Spørgsmål om ansvar for tab ved køb af aktier i Scandinavian Mobility International.

Sagsnummer:261/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for tab ved køb af aktier i Scandinavian Mobility International.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 18. januar 1996 afregnede indklagedes Holmens Kanal afdeling klagerens køb af 500 stk. aktier i Scandinavian Mobility International A/S til kurs 141.

Den 13. maj 1996 afregnede afdelingen klagerens salg af aktiebeholdningen til kurs 105.

Ved skrivelse af s.d. rettede klageren skriftlig henvendelse til indklagede med krav om erstatning for tabet på investeringen, hvilket indklagede afslog.

Ved klageskema af 29. juni 1996 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte tabet ved investeringen opgjort til 19.155,75 kr. samt rentetab i perioden 18. januar til 13. maj 1996.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han, der er 77 år, den 18. januar 1996 rettede telefonisk henvendelse til sin rådgiver i afdelingen med en forespørgsel vedrørende aktieinvestering. Han oplyste, at han havde et uudnyttet skattemæssigt fradrag, og at han derfor var interesseret i køb af aktier, som efter bankens analyser og kendskab til markedet havde et rimeligt vækstpotentiale på kort eller mellemlangt sigt. Rådgiveren var bekendt med, at han undgik investering i alt for risikobetonede aktiver. De pågældende aktier blev anbefalet som en sund og sikker investering, hvorpå handlen blev aftalt, uden at andre emner var blevet inddraget i diskussionen. Efterfølgende blev han via dagspressen bekendt med, at der et par måneder i forvejen i forbindelse med en børsintroduktion var blevet udbudt såvel nye aktier som eksisterende aktier, tilhørende ejeren Lars Foghsgaard International ApS. Et beløb på 500 mill. kr., der kom ind ved børsintroduktionen, kom ikke det aktieudstedende selskab til gode, men blev anvendt til aktiviteter, der var selskabet uvedkommende. Ved at undlade at gøre ham bekendt hermed og ved uden forbehold at have anbefalet investeringen har indklagede handlet uansvarligt, overfladisk og i strid med god forretningsskik. Han har en formodning om, at indklagede på købstidspunktet var i tvivl om værdien af de pågældende aktier og derfor forsøgte at sælge sin egen beholdning. Ved vurderingen heraf bør det komme indklagede til skade, at man har afslået hans anmodning om at oplyse bankens egen beholdning af de pågældende aktier på købstidspunktet.

Indklagede har anført, at aktien ved børsintroduktionen i oktober 1995 blev afregnet til kurs 118. Umiddelbart efter steg kursen til 129 og nåede sit højeste niveau på 149 den 29. januar 1996. Efter offentliggørelsen af selskabets halvårsresultat den 20. februar 1996 faldt aktiekursen fra 136 til 108. Det fremgik tydeligt af det offentligt tilgængelige materiale i forbindelse med børsintroduktionen, at hovedaktionæren samtidig afhændede en del af sin aktiebesiddelse. Hovedaktionæren beholdt ca. 40% af aktiekapitalen, hvilket var udtryk for, at aktionæren havde tiltro til selskabets fremtid. Klageren foretog ikke sit aktiekøb i forbindelse med børsintroduktionen og tilkendegav i øvrigt ikke, at det var væsentligt og relevant for ham, hvem der ejede aktierne i selskabet. Den negative kursudvikling skyldtes halvårsregnskabet og var ikke påvirket af, at der ved børsintroduktionen var blevet solgt såvel eksisterende som nye aktier.

Klageren fik en redelig og kompetent rådgivning på grundlag af de offentligt tilgængelige oplysninger, der forelå om selskabet i januar 1996, og det bestrides, at begivenhederne i efteråret 1995 havde sammenhæng med de forventninger til aktiens potentiale, som man havde i januar 1996.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at indklagede har begået ansvarspådragende fejl i sin rådgivning af klageren i forbindelse med klagerens køb af aktier i Scandinavian Mobility International A/S den 18. januar 1996. Herved bemærkes, at klageren måtte indse, at indklagedes forventninger til kursudviklingen kunne vise ikke at holde stik, og at han selv måtte træffe den endelige beslutning og bære risikoen for denne.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.