Spørgsmål om investering af kapitalpensionsmidler blev gennemført som aftalt. Krav om erstatning for tab på aktiebaserede investeringsbeviser.

Sagsnummer:131/2003
Dato:16-09-2003
Ankenævn:John Mosegaard, Karen Frøsig, Niels Bolt Jørgensen, Rut Jørgensen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - placering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om investering af kapitalpensionsmidler blev gennemført som aftalt. Krav om erstatning for tab på aktiebaserede investeringsbeviser.
Indklagede:Sparekassen Kronjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører om indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med placering af klagernes kapitalpensionsmidler i aktiebaserede investeringsbeviser.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H, der er født i henholdsvis 1948 og 1947.

Klagerne havde hver en kapitalpensionsopsparing hos indklagede, som indtil henholdsvis 1. april 2000 og 1. april 2001 var placeret i indklagedes puljeordning.

I slutningen af april 2001 blev der afholdt et møde mellem klagerne og indklagede om placeringen af pensionsmidlerne. Indklagede gennemførte herefter den 2. maj 2001 klagernes køb af investeringsbeviser i Egnsinvest fordelt på afdelingerne Danmark (50%), Pension (25 %) og Højrente, korte obligationer (25 %).

Egnsinvest Danmark investerer bredt i danske aktier. Egnsinvest Pension investerer i globale aktier (70 %) og danske obligationer (30 %). Egnsinvest Højrente, korte obligationer investerer i danske og europæiske obligationer.

Indklagede har fremlagt kopi af notaerne vedrørende købet af papirerne, som var benævnt DK0015207765 DK EGNS-INVEST Danmark BDAU, DK0016065733 DK EGNS-INVEST PENSION og DK0010086339 DK EGNS-INV. Højr. K Obl. BDOU. Klagerne bestrider at have modtaget notaerne.

Ved skrivelse fremsendt i oktober 2001 blev klagerne informeret om to nye afdelinger i Egnsinvest specielt til pensionsopsparing. Af skrivelsen fremgår følgende:

"Kære Kunde!

Med dette brev vil vi orientere om, at der sker ændringer i Egns Invest afdeling 7, lange obligationer Egns Invest afdeling højrente, korte obligationer.

Det har betydning for dig, da du netop har investeret dine penge - dit pensionsdepot - dér.

Kort fortalt går ændringen ud på, at disse afdelinger splittes op i to almindelige investeringsafdelinger, der hedder henholdsvis

• Egns-Invest Pension, korte obligationer

• Egns-Invest Pension, lange obligationer

Det naturlige spørgsmål er, hvorfor de nye afdelinger er bedre. Det er de af to årsager:

De nye afdelinger udbetaler ikke udbytte, og de optjente renter og kursgevinster beskattes ikke i afdelingen. Det betyder, at hele værditilvæksten bliver i afdelingen og tilskrives kursen.

Investeringsstrategien er skræddersyet til pensionsopsparing, og det er afdelingens mål at opnå størst muligt afkast før skat - en fordel for pensionsopsparere.

Du kan gratis skifte til de nye afdelinger i løbet af oktober måned. Vi beder dig blot udfylde vedlagte tegningsblanket og sende den til os. Så klarer vi resten. Hvis du er i tvivl om antal stk. på tegningsblanketten, så skriv: "for kursværdien af min nuværende beholdning", hvorefter vi vil sørge for ombytning.

Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis vi ikke hører fra dig, vil du automatisk forblive i din nuværende placering."

Klagerne udfyldte og indleverede den tilhørende blanket, hvorefter indklagede gennemførte klagernes salg af investeringsbeviserne Egnsinvest Højrente, korte obligationer og klagernes køb af Egnsinvest Pension, korte obligationer SBDOP.

Ved e-mail af 27. februar 2002 rettede klagerne henvendelse til indklagede om værdien af kapitalpensionerne, som var faldet. Klagerne gjorde gældende, at indklagede som følge af uprofessionel rådgivning havde pådraget sig et erstatningsansvar for tabet. Klagerne mente, at tabet skyldtes omlægningen til investeringsforeningens nye afdeling i efteråret 2001.

