Rådgivning om konsekvenser af ophævelse af boligsparekontrakt.

Sagsnummer:175/1996
Dato:15-10-1996
Ankenævn:Peter Blok, Leif Nielsen, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Boligsparekontrakt - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Rådgivning om konsekvenser af ophævelse af boligsparekontrakt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 24. april 1996 rettede klageren henvendelse til indklagede og anmodede om at få overført 6.000 kr. fra sin boligsparekontraktskonto, hvor der indestod ca. 26.000 kr., til sin checkkonto.

Ifølge indklagede blev klageren gjort opmærksom på, at kontoen havde særlige vilkår for udbetaling/ophævelse, og at hun ved ophævelse af kontoen ville miste retten til at modtage præmie på 4% fra staten. Klageren fastholdt, at hun ville have pengene overført; kontoen blev derfor ophævet, og 6.000 kr. indsattes på hendes checkkonto, mens restbeløbet indsattes på andre konti efter klagerens ønske. Klageren bestrider, at hun blev rådgivet om konsekvenserne af en ophævelse af kontoen.

Af en fremlagt orientering fra Finansrådet af 26. februar 1993 fremgår, at Bygge- og Boligstyrelsen i et svar til et pengeinstitut bl.a. har udtalt:

"Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov om boligsparekontrakter, § 5, at såfremt opspareren ikke har behov for det opsparede beløb til anvendelse til boligformål, vil beløbet kunne udbetales uden præmietilskrivning efter 3-års periodens udløb.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at udbetaling til ikke-præmieberettigende formål må sidestilles med en ophævelse af kontrakten, og at der således i disse tilfælde skal ske en udbetaling af hele beløbet."

Klageren har ved klageskema af 30. april 1996 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at genoprette boligsparekontrakten, subsidiært at betale erstatning.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun tidligere af indklagede havde fået at vide, at statspræmien først blev tilskrevet, når beløbet blev hævet til sidst. Hun var af den opfattelse, at hun ville miste 4% af det beløb hun hævede, og indklagede oplyste hende ikke om, hvor meget hun gik glip af. Årsagen til overførslen af et beløb til checkkontoen var, at hun manglede nogle få tusinde kr., indtil hendes løn gik ind en uge senere. Indklagede har ikke vejledt eller rådgivet hende i denne sag. Indklagede kunne ved en oplysende, vejledende samtale hurtigt have givet hende bedre alternativer for at komme over den akutte pengemangel. Havde hun vidst, at hun ville miste statspræmie af det samlede indestående, ville hun have valgt en anden løsning.

Indklagede har anført, at en deludbetaling til et ikke-præmieberettiget formål bevirker, at boligsparekontrakten bortfalder i sin helhed. Klageren blev gjort opmærksom på konsekvenserne af ophævelsen af kontoen. Indklagede har ikke handlet ansvarspådragende ved at imødekomme klagerens krav om ophævelse af boligsparekontrakten.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at hun ikke modtog nogen vejledning om konsekvenserne af, at hendes boligopsparingskonto blev ophævet, medens indklagede har anført, at den ekspederende medarbejder oplyste klageren om, at hun ville miste retten til statspræmien af hele indeståendet. En stillingtagen til klagen findes på denne baggrund at ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.