Indsigelse mod opkrævning af kurstillæg og indsigelse mod afregningsdag for overførsler til konto i Tyskland. Indsigelse om at pengeinstituts prisliste var vildledende.

Sagsnummer:141/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Netbank - gebyr
Gebyr - øvrige spørgsmål
Betalingsoverførsel til udlandet - gebyr
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af kurstillæg og indsigelse mod afregningsdag for overførsler til konto i Tyskland. Indsigelse om at pengeinstituts prisliste var vildledende.
Indklagede:Broager Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af kurstillæg og indsigelse mod afregningsdag for overførsler til konto i Tyskland.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M var kunder i Broager Sparekasse, hvor de hver havde en konto. Kontiene blev ført i DKK. Klagerne havde endvidere en fælles konto i et pengeinstitut Tyskland.

Den 25. august 2020 iværksatte klagerne via netbank to overførsler fra deres konti i sparekassen til deres konto i Tyskland. Overførslerne indgik på kontoen i Tyskland den 27. august 2020 med 67.123 EUR (overførsel fra M) og 67.036 EUR (overførsel fra H).

Klagerne har oplyst, at de indtastede overførslerne i netbanken som såkaldte SEPA (Single Euro Payments Area) overførsler. Sparekassen har oplyst, at en SEPA overførsel skal ske i EUR, og at der til brug for klagernes overførsler blev købt EUR, i hvilken forbindelse sparekassen beregnede sig et kurstillæg. Sparekassen har oplyst, at overførslerne blev gennemført som SEPA overførsler, og at de blev gennemført den 26. august 2020, da de var indtastet efter kl. 14.

Sparekassen har fremlagt udskrifter af overførslerne fra sit system, hvor der under ”reservationsoplysninger” var anført ”Oprindeligt beløb” på henholdsvis 499.576 DKK vedrørende M’s overførsel og 498.928 DKK vedrørende H’s overførsel. Den 26. august 2020 blev overførslerne debiteret på M og H’s konti i sparekassen til en afregningskurs på 745,655 med henholdsvis 500.506 DKK og 499.857 DKK. Afregningskursen indeholdt et kurstillæg på 1,3. Saldiene på M og H’s konti i sparekassen var derefter henholdsvis -854 DKK og -852 DKK.

Den 10. august 2020 havde M foretaget en tilsvarende overførsel via netbank til klagernes konto i Tyskland.

I sagen er fremlagt afregningsnotaer til klagerne af 10. og 26. august 2020, der indeholdt oplysning om afsendt beløb i EUR, afregningskurs og afregningsbeløb i DKK. På notaerne var over klagernes navn og adresse anført ”post”. Sparekassen har oplyst, at klagerne ikke var tilmeldt e-boks, og at de derfor fik tilsendt notaer om overførslerne med almindelig post. Klagerne har anført, at de ikke modtog afregningsnotaer vedrørende overførslerne af 10. og 26. august 2020.

Den 31. august 2020 afbrød klagerne samarbejdet med sparekassen, der straks derefter lukkede klagernes netbankadgang.

I e-mails af 14. og 17. februar 2021 til sparekassen anmodede M om at modtage en omkostningsoversigt for 2020, herunder for kurstab ved overførsel til kontoen i Tyskland. M anførte endvidere blandt andet:

”Desværre er det … ikke lykkedes mig, at fastslå med hvilken baggrund både min og min kones konti, blev debiteret med omkring 900 kr. hver … Vi gennemførte begge overførsler online, brugte bankens kurs, har tjekket jeres gebyroversigt samt overførselsvindue, og da overførslerne fandt sted, viste begge konti en rest på ca. 85 kr. Til trods for det var begge konti i minus med ca. 850 kr. efterfølgende. …”

I en e-mail af 10. marts 2021 til M oplyste sparekassen, at afregningskursen indeholdt et kurstillæg på 1,3. Af e-mailen fremgik endvidere, at der havde været en lille valutakursstigning fra den 25. til den 26. august 2020, svarende til cirka 60 DKK pr. overførsel. I en e-mail af 11. marts 2021 rejste klagerne indsigelse mod blandt andet kurstillægget og afregningskursen.

