Spørgsmål om klageren var bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i sparekassen

Sagsnummer:32/2013
Dato:06-09-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Lani Bannach, Kjeld Gosvig Jensen, Niels Bolt Jørgensen og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Tredjemandspant - stiftelse
Ledetekst:Spørgsmål om klageren var bundet af håndpantsætningserklæring stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i sparekassen
Indklagede:Sparekassen Hobro
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, hvorvidt klageren er bundet af en håndpantsætningserklæring, hvorved et ejerpantebrev på 1 mio. kr. i klagerens ejendom blev stillet til sikkerhed for tredjemands erhvervsengagement i sparekassen.

Sagens omstændigheder

Tredjemand ønskede i 2007 at opstarte en restaurationsvirksomhed, og henvendte sig i den forbindelse til Sparekassen Hobro vedrørende finansieringen heraf.

Sparekassen indvilligede ifølge det oplyste i finansieringen af tredjemands restaurationsvirksomhed mod yderligere sikkerhedsstillelse.

Klageren var på daværende tidspunkt i et kæresteforhold med tredjemands onkel.

Det fremgår af klagerens personlige skatteregnskab for 2005, at klageren på daværende tidspunkt havde en egenkapital på 2.446.491 kr.

Klageren ejer et sommerhus, som ifølge det oplyste, den 22. februar 2007 blev værdiansat til 3.975.000 kr.

Den 26. februar 2007 skrev sparekassen blandt andet følgende til klageren:

"…

Dokumenter til underskrift

I henhold til aftale sender vi hermed de originale dokumenter til underskrift.

Vedlagt fremsendes:

·Erklæring

·Håndpantsætningserklæring

·Ejerpantebrev

…"

Den 1. marts 2007 underskrev klageren et ejerpantebrev med pant på 1 mio. kr. i klagerens sommerhus med oprykkende panteret efter to realkreditlån på henholdsvis 890.000 kr. og 264.000 kr.

Den 23. april 2007 skrev sparekassen blandt andet følgende til klageren:

"…

Opsamling af underskrifter på div. Dokumenter

Vi sender hermed diverse originale dokumenter til underskrift. Tak for lån af dit personlige skatteregnskab for 2005, der ligeledes vedlægges.

Vedlagt fremsendes:

·Håndpantsætningserklæring

·Ejerpantebrev

·Regaranti

·Gældsbrev til erhvervslån

Returner venligst ovennævnte dokumenter i underskrevet stand. Svarkuvert vedlægges.

Du bedes venligst kontakte os, såfremt der skulle være spørgsmål.

…"

Den 26. april 2007 underskrev klageren et ejerpantebrev på 375.000 kr. med pant i klagerens sommerhus ligeledes med oprykkende panteret efter de to realkreditlån på henholdsvis 890.000 kr. og 264.000 kr. samt efter ejerpantebrevet på 1 mio. kr.

Den 1. maj 2007 blev begge pantebreve tinglyst. Omkostningerne hertil blev ifølge det oplyste afholdt af tredjemand.

Den 22. oktober 2007 underskrev klageren to håndpantsætningserklæringer, hvorved hun håndpantsatte de to ejerpantebreve på henholdsvis 1 mio. kr. og 375.000 kr. til Sparekassen Hobro.

Af håndpantsætningserklæringerne fremgår blandt andet følgende:

"…

Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse, som [tredjemands virksomhed] nu har eller senere måtte få over for Sparekassen Hobro håndpantsætter undertegnede:

[klageren]

Herved efterfølgende effekter:

[ejerpantebreve på henholdsvis 1.000.000 kr. og 375.000 kr.]

For pantsætningen gælder i øvrigt nedenstående vilkår:

1. Panterettens omfang

Pantet tjener til sikkerhed for betaling af kapital, renter, provision, sagsomkostninger og andre udgifter, som er afholdt i forbindelse med inddrivelse af skylden i henhold til nærværende aftale.

Pantet tjener tillige til sikkerhed for enhver anden forpligtelse, som pantsætter nu har eller senere måtte få over for Sparekassen Hobro, herunder dettes filialer og afdelinger.

Jeg er bekendt med og har modtaget kopi af låneaftale/kreditaftale, kopi af kreditoplysninger (såfremt disse kræves i henhold til kreditaftaleloven), samt genpart af dette dokument, hvis beskrivelse jeg accepterer. Endvidere er jeg bekendt med og har modtaget "Sparekassen Hobros almindelige bestemmelser for lån og kreditter", som jeg accepterer som en del af dokumentets vilkår.

