Bidragsforhøjelse.

Sagsnummer:21603068/2016
Dato:22-09-2016
Ankenævn:
Klageemne:Bidrag - forhøjelse
Ledetekst:Bidragsforhøjelse.
Indklagede:Totalkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

21603068
Bidragsforhøjelse.
Det indklagede realkreditinstitut afgav et tilbud til klageren på et kortrentelån F3 på 4.500.000 kr. med indledende afdragsfrihed. Af lånetilbuddet fremgik det, at den årlige bidragssats udgjorde 1,0244 pct. I forbindelse med låneoptagelsen blev der udarbejdet et rådgivningsskema efter reglerne om god skik. Af skemaet, som klageren og hans meddebitor tiltrådte, fremgik det, at bidraget kunne justeres med forudgående varsel. Lånet blev udbetalt i november 2015. Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale samt af instituttets Långuide pr. november 2015 fremgik det, at der som en del af ydelserne skulle betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde blev fastsat og kunne ændres af instituttet i lånets løbetid. Instituttet varslede i februar 2016 bidragsforhøjelser, hvorved klagerens årlige bidragssats pr. 1. juli 2016 ville stige til 1,3996 pct. Klageren protesterede efterfølgende over den varslede bidragsforhøjelse, som han ikke var blevet orienteret om ved køb af ejendommen. Instituttet redegjorde for bidragsforhøjelsen, afviste at imødekomme klagerens krav om annullation af kreditaftalen og fastholdt den varslede bidragsstigning.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle anerkende, principalt at låneaftalen skulle annulleres uden tab for ham, subsidiært at bidragsforhøjelsen skulle bortfalde frem til refinansieringen den 30. juni 2018. Instituttet påstod frifindelse.

Nævnet bemærkede, at klageren ikke umiddelbart anfægtede instituttets hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men at klageren mente, at den konkrete bidragsforhøjelse ikke kunne gennemføres, når instituttet ikke havde oplyst ham om den, da han 3 måneder før varslingen af bidragsforhøjelsen optog lånet. Selv om der kun gik ca. 3 måneder imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, fandt Nævnet, at der ikke kunne rejses kritik af instituttets fremgangsmåde. Nævnet henviste herved til, at instituttet af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager måtte være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Nævnet fandt endvidere, at bidragsforhøjelsen hverken kunne tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, og da klageren ikke, som sagen var oplyst, havde modtaget et tilsagn om, at bidraget ikke kunne stige i refinansieringsperioden, frifandt Nævnet realkreditinstituttet.

K E N D E L S E

afsagt den 22. september 2016


JOURNAL NR.: 2016-01-03-068-T


INSTITUT: Totalkredit A/S


KLAGEEMNE: Bidragsforhøjelse.


DATO FOR NÆVNSMØDE: Den 30. august 2016


SAGSBEHANDLER: Sekretariatschef Susanne Nielsen


NÆVNSMEDLEMMER, DER HAR DELTAGET I BEHANDLINGEN:
Henrik Waaben (formand)
Morten B. Pedersen
Anna Marie Ringive
Jacob Elverum
Lars K. MadsenSAGENS OMSTÆNDIGHEDER:

I forbindelse med klagerens erhvervelse af en ejerbolig afgav det indklagede realkreditinstitut den 12. oktober 2015 gennem et af sine låneformidlende pengeinstitutter et tilbud til klageren på et kortrentelån F3 på 4.500.000 kr. med indledende afdragsfrihed. Af lånetilbuddet fremgår følgende oplysninger:

”Oplysninger om nyt lån
Hovedtal Tilpasningslån F3 – variabel rente
Lånebeløb (hovedstol) 4.500.000
Obligationshovedstol 4.500.000
Ydelse pr. måned 1. år før skat 5.545
Ydelse pr. måned 1. år efter skat 4.003
Heraf afdrag pr. måned 1. år 0
Rentesats i procent pr. år 0,4545
Debitorrente i procent pr. år 0,5000
Bidragssats i procent pr. år 1,0244
Årlige omkostninger i procent før skat (ÅOP) 1,4
Rente Variabel
Lånets løbetid i år¹ 30
Antal afdragsfrie år 10
Kurs 101,47
Samlet beløb der skal betales i lånets løbetid 5.731.419
Anslået beløb til udbetaling 4.492.250
Nutidsværdi efter skat ved en kalkulationsrente på 2,50% 3.489.317
Långiver …(indklagede)…
¹Tilpasningslån udløber altid til en kreditortermin. Det betyder, at den faktiske løbetid sjældent er et helt antal år. Løbetiden afhænger af og fastsættes på udbetalingstidspunktet.


