Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.

Sagsnummer:92/2008
Dato:03-06-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Ole Jørgensen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Check - indløsning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med indløsning af krydset check.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Nordea Bank har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med indløsning af en til klageren udstedt krydset check.

Sagens omstændigheder.

Den 28. november 2005 udstedte Danske Bank på foranledning af en kunde en krydset check på 34.855,37 kr. til klageren.

Den 30. november 2005 blev checken indløst i Nordea Banks Hillerød afdeling, hvor klageren var kunde.

Af checkens bagside fremgår en underskrift, der fremstår som klagerens, samt indløsende afdelings stempel og notater. Notaterne består af klagerens personnummer, kontonummeret på klagerens anpartsselskabs konto i Nordea Bank og "set pas + kørekort". En underskrift svarende til underskriften på checkens bagside fremgår af en blanket vedrørende en bestilling den 30. november 2005 af et nyt hævekort i tilknytning til anpartsselskabets konto.

Banken har under sagen fremlagt en udskrift af kassejournalen for ekspeditionen. Det fremgår, at hævekortbestillingen og checkindløsningen skete med 1 minut og 13 sekunders mellemrum ved samme ekspedition og ved samme kasse.

Ved brev af 7. marts 2006 rettede klageren henvendelse til Nordea Bank. Klageren anførte, at han via Danske Bank havde konstateret, at checken var blevet udbetalt til en uberettiget person. Klageren anførte, at han aldrig havde modtaget checken, at han ikke vidste, hvem der havde indløst den, og at underskriften på checken ikke var hans.

Ved brev af 24. marts 2006 meddelte banken med henvisning til notatet om forevisning af pas og kørekort samt til bestillingen af nyt hævekort, at man var af den overbevisning, at checken var blevet udbetalt til den rette person.

Parternes påstande.

Den 18. februar 2008 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal betale checkbeløbet på 34.855,37 kr.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at checken blev frastjålet ham og forsynet med et falsk endossement. Banken sikrede sig ikke i fornødent omfang identiteten på den, der indløste checken, og han blev som følge heraf påført et formuetab svarende til checkbeløbet. Bankens pligt til at foretage et fornødent tjek af indløserens identitet følger af almindelige erstatningsregler sammenholdt med checklovens § 38, stk. 5, jf. § 38, stk. 3.

Hverken kørekortnummeret eller pasnummeret blev noteret på bagsiden af checken. På indløsningstidspunktet var han i besiddelse af sit pas. Kørekortet var blevet stjålet fra hans postboks formentlig tillige sammen med hævekortet og den omhandlede check. Hvis banken havde sikret sig identiteten på den person, der indløste checken, ville banken være blevet opmærksom på, at den pågældende ikke var identisk med den person, som checken var udstedt til.

Indløseren af checken kan på bankens forespørgsel om hævekort have oplyst, at dette var bortkommet. Bestillingen af nyt hævekort underbygger derfor ikke i sig selv, at ekspeditionen/checkindløsningen blev foretaget af ham.

Nordea Bank har anført, at det med stor sandsynlighed er klageren selv, som har indløst checken. Checken fremstod som endosseret af klageren, ligesom det på baggrund af noteringen på checken må lægges til grund, at der ved indløsningen blev forevist både pas og kørekort. Den medarbejder, som foretog ekspeditionen, har oplyst, at hun aldrig ville notere dette, hvis de pågældende dokumenter ikke havde været forevist. Endvidere er der i samme ekspedition blevet bestilt et nyt hævekort til klageren, jf. den af klageren underskrevne blanket.

Da det således må lægges til grund, at checken blev indløst af en kunde i banken, er checklovens § 21 sammenholdt med § 19 og § 38 opfyldt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afklaring af omstændighederne i forbindelse med indløsningen af den omhandlede krydsede check på 34.855,37 kr. den 30. november 2005 forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af nævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.