Banknoteret check. Indløsning.

Sagsnummer:601/1992
Dato:12-03-1993
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Check - bankcheck
Ledetekst:Banknoteret check. Indløsning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 31. august 1992 købte klagerens mor for klageren i indklagedes Frederiksværk afdeling en bankcheck på 27.000 kr. udstedt af afdelingen med en ejendomshandler som checkmodtager. Checken blev udleveret til moderen, og klagerens konto blev samtidig debiteret for beløbet. Sammen med checken udfærdigedes en nota vedrørende checkudstedelsen. Det er på denne nota anført:

"Check til dækning af: Deponering vedr. udbetaling på ejendommen matr.nr. ....... Må frigives til sælger, ......., når endeligt anmærkningsfrit skøde foreligger til køber på ejendommen."

Checken blev herefter overgivet til ejendomshandleren, som ifølge indklagede indløste checken i indklagedes Frederiksværk afdeling den 1. september 1992. Klagerens mor har oplyst, at sælgeren den 6. september 1992 oplyste, at handelen var trukket tilbage, og at hun derfor den 7. september 1992 spurgte indklagedes afdeling, om checken var indløst. Hun fik da oplyst, at den endnu ikke var indløst pr. 4. september, og bad herefter om at få den tilbagekaldt. Efter at klageren var blevet klar over, at checken var blevet indløst, og at ejendomshandleren havde udmeldt sig af Dansk Ejendomsmæglerforening og havde indgivet konkursbegæring, henvendte han sig den 10. september 1992 til indklagede og fremsatte krav om godtgørelse af et eventuelt tab, han måtte lide ved checkbeløbets udbetaling til ejendomshandleren. Klageren henviste til, at checken ifølge notaen først skulle indløses ved forevisning af endeligt anmærkningsfrit skøde til klageren.

Efter at indklagede og klageren har korresponderet herom, har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre checkbeløbet med renters rente fra udbetalingsdatoen.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at det fremgik af den nota, der udleveredes i forbindelse med checkudstedelsen, at beløbet og dermed checken først kunne udbetales ved forevisning af endeligt anmærkningsfrit skøde til køber. Klagerens mor har endvidere anmodet indklagede om at kontramandere checken på et tidspunkt, hvor indklagede oplyste, at checken endnu ikke var indløst.

Indklagede har anført, at notaen alene blev forsynet med påtegning om deponeringsbetingelserne, for at klageren kunne anvende formuleringen i forbindelse med deponeringen hos ejendomshandleren. Checken blev herefter uden indklagedes medvirken overgivet til ejendomshandleren. Der er ikke indgået aftale om, at checken kun kunne indløses på de af klageren anførte betingelser. En sådan aftale ville også være i strid med checklovens bestemmelser og ville allerede som følge heraf være under retsvirkning. Ved overgivelsen af checken til ejendomshandleren har klageren for egen regning og risiko foretaget en deponering til opfyldelse af en indgået aftale om ejendomskøb. Dette forhold er i enhver henseende indklagede uvedkommende og har intet med indløsningen af den af indklagede udstedte check at gøre. Checken blev indløst den 1. september 1992 og måtte andet være oplyst, beror det på en fejl, som i givet fald ikke har påført klageren tab.

Ankenævnets bemærkninger:

Påtegningen på den nota, der blev udfærdiget i forbindelse med klagerens køb af bankchekcken på 27.000 kr., kan ikke forstås som et vilkår om, at checkbeløbet ikke måtte udbetales til ejendomshandleren, før der forelå et endeligt og anmærkningsfrit skøde til klageren - et sådant vilkår ville også være i strid med checklovens § 28 - men kan alene forstås som en angivelse af de vilkår, under hvilke deponeringen af beløbet hos ejendomshandleren skulle ske. Ankenævnet lægger til grund, at checken som anført af indklagede blev indløst af ejendomshandleren den 1. september 1992, og det kan herefter ikke tillægges betydning, om klagerens mor den 7. september fejlagtigt måtte have fået oplyst, at checken endnu ikke var indløst. Efter det anførte kan klagerens påstand ikke tages til følge.

Ankenævnet finder anledning til at bemærke, at klageren i forhold til sælgeren af ejendommen ville have været frigjort for checkens beløb, såfremt handelen var blevet gennemført.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.