Bidrag beregnes af lånets restgæld. Læs mere om bidragssats i Långuiden.”

I forbindelse med låneoptagelsen blev der udarbejdet et rådgivningsskema efter reglerne om god skik. Af skemaet, som klageren og hans meddebitor tiltrådte, fremgår følgende:

”Vi, …(klageren og hans meddebitor)… … har modtaget rådgivning af …(det låneformidlende pengeinstitut)… i forbindelse med optagelse af lån med sikkerhed i fast ejendom.

Til brug for rådgivningen har vi på …(det låneformidlende pengeinstituts)… foranledning oplyst følgende:

Om vores erfaring med at optage lån:
Nogen erfaring – Vi har indgået en boligkreditaftale 1-3 gange inden for de sidste 10 år.


Risikovillighed
Vi ønsker lav ydelse og accepterer risikoen for, at ydelsen kan variere ubegrænset samt lånets manglende beskyttelse af friværdi i boligen ved rentestigninger.

Hvis der på et senere tidspunkt aftales en periode uden betaling af afdrag, vil det betyde, at ændringer i renteniveauet i den afdragsfrie periode vil give større variation i ydelsen end på lån med afdrag. Herudover er vi også indstillet på, at ydelsen forhøjes, når perioden uden afdrag udløber.

Tilpasningslån F1-F9 klassificeres som et gult lån i henhold til bekendtgørelse om risikoklassificering af lån. Vælges Tilpasningslån F10 klassificeres lånet som rødt. Jo længere periode, der vælges mellem rentetilpasningerne desto mere kursfølsomt bliver lånet, og da lånet er inkonverterbart kan indfrielseskursen derfor stige til væsentligt over kurs 100.


…(Det låneformidlende pengeinstitut)… har i den forbindelse oplyst følgende:

De væsentligste egenskaber ved den valgte boligkreditaftale
Lånet er et Tilpasningslån med variabel rente.


Et lån med variabel rente koster typisk mindre end et lån med fast rente. Til gengæld kan renten og dermed ydelsen på lånet både stige og falde. Bidraget kan justeres med forudgående varsel.


Anbefaling af lån
I forbindelse med rådgivningen er vi blevet anbefalet Fastforrentet obligationslån med afdrag.”

Det tilbudte lån blev efter det oplyste udbetalt den 6. november 2015.

Af den for lånet udstedte låne- og pantsætningsaftale fremgår følgende af de særlige bestemmelser:

”Vilkår for lånet
For lånet gælder de af …(indklagedes)… bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen.


Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede ”Almindelige forretningsbestemmelser” i Långuiden samt ”Særlige bestemmelser” i nærværende låne- og pantsætningsaftale.


Bidrag
Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af …(indklagede)… Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet.

Bidrag og beregningsprincipper kan ændres efter …(indklagedes)… beslutning. Meddelelse herom vil i såfald blive givet til debitor med mindst 3 måneders varsel forud for en termin.

…(Indklagede)… kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidrag og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil.”

Indklagedes Långuide pr. 6. november 2015 indeholder følgende afsnit om bidrag:

”Bidrag
Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelse af lånet.

Bidraget beregnes som en procentsats af lånets restgæld (dvs. af kontantrestgælden for kontantlån og af obligationsrestgælden ved obligationslån). Betalingen sker forholdsmæssigt som en del af lånets terminsydelse.

Bidragssatsen ved lånets udbetaling er afhængig af den belånte ejendom, afdragsprofil, låntype, lånets hovedstol og belåningsinterval (lånets prioritetsstilling i forhold til den kontante låneværdi for ejendommen).

Belåningsintervallet fastlægges via en værdiansættelse af ejendommen ved lånoptagelsen. Værdiansættelse foretages af …(indklagede)… på den af …(indklagede)… valgte måde. Belåningsintervallet fastlægges på ny ved en efterfølgende omlægning af lånet, gældsovertagelse eller relaksation. Bidragssatsen ændres ikke som følge af ordinære afdrag eller ved ændring af lånets prioritetsstilling som følge af f.eks. en indfrielse af foranstående lån.