…"

På et ikke nærmere angivet tidspunkt kom tredjemands virksomhed under konkursbehandling.

Den 29. oktober 2009 anmeldte sparekassen sit krav i konkursboet. Sparekassen havde i den forbindelse opgjort sit krav til 3.487.708 kr.

Af sparekassens brev til kurator fremgik følgende vedrørende sparekassen sikkerhed for gælden:

"…

Til sikkerhed for anmeldte fordring er stillet:

·1) 4.000.000 ejerpantebrev (løsøre) i driftsinventar m.v.

·2) Indtrædelseserklæring

·3)Transport i huslejedepositum

·4) DKK 1.000.000 ejerpantebrev med pant i [klagerens sommerhus]

·5) DKK 375.000 ejerpantebrev

·6) DKK 315.000 anparter i [virksomheden under konkurs]

·7) Pant i det til enhver tid indestående saldo på sikringskonto nr. [-001]

·8) Selvskyldnerkaution af [X1, X2, X3, X4] og [X5] på kassekreditkontrakt [-601], gældsbrev nr. [-994] og betalingsgaranti [-133].

Redegørelse vedrørende salg af inventar:

Ved afgørelsen af, om sparekassen som panthaver ville tiltræde salget af inventar, lagde vi bl.a. vægt på udlejers oplysning om, at der var en ny lejer pr. 15. september 2009, at der var iværksat udsættelsesforretning, inventarets stand, samt at der ville være omkostninger til flytning og opbevaring af inventaret.

Ejerne af [virksomheden] ønskede ikke at afholde disse udgifter eller at stille arbejdskraft til rådighed, så udgifterne kunne begrænses.

…"

Sparekassen har anført, at prioritetsordenen for tiltræden af sikkerheder skulle være kautioner fra virksomhedsdeltagere og øvrige familiemedlemmer, klagerens sikkerhedsstillelse og til sidst en kontant deponering på 1 mio. kr.

Sparekassen har under sagen valgt at frafalde sit krav i henhold til ejerpantebrevet på 375.000 kr., så sagen alene vedrører forholdet vedrørende ejerpantebrevet på 1 mio. kr.

Endelig har sparekassen oplyst, at den eneste udvikling, der har været i engagementet, har været rentetilskrivning som følge af manglende afvikling af arrangementet.

Parternes påstande

Den 30. januar 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Hobro skal anerkende, at håndpantsætningen af ejerpantebrevene er uforbindende for hende.

Sparekassen Hobro har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun i 2007 var i et kæresteforhold med tredjemands onkel, men at de aldrig har været samlevende samt at forholdet nu er ophørt.

Hendes kæreste anmodede hende om at kautionere for nevøens virksomhed i forbindelse med opstart af en restaurationsvirksomhed. Hun fik at vide, at der ingen risiko var forbundet hermed for hende.

I den tro, at der var tale om kautioner, skrev hun under på de to ejerpantebreve.

Hun afleverede dokumenterne til sin kæreste, der foranledigede påførsel af vitterlighedsvidner.

I efteråret 2007 forelagde hendes kæreste hende på ny nogle dokumenter. Hun har ingen umiddelbar erindring om omstændighederne ved underskrivelsen, men erkender, at det er hendes underskrift.

Sommerhuset var hendes pensionsopsparing. En realisering af pantebrevene vil føre til, at huset skal sælges. En tvangsrealisation vil med overvejende sandsynlighed føre til, at der ikke vil blive noget overskydende beløb til hende.

Ingen, herunder sparekassen, har informeret hende om den risiko hun påtog sig ved at underskrive dokumenterne.

Hun har ingen kontakt haft med sparekassen, og det bestrides, at hun har fremvist sit sommerhus for noget pengeinstitut.

Sparekassen har ikke sikret sig, at hendes økonomiske forhold var af en sådan karakter, at sikkerhedsstillelsen stod i rimeligt forhold til hendes økonomiske formåen.

Sparekassen har i enhver henseende tilsidesat hendes interesser, idet sparekassen tilsyneladende har været bekendt med, at de øvrige pantsættere og kautionister for gælden var uden økonomisk værdi.

Sparekassen har tilsidesat sin loyale oplysningspligt overfor hende i forhold til den risikovurdering sparekassen havde foretaget af såvel den nu konkursramte virksomhed som de foranstillede sikkerheder.

Sparekassen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Sikkerhederne bør derfor tilsidesættes helt eller delvist i henhold til aftalelovens § 36, idet det vil være urimeligt at gøre håndpantsætningserklæringerne gældende.

