Indsigelse mod oprettelse af MasterCard Debit til klageren og mod afgivelse af fuldmagt til klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.

Sagsnummer:351/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod oprettelse af MasterCard Debit til klageren og mod afgivelse af fuldmagt til klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod sparekassens oprettelse af et MasterCard Debit til klageren og mod afgivelse af fuldmagt til klagerens arbejdsgiver. Krav om erstatning for hævninger på kontoen.

Sagens omstændigheder

Klageren var bosiddende i Polen og ansat som sæsonarbejder i Danmark. Klagerens daværende arbejdsgiver, A, var kunde i Østjydsk Bank (nu Sparekassen Vendsyssel).

Klageren, der hverken talte dansk eller engelsk, fik den 2. maj 2013 med hjælp fra A oprettet en konto -420 i Østjydsk Bank (nu Sparekassen Vendsyssel). Klageren har oplyst, at kontoen var hans NemKonto.

Sparekassen har oplyst, at Østjydsk Bank i forbindelse med kontooprettelsen modtog legitimation i form af et polsk identitetskort med billede og underskriftsprøve samt et dansk sygesikringsbevis. Kontoen blev oprettet med den adresse, der fremgik af sygesikringsbeviset. Denne adresse var ligeledes A’s adresse.

Sparekassen har endvidere oplyst, at klageren i perioden fra 2013 til 5. marts 2019 modtog elektronisk post fra banken via Østjydsk Banks ”Netboks”, og at kontoudskrifter i overensstemmelse hermed blev sendt til netboks. Den 3. december 2013 sendte Østjydsk Bank et kodebrev til anvendelse af netboks med almindelig post til den adresse, som var tilknyttet konto -420. 

I 2014 sendte Østjydsk Bank endvidere et MasterCard Debit til konto -420 til adressen tilknyttet kontoen. Kortets pinkode blev sendt til samme adresse.

Sparekassen har fremlagt en fuldmagt udskrevet den 6. juni 2017, hvorved klageren gav A fuldmagt at disponere på alle hans nuværende og fremtidige konti i Østjydsk Bank i enhver henseende. Fuldmagten gav også A adgang til at bestille og bruge betalingskort med dækningskontrol til klagerens konti. Fuldmagten fremtrådte som underskrevet af klageren den 8. juni 2017.

I februar 2018 blev Østjydsk Bank overtaget af Sparekassen Vendsyssel.

I marts 2018 sendte sparekassen et velkomstbrev til kunder i den tidligere Østjydsk Bank, hvoraf blandt andet fremgik, at den ville sende nye betalingskort med sparekassens navn og logo på ud til kunderne. Kortene erstattede de nuværende kort med Østjydsk Banks navn og logo, men kunderne beholdt kontonummer og pinkode. Velkomstbrevet blev sendt til klagerens netboks. Der blev efterfølgende sendt et nyt betalingskort til den adresse, som var tilknyttet klagerens konto -420.

Den 5. december 2018 blev der oprettet en ny konto -599 til klageren. Sparekassen har fremlagt en kontoaftale, der fremtræder som underskrevet af klageren den 5. december 2018, og klageren har fremlagt et spørgeskema fra sparekassen i henhold til hvidvaskloven, der fremtræder som udfyldt af klageren. Klagerens adresse på kontoaftalen var angivet som en c/o adresse hos A og herefter samme adresse som tidligere registreret i Østjydsk Bank.

Sparekassen har oplyst, at A skulle gennemføre kontante lønudbetalinger til klageren og tre af klagerens kollegaer, og at konto -599 blev oprettet til brug for lønudbetaling til klageren. Henset til blandt andet reglerne om hvidvask ønskede sparekassen ikke at gennemføre transaktionen, uden at beløbet forinden havde været indsat på en konto i sparekassen.

Sparekassen fik i forbindelse med kontooprettelsen oplyst, at klageren ikke i forvejen havde en konto i sparekassen. Da Østjydsk Bank anvendte en anden dataplatform end Sparekassen Vendsyssel, og da kunderne fra Østjydsk Bank endnu ikke var blevet konverteret over på sparekassens dataplatform, fik klageren oprettet en ny konto -599 på sparekassens dataplatform.

Samme dag indbetalte A 45.425 kr. på konto -599. Klageren har oplyst, at han var med A i banken for at få pengene udbetalt og underskrev et udbetalingsbilag. Klageren vidste på dette tidspunkt ikke, at der var tale om en ny konto. Beløbet blev udbetalt kontant.