Gældende gebyrer fremgår af …(indklagedes)… prisblad, som kan findes på …(indklagedes hjemmeside)…

Ændring af bidrag, gebyrer og andet vederlag (herunder kursskæring).
Bidrag, gebyrer og andet vederlag er variable.

Lånets bidrag og beregningsmetoden for bidrag kan således ændres i lånets løbetid, eksempelvis så bidraget beregnes og eventuelt løbende reguleres på grundlag af flere eller andre forhold end ved lånets udbetaling, herunder låntagerspecifikke forhold. …(Indklagede)… kan endvidere ændre eller indføre nye former for gebyrer eller andet vederlag (herunder kursskæring og kurtage) i eksisterende låneforhold.

Ændringer af bidrag og beregningsmetoden for bidraget samt ændring eller indførelse af nye former for gebyrer eller andet vederlag (herunder kursskæring og kurtage) kan i eksisterende låneforhold være begrundet i aktuelle eller forventede omkostningsmæssige, markedsmæssige, lovgivningsmæssige, risikomæssige, konkurrencemæssige, forretningsmæssige eller lignende forhold samt låntagerspecifikke forhold. Du kan nedenfor se eksempler på sådanne forhold. Listen er ikke udtømmende.

a) Ændringer i lovgivning, retspraksis og myndighedspraksis,
b) Ændringer i krav og forventninger fra ratingbureauer og investorer, herunder krav og forventninger af betydning for prissætningen på obligationerne bag …(indklagedes)… udlån,
c) Omkostningsudviklingen, eksempelvis som følge af
* øgede omkostninger til fremskaffelse af kapital,
• ændrede krav til kapitalgrundlag, kapitalberedskab, likviditet eller solvens,
• øgede skatter eller afgifter,
• øgede distributionsomkostninger eller
• generelle garantiordninger,
d) Øgede tab eller risiko for tab, nedskrivninger eller hensættelser til tab,
e) Behov for ændringer i sammensætningen af …(indklagedes)… låneportefølje, eksempelvis en reduktion af mængden af lån med variabel rente
f) Behov for at motivere …(indklagedes)… kunder til at vælge udvalgte produkter, eksempelvis lån med afdrag,
g) Øgede risici, herunder operationelle risici,
h) Faldende ejendomspriser eller strukturelle udviklinger i ejendomsmarkedet,
i) Administrative forhold eller behov for bedre udnyttelse af …(indklagedes)… kapacitet og ressourcer,
j) Øvrige forhold, som indebærer behov for øget indtjening eller en ændret prisstruktur,
k) Låntagers betalingsmisligholdelse,
l) Ændringer i låntagerspecifikke forudsætninger, herunder låntagers økonomiske forhold eller sammensætningen, omfanget eller rentabiliteten af låntagers engagement med …(indklagede)… eller
m) Ændringer i den pantsatte ejendoms belåningsgrad, værdifasthed eller omsættelighed.

Ændringer vedrørende bidrag samt væsentlige ændringer vedrørende andet vederlag meddeles individuelt til låntager med 3 måneders varsel til en termin med virkning fra førstkommende termin. Ændringer begrundet i udefrakommende forhold, som …(indklagede)… ikke har indflydelse på, kan dog ske uden varsel. Øvrige ændringer, herunder ændringer vedrørende gebyrer eller morarente samt mindre væsentlige ændringer vedrørende andet vederlag annonceres med 3 måneders varsel i …(indklagedes)… prisblad, som er tilgængeligt på …(indklagedes hjemmeside)…”

Indklagede varslede den 4. februar 2016 bidragsforhøjelser over for klageren:

”Den 1. juli 2016 forhøjer …(indklagede)… bidragssatserne. Det gør vi, fordi …(indklagede)… skal leve op til myndighedernes krav og markedets forventninger til vores kapital- og indtjeningsforhold. Både krav og forventninger er steget kraftigt siden finanskrisens start – og stiger stadig. Derfor skal vi i …(indklagede)… øge indtjeningen. På den måde kan vi lægge tilstrækkeligt til side som sikkerhed for de lån vi yder, tiltrække kapital i markedet på bedst mulige vilkår og dække omkostningerne til forrentning af denne kapital. Det er en væsentlig forudsætning for, at vi fortsat kan tilbyde stabile boliglån til danskerne.

