Krav om erstatning begrundet i påstand om fjernelse af kontanter fra bankboks og udlejning af boksen til anden side

Sagsnummer:224/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Boks - øvrige spørgsmål
Boks - leje
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i påstand om fjernelse af kontanter fra bankboks og udlejning af boksen til anden side
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen handler om klagerens krav om erstatning begrundet i påstand om fjernelse af kontanter fra kundeboks og udlejning af boksen til anden side.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han blandt andet havde en lønkonto -710.

Klageren har oplyst, at han i perioden 2006/2007-2021 lejede en bankboks (boks 14) i en filial i banken, og at han i starten af lejeperioden lagde 20.000 kr. i kontanter i boksen, som stammede fra et lejlighedssalg. Klageren har ikke fremlagt kopi af aftale om boksleje, og banken har oplyst, at den hverken har en fysisk eller elektronisk aftale om boksleje med klageren.

Af kontoudskrifter for konto -710 fra årene 2013, 2015-2018 og 2021-2022, af gebyroversigt for 2012 og posteringsdetaljer fra 2023 fremgår blandt andet:

Dato

Tekst

Beløb  DKK

2012

1 stk. Boksleje á 500,00 DKK (incl. Moms)

-500

01.02.2013

Gebyr fra den 02-02-2013 til den 01-02-2014                                       1 stk. boksleje á 500 DKK (incl. moms)

-500

02.02.2015

Gebyr fra den 02-02-2015 til den 01-02-2016                                          1 stk. boksleje á 500 DKK (incl.moms)

-500

01.02.2016

Gebyr fra den 02-02-2016 til den 01-02-2017                                       1 stk. boksleje á 500 DKK (incl.moms)

-500

01.02.2017

Gebyr fra den 02-02-2017 til den 01-02-2018                                       1 stk. boksleje á 500 DKK (incl.moms)

-500

01.02.2018

Gebyr fra den 02-02-2018 til den 01-02-2019                                       1 stk. boksleje á 500 DKK (incl.moms)

-500

01.02.2021

Gebyr fra den 02-02-2021 til den 01-02-2022   1 stk. boksleje á 500 DKK (incl.moms)

-500

01.02.2022

Gebyr fra den 02-02-2022 til den 01-02-2023  1 stk. boksleje á 750 DKK (incl.moms)

-750

01.02.2023

Gebyr fra den 02-02-2023 til den 01-02-2024  1 stk. boksleje á 750 DKK (incl. Moms)

            -750

Banken har oplyst, at boks 14 senest blev udlejet den 2. september 2021 til en anden kunde end klageren. Den nye lejer, der fik udleveret de to nøgler, der passer til boks 14, har oplyst til banken, at boks 14 var tom ved overtagelsen. Bankens økonomiafdeling har ikke betalt nogen regninger vedrørende udboring af boks 14.

Ved brev dateret oktober 2021 varslede banken klageren om prisændringer i leje af bankbokse pr. 1. februar 2022.

Den 6. oktober 2021 mødte klageren op i banken for at tømme boks 14 og opsige lejeaftalen. Klageren har oplyst, at han medbragte to nøgler til boksen, men at låsen var blevet skiftet. Banken har oplyst, at klageren medbragte én nøgle, men at den ikke passede til boks 14, og at klageren meddelte, at der befandt sig 50.000 – 100.000 kr. i kontanter i boksen, som stammede fra et hussalg.

Banken har oplyst, at den pr. kulance tilbød klageren at tilbagebetale fem års boksleje til ham mod at lukke sagen, hvilket han var tilfreds med, da han ikke havde brugt boksen i mange år. Klageren har bestridt, at han accepterede bankens forslag.

Ved e-mail af 28. oktober 2021 skrev klageren til banken og gjorde indsigelse mod bankens tømning af boks 14 og efterfølgende udlejning af denne til anden side.

Ved e-mail af 4. november 2021 opfordrede banken klageren til at aftale et møde i banken og medbringe lejekontrakt samt de to nøgler til boksen.

Klageren besvarede ikke bankens e-mail og aftalte ikke et møde i banken, og den 5. juni 2022 indbragte klageren en klage for Ankenævnet.

Ved e-mail af 29. juli 2022 skrev banken til klageren og tilbød et møde i banken, hvor klagerens nøgler kunne afprøves i alle filialens bokse.

Klageren svarede den 2. august 2022, at han havde lejet boks 14, og at en medarbejder havde ”bekræftet dette gennem kontrakten” den 6. oktober 2021.

Banken har oplyst, at medarbejderen i banken ikke prøvede klagerens nøgle i samtlige bokse den 6. oktober 2021, og at medarbejderen ikke fandt nogen aftale om boksleje med klageren i bankens system.              