Sparekassen Hobro har anført, at sparekassen i forbindelse med finansieringen af tredjemands opstart af en restaurationsvirksomhed blev oplyst om, at klageren var interesseret i at stille sikkerhed for lånet.

Sparekassen udfærdigede ejerpantebrevene samt håndpantsætningserklæringerne.

Der er tale om tredjemandspant og ikke kaution, hvorfor §§ 47 og 48 i lov om finansiel virksomhed ikke finder anvendelse, heller ikke analogt. Det samme gælder § 21 i god skik bekendtgørelsen.

Det bestrides, at sparekassen ikke har haft kontakt med klageren i forbindelse med sikkerhedsstillelsen. Der har ikke været afholdt møder med klageren, men sparekassen har været i telefonisk kontakt med klageren under bevillingsprocessen, ligesom klageren fremsendte sit personlige skatteregnskab til sparekassen.

Det fremgik af klagerens skatteregnskab, at klageren havde en egenkapital på 2.446.491 kr., før sommerhuset var optaget til handelsværdi.

Sparekassen fik i februar 2007 foretaget en vurdering af ejendommen. Til brug for vurderingen blev der blandt andet fremlagt forsikringsdokumenter fra klageren, og der blev foretaget en gennemgang af ejendommen såvel indvendigt som udvendigt.

Der blev endvidere indhentet tingbogsattest, som udviste hæftelser på ejendommen for i alt 1.154.000 kr. Ejendommen blev på daværende tidspunkt værdiansat til 3.975.000 kr. ved tillægsbelåning, idet det samtidig blev oplyst, at en eventuel udbudspris sandsynligvis ville være noget højere eller, at man mere sandsynligt ville udbyde ejendommen med en indikeret pris med opfordring til at afgive bud.

Sparekassen har ikke foretaget nærmere undersøgelser af klagerens indkomst og formueforhold, men har alene koncentreret sig om værdien og vurderingen af klagerens sommerhus. Sparekassen har modtaget kopi af et regnskab for klageren over den erhvervsvirksomhed som klageren drev på daværende tidspunkt. Regnskabet udviste, at der ikke var noget misforhold mellem klagerens økonomi og den stillede sikkerhed.

Sparekassen har foretaget undersøgelse af indkomst og formueforholdene hos kautionisterne for debitors gæld, herunder foretaget økonomiske vurderinger af disse. I den forbindelse bemærkes det, at sparekassen under hele forløbet har været bekendt med, at klagerens sikkerhedsstillelse og sikkerhedsstillelsen i form af kontant depot på 1 mio kr., ville være de mest likvide sikkerheder.

For så vidt angår realisationsrækkefølgen, er det sparekassens opfattelse, at sparekassen ikke havde nogen særskilt vejledningspligt over for klageren i anledning heraf.

Rækkefølgen er fastsat ud fra drøftelser foretaget af debitorerne og det må forudsættes, at der har været enighed herom også med klageren i og med, at klageren har tiltrådt denne rækkefølge.

Klageren har under hele forløbet været bekendt med, at hendes risiko bestod i, at ejerpantebrevene ville tilfalde sparekassen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren underskrev den 1. marts og den 26. april 2007 to ejerpantebreve på henholdsvis 1 mio. kr. og 375.000 kr. med pant i klagerens sommerhus.

Den 1. maj 2007 blev ejerpantebrevene tinglyst.

Den 22. oktober 2007 underskrev klageren to håndpantsætningserklæringer, hvorved ejerpantebrevene blev stillet til sikkerhed for tredjemands gæld i Sparekassen Hobro.

Sparekassen Hobro har under sagen frafaldet sit krav i henhold til håndpantsætningen af ejerpantebrevet på 375.000 kr., så sagen alene vedrører ejerpantebrevet på 1 mio. kr.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Lani Brannach og Mogens Bruun Pedersen - udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, om sparekassen gav klageren tilstrækkelig rådgivning forud for sikkerhedsstillelsen vil forudsætte en yderligere bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Vi finder derfor, at sagen skal afvises i medfør af § 7, stk. 1, i nævnets vedtægter.

To medlemmer – Niels Bolt Jørgensen og Kjeld Gosvig Jensen – udtaler:

Vi finder, at der ikke er godtgjort omstændigheder, som kan føre til, at klagerens håndpantsætning den 22. oktober 2007 af ejerpantebrevet på 1 mio. kr. var uforbindende for klageren.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.