Afvisning af at gennemføre ordre om køb af én aktie i 30 selskaber noteret i Dow Jones-indekset.

Sagsnummer:300/2005
Dato:26-01-2006
Ankenævn:Peter Blok, Karin Duerlund, Jette Kammer Jensen, Lotte Aakjær Jensen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Værdipapirer - ikke-effektueret ordre
Ledetekst:Afvisning af at gennemføre ordre om køb af én aktie i 30 selskaber noteret i Dow Jones-indekset.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om, at indklagede for hans regning køber en aktie i 30 selskaber noteret i det amerikanske Dow Jones-indeks.

Sagens omstændigheder.

I efteråret 2005 rettede klageren henvendelse til indklagede, hvor klageren er kunde, om køb af en aktie i hvert aktieselskab noteret i det amerikanske Dow Jones-indeks. Indklagede afviste klagerens anmodning.

Indklagede har anført, at der er ca. 220 selskaber i Dow Jones-indekset. Baggrunden for afvisningen var, at en gennemførelse af ordren ville medføre et samlet kurtagebeløb på 110.000 kr., idet indklagedes minimumskurtage pr. fondshandel er 500 kr. ved udenlandske selskaber.

Efterfølgende ændrede klageren ordren til at vedrøre 30 selskaber.

Ved skrivelse af 29. september 2005 meddelte indklagede klageren:

"Under henvisning til Deres henvendelse af tidligere dato, hvor De fremsatte ønske om at købe én aktie i samtlige selskaber noteret i det amerikanske Dow Jones-indeks, skal vi hermed vende tilbage til Dem, idet banken ikke er indstillet på at gennemføre handlerne.

Dow Jones-indekset indeholder 30 selskaber. Den samlede kurtage til [indklagede]i forbindelse med handlerne udgør kr. 15.000 ved en kurtage på 500 kr. pr. fondskode. Gennemsnitsprisen på de anskaffede aktier er ca. USD 43,82 eller kr. 270, og den totale værdi af aktierne beløber sig derved til ca. kr. 8.100.

Alene udgifterne til kurtage i forbindelse med anskaffelsen af ovennævnte aktier overstiger betydeligt værdien af de købte aktier. Hertil kommer et tilsvarende beløb i forbindelse med realisation af aktierne igen. Gennemsnitligt skal de erhvervede aktier stige med over 370 procent blot for at opveje omkostningerne i forbindelse med køb og salg af aktierne, hvilket efter [indklagedes] bedste vurdering er yderst urealistisk.

… "

Parternes påstande.

Klageren har den 14. november 2005 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at indklagede skal tilpligtes at efterkomme hans anmodning om køb af en aktie i hver af 30 nærmere angivne selskaber noteret i Dow Jones-indekset.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ønsker at købe aktier som angivet i hans påstand.

Han ønsker nævnets bistand hertil.

Indklagede har anført, at det vil være uforsvarligt at gennemføre handlerne, da omkostningerne og risikoen forbundet hermed ikke tilnærmelsesvis står mål med klagerens mulighed for samlet set at opnå en fortjeneste ved handlerne.

Det er indklagedes opfattelse, at klageren ikke forstår konsekvenserne af de ønskede handler, herunder hvilken negativ indvirkning den samlede kurtage har på en mulig fortjeneste ved et eventuelt senere salg. Klageren har tidligere købt og solgt samme aktie med korte tidsintervaller ud fra en overbevisning om, at han realiserede en fortjeneste, uagtet den opnåede kursgevinst ikke dækkede kurtagen i forbindelse med handlerne.

Indklagede har ikke pligt til at kontrahere med klageren i forbindelse med værdipapirhandlen, jf. herved en afgørelse truffet af Fondsrådet den 13. november 2001.

Indklagede har i forbindelse med udførelse af værdipapirhandler for private pligt til at yde rådgivning og om fornødent fraråde visse dispositioner, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Indklagedes afslag på at efterkomme klagerens ordre er saglig begrundet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagedes afvisning af at efterkomme klagerens anmodning om køb af én aktie i 30 selskaber noteret i Dow Jones-indekset er sagligt begrundet. I hvert fald under disse omstændigheder kan der ikke påhvile indklagede nogen pligt til at efterkomme klagerens anmodning.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.