Banken har overfor Ankenævnet bekræftet, at dens tilbud om pr. kulance at tilbagebetale fem års leje (nu syv år efter de seneste lejebetalinger den 1. februar 2022 og 1. februar 2023) til klageren fortsat står ved magt.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal betale erstatning på ca. 20.000 kr. og refundere boksleje til ham.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om principal afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uretmæssigt har tømt og genudlejet boks 14, som han lejede fra 2006/2007 til 2021. På et tidspunkt satte han 20.000 kr. ind i boksen, som han havde fra et lejlighedssalg. I årene har han været i boksen cirka 20 gange.

Han har ikke en kontrakt vedrørende leje af boksen, men bokslejebetaling fremgår af kontoudskrifter og gebyroversigter, ligesom banken i et brev i oktober 2021 varslede om prisændring i boksleje. Han betalte den seneste boksleje den 1. februar 2023. Hvis han ikke havde en aftale om at leje boksen, hvorfor skulle han så betale leje?

Den 6. oktober 2021 ville han opsige lejemålet, tømme boksen og aflevere de to nøgler, han havde til boksen. Han har fremlagt et foto af de to nøgler i sagen – der er to og ikke én, som banken anfører. Banken havde imidlertid lejet hans boks ud til en anden kunde. Han har aldrig sagt noget om, at der var 50.000-100.000 kr. i boksen.

Det er uforståeligt, at banken åbnede boks 14, som han lejede og betalte leje for. Han blev ikke informeret af banken om denne aktion, og det er vel at betragte som indbrud på privat ejendom.

Banken kunne ikke give ham nogen brugbare oplysninger om boksens indhold eller det øvrige forløb, da den ikke havde nogen registreringer. Følgende spørgsmål står derfor ubesvarede hen: Hvornår blev boks 14 åbnet, hvem åbnede den, var der vidner ved åbningen, var åbningen legitimeret ved retsdokumenter, forelå der en ransagningskendelse, var der politi til stede, og hvad var der i boksen?

Han var ikke tilfreds med bankens tilbud om tilbagebetaling af fem års leje, og han accepterede ikke en sådan løsning af sagen.

Lån & Spar Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at Ankenævnet bør afvise sagen, da det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, hvis klageren og eventuelle vidner under strafansvar afgiver mundtlige parts- og vidneforklaringer. Dette kan ikke ske for Ankenævnet, men i givet fald ved domstolene. Ankenævnet bør derfor afvise sagen under henvisning til § 5, stk. 3, nr. 4, i Nævnets vedtægter.

Ankenævnet bør i øvrigt afvise sagen, da det ikke fremgår tydeligt, at/om der er tale om et økonomisk mellemværende. Ankenævnet bør derfor afvise sagen under henvisning til § 5, stk. 3, nr. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ikke kan fremvise en aftale om boksleje, og at banken heller ikke er i besiddelse af en sådan.

Eftersom de to nøgler hørende til boks 14 blev udleveret til den nuværende lejer af boksen i september 2021, kan de ikke være i klagerens besiddelse. Den nøgle, som klageren kom med den 6. oktober 2021, passede heller ikke i boks 14. Klageren har altså ikke en nøgle til boksen. Der er ikke sket udboring af boks 14. Banken finder det overvejende sandsynligt, at klageren aldrig har haft adgang til boks 14.

Banken har opfordret klageren til at møde op i banken med begge nøgler, hvorefter de kan afprøves i alle bankens bokse. Det har klageren ikke ønsket.

Klageren kan ikke redegøre for det påståede indhold af boksen, og han har givet forskellige forklaringer omkring boks 14.

Til at starte med stillede klageren sig tilfreds med pr. kulance at få fem års boksleje refunderet, og at sagen herefter blev lukket. Bankens tilbud står stadig ved magt.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise sagen.

Klageren var kunde i Lån & Spar Bank, hvor han havde en lønkonto.

Klageren har oplyst, at han i 2006/2007 indgik aftale om leje af en bankboks (boks 14) hos banken, og at han lagde ca. 20.000 kr. i kontanter i boksen, og at han har været i boksen cirka 20 gange gennem årene. Hverken klageren eller banken har en kopi af aftalen om boksleje. Banken har oplyst, at boks 14 senest blev udlejet den 2. september 2021 til en anden kunde end klageren.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren på et tidspunkt før 2012 lejede en bankboks i banken, som han senest betalte boksleje for den 1. februar 2023. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at det var boks 14, som klageren lejede, ligesom det er uvist, om klageren fortsat har adgang til en boks i banken.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at der er fjernet ca. 20.000 kr. fra klagerens boks under sådanne omstændigheder, at banken er erstatningsansvarlig.

I efteråret 2021 tilbød banken pr. kulance at tilbagebetale fem års boksleje til klageren mod at lukke sagen. Banken har under sagen vedstået tilbuddet, dog således at det nu er tilbagebetaling af syv års boksleje.

Ankenævnet finder, at det ikke kan pålægges banken at betale yderligere til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.