Af sparekassens ”Generel Prisinformation” Privat og erhverv pr. 1. februar 2020 fremgik på side 13 under Selvbetjeningsprodukter, Netbank, Overførsel til udlandet og side 17 under Valuta og udland, Udlandsforretninger – valuta blandt andet:

”NETBANK …

Overførsel til udlandet

EU/SEPA overførsel

Beløbet er til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen. Overførslen skal være i Euro og forsynet med korrekt IBAN og SWIFT og omkostningerne skal deles mellem afsender og modtager.                                                                kr. 0,00

UDLANDSFORRETNINGER – VALUTA

TILLÆG/FRADRAG FOR BETALINGER I VALUTA

Betalinger til og fra udlandet afregnes efter Broager Sparekasses markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag. Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag.

Valuta              Land              Tillæg/Fradrag

EUR                 Euro              1,30                                    …”

Sparekassen har fremlagt sine ”Generelle regler for overførsler til og fra udlandet”, hvoraf det blandt andet fremgår:

”… Overførselstyper

Du kan vælge mellem følgende overførselstyper:

Standardoverførsler

  • Bruges når beløbet er i en anden valuta end i EUR …

EU/SEPA overførsler

  • Betalingen skal være i EUR

Omkostninger

Broager Sparekasses gebyr for overførsel til udlandet fremgår af vores prisliste. …

Tidsfrister og veksling

  • Betalingsordre modtaget efter kl. 14 … bliver først gennemført den efterfølgende bankdag ...”

Sparekassen har fremlagt et skærmprint af hjælpetekst i netbank ”Overførsel til udlandet”, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Overførselstype: EU overførsel

Foreløbig totalbeløb …

Priser

Hvad skal jeg vælge?

Yderligere oplysninger

Prisinformation

Sparekassen har oplyst, at teksten ”Hvad skal jeg vælge” linker til en uddybning af de forskellige muligheder for at gennemføre en overførsel til udlandet, og at ”Prisinformation” linker til sparekassens prisliste. Sparekassen har endvidere oplyst, at da overførslerne blev indtastet efter kl. 14 blev der i netbanken, jf. hjælpeteksten, angivet et foreløbigt totalbeløb.

Af selvbetjeningsaftale om tilslutning til netbank af 24. september 2018 mellem M og sparekassen fremgik blandt andet:

”… Overførsel til andre konti – valuta

… Du kan overføre beløb til danske konti, der ikke er tilmeldt aftalen. Bemærk at ved overførsler, hvor du skal overføre beløb i en anden valuta end debetkontoens valuta, vil beløbet først blive omvekslet på det tidspunkt, hvor overførslen ønskes gennemført. Da valutakurserne ændres dagligt, kan der hæves et beløb på kontoen, der afvige fra det beløb, der var gældende på bestillingstidspunktet. Overførsler til konti i andre danske pengeinstitutter kan kun ske i danske kroner eller euro.  …

Forespørgsel på valutakurser

… Du kan få oplyst Nationalbankens middelkurser og pengeinstituttets købs- og salgskurser pr. land. …

Udland – overfør beløb til udlandet

… Du kan overføre beløb til en konto i et udenlandsk pengeinstitut. …”

Parternes påstande

Den 16. marts 2021 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Broager Sparekasse skal betale ca. 3.000 DKK for kurstillæg og kurstab.

Broager Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at sparekassen uberettiget konverterede SEPA overførslerne til et andet produkt.

Det er kutyme, at SEPA overførsler overføres i EUR samme dag, som de bliver lagt ind, og de koster ingenting - heller ikke i form af tillæg. Tidligere tilsvarende SEPA overførsler fra et andet dansk pengeinstitut til den samme modtagerbank var ikke pålagt kurstillæg. Modtagerbanken er også SEPA bank og undrede sig over kurstillægget.

Sparekassen har ikke godtgjort, at den havde ret til at pålægge dem et valutakurstillæg. Der fremgår ikke et valutakurstillæg af sparekassens prisbog i forbindelse med SEPA overførsler, af sparekassens generelle bestemmelser eller andet sted.

