Krav om erstatning eller godtgørelse begrundet i en manglende kursopdatering i handelssystem

Sagsnummer:166/2018
Dato:09-11-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Astrid Thomas, Peter Stig Hansen,, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Netbank - værdipapirer
Ledetekst:Krav om erstatning eller godtgørelse begrundet i en manglende kursopdatering i handelssystem
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klageren om erstatning eller godtgørelse begrundet i en manglende kursopdatering i bankens handelssystem.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor hun blandt andet har adgang til bankens handelssystem – Nordea Investor – til køb og salg af værdipapirer. Der er tale om et såkaldt Basis abonnement. Klageren betaler ikke for abonnementet.

Af bankens Regler for online værdipapirhandel i Nordea – Privat fremgår blandt andet:

”…

4 Generelt om online handel med værdipapirer

Kurser på værdipapirer leveres via © Thomson Reuters Limited fra de respektive børser. Kurserne er som udgangspunkt minimum 15 minutter forsinket. …

12.2 Bankens ansvar
Banken er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Banken er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

  • at informationer ikke kan ses, eller at en handel ikke kan indgås som følge af programfejl og driftsforstyrrelser der hindrer eller afbryder brugen af Nordea investor,
  • fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra © Thomson Reuters Limited, nyheder fra Ritzau Finans eller i de øvrige markedskommentarer og analyser, du har adgang til på Nordea Investor, eller
  • fejl i kurser fra NASDAQ København, udenlandske børser eller multilaterale handelsfaciliteter (MHF)

17.4 Driftsforstyrrelser
Når du logger på Nordea Investor får du, så vidt det er muligt, meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser.

…”

Den 19. marts 2018 var lukkekursen på Facebook aktier på Nasdaq børsen USA 172,56 USD pr. stk.

Den 20. marts 2018 klokken 14.30 dansk tid, hvor Nasdaq USA åbnede, var kursen på Facebook aktier faldet til 167,47 USD pr. stk.

Den 20. marts 2018 klokken 14.38 afgav klageren en ordre om salg af 400 stk. Facebook aktier til en limiteret kurs på 172 USD pr. stk. På ordretidspunktet viste handelssystemet, at seneste handelskurs var 172,56 USD pr. stk., som var lukkekursen den 19. marts 2018.

Den 20. marts 2018 klokken cirka 17 ringede klageren til banken. Baggrunden var, at handelssystemet uændret viste kurs 172,56 USD pr. stk., og at klagerens ordre ikke var gennemført.

Den 20. marts 2018 klokken 17.01 blev klagerens limiterede salgsordre annulleret, og klokken 17.25 blev klagerens salg af 400 stk. Facebook aktier gennemført til 165 USD pr. stk.

Banken har fremlagt en graf, der viser, at kursen på Facebook aktier den 20. marts 2018 var højest klokken 14.56 svarende til 170,20 USD pr. stk. og lavest klokken 16.50 svarende til 161,95 USD pr. stk.

Den 4. april 2018 blev der afholdt et møde mellem klageren og banken om handlen.

I en e-mail af 7. april 2018 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

På grund af sagen om misbrug af data fra Facebook ville jeg d. 20.3. sælge de 400 aktier i mit depot. Aktierne var faldet dagen før, og jeg besluttede mig til at sælge ved markedets åbning.

…”

Klageren anmodede banken om at betale cirka 16.800 kr., hvorved hun ville blive stillet som om aktierne var blevet solgt til limiteringskursen på 172 USD pr. stk. i stedet for 165 USD pr. stk.

Banken afviste kravet men betalte pr. kulance 5.990,24 kr. til klageren, hvorved hun blev stillet som om salget af aktierne var sket til åbningskursen den 20. marts 2018 på 167,47 USD pr. stk.

Parternes påstande

Den 22. maj 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal betale yderligere erstatning eller godtgørelse.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i tillid til den oplyste kurs på 172,56 USD pr. stk. i handelssystemet og for at sikre et salg fastsatte limiteringskursen til 172 USD pr. stk.

Da hun senere tjekkede depotet var aktierne ikke solgt, men kursen oversteg stadig limiteringskursen. Efterfølgende gik det op for hende, at kursen havde være uændret 172,56 USD pr. stk. hele eftermiddagen. Hun søgte på internettet og fandt ud af, at kursen på daværende tidspunkt faktisk var 163 USD pr. stk.

Da hun ringede til banken, oplyste medarbejderen, som hun talte med, at han så præcis det samme som hende. Det lykkedes medarbejderen at slette limitordren, hvilket hun ikke selv havde haft mulighed for, og at gennemføre salget. Medarbejderen kunne ikke skaffe en ny kurs, og hun måtte derfor gætte sig til en mulig gangbar kurs.

Der var på intet tidspunkt advarsler på skærmen om IT-problemer eller lignende. Medarbejderen var tydeligvis overrasket og uvidende om systemfejl. Banken var på intet tidspunkt opmærksom på eller beskæftiget med at få systemet til at fungere.

Banken har misligholdt sin aftale med hende om en aktiv og troværdig handelsplatform. Hun har overholdt sin del af aftalen i og med, at hun har betalt de nødvendige gebyrer i adskillige år. Banken misligholdt aftalen den 20. marts 2018, hvilket medførte, at hun blev afskåret fra at gribe ind, da salget af Facebook aktier ikke blev gennemført som forudsat. Der var ingen advarsler i systemet, og heller ikke bankens medarbejder kunne oplyse om gældende kurs.