Jeres lån i …(indklagede)… har ikke fast rente i hele løbetiden og er uden afdrag. Hvis I vælger et lån med fast rente og med afdrag, falder jeres bidragssats til den laveste i …(indklagede)… Det skyldes, at myndighederne kræver, at færre boligejere vælger lån med variabel rente og lån uden afdrag.

Se, hvad forhøjelsen koster jer
Låntype Tilpasningslån (F3) variabel rente
Restgæld pr. 1. juli 2016 i kr. 4.500.000,00
Nuværende årlig bidragssats i pct. 1,0244
Ny årlig bidragssats fra 1. juli 2016 i pct. 1,3996
Bidragsændringens betydning for ydelsen pr. kvartal i kr. (før skat) 4.221,00
I betaler den nye bidragssats første gang 1. oktober 2016. Desuden ændrer jeres rente sig ved næste rentetilpasning. Derfor ændrer jeres samlede betaling sig også.

Læs bagsiden af brevet
Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at ændre dit lån, finder du flere oplysninger på bagsiden af dette brev.”

Ved e-mail af 2. marts 2016 til indklagede protesterede klageren over den varslede bidragsforhøjelse. Klageren redegjorde for forløbet af købet af ejendommen og finansieringen, som var sket umiddelbart forud for indklagedes bidragsforhøjelse, uden at klageren var blevet orienteret om den forestående bidragsforhøjelse. Klageren rejste på den baggrund krav om at blive frigjort for låneaftalen uden tab for ham, alternativt at indklagede trak bidragsforhøjelsen tilbage.

Indklagede besvarede den 10. marts 2016 klagerens henvendelse:

”Helt overordnet forhøjer vi bidragssatserne for alle eksisterende og nye lån i …(indklagede)…, fordi bidragene er vores primære indtjeningskilde. En øget indtjening over de kommende år sikrer, at …(det koncernforbundne realkreditinstitut/indklagede)… fortsat kan tilbyde stabile boliglån til danskerne. For via en øget indtjening formår vi både at honorere myndighedernes nuværende krav og ruste os til de nye, markant højere krav, vi ved, er på vej.

Beslutningen om at hæve bidragssatserne, er først truffet den 4. februar 2016, og derefter offentliggjort straks. Da I optog lån i november 2015, var beslutningen således ikke truffet og vi fastholder derfor, at bidragsforhøjelsen er gældende for jeres lån.

Vi har gennemført forhøjelsen i overensstemmelse med lånedokumentationen. Muligheden for at ændre bidrag fremgår af jeres låneaftale (pantebrevet) og de almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån, som i dag står i …(indklagedes)… Långuide. Den finder du bl.a. på …(indklagedes hjemmeside)…

Vi kan ikke imødekomme jeres krav om at annullere kreditaftalen, og fastholder som nævnte den varslede bidragsstigning.

Du har mulighed for at klage til Realkreditankenævnet, og kan læse mere om dine klagemuligheder på wwww.ran.dk.”

Indklagedes svar affødte samme dag følgende e-mail fra klageren:

”Det er direkte løgn. I er ikke vågnet op den 4. februar og tænkt, skal vi ikke lige hæve bidragssatserne i eftermiddag, derefter indkalde til møde og vedtage det. Dette er en velovervejet og kalkuleret stigning, hvis eneste formål er at få større overskud, for at blive interessante på aktiemarkedet, så jeres bestyrelse og direktion kan få kæmpe bonusser. Hvis I vil gøre noget så frækt som det her, så stå ved det, i stedet for at tro at jeg eller andre er dumme eller uvidende.

Du kan informere din chef eller højere i systemet, at jeg selvfølgelig går videre med dette til Realkreditankenævnet og også videre end det hvis nødvendigt. Jeg har økonomien og tiden til dette.”

Klageren indbragte efterfølgende sagen for Realkreditankenævnet.


PARTERNES PÅSTANDE:

Klageren påstår indklagede tilpligtet at anerkende, principalt at
låneaftalen skal annulleres uden tab for ham, subsidiært at bidragsforhøjelsen skal bortfalde frem til refinansieringen den 30. juni 2018.

Indklagede påstår frifindelse.