Konto -599 var en ”Basis indlånskonto”, som sparekassen beregnede sig et kontogebyr for. Den 10. februar 2019 sendte sparekassen klageren en kontooversigt for konto -599, hvoraf det pågældende gebyr fremgik. Kontooversigten blev sendt til klagerens adresse i Polen.

Klageren henvendte sig via en rådgiver til sparekassen for at få nærmere oplysninger om den pågældende konto. Han fik i den forbindelse udleveret en kopi af kontoaftalen af 5. december 2018 og en posteringsoversigt for de sidste fem år for konto -420.

Af posteringsoversigten fra januar 2014 til marts 2019 for konto -420 fremgik, at der hvert år var indsat overskydende skat på kontoen. Den 18. januar 2017 blev der indsat 100.000 kr. på kontoen. Der var hovedsagelig blevet hævet beløb fra kontoen via det tilknyttede MasterCard Debit, herunder kontanthævninger i pengeautomater. Klageren har oplyst, at han selv hævede de resterende ca. 9.000 kr. på kontoen, da han fandt ud af, at der var penge på kontoen.

I juni 2019 spærrede klageren det MasterCard Debit, der var tilknyttet konto -420.

Klageren har oplyst, at han efterfølgende konfronterede A med hævningerne på konto -420. A nægtede ikke, at han havde foretaget hævningerne og oplyste, at han blandt andet havde brugt klagerens konto til at skjule 100.000 kr. for sin

ekskone, så han kunne slippe for at betale hustrubidrag. A oplyste, at klageren ikke skulle være bekymret over de 100.000 kr., for A skulle nok betale skat af dem, hvis klageren hørte noget fra SKAT.

Klageren ophørte herefter med at arbejde for A.

Klageren anmeldte A til politiet blandt andet for at bruge hans konti, oprette og bruge hans MasterCard Debit, oprette en konto uden hans tilladelse, forfalske hans underskrifter og stjæle hans penge fra SKAT igennem flere år.    

Parternes påstande

Den 20. september 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Vendsyssel skal betale en erstatning svarende til de penge, som A har stjålet fra ham ved de foretagne hævninger på hans konto.

Sparekassen Vendsyssel har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at A oplyste, at konto -420 kun skulle oprettes ”til penge fra skat”. Klageren har ikke bestilt et hævekort til kontoen, da han ikke havde planer om at bruge kontoen. Han fik sin løn fra A udbetalt kontant.

Han har aldrig fået post fra Østjydsk Bank eller sparekassen til sin adresse i Polen, før end han fik kontoudskriften i februar 2019.

Den post, der blev sendt til hans midlertidige adresse i Danmark c/o hans arbejdsgiver, A, modtog han ikke. A plejede ikke at videregive disse breve til klageren.

Han har aldrig givet tilladelse til, at A kunne råde over hans konto eller underskrevet en fuldmagt til A. Fuldmagten fremtræder i øvrigt først som underskrevet den 8. juni 2017 og dækker under alle omstændigheder ikke hævninger før dette tidspunkt.

Han er ligeledes uforstående over for, at A kunne indbetale 100.000 kr. til konto -420 den 18. januar 2017, uden at banken undrede sig over det.

Banken har uberettiget udbetalt større beløb fra hans konto -420, uden at han var til stede. Banken burde have undret sig over hævningerne.

A har uberettiget fået udbetalt/stjålet hans penge fra SKAT fra alle de år, hvor han har arbejdet i Danmark. Der er tale om grov udnyttelse af en udenlandsk medarbejder. Dette burde sparekassen have forhindret.

Han kender ikke noget til oprettelsen af den nye konto i sparekassen i december 2018 og har ikke underskrevet en kontoaftale. Da han underskrev udbetalingsbilaget i sparekassen den 5. december 2018 var han ikke opmærksom på, at det vedrørte en ny konto. Ved udbetalingen af beløbet var det A, der fik pengene i hånden, og klageren fik herefter et mindre beløb i kontanter fra A. Den løn, der blev indberettet til SKAT, var højere end den løn, som klageren fik udbetalt. Derfor skulle klageren ikke have det fulde beløb, der blev indbetalt på kontoen.

Han har anmeldt A til politiet og har fået oplyst, at der er to andre, som ligeledes har anmeldt A for økonomisk bedrageri og forfalskning af underskrifter.

Sparekassen Vendsyssel har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ikke bestrider, at han i 2013 fik oprettet en konto i den daværende Østjydsk Bank, og han har således i alle årene været vidende om kontoens eksistens.

