Tilbagekøb af check.

Sagsnummer:304/1991
Dato:20-11-1991
Ankenævn:Frank Poulsen, Søren Geckler, Arnold Kjær Larsen, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Check - bankcheck
Ledetekst:Tilbagekøb af check.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Den 8. oktober 1990 købte klageren en check på 500 USD - trukket på Bank of America - i indklagedes Aabybro afdeling. Checken udstedtes til en person boende i Canada og afregnedes kontant. Da checken imidlertid ikke kunne indløses i Canada, returnerede checkmodtageren checken til klageren i Danmark. Den 27. november 1990 henvendte en person sig i Aabybro afdeling medbringende checken samt en skrivelse fra checkmodtageren i Canada, hvoraf fremgår, at det ikke var muligt at få checken honoreret. Afdelingen afkøbte herefter for 2.814 kr. checken af denne person; i den forbindelse påførtes checken klagerens navn stavet ukorrekt, ligesom den mødende kvitterede på checken.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre ham genkøbsværdien af 500 USD.

Indklagede har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han ikke selv har modtaget og indløst checken, men at denne sandsynligvis er blevet stjålet på hans bopæl af en af ham kendt person, og at klageren har indgivet politianmeldelse herom. Klageren gør gældende, at indklagede burde have krævet legitimation af den mødende. Klageren bestrider endvidere, at han skulle have været et kendt ansigt i afdelingen og derfor blev genkendt i forbindelse med tilbagekøbet af checken. Klageren, der er vietnameser, har i perioden fra sin ankomst til Danmark den 26. juni og frem til den 8. oktober 1990 kun været i afdelingen 2 gange.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at indløseren er identisk med klageren, idet de involverede medarbejdere i afdelingen har identificeret ham. Uanset at klageren ikke er kontokunde hos indklagede, er han kendt i den pågældende afdeling, idet køb af lignende checks tidligere har fundet sted. Forevisning af legitimation har således ikke været nødvendig i forbindelse med indløsningen. Til støtte for afvisningspåstanden har indklagede anført, at en nærmere stillingtagen til indløserens identitet vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger:

Medlemmerne Frank Poulsen, Søren Geckler og Lars Pedersen udtaler:

I forbindelse med tilbagekøbet af den omhandlede check anså indklagede sig efter det anførte for forpligtet til at sikre sig, at den mødende var identisk med klageren. Da indklagede ikke krævede, at den mødende foreviste legitimation, findes indklagede at burde bære risikoen herved, når klageren anfører, at han ikke var identisk med den person, til hvem indklagede udbetalte værdien af checken. Vi stemmer herefter for, at klagen tages til følge som nedenfor bestemt.

Medlemmerne Arnold Kjær Larsen og Erik Sevaldsen udtaler:

Indklagede har gjort gældende, at tilbagekøbet af checken er sket fra klageren, hvilket klageren har bestridt. En stillingtagen hertil findes at forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Indklagede bør inden 4 uger betale 2.814 kr. til klageren. Klagegebyret tilbagebetales klageren.