Krav om erstatning begrundet i bankens mangelfulde rådgiv-ning.

Sagsnummer:47/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Rådgivning - øvrige spørgsmål
Udlån - hæftelse
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i bankens mangelfulde rådgiv-ning.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i bankens mangelfulde rådgivning.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Danske Bank.

I 2009 optog klageren et boliglån -597 med en hovedstol på 301.512,95 kr. og en variabel rente på 9,25 % pr. år i banken.

Den 27. april 2016 indgik parterne et forlig vedrørende boliglån -597, hvor klageren erklærede at skylde banken i alt 305.608,23 kr. til en rente på 7,05 %.

Samme dag indgik parterne et forlig vedrørende klagerens erhvervskonto -477, hvor klageren erklærede at skylde banken i alt 24.683,84 kr. til en rente på 7,05 %.

Klageren skulle afvikle sin gæld med 2.000 kr. pr. måned.

Banken har oplyst, at klageren henvendte sig til banken den 11. september 2020 og efterspurgte en gennemgang af sin gældssag, da han mente, at han var blevet snydt af banken.

Ved brev af september 2020 til klageren oplyste banken, at den satte betalingen af klagerens gæld på pause, imens den undersøgte fejl i dens gældsinddrivelsessystem. Af brevet fremgik endvidere, at banken i flere tilfælde havde opkrævet gæld, herunder renter, som den ikke havde krav på, samt at den ikke kunne sige, om klageren var påvirket af fejlen. Imens klagerens sag blev undersøgt, skulle han ikke betale af på sin gæld, og der blev ikke tilskrevet nye renter. Såfremt klageren gerne ville fortsætte med at betale af på gælden, skulle han kontakte banken telefonisk.

Banken har oplyst, at klagerens gældssag den 23. september 2020 blev gennemgået og tilrettet, og at der i den forbindelse skete en mindre korrektion af renten. Banken har endvidere oplyst, at klagerens gældssag herefter stod korrekt, og at det igen var muligt for klageren at afvikle på gælden.

Ved e-mail af 25. september 2020 til klageren informerede banken om, at klagerens sag var blevet gennemgået, og at klagerens sag ikke var en del af den portefølje, hvor der havde været overindbetaling eller fejl i renteberegningen, samt at klagerens sag ville fortsætte som tidligere.

Ved e-mail af 28. september 2020 til klageren skrev banken bl.a., at eftersom hans gæld var opgjort korrekt, så anbefalede banken ham at fortsætte afviklingen, så gælden kunne komme ud af verden.

Ved e-mail af samme dag til banken svarede klageren, at han fortsatte med at afdrage som hidtil.

Ved e-mail af 27. maj 2021 til banken oplyste klageren, at han ønskede at forhøje sit månedlige afdrag fra 2.000 kr. pr. måned til 4.000 kr. pr. måned fra den 1. juni 2021. Endvidere bad klageren om en betalingsoversigt og en aftale til underskrift.

Ved brev af 2. juli 2021 til klageren oplyste banken, at den fortsat undersøgte klagerens sag. Af brevet fremgik bl.a.:

”[…]

Andre problemstillinger kan også påvirke din gældssag

Desværre er vi i vores undersøgelser blevet opmærksomme på andre mulige problemstillinger, som vi fortsat undersøger. Det kan også påvirke din sag, og du vil derfor kunne opleve, at vi løbende informerer dig, hvis din sag kan være omfattet af disse problemstillinger.

Både datafejl og de andre problemstillinger kan samtidig betyde, at din resterende gæld muligvis skal nedjusteres. Desværre kan vi først oplyse dig din endelige gæld, når vi er færdige med vores undersøgelser og har rettet datafejl samt vores gældssystemer.

[…]

Der tilskrives ikke renter - og du kan vælge at sætte din betaling på pause

Så længe vi gennemgår din sag, tilskriver vi ikke nye renter. Det gælder fra 1. juli 2021. Har du betalt renter på din gæld mellem 1. oktober 2020 og 30. juni 2021, vil vi kompensere dig.

Hvis du ønsker at sætte betalingen af din gæld på pause, mens vi undersøger din sag, er du velkommen til at ringe til os på 55 85 03 68.

[…]”

Den 5. august 2021 udgjorde gælden på boliglånet 229.519,14 kr.

Ved brev af 3. december 2021 til klageren oplyste banken, at klageren havde mulighed for at sætte betalingen af sin gæld på pause, imens banken undersøgte, om hans sag var påvirket af fejl. Af brevet fremgik:

”[…]

Vi har tidligere skrevet til dig, da du er debitor på en gæld i vores inkassoafdeling, hvor vi har konstateret datafejl i vores system. Vi er fortsat i gang med at undersøge din sag, fordi vi har konstateret en række nye problemstillinger relateret til vores gældssystemer. De kan også have betydning for din sag.

Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at du stadig har mulighed for at sætte betalingen af din gæld på pause, mens vi undersøger, om din sag er påvirket. På den måde kan vi sikre, at du ikke betaler for meget.

Vil du sætte betalingen af gælden på pause?

Hvis du gerne vil sætte betalingen af din gæld på pause, er du velkommen til at ringe til os på 55 85 03 68 eller skrive til os på inkassosag@danskebank.dk. Vil du fortsat betale af på gælden, skal du ikke gøre noget.

Vi tilskriver fortsat ikke nye renter på din gæld, uanset om du ønsker at sætte dine betalinger på pause eller ej. Vi kontakter dig, når vi igen begynder at tilskrive renter på din eventuelle gæld.

[…]”

Ved brev af 15. marts 2022 til klageren oplyste banken, at datafejlene i bankens gældssystem også kunne have betydning for dens indberetninger til bl.a. Skattestyrelsen.

Banken har oplyst, at klageren afviklede på sin gæld frem til den 12. juli 2022, hvor den blev endeligt indfriet. Banken har endvidere oplyst, at klagerens gældssag i forlængelse af indfrielsen igen blev gennemgået.

Ved brev af 30. august 2022 til klageren oplyste banken, at den stadig var i gang med at undersøge problemstillingerne relateret til fejl i dens gældsinddrivelsessystem og deres betydning for klagerens sag. Endvidere bekræftede banken, at klagerens gæld var indfriet.

Ved e-mail af 2. januar 2023 sendte klageren en klage til banken. Heraf fremgik bl.a., at banken burde have sat hans konto i bero, således at det ikke havde været muligt at foretage indbetalinger. Klageren fremsatte krav om betaling af 229.519,14 kr. og tilbød banken at indgå et forlig ved betaling af 205.519,14 kr.

Ved brev af 10. januar 2023 afviste banken klagen. Af afvisningen fremgik bl.a., at selvom banken havde sendt breve til klageren af september 2020 og 3. december 2021, så havde klageren valgt at afvikle gælden på konto -597 på trods af bankens anbefaling.

Parterne har fremlagt posteringsoversigter vedrørende boliglån -597.

Klageren har fremlagt et uddrag fra den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/S’ gældsinddrivelse af 31. oktober 2021 foretaget af KPMG Poul Schmith samt Finanstilsynets påbud af 21. september 2020 til banken for fejl i gældsinddrivelsessystemer.

Parternes påstande

Den 16. januar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale erstatning på 229.519,14 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken burde have sat hans konto i bero, således at det ikke var muligt at foretage indbetalinger. Dette burde banken havde gjort fra tidspunktet for dens informationsskrivelse af 2. juli 2021 eller fra tidspunktet for Finanstilsynets påbud den 21. september 2020.

Banken burde have anbefalet ham at stoppe med at foretage indbetalinger på lånet og ikke blot have givet ham muligheden herfor.

Banken anfører, at den har anbefalet og opfordret ham til ikke at indbetale penge, imens sagen blev undersøgt. Den har dog alene oplyst ham om muligheden herfor. Hvis banken havde anbefalet det, så ville han have fulgt dens anbefaling.

Der er en klar forskel på, om banken anbefaler ham at stoppe indbetalinger eller blot informerer ham om muligheden herfor.

Det fremgår af en uvildig undersøgelse af KPMG Poul Schmith af 31. oktober 2021, at Vi anser det for væsentligt, at banken hurtigt sikrer præcis kommunikation til kunderne herom, herunder dokumentation som viser, hvordan kompensationsbeløbet er beregnet, og at kundens konto i den pågældende sag er lukket." Hans konto burde således have været helt lukket eller midlertidigt lukket i perioden, således at det ikke var muligt at foretage indbetalinger.

I perioden fra den 5. august 2021 til den 9. juli 2022 har han afdraget 229.519,14 kr. på gælden i banken. Den 31. august 2022 oplyste banken ham om, at hans inkassogæld blev nedskrevet til 0 kr. Den 2. juli 2021 var hans gæld 229.519,14 kr.

Ved oprindeligt aftalt afdrag med 2.000 kr. pr. måned udgør differencen 205.519,14 kr. i perioden. Han tilbyder banken at indgå et forlig ved betaling af 205.519,15 kr. til hans konto.

Det fremgik af bankens pressemeddelelse af 31. august 2022, at gæld blev nedskrevet til 0 kroner for størstedelen af inkassokunder.