Sparekassens set up i forbindelse med udenlandske overførsler er ikke transparent. De blev på intet tidspunkt på skærmbilledet i forbindelse med overførslerne gjort opmærksom på, at der ville blive pålagt et tillæg. I andre pengeinstitutter står alle omkostninger angivet på skærmen, inden man afslutter overførslen. Hvis de var blevet advaret på skærmbilledet, ville de have foretaget overførslerne gratis fra deres anden bank.

Ifølge sparekassens prisbog koster SEPA overførsler 0 DKK på trods af, at de foregår i EUR. Prisbogen er vildledende, når der efterfølgende pålægges et kurstillæg på 1,3. Kurstilægget burde have været angivet samme sted i prisbogen som oplysningen om, at SEPA overførsler koster DKK og på skærmbilledet i forbindelse med overførslen.

Sparekassen forsinkede uberettiget overførslen med én dag, hvilket medførte et yderligere kurstab.

Sparekassen debiterede deres konti uden at rette henvendelse til dem. De modtog ingen bilag i forbindelse med overførslerne og har heller ikke modtaget årsopgørelser pr. post. Sparekassen har ikke dokumenteret, at afregningsnotaerne blev afsendt. Hvis de var blevet underrettet om omkostningerne ved overførslen den 10. august 2020, ville de have foretaget de to efterfølgende overførslerne gratis fra deres anden bank. Sparekassens forklaring om, at afsendelse skete maskinelt, er ikke ensbetydende med, at bilagene faktisk blev sendt, for så havde de ikke foretaget overførslerne af 26. august 2020.

De havde ikke deres nemkonti hos sparekassen og forstår ikke, hvordan sparekassen betryggende kunne vurdere overførslerne i forhold til hvidvask og svindel med NemID.

Sparekassen skal betale ca. 3.000 DKK for kurstillæg og kurstab for de tre overførslen den 10. og 26. august 2020. De blev først i april 2021 bekendt med, at der var tale om tre overførsler med tillæg.

Broager Sparekasse har anført, at klagerne indtastede deres overførsler på et fuldt oplyst grundlag, jf. prislisten, sparekassens Generelle regler for overførsler til og fra udlandet samt hjælpeteksten i netbank. Overførslerne blev gennemført som SEPA overførsler.

Sparekassen har ikke beregnet sig et kurstillæg på en SEPA overførsel. En SEPA overførsel skal ske i EUR, hvilket også fremgår af sparekassens Generelle regler for overførsler til og fra udlandet. Klagerne havde ikke en EUR-konto i sparekassen, men anmodede derimod om overførsel fra deres DKK-konto. Der blev derfor i forbindelse med SEPA overførslerne købt EUR, og der er, jf. sparekassens prisliste, et tillæg/fradrag på 1,3 på EUR ved betalinger til og fra udlandet. Sparekassen har taget kurstillæg for at skaffe EUR til klageren, men har ikke på noget tidspunkt taget gebyr for SEPA overførsler.

I overensstemmelse med kutyme inden for branchen og for at minimere omkostningerne ved at stille valuta til rådighed for kunderne har sparekassen et tillæg til markedskursen på 1,3 EUR og et tillæg på alle valutaer uanset hvilken type af overførsel, der udføres. Kurstillægget fremgår af sparekassens prisliste. Kurstillægget er ikke ændret gennem de seneste år.

Klagerne ønsker at se alle mellemregninger ved en udenlandsk overførsel. Sparekassen ønsker, at en udenlandsk overførsel er transparent og ligetil for kunden. Det fremgår af det fremlagte skærmprint, at kunden får oplyst foreløbigt totalbeløb og henvisning til prisinformation (sparekassens prisliste).

Det fremgår af mail-korrespondancen, at klagerne tjekkede prislisten, overførselsvinduet samt kurs inden overførslen. Af hjælpeteksten i netbank fremgik, at der var tale om et foreløbigt totalbeløb, og hjælpeteksten henviste til sparekassens prisliste, hvor kurstillægget fremgik.

Alt blev dokumenteret over for klagerne via post. Påtegningen ”post” på afregningsnotaerne betyder, at klagerne ikke var tilmeldt levering via e-boks, hvorfor notaerne blev pakket maskinelt og sendt med posten.