Ved skrivelse af samme dato meddelte indklagede, at der ikke var blevet realiseret et kurstab i forbindelse med ombytningen, og at afkastet af "denne investering" kunne opgøres til ca. 4,45 % for en periode på ca. ½ år.

Klagerne rettede på ny henvendelse til indklagede om udviklingen i investeringerne.

Ved skrivelse af 22. august 2002 besvarede indklagede en henvendelse fra klagerne. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"Det har ikke været forbundet med tab eller omkostninger at udtræde af [indklagedes] puljeinvestering, idet der i begge tilfælde er tilskrevet et positivt afkast for de 2 pensionsordninger samlet set.

Det har ikke - samlet set her primo august 2002 - været forbundet med tab eller omkostninger at udskifte Egns-Invest afdeling Højrente (korte obligationer) med Egns-Invest korte obligationer (PAL), idet afdeling Højrente blev solgt med kursgevinst, og afdeling korte obligationer (PAL) efterfølgende ligeledes er steget i kurs.

Det har været forbundet med et urealiseret kurstab på 32,62% (set over hele perioden fra køb den 2. maj 2001 til dags dato) at investere i Egns-Invest afdeling Danske aktier, og et urealiseret kurstab på 29,26% (set over hele perioden fra køb den 2. maj 2001 til dags dato) at investere i Egns-Invest afdeling Pension.

Pensionsordningerne har i samme periode totalt set haft et samlet urealiseret negativt afkast på ca. 21%."

Klagerne fastholdt ved bl.a. e-mail af 19. september 2002 indsigelserne vedrørende faldet i værdien af investeringerne og gjorde gældende, at den delvise investering i aktier var sket i strid med deres ønsker og uden deres samtykke.

Udviklingen i klagernes investeringer har været følgende:

Dato

Egnsinvest

Danmark

Pension

M

H

M

H

02.05.01

74.354 kr.

129.297 kr.

37.170 kr.

64.440 kr.

31.12.01

60.929 kr.

105.952 kr.

34.093 kr.

59.105 kr.

31.12.02

44.029 kr.

76.564 kr.

25.862 kr.

44.835 kr.

05.03.03

39.911 kr.

69.403 kr.

24.689 kr.

42.802 kr.

Dato

Egnsinvest

Højrente, korte obligationer

Pension, korteobligationer

M

H

M

H

02.05.01

37.182 kr.

64.456 kr.

31.12.01

37.699 kr.

65.318 kr.

31.12.02

39.943 kr.

69.206 kr.

05.03.03

40.171 kr.

69.601 kr.

Indklagede har under sagen fremlagt kopi af en ordforklaring, hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

"Investeringsforeninger

A. Væsentligst aktier.

O. Væsentligst obligationer.

B. Certifikatudstedende.

P. PAL

C. Akkumulerende.

S. Specialforening.

D. Væsentligst danske værdipapirer.

U. Udbyttebetalende

F. Fritaget for Realrenteafgift.

X. Væsentligst indeksobligationer

I. Væsentligst udl. værdipapirer

K. Kontoførende."

Indklagede har endvidere fremlagt kopi af sin investeringsguide for pensionsmidler, brochurer for Egnsinvests afdelinger og uddrag af investeringsmagasinet Invest.

Parternes påstande.

Den 1. april 2003 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de i foråret 2001 ønskede at omlægge deres pensionsordninger. Placeringen i indklagedes puljeordninger havde gennem flere år givet et dårligt resultat, og da de nærmede sig pensionsalderen, ønskede de en mere sikker investering. De ønskede at placere midlerne i obligationer med udløb omkring deres fyldte 60. år, hvilket kunne ske til en rente på 6-7 %. Indklagede anbefalede imidlertid Egnsinvests obligationspuljer, som forventedes at give et bedre afkast. De accepterede forslaget, idet de samtidig fremhævede, at de ikke ønskede nogen form for risikovillig investering, og at de ikke ønskede at investere i aktier.

De blev præsenteret for Egnsinvests hjemmeside, men fik ikke udleveret nogen investeringsguide eller brochure om Egnsinvests afdelinger.