Klageren har haft mulighed for at se alle kontoudskrifter vedrørende sin konto i den daværende Østjydsk Banks netboks.

Klagerens postadresse tilknyttet kontoen var den samme adresse, som fremgik af det modtagne legitimationsmateriale (sygesikringsbeviset). Systemmæssigt skete der endvidere en opdatering i sparekassens registre, såfremt der skete en ændring i kundernes folkeregisteradresse.

Det af klageren oplyste om, at A ikke plejede at videregive den post, der blev sendt til hans midlertidige adresse til ham, må tilskrives forhold mellem klageren og A, som sparekassen ikke kan være ansvarlig for.

Betalingskortet til klagerens konto -420, herunder det fornyede kort, blev sendt til klagers postadresse, og tilsvarende blev pinkoden sendt til postadressen i et særskilt brev. Sparekassen har således ikke haft grund til at tro, at andre end klageren selv har anvendt de udstedte kort.

Det fornyede betalingskort blev spærret efter anmodning fra klageren.

Der forelå endvidere en underskrevet fuldmagt, hvorved klageren i juni 2017 gav A mulighed for at disponere i enhver henseende på klagerens vegne på alle klagerens nuværende og fremtidige konti i Østjydsk Bank.

Sparekassen Vendsyssel overtog Østjydsk Bank i februar 2018. Da klagerens konto i Østjydsk Bank endnu ikke var blevet konverteret til sparekassens dataplatform i december 2018, var sparekassen desværre ikke i forbindelse med lønudbetalingen opmærksom på, at klageren i forvejen var kunde i Østjydsk Bank. Dette var årsagen til, at der blev oprettet en ny konto til klageren. Der blev ikke udstedt noget betalingskort til den nye konto.

Sparekassen ønsker på ingen måde at være medvirkende til at en arbejdsgiver snyder sine medarbejdere, og tager kraftigt afstand fra at noget sådant måtte finde sted.

Såfremt det er klagerens vurdering, at der er foregået uregelmæssigheder, jfr. det beskrevne forhold mellem klageren og A, må dette være en sag for SKAT og politiet at afgøre.

Såfremt klageren mener at have lidt et tab som følge af uretmæssige hævninger på sin konto, må dette tab være opstået som følge af tredjemands uretmæssige dispositioner, og ikke som følge af sparekassens adfærd. Klagerens eventuelle krav må derfor rettes mod denne tredjemand.

Sparekassen har et omfattende regelsæt og forretningsgange for oprettelse af konti i sparekassen, som skal sikre korrekte forhold omkring en kontooprettelse.

Til støtte for afvisningspåstanden har sparekassen anført, at sagen bør vurderes af politiet, og at sagens afgørelse kræver en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Der er mellem klageren og sparekassen enighed om, at klageren den 2. maj 2013 med hjælp fra sin arbejdsgiver, A, fik oprettet en konto -420 i Østjydsk Bank (nu Sparekassen Vendsyssel). Kontoen var klagerens Nemkonto. Sparekassen modtog i forbindelse med kontooprettelsen legitimation blandt andet i form af klagerens sygesikringsbevis. Kontoen blev oprettet med den danske adresse, der fremgik af klagerens sygesikringsbevis. Adressen var ligeledes A’s adresse.

Ankenævnet finder på den baggrund, at banken kunne anvende adressen i Danmark til postforsendelser til klageren.

Der er mellem klageren og sparekassen enighed om, at klageren var i sparekassen sammen med A den 5. december 2018 og underskrev et udbetalingsbilag vedrørende udbetaling af et kontantbeløb på 45.425 kr. fra en nyoprettet konto -599 i klagerens navn i sparekassen.

Klageren har bestridt, at han har underskrevet den af sparekassen fremlagte fuldmagt fra juni 2017 til A og kontoaftalen af 5. december 2018 vedrørende oprettelse af konto -599.

Ankenævnet finder, at der i sagen bl.a. mangler oplysninger om, hvorvidt klageren har givet A fuldmagt til kontoen og til at bestille et MasterCard, hvem der har foretaget hævningerne på konto -420 bl.a. med det tilknyttede MasterCard Debit, samt om de nærmere omstændigheder i forbindelse med udbetaling af løn til klageren og indsættelsen af 100.000 kr. på kontoen den 18. januar 2018.

På baggrund af ovenstående finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, som ikke kan ske ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.