M’s overførsel af 10. august 2020 skete på samme vilkår.

Det var i overensstemmelse normal procedure i sparekassen, at klagernes netbank aftaler blev lukket, da de valgte at få opgjort deres konti i sparekasse.

Klagernes overførsler er internt behandlet i sparekassen i henhold til hvidvaskloven.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne H og M var kunder i Broager Sparekasse, hvor de hver havde en konto. Kontiene blev ført i DKK.

Den 25. august 2020 iværksatte klagerne via netbank to overførsler fra deres konti i sparekassen til deres fælles konto i et pengeinstitut Tyskland. Overførslerne indgik på kontoen i Tyskland den 27. august 2020 med 67.123 EUR (M’s overførsel) og 67.036 EUR (H’s overførsel).

Klagerne har oplyst, at de indtastede overførslerne i netbanken som såkaldte SEPA overførsler. Sparekassen har oplyst, at en SEPA overførsel skal ske i EUR, og at der til brug for klagernes overførsler blev købt EUR, i hvilken forbindelse sparekassen beregnede sig et kurstillæg.

I forbindelse med klagernes oprettelse af overførslerne blev beløbene i netbanken angivet som foreløbige, og der var et link til sparekassens prisliste. Sparekassen har fremlagt udskrifter af overførslerne fra sit system, hvor der under ”reservationsoplysninger” var anført ”Oprindeligt beløb” på henholdsvis 499.576 DKK (M’s overførsel) og 498.928 DKK (H’s overførsel).

Af prislisten fremgik under afsnittet Selvbetjeningsprodukter, Netbank, Overførsel til udlandet på side 13, at gebyret for SEPA overførsler var 0 DKK, og at overførslen skulle være i EUR. Af prislistens afsnit om Valuta og udland, Udlandsforretninger – valuta på side 17 fremgik, at betalinger til og fra udlandet blev afregnet efter sparekassens markedskurs med et kurstillæg, der for EUR udgjorde 1,3.

Den 26. august 2020 blev overførslerne debiteret på M og H’s konti i sparekassen til en afregningskurs på 745,655 med henholdsvis 500.506 DKK og 499.857 DKK. Afregningskursen indeholdt et kurstillæg på 1,3.

Da overførslerne blev oprettet af klagerne efter kl. 14 finder Ankenævnet, at sparekassen i henhold til sine ”Generelle regler for overførsler til og fra udlandet” var berettiget til at behandle overførslerne den 26. august 2020 og gennemføre dem til denne dags valutakurs.

Den 10. august 2020 havde M foretaget en tilsvarende overførsel via netbank til klagernes konto i Tyskland.

Efter forordning 2019/518 artikel 1, 5), nr. 2), der ændrede og indsatte artikel 3b i forordning 924/209 (nu forordning 2021/1230, artikel 5, nr. 2), meddeler betalingstjenesteudbyderen forud for initieringen af en betalingstransaktion på en klar, neutral og forståelig måde betaleren den samlede anslåede kreditoverførsel i den valuta, som betalerens konto føres i, herunder eventuelle transaktionsgebyrer og eventuelle vekselgebyrer. Betalingstjenesteudbyderen skal også oplyse det anslåede beløb, der skal overføres til betalingsmodtageren i den valuta, som betalerens konto føres i.

Således som sagen er oplyst, finder Ankenævnet ikke, at klagerne i forbindelse med overførslerne fik tilstrækkelig tydelig information om, at der ville blive tillagt et kurstillæg ved omveksling af beløbet fra DKK til EUR, eller at det på anden måde måtte stå dem klart, at de skulle betale et sådant tillæg.

Ankenævnet finder herefter, at sparekassen skal godtgøre klagerne kurstillægget på 1,3 for overførslerne den 10. og 26. august 2020. Beløbet tillægges procesrenter fra den 16. marts 2021.

Ankenævnets afgørelse

Broager Sparekasse skal inden 30 dage godtgøre klagerne som anført ovenfor.

Klagerne får klagegebyret tilbage.