KLAGERENS FREMSTILLING:

Klageren anfører indledningsvis, at hans klage ikke drejer sig om, hvorvidt der i indklagedes lånedokumenter står, at indklagede må hæve bidragssatserne. Klagen angår, om indklagede var vidende om, at en stigning ville blive gennemført i 2016, og dermed om han som kunde blev groft fejlinformeret. Han ville aldrig have taget et lån hos indklagede, hvis dette havde været oplyst.

Fakta:
Han købte sit drømmehus i sommeren 2015 og skiftede i forbindelse med handlen til det låneformidlende pengeinstitut, som desværre bruger indklagede som realkreditselskab.

Udfordring/krav:
Han har optaget et F3 lån uden afdrag den 2. november 2015 i den tro, at de vilkår, han optog lånet på, var de vilkår, der lå foran ham. Det viste sig kort tid efter, at det var det ikke.

Årsag:
Indklagede vidste godt, at denne stigning kom, og informerede ham ikke herom. Det er at føre ham som forbruger bag lyset og rigelig årsag til at få annulleret en aftale og endda søge erstatning. Havde denne information været forelagt for ham på det tidspunkt, han stod over for at tage lånet, havde han ikke optaget sit lån hos indklagede.

Han er glad for sin bankmand, som efter hans bedste overbevisning ikke var informeret om dette på noget som helst tidspunkt. Han ønsker ikke at skifte bank, medmindre det er påkrævet for at få hans realkreditlån et andet sted. Derfor er han fremkommet med en anden løsning, selv om al tillid til indklagede som virksomhed er væk, og selv om indklagedes troværdighed er vingeskudt.

Hvis indklagede annullerer stigningen i bidrag for den aktuelle refinansieringsperiode, som er til sommeren 2018, kan deres veje skilles der, og indklagede kan have tjent penge på sit i forvejen allerede alt for høje bidrag, og han kan have betalt den aftalte regning i perioden.

Hvis indklagede ikke ønsker at være med til et af hans to forslag, og han ikke får medhold i Ankenævnet, går han videre, hvis det er nødvendigt.

I hans virke som forretningsmand forstår han godt, at indklagede har en virksomhed, der skal give overskud, og være så solid som mulig, så indklagedes aktieværdi kan forøges, og så lederne i firmaet kan få deres store bonusser. Det, han ikke forstår, er, at hvis indklagede er så sikker i sin sag og mener, at det, indklagede gør, er korrekt, hvorfor blev han så som kunde ikke informeret om dette, inden han optog sit lån? Indklagede vidste godt, at dette var på vej, og dermed var det et bevidst valg at undlade at fortælle ham og hans kæreste om denne stigning.


INDKLAGEDES FREMSTILLING:

Indklagede oplyser, at klageren den 6. november 2015 på grundlag af lånetilbud af den 12. oktober 2015 fik udbetalt et 30-årigt F3 tilpasningslån på 4.500.000 kr. Lånet blev etableret med indledende afdragsfrihed frem til den 30. september 2025. Lånet refinansieres næste gang den 30. juni 2018.

Bidraget på lånet blev fastsat til 1,0244 pct. ud fra et belåningsinterval på 0 – 80 pct. på baggrund af en belåningsvurdering på 5.625.000 kr. Bidraget er pr. den 1. juli 2016 forhøjet til 1,3996 pct.

Gennemførsel af bidragsforhøjelsen i 2016
Med virkning fra 1. juli 2016 har indklagede forhøjet bidragssatserne på alle eksisterende og nye lån til private kunder. Derfor har alle privatkunder med lån hos indklagede modtaget et brev med oplysning om, hvad forhøjelsen betyder for netop deres lån. Brevet indeholder en begrundelse for forhøjelsen.

Derudover har indklagede på sin hjemmeside offentliggjort en redegørelse for bidragsforhøjelsen:

”Begrundelseskrav
Det danske realkreditsystem har en række unikke kendetegn. Et af dem er, at du som låntager – uanset om du er boligejer eller erhvervsdrivende – igennem hele lånets løbetid er beskyttet mod en pludselig opsigelse af dit lån. Den beskyttelse har du ikke på dit banklån. Banker kan nemlig frit og uden varsel til enhver tid kræve, at du betaler dit lån tilbage. Det kan vi som realkreditinstitut ikke, så længe du betaler dine ydelser.