Det er ikke op til banken at fastslå, hvordan hun ville have handlet.

Hun er en erfaren investor. Banken afskar hende fra at overveje situationen og gribe ind. Uden overblik blev hun nødt til at vælge den mest overskuelige løsning.

Der har ikke været fejl i hendes udstyr eller internetforbindelse på noget tidspunkt den 20. marts 2018.

Banken kan ikke frikendes for ansvar på baggrund af sine generelle forretningsbetingelser.

Bankens IT-system er voldsomt fejlbehæftet. Dette er også fremgået af samtaler med banken i andre sammenhænge og af artikler i pressen.

Hun krævede, at banken skulle erstatte hende forskellen på limiteringskursen og salgskursen, fordi det var de eneste tal, hun på daværende tidspunkt havde at holde sig til. Sagen handler i realiteten om, at banken har misligholdt aftalen om investeringsplatformen, og banken bør som følge heraf betale en erstatning eller godtgørelse. En uafhængig ekspert på området, har over for hende oplyst, at store internationale banker erstatter kunderne i alle tilfælde af IT-svigt.

Nordea Danmark har anført, at de senest handlede kurser på Facebook aktien af ukendte årsager ikke blev opdateret i klagerens Nordea Investor i løbet af eftermiddagen den 20. marts 2018, hvilket også var tilfældet for den rådgiver, som klageren ringede til klokken 17 samme dag.

Den manglende ajourføring af kurserne på Facebook aktier medførte ikke, at banken var erstatningsansvarlig over for klageren, jf. reglerne for online værdipapirhandel afsnit 12.2.

Banken har ikke konstateret tekniske fejl eller modtaget henvendelser fra andre kunder vedrørende manglende ajourføring af kursen på Facebook aktien den 20. marts 2018. Der var ikke tale om et generelt systemnedbrud, som banken var eller burde have været bekendt med, eller som banken burde have gjort klageren opmærksom på.

Klageren burde være bekendt med, at kurserne var mindst 15 minutter forsinkede i relation til Nasdaq USA.

Klageren valgte selv at limitere salgsordren. Ordren blev ikke gennemført, fordi limiteringskursen hele dagen lå højere end markedskursen. Det var derfor markedsforholdene, som bevirkede, at ordren ikke blev afviklet, og ikke forhold hos banken.

Endvidere kan en ordre ikke nødvendigvis afvikles til samme kurs som den senest handlede, da det blandt andet afhænger af ordredybden i markedet og de aktuelle handelskurser i markedet.

På mødet den 4. april 2018 og i e-mailen af 7. april 2018 gav klageren udtryk for, at hun havde ønsket at sælge Facebook aktierne hurtigst muligt den 20. marts 2018 for at undgå kurstab. Dette var baggrunden for kulancebeløbet, som banken betalte til klageren.   

Ankenævnets bemærkninger

Den 20. marts 2018 klokken 14.38 afgav klageren via Nordea Danmarks elektroniske handelssystem en limiteret ordre om salg af 400 stk. Facebook aktier, der var noteret på Nasdaq USA børsen.

På ordretidspunktet fremgik en kurs 172,56 USD pr. stk., som var lukkekursen dagen før. På den baggrund fastsatte klageren limiteringskursen til kurs 172.

Åbningskursen var kurs 167,47 USD pr. stk., og aktien blev efterfølgende handlet til lavere kurser end limiteringskursen. Højeste kurs var kurs 170,20 USD pr. stk. klokken 14.56.

Kurserne blev ikke opdateret i handelssystemet, som derfor uændret viste åbningskursen på 172,56 USD pr. stk., hvilket klageren konstaterede klokken cirka 17. Klageren ringede til banken, hvorefter salget klokken 17.25 samme dag blev gennemført til kurs 165 USD pr. stk.

Banken betalte pr. kulance 5.990,24 kr. til klageren, hvorved hun blev stillet som om, aktierne var blevet solgt til åbningskursen på 167,47 USD pr. stk.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Peter Stig Hansen og Astrid Thomas udtaler:

Vi finder ikke, at klageren har godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at banken skal betale yderligere erstatning eller godtgørelse.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen. 

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn udtaler:

Vi finder, at det må lægges til grund, at det beror på en fejl hos banken, at kursen på aktien ikke blev opdateret i handelssystemet. Fejlen medførte, at klageren ikke blev tilskyndet til at overveje eventuelt at nedsætte limiteringskursen med henblik på at få salget gennemført. Vi finder derfor, at banken som konsekvens af fejlen skal betale et beløb til klageren svarende til, at aktierne var blevet solgt til kurs 170,20 USD pr. stk., som var den højeste kurs i det omhandlede tidsrum. Den omstændighed, at det på nuværende tidspunkt ikke kan fastslås, om det faktisk ville have været muligt for klageren at sælge til denne kurs, bør ikke komme klageren til skade og kan derfor ikke medføre et andet resultat.

Vi stemmer derfor for, at Nordea Danmark inden 30 dage til klageren skal betale et beløb, hvorved hun stilles som om hendes aktier i Facebook den 20. marts 2018 var blevet solgt til kurs 170,20 USD pr. stk.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.