De havde fuld tillid til indklagede og stolede på, at midlerne som aftalt blev placeret i obligationsafdelinger. De modtog ingen fondsnotaer og undrede sig ikke herover, idet de for at spare omkostninger i videst muligt omfang havde frabedt sig udskrifter mv. Såfremt de havde modtaget fondsnotaer, ville de ikke på grundlag af disse have kunnet konstatere, at der i strid med aftalen var købt investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger for en del af midlerne.

Ved modtagelsen af skrivelsen i oktober 2001 blev de bekræftet i, at midlerne var placeret i obligationsafdelinger. Det fremgik ikke, at omlægningen til de nye afdelinger kun vedrørte 25 % af midlerne.

De var i tvivl om udfyldelsen af blanketterne og henvendte sig derfor til indklagede, som i forbindelse hermed oplyste, at der var et kurstab på ca. 10 %. De var uforstående over for denne oplysninger og kunne umuligt vide, at grunden var, at der ikke var investeret som aftalt. På baggrund af de modstridende opfattelser burde indklagede have indset, at noget var galt.

Ved modtagelsen af årsopgørelserne for 2001 kunne de konstatere et tab på 10 % af opsparingsværdien. De rettede derfor henvendelse til indklagede, der imidlertid oplyste, at de på et halvt år i 2001 havde fået et afkast på ca. 4,45 %. De modstridende opfattelser blev genstand for en omfattende korrespondance. Som den professionelle burde indklagede have reageret på de forskellige opfattelser af situationen. De blev først sent i 2002 bekendt med, at der ikke var investeret som aftalt. Såfremt dette var blevet afklaret straks, kunne de have omlagt til 100 % obligationer med et tab, der begrænsede sig til ca. 10 %. Kurstabet var nu på ca. 30 %, og da de ikke havde råd til at realisere tabet, besluttede de at beholde papirerne og have "is i maven".

Indklagede bør betale en erstatning, hvorved de stilles, som om samtlige kapitalpensionsmidler var blevet placeret i obligationer med et afkast på mindst 6-7 %.

Indklagede har anført, at baggrunden for købet af investeringsbeviserne i foråret 2001 var, at klagerne ønskede et større og bedre afkast på deres pensionskonti. Klagerne blev i overensstemmelse med almindelig forretningsgang rådgivet med udgangspunkt i indklagedes investeringsguide for pensionsmidler, herunder orienteret om sammenhængen mellem risiko og afkast. Endvidere blev brochurerne for Engsinvests enkelte afdelinger gennemgået. Klagerne blev tilbudt materialet, men ønskede det ikke. Der blev aftalt en fordeling af klagernes midler med 50 % i Egnsinvest Danmark, 25 % i Egnsinvest Pension og 25 % i Egnsinvest Højrente, korte obligationer svarende til en fordeling med ca. 66 % i aktier og ca. 34 % i obligationer. De aftalte køb blev herefter effektueret. Fondsnotaer blev automatisk fremsendt til klagerne fra indklagedes datacentral. Klagerne reagerede ikke på fondsnotaerne, hvilket må ses som en bekræftelse på, at der blev disponeret som aftalt.

I forbindelse med omlægningen af investeringsbeviserne Egnsinvest Højrente, korte obligationer til Egnsinvest Pension, korte obligationer udtrykte klagerne utilfredshed med investeringerne i Egnsinvest Danmark og Egnsinvest Pension. Klagerne ønskede dog ikke at sælge papirerne, men at afvente eventuelt stigende aktiekurser i 2002.

Klagerne modtog også fondsnotater vedrørende omlægningen i oktober 2001. Alene på baggrund af beløbsangivelserne i notaterne måtte det være klart for klagerne, at omlægningen alene drejede sig om ca. 25 % af de midler, der et halvt år tidligere var blevet investeret i tre forskellige Egnsinvest papirer.

Klagerne reagerede ikke på årsopgørelserne for 2001, der blev fremsendt i midten af januar 2002. Klagerne rettede først henvendelse i februar 2002 og da med baggrund i omlægningen af de rene obligationsbaserede papirer, som der efterfølgende blev korresponderet om.

Der er ikke handlet ansvarspådragende, og klagerne har ikke lidt noget tab.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidne forklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af nævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.