Danske Bank har anført, at klageren indgik en gyldig aftale om optagelse af et boliglån med en oprindelig hovedstol på 301.512,95 kr. samt underskrev et frivilligt forlig den 27. april 2016, hvor han anerkendte at skylde banken et beløb på 305.608,23 kr. Klageren underskrev desuden et frivilligt forlig samme dato, hvor han anerkendte at skylde banken et beløb på 24.683,84 kr. hidrørende fra et overtræk på klagerens erhvervskonto -477.

I perioden fra den 2. juli 2021 til den 13. marts 2022 oplyste banken løbende klageren om, at banken forsat var i gang med at undersøge hans sag, og at han derfor havde mulighed for at stoppe afviklingen i undersøgelsesperioden.

Uanset de løbende opfordringer ønskede klageren ikke at stoppe afviklingen af sin gæld, selvom han var bekendt med at sagen forsat blev undersøgt.

Klageren indfriede frivilligt gælden den 12. juli 2022, hvorefter sagen blev sendt til endnu en gennemgang for at sikre, at den indfriede gæld var korrekt opgjort, hvilket klageren modtog en kvittering for.

Banken tilbagebetaler ikke allerede indbetalte beløb.

Klagerens sag skal fortsat gennemgås af en til formålet udviklet statistisk model, og klageren vil blive kontaktet, såfremt han findes at være berettiget til en eventuel kompensation.

Klageren har derfor ikke løftet bevisbyrden for, at han på det foreliggende grundlag har et krav mod banken. Klagerens krav mod banken baserer sig derfor udelukkende på skuffede forventninger.

Klageren anfører, at det fremgår af den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/S’ gældsinddrivelse af 31. oktober 2021, som blev foretaget af KPMG Poul Schmith omkring fejlene i bankens inkassosystem, at banken burde have lukket eller midlertidigt lukket kontoen for indbetalinger.

Banken er ikke enig i klagerens opfattelse. Det af klageren fremførte citat er taget ud af en anden sammenhæng i den nævnte undersøgelsesrapport. Det bestrides, at det fremhævede afsnit omhandler den samme situation, som klageren anfægter i nærværende sag. Citatet er klippet ud af et afsnit i rapporten, som omhandler bankens kommunikation til allerede kompenserede klagere i relation til kompensationsberegningerne i disse sager. Under henvisning til de foretagne systematiske gennemgange er klagerens sag korrekt, og klageren har derfor ikke overbetalt på sin gæld.

Banken har handlet redeligt overfor klageren ved at have informeret om muligheden for at stoppe afdragene på gælden og opfordret ham til at kontakte banken, hvis han havde spørgsmål i den forbindelse. Det er ikke bankens opfattelse, at den havde den fornødne økonomiske indsigt i klagerens øvrige økonomi til at have rådgivet ham anderledes, herunder forhindret klageren i at afdrage på den gæld som han skyldte ved at blokere kontoen for indbetalinger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Danske Bank.

I 2016 indgik parterne et frivilligt forlig vedrørende klagerens boliglån -597, hvor klageren erklærede at skylde banken i alt 305.608,23 kr. til en rente på 7,05 %, samt et forlig vedrørende klagerens erhvervskonto -477, hvor klageren erklærede at skylde banken i alt 24.683,84 kr. til en rente på 7,05 %. Klageren afviklede sin gæld med 2.000 kr. pr. måned. I maj 2021 forhøjede klageren det månedlige afdrag til 4.000 kr. pr. måned fra den 1. juni 2021.

Ved brev af 2. juli 2021 til klageren oplyste banken, at banken undersøgte klagerens sag på grund af fejl i bankens gældsinddrivelsessystem, og at såfremt klageren ønskede at sætte betalingen af sin gæld på pause imens, så var han velkommen til at kontakte banken. Ved brev af 3. december 2021 til klageren oplyste banken igen om muligheden for at sætte betalingen af gælden på pause.

Vedrørende gælden på klagerens erhvervskonto bemærker Ankenævnet, at klager fra erhvervsdrivende behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage om et privat kundeforhold, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3. Klager fra erhvervsdrivende falder i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence, jf. § 2, stk. 4.

Den del af klagen, der vedrører gælden på erhvervskontoen, angår et erhvervsmæssigt kundeforhold, der adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Ankenævnet finder herefter, at klagepunktet angår et erhvervsmæssigt forhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet afviser derfor klagepunktet i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4.

Vedrørende klagerens boliglån finder Ankenævnet ikke, at banken har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren på grund af mangelfuld rådgivning som følge af, at banken oplyste klageren om muligheden for at sætte betalingen af gælden på pause i stedet for at anbefale dette eller lukke kontoen for yderligere indbetalinger.  

Ankenævnet bemærker, at banken har oplyst, at klageren vil blive kontaktet, såfremt han findes at være berettiget til en eventuel kompensation.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen vedrørende boliglånet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen vedrørende erhvervskontoen.

Klageren får ikke medhold i klagen vedrørende boliglånet.