Bog, frigørende udbetaling.

Sagsnummer:611/1991
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Bog, frigørende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 18. april 1991 oprettede klageren en bankbog i indklagedes Sønderborg afdeling og indsatte 10.000 kr. I forbindelsen med oprettelsen udfærdigedes et underskriftsblad, hvoraf fremgår, at der til kontoen var knyttet et mærke.

Den 25. april 1991 hævedes 10.000 kr. på kontoen. Indklagede har ikke været i stand til at fremlægge det i denne forbindelse udfærdigede hævebilag.

Den 3. juli 1991 hævedes via betalingsservice 2.950 kr. til dækning af husleje, hvorefter kontoen gik i overtræk med 2.950 kr.

Samme dag rettede klageren henvendelse til indklagede og anførte, at den til kontoen knyttede bankbog var bortkommet, hvorfor han ønskede kontoen spærret.

Ved skrivelse af 12. september 1991 til klageren meddelte indklagedes advokat, at indklagede havde anmodet ham om at inkassere sit tilgodehavende hos klageren på 2.950 kr. med tillæg af takstmæssige inkassoomkostninger samt påløbne renter, i alt 4.148,99 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham det uretmæssigt hævede beløb på 10.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at han sidst har benyttet kontoen den 18. april 1991. Den 1. juni 1991 blev han opmærksom på, at bankbogen var bortkommet, og den 3. juni 1991 rettede han henvendelse til indklagede og anmodede om at få kontoen spærret. Han rettede endvidere henvendelse til kriminalpolitiet i Sønderborg, som dog ikke tog hans anmeldelse særlig højtideligt, da han ikke kunne præcisere, hvornår bogen var forsvundet. Samme dag blev klageren opmærksom på, at beløbet på 10.000 kr. manglede på hans konto, hvorefter han kontaktede indklagede og anmodede om en forklaring, ligesom han ønskede at se det hævebilag, der var udfærdiget den 25. april 1991. Dette bilag kunne imidlertid ikke fremskaffes hos indklagede, og klageren har adskillige gange rykket for dokumentation for udbetalingen af beløbet. Klageren bestrider, at en af indklagede angivet medarbejder, der har forestået udbetalingen den 25. april, tillige har modtaget klagerens indbetaling den 18. april 1991.

Indklagede har anført, at såvel indbetalingen den 18. april og hævningen den 25. april 1991 er foretaget af klageren. Klageren blev ved begge lejligheder ekspederet af samme medarbejder i afdelingen, og medarbejderen erindrer, at klageren ved hævningen bemærkede, at "de penge kom jo ikke til at stå ret længe". Beløbet blev fraskrevet i bankbogen. Den 25. maj 1991 henvendte klageren sig i afdelingen medbringende bankbogen, idet han anførte, at han ikke havde hævet 10.000 kr., og at han ønskede at se udbetalingsbilaget. Indklagede er desværre ikke i besiddelse af bilaget; den ekspederende medarbejder har en formodning om, at bilaget er blevet udleveret til klageren ved en fejltagelse. Da medarbejderen var på ferie ved klagerens henvendelse den 25. maj 1991, anmodedes klageren om at henvende sig påny, hvorefter klageren først rettede henvendelse til indklagede den 3. juni 1991 og nu oplyste, at bogen var bortkommet.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter det af parterne anførte findes en stillingtagen til klagen at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.