etablere et ejendomskreditformidlingsselskab, der ville være parat til at overtage klagernes engagement, hvis klagernes økonomi var uændret i forhold til lånetidspunktet i marts måned 2019. Ved en gennemgang af klagernes økonomi konstaterede andelskassen, at klagerne havde indgået aftale om leje af en ny bil til månedlig leje på ca. 10.000 kr., hvorimod klagernes udgift til bil ved låneoptagelsen i marts 2009 var ca. 9.000 kr., og at klagerne havde optaget et lån til finansiering af en operation for M’s mor.

På trods heraf gav andelskassen klagerne tilsagn om, at andelskassen på nærmere anførte vilkår kunne opretholde kundeforholdet på uændrede betingelser, nu blot med ejendomskreditselskabet som långiver, når og hvis der blev meddelt tilladelse til dette nye selskab. Andelskassen stillede ikke krav om en forhøjelse af renten til 10 % p.a., som anført af klagerne. Betingelserne om indsendelse af økonomioplysninger var også et vilkår i forbindelse med det opsagte låneforhold, idet klagerne var anmodet om og havde afgivet fuldmagt til, at andelskassen kunne trække klagernes skattemappe m.v. på SKAT.dk.

Både andelskassen og klagerne arbejdede på at skaffe et nyt pengeinstitut til klagerne. Det lykkedes klagerne at indgå aftale om overtagelse af engagementet med P2, der skaffede klagerne et realkreditlån og udarbejdede en fem års plan for klagernes økonomi.

Ankenævnets bemærkninger

I marts 2019 opsagde klagerne deres eksisterende boliglån og optog et 30-årigt boliglån på 2.137.000 kr. i J.A.K. Andelskasse, Østervrå/DIN Andelskasse med en variabel rente, for tiden 5,00 % p.a. Stiftelsesomkostningerne udgjorde i alt 45.300 kr., heraf udgjorde stiftelsesprovision 39.240 kr. Klagerne har anført, at låneomlægningen derudover kostede dem ca. 100.000 kr. i dobbeltrenter og kurstab.

Ved brev af 30. oktober 2019 til klagerne opsagde andelskassen lånet med tre måneders varsel til indfrielse den 30. januar 2020. Begrundelsen var, at andelskassen efter en række påbud fra Finanstilsynet siden 2017 samt en inspektion fra Finanstilsynet i september 2019 besluttede at stoppe sin udlånsvirksomhed og på den baggrund opsagde sine udlån, herunder klagernes boliglån.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi finder, at andelskassens beslutning om at ændre forretningsområde på baggrund af Finanstilsynets indgriben var en saglig begrundelse for opsigelsen af lånet. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte opsigelsen, jf. låneaftalens punkt 6.

Vi finder heller ikke, at det kan lægges til grund, at andelskassen havde en sådan viden om sin situation, at den derved pådrog sig erstatningsansvar over for klagerne i forbindelse med stiftelsen af lånet.

Vi stemmer herefter for, at klagerne ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Ida Marie Moesby og Jørn Ravn – udtaler:

Andelskassen har hovedansvaret for at drive sin virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen for pengeinstitutter. Andelskassen kan derfor ikke påberåbe sig, at den var uden ansvar for Finanstilsynets påbud, ligesom andelskassen selv træffer beslutning om at stoppe sin udlånsvirksomhed kort tid efter, at klagerne har optaget deres 30-årige lån. Andelskassen er derfor ikke berettiget til at opsige lånet.

Da lånet alligevel opsiges, påfører andelskassen klagerne et betydeligt tab. Andelskassen skal derfor som minimum dække stiftelsesomkostningerne på det opsagte lån på 45.300 kr.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne ikke får medhold i klagen.