Spørgsmål om hævning på 100.000 kr. på klagerens erhvervskonto skete med frigørende virkning for banken

Sagsnummer:174/2012
Dato:20-03-2013
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Barbesgaard, Hans Daugaard, Peter Stig Hansen, Anita Nedergaard
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hævning på 100.000 kr. på klagerens erhvervskonto skete med frigørende virkning for banken
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører om en hævning på 100.000 kr. på klagerens erhvervskonto i Nordea Bank skete med frigørende virkning for banken.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Banks Bispebjerg afdeling, hvor han har en erhvervsindlånskonto.

Den 10. januar 2012 blev der indsat 100.000 kr. på kontoen med posteringsteksten "Bgs Sikkerhedsstillese / bankgarrenti". Der var efter det oplyste tale om en betalingsoverførsel fra tredjemand, T, der var kunde i bankens Fredensborg afdeling, og med hvem klageren havde forretningsmæssig forbindelse.

Ifølge kontoudskriften for erhvervskontoen blev der samme dag indsat yderligere 22.450 kr. ved overførsel fra T.

Den 12. januar 2012 blev der ved hævning på erhvervskontoen gennemført en betaling på 22.827 kr. med posteringsteksten "Bgs SKAT, Moms Off.".

Den 30. januar 2012 blev der overført 100.000 kr. fra klagerens erhvervskonto til T’s konto i banken. Overførslen skete på grundlag af en telefonisk henvendelse til bankens Fredensborg afdeling fra en person, der præsenterede sig som klageren.

Den 1. februar 2012 gjorde klageren indsigelse mod overførslen til T og anmodede banken om at tilbageføre beløbet, hvilket banken afviste.

Den 2. maj 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.

Under forberedelsen af sagen har både Nordea Bank og Ankenævnets sekretariat opfordret klageren til at fremlægge dokumentation for, at han har foretaget politianmeldelse.

Klageren har under sagen givet banken samtykke til at indhente oplysninger hos politiet vedrørende et nærmere angivet døgnrapportnummer. Klageren har endvidere fremlagt noget e-mail-korrespondance med politiet, herunder en e-mail, hvor politiet vejleder om fremgangsmåden for eventuel aktindsigt.

Nordea Bank har under sagen fremlagt en scannet kopi af et dokument vedrørende en momsbetaling på 22.827 kr. pr. den 10. januar 2012, som er signeret og påstemplet "BETALT".

Parternes påstande

Den 2. maj 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal tilbageføre hævningen den 30. januar 2012 på 100.000 kr.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uden hans viden eller samtykke hævede det omhandlede beløb på 100.000 kr. på hans konto.

Han har ikke på noget tidspunkt tidligere telefonisk anmodet banken om betalingsoverførsler.

Det har formodningen imod sig, at han som anført af banken skulle have ringet til Fredensborg afdelingen, hvor han ikke var kunde, og efterfølgende have sendt en scannet kopi vedrørende momsbetaling, når han langt mere enkelt kunne have benyttet netbank eller sin egen bankafdeling, hvis han havde ønsket transaktionen foretaget.

Banken har ikke dokumenteret de såkaldte tjekspørgsmål og svarene herpå. Hvis banken havde stillet de oplyste spørgsmål til ham, ville han ikke umiddelbart have været i stand til at oplyse saldoen på sin privatkonto.

Når han via netbank har overført større beløb, har banken sikret sig bekræftelse via sms. Banken burde derfor have ringet ham op med henblik på at få bekræftet overførslen, før den fandt sted.

Efter det oplyste skete opkaldet, der dannede grundlag for overførslen, ikke fra hans mobiltelefon.

Banken burde i hvert fald ikke efterkomme overførselsanmodninger fra personer, hvis stemme man ikke kan genkende.

Han har ikke kendskab til det fremlagte momsbilag, der tilsyneladende stammer fra et tidspunkt, hvor han benyttede en bogholder, B, der for øvrigt nu arbejder for T. Han har aldrig haft et stempel med teksten BETALT, og den håndskrevne tekst på bilaget er ikke påført af ham.

Han har anmeldt sagen til politiet, som imidlertid har henvist ham til Pengeinstitutankenævnet. Han har fuld tillid til, at politiet har henvist ham til rette instans. Fejlen beror hos banken, der derfor også er nærmest til at følge op på sagen hos politiet.

Hans eventuelle mellemværende med T er ligesom eventuelle momsbetalinger denne sag uvedkommende.

Banken har ikke fulgt hans opfordringer til at fremlægge dokumentation for bankens interne regler vedrørende personalets behandling af kundernes konti. Når en kunde telefonisk anmoder om overførsel af penge, har bankens ansatte tilsyneladende frie hænder til at gøre, som de vil.

Nordea Bank har anført, at overførslen den 10. januar 2012 af 100.000 kr. fra T’s konto til klagerens konto skete med henblik på at sikre, at klageren kunne betale et momstilsvar for 4. kvartal 2011. Når momsen var betalt, skulle beløbet tilbageføres til T.

Tilbageførslen den 30. januar 2012 skete på grundlag af en telefonisk anmodning fra en person, der præsenterede sig som klageren, og som korrekt og uden tøven svarede på tre spørgsmål om henholdsvis CPR-nr., antal konti i banken og saldo på privatkonto. Den pågældende medarbejder udbad sig en e-mail med kvittering for den betalte moms. Kvittering blev modtaget samme dag. Medarbejderen, som ekspederede overførslen, talte jævnligt med T og ville derfor have kunnet genkende T’s stemme.

På baggrund af hændelsesforløbet havde banken ikke grundlag for at tro, at overførslen skete på grundlag af en anmodning fra en anden end klageren.

Det gav endvidere god mening, at sikkerhedsstillelsesbeløbet skulle tilbageføres, når betingelserne for sikkerhedsstillelsen var opfyldt.

Hvis det skal klarlægges, om hævningen på 100.000 kr. var uberettiget eller ej, er det vigtigt at få dokumenteret, om klageren har politianmeldt forholdet, og om politiets efterforskning har ført til, at der er rejst tiltale for tyveri eller lignende.

Klageren har ikke efterkommet bankens opfordring til at fremlægge politianmeldelse.

Banken og bankens ansatte er underlagt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, herunder bekendtgørelsens § 3, som foreskriver, at banken skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.