Med andre ord forpligter realkreditinstitutter sig ved udbetaling af et lån til at låne pengene ud – og ikke pludselig kræve dem tilbagebetalt – i hele den periode, der er aftalt. Og da løbetiden ofte er 30 år, betyder det, at realkreditinstitutter har uopsigelige forpligtelser, der løber i årtier.

Øget krav om polstring.
Over så lang en periode kan kapitalkrav og omkostninger ved realkreditudlån ændre sig markant. Derfor kan et realkreditinstitut forhøje bidragssatserne, som er realkreditinstituttets pris for at yde og administrere lån. Bidragssatserne kan også forhøjes på de lån, der allerede er udbetalt. Og det er det, …(indklagede)… gør, når vi hæver bidragssatserne på …(indklagede-lån)… pr. 1. juli 2016.

Men vi kan ikke bare hæve bidragssatserne vilkårligt, for alle realkreditinstitutter skal kunne begrunde, hvorfor de forhøjer bidragssatserne. Det er fast anerkendt i lovgivningen om god skik for finansielle virksomheder – og i talrige afgørelser fra Realkreditankenævnet – at man forhøjer bidragssatserne, når man kan begrunde det.

…(Indklagedes)… mulighed for at hæve bidragssatserne er udførligt beskrevet i låneaftalerne og i …(indklagedes)… Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån, som står i den LånGuide, man modtager, når man får et …(indklagede-lån)…

Hvorfor stiger bidragssatserne i …(indklagede)… pr. 1. juli 2016?
I det brev, alle kunder i …(indklagede)… har modtaget, begrunder vi forhøjelsen med, at kapitalkravene fra danske og internationale myndigheder til realkreditinstitutter er steget og fortsat stiger. De stigende kapitalkrav betyder, at …(realkreditkoncernen)… – som …(indklagede)… er en del af – skal stille mere og mere kapital som sikkerhed for de lån, vi har ydet og fortsat yder til danske boligejere og erhvervsdrivende.

Når myndighedernes krav stiger, øger investorerne og ratingbureauerne (tilsammen kaldet ”markedet”) samtidig deres forventninger til …(realkreditkoncernens)… kapitalgrundlag. Jo større tiltro investorer og ratingbureauer har til …(det koncernforbundne realkreditinstitut)…, jo lavere bliver renten på lånet. Vores kunder har derfor direkte fordel af, at både investorer og ratingbureauer har stærk tiltro til …(det koncernforbundne realkreditinstitut)… Derfor er det så afgørende, at vi lever op til markedets forventninger.

Kendte og ukendte krav i sigte.
Konkret medfører de øgede krav, at …(realkreditkoncernen)… ved indgangen til 2019 skal have ca. 70 mia. kr. i egentlig kernekapital (den regnskabsmæssige egenkapital fratrukket hybrid kernekapital og en række solvensmæssige fradrag).

Dette kapitalmål er fastsat på baggrund af de allerede kendte og vedtagne kapitalkrav fra danske og internationale myndigheder. Forhøjelsen af bidragssatserne pr. 1. juli 2016 har først og fremmest til formål at øge sandsynligheden for, at …(realkreditkoncernen)… kan leve op til dette kapitalmål. Vi har i dag en egentlig kernekapital på 60,5 mia. kr. Den skal øges med knap 10 mia. kr. i årene 2016-2018. Forhøjelsen af bidragssatserne øger …(realkreditkoncernens)… indtjening og betyder dermed, at vi kan lægge mere til side hvert år i bestræbelserne på at nå 70 mia. kr. inden udgangen af 2018.

Desuden øger forhøjelsen af bidragssatserne sandsynligheden for, at …(realkreditkoncernen)… kan honorere de fremtidige, endnu ikke vedtagne kapitalkrav, som der i disse år arbejdes på hos internationale myndigheder. Vi kender ikke det konkrete omfang af kravene endnu – men vi ved, at kapitalkravet efter 2019 er højere end de 70 mia. kr. Selv i minimumsversioner vil de krav, der arbejdes på, være en betydelig udfordring for …(realkredit-koncernen)… Lige nu er vores bedste estimat, at det er nødvendigt at øge den egentlige kernekapital med yderligere 15 mia. kr. – altså ud over de 70 mia. kr. – når de nye krav får effekt. Estimatet er forsigtigt og svarer til det niveau, man allerede nu har pålagt de fire største banker i Sverige. Og det er ikke usandsynligt, at kravet bliver højere.

