Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende salg af aktier, tabsbegrænsningspligt.

Sagsnummer:270/2005
Dato:26-01-2006
Ankenævn:Peter Blok, Karin Duerlund, Jette Kammer Jensen, Lotte Aakjær Jensen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar i forbindelse med manglende salg af aktier, tabsbegrænsningspligt.
Indklagede:Skandinaviske Enskilda Banken (SEB)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar over klageren i forbindelse med klagerens anmodning om salg af nogle aktier.

Sagens omstændigheder.

Af e-mail af 28. juli 2005 kl. 10.29 fra klageren til indklagede, hvor klageren har et værdipapirdepot, fremgår:

"Jeg ønsker at sælge alle mine aktier (250 stk.) i Forstædernes Bank A/S bedst muligt når kursen passerer 700."

Indklagede besvarede e-mailen samme dag kl. 14.55:

"Bedste bud lige nu ligger på 691 og laveste udbud på 700. Det virker som om, at der er mange købere, der handler på markedsvilkår, hvilket pt vil sige til kurs 700. Skal jeg lægge en limit ind på 700 for dig?"

Ligeledes samme dag kl. 23.44 besvarede klageren indklagedes mail og anførte, at han var "interesseret i et salg til kurs 700".

Den 29. juli 2005 indlagde indklagede klagerens limiterede salgsordre i Københavns Fondsbørs' handelssystem. Salgsordren blev ikke effektueret, idet kursniveauet ikke nåede kurs 700.

Ved e-mail den 4. august 2005 kl. 10.16 forespurgte indklagede klageren om en forlængelse af den limiterede salgsordre. Indklagede oplyste samtidig, at aktien samme dag kl. 10 var handlet i kurs 698. Ved e-mail af 7. s.m. meddelte klageren, at han opretholdt salgsordren med en limit på kurs 700.

Aktien blev ikke handlet til kurs 700 eller derover i perioden frem til den 15. august 2005, hvor limiteringen blev ophævet.

Ved skrivelse af 11. september 2005 rettede klageren henvendelse til indklagedes revision. Klageren anførte, at indklagede ikke kunne være i tvivl om forståelsen af hans første mail af 28. juli 2005, ligesom indklagede samme dag burde have kontaktet ham telefonisk, idet han ikke var fuldtids online. Indklagede kunne i sin kundedatabase se, at han var registreret som pensionist og modtog udbetaling fra en ratepension, hvilket yderligere indikerede, at en telefonopringning kunne være påkrævet.

Ved skrivelse af 26. september 2005 meddelte indklagedes direktion klageren, at man ikke fandt, at der var sket fejl ved behandlingen af klagerens fondsordre. Indklagede valgte imidlertid at betale en kulancemæssig godtgørelse på 750 kr. svarende til, at klagerens aktier havde været solgt til gennemsnitskursen for den 29. juli 2005 på 697.

Ved skrivelse af 3. oktober 2005 anførte klageren, at han fastholdt klagen og opgjorde sit krav som forskellen mellem en given salgskurs og gennemsnitskursen den 28. juli 2005. Inden tre dage skulle indklagede afregne aktieposten til kurs 699,99 med tillæg af renter, og såfremt dette ikke skete, anmodede han indklagede om at sælge aktierne den 7. oktober 2005 til dagens afregningskurs. Ved skrivelse af 6. s.m. afviste indklagede klagerens krav og bekræftede samtidig, at aktierne ville blive solgt den følgende dag.

Ved nota af 7. oktober 2005 afregnede indklagede salget af aktierne til kurs 640.

Indklagede har fremlagt en oversigt over alle aktiehandler på Københavns Fondsbørs i Forstædernes Banks aktie for den 28. og 29. juli 2005. Heraf fremgår, at aktien den 28. juli blev handlet til kurs 700 eller mere fra kl. 9.46 frem til kl. 11.45 og igen fra kl. 14.00 til kl. 15.53. Fra kl. 16.33 blev aktien igen handlet til kurs 700. Den 29. juli 2005 blev aktien ikke handlet over kurs 699.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. oktober 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 15.000 kr. med tillæg af renter fra den 28. juli 2005.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han den 28. juli 2005 kl. 10.25 afgav ordren om salg af aktierne limiteret til kurs 700, men indklagede reagerede først samme dag ved mail af kl. 14.55. Selv om han som privatkunde og forbruger anvendte e-mail, kunne indklagede ikke forvente, at han løbende var online. Indklagede burde derfor have fulgt op telefonisk over for ham, da indklagedes mail ikke umiddelbart blev besvaret.

Selv om kursen den 28. juli nåede op over kurs 700, blev hans aktier ikke solgt.

Baggrunden for, at han afgav salgsordren via e-mail var, at han ønskede en nem dokumentation for ordren.

Indklagede har tilsidesat bestemmelserne i bekendtgørelsen om god værdipapirhandelskik.

Indklagede bebrejder ham indirekte, at han fastholdt limitkursen på 700. Indklagede fremsatte på intet tidspunkt som den professionelle forslag om et salg til en lavere kurs for at begrænse det tab, som indklagede selv havde forvoldt.

Inden effektueringen af handlen den 7. oktober 2005 havde han tilbudt, at indklagede kunne overtage aktieposten til gennemsnitskursen for den 28. juli 2005 med henblik på, at indklagede ved et senere salg til en højere kurs kunne reducere sit tab. Dette ønskede indklagede ikke.

Indklagede bør herefter bære hans fulde tab beregnet som forskellen mellem kurs 700 og den realiserede salgskurs på 640.

Indklagede har anført, at man foretog en korrekt behandling af klagerens e-mails og løbende fulgte op på klagerens limiterede ordre.

Klageren fastholdt løbende limiteringen, som også blev forlænget. Han kunne på ethvert tidspunkt have ophævet eller ændret limiteringen. Først ved skrivelsen af 11. september 2005 fremsatte han indsigelser over indklagedes behandling.

Klageren har ikke overholdt sin tabsbegrænsningsforpligtelse. Indklagede kan derfor maksimalt tilpligtes at betale et beløb svarende til den godtgørelse, som allerede er betalt til klageren. Klageren kunne have begrænset sit tab fra den 29. juli 2005, hvor aktierne kunne have været solgt til markedsprisen.

Klagerens e-mail blev behandlet korrekt og inden for rimelig tid, idet klageren havde valgt at kommunikere pr. mail omkring handel med værdipapir.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens e-mail den 28. juli 2005 kl. 10.29, hvorefter han ønskede at sælge aktier i Forstædernes Bank "bedst muligt når kursen passerer 700", er ikke helt utvetydig, og det kan derfor ikke bebrejdes indklagedes medarbejder, at han ikke straks indlagde en salgsordre med en limiteret kurs på 700, men pr. e-mail forespurgte klageren, om det var dette, han ønskede. Det kan heller ikke kritiseres, at der gik nogen tid, inden denne e-mail blev sendt til klageren samme dag kl. 14.55. Klageren må på sin side selv bære risikoen for, at han først så denne e-mail sent om aftenen. Ankenævnet finder således, at det ikke kan bebrejdes indklagede, at aktierne ikke blev solgt til kurs 700 den 28. juli 2005, og der er heller ikke begået fejl af indklagede i det efterfølgende forløb. Allerede af denne grund tages klagen ikke til følge.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.