Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med optagelse af et fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår og senere indfrielse af lånet i forbindelse med overførsel af engagement.

Sagsnummer:110/2016
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Udlån - særlige indfrielsesvilkår
Overførsel - øvrige spørgsmål
Rådgivning - lån med særlige indfrielsesvilkår
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med optagelse af et fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår og senere indfrielse af lånet i forbindelse med overførsel af engagement.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med optagelse af et fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår og senere indfrielse af lånet i forbindelse med overførsel af engagement til andet pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

I oktober 2006 købte klageren en lejlighed for 1.700.000 kr. Lejligheden skulle moderniseres og blev finansieret ved et forhåndslån på 1.393.000 kr.

Efter moderniseringen blev lejligheden i 2008 som følge af faldende ejendomspriser vurderet til 1.300.000 kr. Realkreditinstituttet krævede lånet nedbragt til 937.000 kr., og Nordea Bank tilbød klageren et banklån.

Den 13. april 2009 optog klageren et boliglån på 445.800 kr. i banken til en fast rente på 5,75 % p.a. Lånets løbetid var knap 30 år. Af gældsbrevet fremgik blandt andet:

”… Der gælder særlige vilkår ved indfrielser før aftalt tid i fastrenteperioden.

Det indebærer, at De ved indfrielser før tiden kan komme til at betale mere eller mindre end restgælden på indfrielsestidspunktet.

Er renteniveauet (markedsrenten) faldet efter aftalens indgåelse, kommer De til at betale mere end restgælden på indfrielsestidspunktet.

Er renteniveauet (markedsrenten) steget mere end 0,25 procent point efter aftalens indgåelse, kan De indfri lånet med et mindre beløb end restgælden på indfrielsestidspunktet.

Kursen på indfrielsesbeløbet beregnes ud fra en referencerente (Se nedenfor).

Eksempler på indfrielseskurser ved forskellige udviklinger i renteniveauet kan ses på side 3. …

Referencerente

Referencerenten ved aftalens indgåelse er den gennemsnitlige effektive obligationsrentesats før skat for Statsobligationer m.v. …

Referencerenten er ved aftalens indgåelse 3,5200%. …”

Gældsbrevet angav eksempler på indfrielseskurser ved stigning eller fald i referencerenten på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 procentpoint ved restløbetider på henholdsvis fem, 10 og 15 år for et 20-årigt lån. De viste indfrielseskurser lå i intervallet mellem 82 og 130.

Den 19. juni 2014 var klageren til møde i banken. Banken har fremlagt et referat, dateret den 29. marts 2016, hvoraf bl.a. fremgik:

”… Endvidere skal du betale ca. 70.000 kr. for at indfri dit boliglån med fast rente. Vi har derfor aftalt, at du ikke ønsker at ændre på noget på nuværende tidspunkt.”

Klageren har anført, at hun ikke blev oplyst om indfrielsesvilkårene på mødet, og at hun ikke modtog kopi af referatet.

I november 2015 besluttede klageren at overføre sit engagement til pengeinstituttet P. Nordea Bank modtog en elektronisk overførselsanmodning, der omfattede boliglånet. Banken har anført, at den forud for opgørelsen af lånet kontaktede P og oplyste, at der var tale om et fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår. Banken har endvidere anført, at P den 21. januar 2016 svarede, at klageren ønskede lånet overført. Den 24. februar 2016 blev lånet indfriet med 417.082,63 kr. til kurs 121,7610, svarende til et kurstab på 74.013,78 kr.

Klageren rejste herefter indsigelse mod forløbet. Den 17. marts 2016 tilbød banken at retablere lånet på uændrede vilkår. Banken har vedstået tilbuddet under klagesagen.

Parternes påstande

Den 29. marts 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank skal erstatte hende kurstabet.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning var mangelfuld.

Banken rådgav hende ikke ved optagelsen af lånet om, at indfrielse evt. skulle ske til overkurs.

I 2012 ønskede hun at omlægge realkreditlånet. Banken nævnte intet om kurstab ved indfrielse af boliglånet.

Hverken hun eller P havde forud for indfrielsen set eller underskrevet et dokument om, at lånet skulle indfries med 417.000 kr. Banken kontaktede hende i forbindelse med hendes skifte til P og forsøgte at få hende til at blive i banken. Banken nævnte ikke noget om en overkurs på lånet. I januar 2016 oplyste bankens kundeservice, at lånet ikke kunne overføres, da det var i restance.

Hvis hun havde været bekendt med overkursen, ville hun hverken have optaget eller overført lånet.

Nordea Bank har anført, at klagerens evt. krav som følge af påstået mangelfuld rådgivning er forældet, da der er forløbet mere end tre år fra rådgivningstidspunktet og fra klagerens underskrift af gældsbrevet, hvor indfrielsesvilkårene fremgik tydeligt.

Klageren modtog fyldestgørende rådgivning om lånet. Banken foreslog både et fastforrentet og et variabelt forrentet lån og oplyste omhyggeligt klageren om fordele og ulemper vedrørende disse. Banken oplyste herunder klageren om de særlige indfrielsesvilkår for det fastforrentede lån, som kunne medføre indfrielse til overkurs ved et faldende renteniveau. Af gældsbrevet fremgik det tydeligt – illustreret med eksempler – at klageren kunne komme til at betale mere end restgælden i tilfælde af rentefald.

Klageren valgte formentlig det fastforrentede lån, fordi hun ønskede at kende ydelsen i hele lånets løbetid. En fast rente på 5,75 % var attraktiv i april 2009. Hvis klageren havde valgt en variabel rente, ville rentesatsen i april 2009 have været 9,75 % p.a. ved belåning ud over 80 % af ejendomsværdien.

Lånet opfyldte klagerens ønsker og behov på rådgivningstidspunktet.

Ankenævnets bemærkninger

I april 2009 optog klageren et boliglån i Nordea Bank på 445.800 kr. Lånet var med en fast rente på 5,75 % p.a. og en løbetid på ca. 30 år. I forbindelse med klagerens overførsel af engagementet til pengeinstituttet P blev lånet i februar 2016 indfriet til kurs 121,7610, svarende til et kurstab på 74.013,78 kr.

Klageren har anført, at hun hverken ville have optaget eller overført lånet til P, hvis hun havde været bekendt med indfrielsesvilkårene.

Ankenævnet finder, at klageren ved sin underskrift på gældsbrevet på bindende måde tiltrådte de særlige indfrielsesvilkår, som ikke er usædvanlige for lån med fast rente, og som fremgår tydeligt af gældsbrevet. Der er ikke grundlag for at fastslå, at Nordea Banks rådgivning i forbindelse med låneoptagelsen var mangelfuld.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det bemærkes, at Nordea Bank den 17. marts 2016 har tilbudt klageren at retablere lånet på uændrede vilkår og har vedstået dette tilbud under klagesagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.