Børsnotering er nødvendig
Derfor søger …(realkreditkoncernen)… en børsnotering. Dels får vi tilført kapital i forbindelse med selve børsnoteringen, dels får vi efterfølgende, som børsnoteret koncern, adgang til at hente yderligere kapital efter behov. For at gennemføre en børsnotering skal vi have en bedre indtjening end i dag – det vil fremtidige aktionærer kræve, og det er forhøjelsen af bidragssatserne med til at sikre. Og det er værd at bemærke, at forhøjelsen af bidragssatserne er langt mindre, end den ville være uden en børsnotering. Forhøjelsen af bidragssatserne på …(indklagedes)… udlån til privatkunder står ikke alene. De suppleres af markante besparelser i …(realkreditkoncernen)… og andre tiltag, der bidraget til at effektivisere koncernen.”

Baggrunden for indklagedes forhøjelse af bidragssatsen er yderligere uddybet i en redegørelse, som også er tilgængelig på indklagedes hjemmeside.

Hjemmel til bidragsforhøjelse
Det i denne sammenhæng relevante aftalegrundlag mellem klageren og indklagede udgøres af låne- og pantsætningsaftalen fra 2015 samt indklagedes Långuide fra varslingstidspunktet, der er godkendt af indklagedes bestyrelse.

Såvel låne- og pantsætningsaftalen som Långuiden indeholder bestemmelser om fastsættelsen af bidraget, herunder at det i lånets løbetid kan ændres af indklagede.

Særlige forhold
Det er indklagedes bestyrelse, der træffer beslutning om bidragsforhøjelser, og indtil beslutningen er truffet, kan den ikke indgå i rådgivningen. Forud for beslutningen ligger selvfølgelig et internt arbejde med at forberede eksekvering af den beslutning, der indstilles, men beslutningstidspunktet må være afgørende for, hvornår de nye priser kan indgå i rådgivningen – indtil da er det fortrolige overvejelser.

Afsløring af fortrolige oplysninger, såsom prisovervejelser, i rådgivningen kan påvirke kursdannelsen på obligationerne, og det vil være i strid med fondsbørsens regler for udstedere. Derudover kan det være en overtrædelse af værdipapirhandelslovens insiderregler at afsløre fortrolige oplysninger.

Anbringender
Det gøres til støtte for den fremsatte påstand gældende,

at der er hjemmel i låneaftalerne til at forhøje bidragssatsen,

at den gennemførte bidragsforhøjelse er ensartet for alle kunder med samme låntyper,
at den skete forhøjelse af bidragssatsen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget og varslet og begrundet i overensstemmelse med reglerne om god skik,

at forhøjelsen af bidragssatsen ikke er vilkårlig eller urimelig, og

at indklagede ikke har været forpligtet til at oplyse om fortrolige interne overvejelser om bidragsforhøjelser.

Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte den varslede forhøjelse af bidragssatsen.


ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Klageren anfægter ikke umiddelbart indklagedes hjemmel til at foretage bidragsforhøjelser, men anfører, at den konkrete bidragsforhøjelse ikke kan gennemføres, når indklagede ikke oplyste ham om den, da han 3 måneder før varslingen af bidragsforhøjelsen optog lånet.

Selv om der kun gik ca. 3 måneder imellem klagerens låneoptagelse og varslingen af bidragsforhøjelsen, finder Nævnet, at der ikke kan rejses kritik af indklagedes fremgangsmåde. Nævnet henviser herved til, at indklagede af blandt andet konkurrence- og fondsbørsmæssige årsager må være berettiget og forpligtet til ikke at oplyse om interne overvejelser om prisændringer. Dertil kommer, at der, uanset hvornår en prisændring offentliggøres og gennemføres, altid vil være kunder, som har disponeret kort tid før.

Nævnet finder endvidere, at bidragsforhøjelsen hverken kan tilsidesættes som vilkårlig eller åbenbart urimelig, og da klageren ikke, som sagen er oplyst, har modtaget et tilsagn om, at bidraget ikke kunne stige i refinansieringsperioden, kan Nævnet ikke give klageren medhold i klagen.

Som følge af det anførte

b e s t e m m e s

Indklagede, Totalkredit A/S, frifindes.


Henrik Waaben / Susanne Nielsen