Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med gennemførelse af stoplossordre.

Sagsnummer:29/2009
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Terminsforretninger - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med gennemførelse af stoplossordre.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører, om klageren har et erstatningskrav i forbindelse med gennemførelse af stoplossordre vedrørende terminsforretninger indgået i henhold til en valutahandelsramme.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Jyske Bank. Med henblik på fastlæggelse af sin investeringsprofil besvarede klageren i februar 2008 en række spørgsmål. I denne forbindelse underskrev klageren den 28. februar 2008 "Resume af samtale, Grundlag for investering", hvoraf fremgår, at hans formål med at investere et beløb på 150.000 kr. var spekulation; hans samlede formue var 800.000 kr. og investeringshorisonten 3-7 år. Klageren anså sig for risikovillig og kunne over en vilkårlig 1-årig periode acceptere et minus på 50 %. Endvidere var anført:

"Der benyttes egen strategi i samarbejde med kautionist/bror. Der handles primært via terminskontrakt samt i mindre grad på aktiesiden."

Klageren og dennes bror underskrev samtidig et profilskema, hvoraf fremgår, at "Formålet er ren spekulation i gængs valuta. Fortrinsvist via terminsforretninger/optioner."

Jyske Bank har anført, at kundeforholdet med klageren blev etableret i begyndelsen af 2008 med henblik på at etablere en valutahandelsramme, som skulle styres af klagerens bror, B, i henhold til fuldmagt. B er valutahandler og ansat i et pengeinstitut.

Den 27. marts 2008 underskrev klageren "Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter", hvorefter Jyske Bank stillede en ramme på 1 mio. kr. til rådighed for klageren. Det fremgår, at ved "gul risikogrænse 50 %" svarende til et urealiseret nettotab på 500.000 kr. var klageren forpligtet til at deltage i et møde med banken. Ved "rød risikogrænse 75 %" svarende til et urealiseret nettotab på 750.000 kr. var banken berettiget til at få yderligere sikkerhed eller lukke forretningerne.

Jyske Bank har anført, at klagerens forretninger indtil september 2008 forløb med pæne afkast, hvorefter udviklingen vendte. Den 13. oktober 2008 blev den gule risikogrænse på ½ mio. kr. passeret første gang. På baggrund heraf blev det med B aftalt, at der skulle indskydes yderligere 300.000 kr. Inden indbetalingen fandt sted, blev rød risikogrænse overskredet den 20. oktober 2008.

Af en e-mail af 22. oktober 2008 fra B til Jyske Bank fremgår:

"Jeg havde en snak med [medarbejder] tirsdag aften. Jeg skal lige snakke med [medarbejder] i dag. Men mit oplæg er at vi ligger en s/l på NOK/SEK på 111,5 og et S/L på NOK/DKK på 82,20, således at hvis S/L rammes omlægges EURNOK til EURDKK. Derudover sender jeg 300.000 til inddækning af bestående tab i forretningen EURUSD der er en omlagt EURSEK. Du må gerne lige ringe når du er mødt ind, således at jeg kan få en status på tingene."

Den 24. oktober 2008 bekræftede Jyske Bank over for klageren to terminsforretninger, hvor banken samme dag afregnede bankens køb af 5 mio. NOK og salg af 5.557.500 SEK til en terminskurs på 111,35 samt bankens køb af 4.383.000 NOK og salg af 3.596.251,50 DKK til terminskurs 82,05.

B protesterede ved e-mail af 3. november 2008 over for Jyske Bank vedrørende de den 24. oktober 2008 gennemførte forretninger. Ved brev af 17. november 2008 afviste Jyske Bank klagen.

Parternes påstande.

B har den 19. januar 2009 i henhold til fuldmagt fra klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank tilpligtes at betale klageren 300.000 kr., subsidiært et mindre beløb.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

B har anført, at Jyske Bank undlod at orientere ham, efter at han havde indlagt de to stoplossordrer den 22. oktober 2008.

Ordrerne blev eksekveret, da valutakrydsene gik under niveauerne på stop­loss­ordrerne. Han hørte imidlertid intet forinden. Han var ikke da på sit kontor og så ikke, at niveauerne var ramt. Han havde fri den 22. oktober 2008 og var først tilbage den 26.

Han havde en strategi om, hvad der skulle ske, hvis niveauerne blev nået.

Efterfølgende meddelte han, at han ønskede at ændre stoplossniveauerne, men fik først da at vide, at ordrerne var gennemført.

Banken havde en pligt til at informere ham om, at ordrerne ville blive eksekveret. Kunne banken ikke komme i kontakt med ham, kunne den have sendt en e-mail eller på anden måde søgt at give besked. Heller ikke hans bror har modtaget meddelelse fra banken.

Det er sædvanligt, at kunder orienteres i en situation som den foreliggende. Han havde derfor en klar forventning om at blive kontaktet, hvis der blev handlet. I tidligere tilsvarende situation er han blevet orienteret af banken.

Han forstår, at baggrunden for den manglende orientering er, at den pågældende medarbejder var syg.

Som følge af at handlerne blev eksekveret, er rammen under afvikling. Hans kontaktperson hos Jyske Bank havde omkring den 17. oktober 2008 oplyst, at banken havde ændret bevillingsproces, og at en ramme i klagerens størrelse ville kræve en kontantdeponering på 1,2 mio. kr. Det var derfor vigtigt, at rammen ikke blev overskredet, da det ville kræve genforhandling af rammen.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen bør afvises, da B er professionel og beskæftiget med netop valutahandel. Handlerne er reelt foretaget for B’s regning og risiko. Subsidiært bør klagen afvises, da en afgørelse vil forudsætte en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at handlerne er foretaget i overensstemmelse med aftalerne om niveauerne for stoploss. Det var ikke aftalt, at klageren skulle have mulighed for at indgå nye modsatrettede forretninger eller, at klageren ved B skulle kontaktes i forbindelse med, at niveauerne på de aftalte stoploss blev nået.

B fulgte altid valutamarkederne, og man var ikke bekendt med, at B var bortrejst.

Der er ikke indgået aftale med banken om overvågning af forretningerne.

Banken kan ikke pålægges ansvar for klagerens eventuelle skuffede forventninger.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage bankens afvisningspåstand til følge.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at Jyske Bank i forbindelse med gennemførelse af de to stoplossordrer, som B på klagerens vegne havde afgivet over for banken, har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar over for klageren.

Som følge heraf