Spørgsmål om overførsel til klagerens og hendes tidligere samlevers fælles konto skete med frigørende virkning for banken.

Sagsnummer:309/2022
Dato:06-09-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Passivitet - overførsel til tredjemands konto
Indlån - øvrige spørgsmål
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om overførsel til klagerens og hendes tidligere samlevers fælles konto skete med frigørende virkning for banken.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om overførsel til klagerens og hendes tidligere samlevers fælles konto skete med frigørende virkning for banken.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes tidligere samlever, L, var kunder i Jyske Bank, hvor de havde en fælles konto -791 (husholdningskontoen) og hver en lønkonto. Klageren havde endvidere et værdipapirdepot med investeringsbeviser i Jyske Invest. Parret havde en fælles ejendom, der var belånt med et realkreditlån (Renteloft Cibor3).

Banken har anført, at den i slutningen af maj 2021 blev kontaktet af L på vegne klageren og L vedrørende belåning af friværdien i ejendommen med et variabelt forrentet lån med 30 års afdragsfrihed. L oplyste, at lånet var til brug for køb af biler. Banken modtog i den forbindelse økonomiske oplysninger fra klageren og L. Banken har oplyst, at den fra klageren den 7. og 8. juni 2021 modtog klagerens Pensionsinfo Rapport, årsopgørelse for 2020 samt seneste ni måneders lønoplysninger (e-Skat data). Klageren har anført, at ikke hun havde kendskab til, at L ville belåne ejendommen, og hun intet kendskab havde til, at han havde ønske om at købe biler.

Banken indhentede en vurdering af ejendommen. Vurderingen på 1.750.000 kr. gav ikke grundlag for at yde et lån af den ønskede størrelse og låntype, der skulle holdes indenfor 60 % belåningsgrad. En låneomlægning til den ønskede lånetype ville i stedet give et underskud.

Den 17. juni 2021 skrev klageren til banken:

”… Efter nøje overvejelse har jeg besluttet, at jeg gerne vil overføre 550.000 fra Jyske Invest til Cibor 3, altså betale min del af gælden, vi har i huset. Jeg synes ikke, der efter 4 år har været nogen særlig gevinst at hente for mig, tværtimod …”

Banken har oplyst, at klageren endvidere i en telefonisk drøftelse udtrykte ønske om at realisere sin investering og benytte provenuet herfra til delvis indfrielse af det fælles realkreditlån.

Den 24. juni 2021 blev der solgt investeringsbeviser for 549.908,25 kr. fra klagerens depot i banken.

Den 24. juni 2021 sendte banken vejledende beregninger på omlægning til tre forskellige variabelt forrentede lån med knap 30 års afdragsfrihed til L og klageren via netbank. Den 24. juni 2021 kl. 13 skrev L til banken, at han og klageren ønskede at omlægge til et F3 lån med 30 års afdragsfrihed. L spurgte endvidere, hvornår provenuet kom til udbetaling. Samme dag kl. 13.18 svarede banken L:

”Der kommer ikke noget provenu fra omlægning - de kommer jo fra din kones investering. Der skal betales 55.000 tkr. til omlægningen for I er under 60 % og resten er til jer?? …”

Den 24. juni 2021 kl. 14.08 sendte banken sin anbefaling af finansiering og beregning af omlægning til et F3 lån med ca. 30 års afdragsfrihed til klageren og L via netbank. Den samme dag kl. 14.15 sendte banken aftale om finansiering til såvel klageren som L til underskrift via e-boks. Det fremgik heraf, at banken på vegne af L og klageren skulle forestå en låneomlægning af det eksisterende lån med en hovedstol på 1.200.000 kr. til et nyt lån med en hovedstol på 1.050.000 kr., og at lånesagskontoen til brug for omlægningen skulle opgøres over husholdningskontoen. Samtidig sendte banken lånetilbud og pantsætnings- og låneaftale til L og klageren, hvoraf det fremgik, at der ville være et underskud på ca. 52.000 kr. ved omlægningen.

Den 24. juni 2021 underskrev L aftale om finansiering og pantsætnings- og låneaftale. Den 27. juni 2021 underskrev klageren aftale om finansiering og pantsætnings- og låneaftale. Den 27. juni 2021 skrev L til banken:

”[Klageren] og jeg har nu underskrevet det nye realkreditlån, og udbetalingen af [klagerens] investering ønsker vi bliver indbetalt på … kontonr. … 791 ? Husholdningskonto. …”

Den 28. juni 2021 svarede banken:

”… Super jeg har modtaget det hele.

Beløbet er overført og ”jeg” har taget det skal jeg have ti[l] omlægningen.”

Den 28. juni 2021 blev provenuet fra salget af klagerens investeringsbeviser på 549.908,25 kr. indsat på klagerens lønkonto. Den samme dag overførte banken beløbet til husholdningskontoen. Fra husholdningskontoen blev der herefter overført 500.000 kr. til L’s lønkonto. Banken har oplyst, at overførslen blev foretaget af L via netbank. Fra husholdningskontoen blev der endvidere samme dag overført 55.500 kr. med posteringsteksten ”låneomlægning”.

Den 29. juni 2021 underskrev L et gældsbrev, hvori han erkendte en gæld til klageren på 550.000 kr. Det fremgik af gældsbrevet, at gælden ikke skulle forrentes, og at gælden skulle tilbagebetales på anfordring. Gældsbrevet fremstod som udarbejdet af et advokatfirma, F. Den samme dag overførte L fra sin lønkonto 500 kr. til F.

Banken har oplyst, at L i starten af juli 2021 købte en bil for 514.725 kr. via en svensk bilforhandler.

Den 5. juli 2021 sendte banken en låneafregning til klageren og L, hvoraf det fremgik, at provenuet på det nye lån var 1.040.925 kr.

Banken har fremlagt kontoudskrift af 30. juni 2021 til klageren og L vedrørende posteringer på husholdningskontoen i juni 2021. Banken har endvidere fremlagt beholdnings- og årsoversigter for klageren for 2021. Det fremgår heraf, at værdien af klagerens investeringer den 31. marts 2021 var ca. 707.000 kr. og derefter ca. 174.000–180.000 kr.

I januar 2022 solgte klageren investeringsbeviser for 4.886,40 kr. fra sit depot i banken.

I marts 2022 ophørte samlivet mellem klageren og L.

Den 18. marts 2022 skrev klageren til banken:

”… Vedr. de spørgsmål du stillede, har [L] følgende info/udregning:

Husets værdi er 2 mio. Jyske realkredit lån er på ca. 1.050.000. Friværdi er ca. 950.000 (ca. 475.000 til hver) [L] har et gældsbrev til mig på 525.000 Jeg køber [L] ud til ca, 475.000 + halvdelen af, hvad der står på vores fælles Jyske Invest konto (ca. 140.000) dvs. ca. 70.000 til mig. I alt ca. 475.000 + 70.000 = 545.000 og gældsbrevet bliver annulleret. Jeg håber du kan brug oplysningerne til noget!”

Den 5. april 2022 skrev klageren til banken:

”Jeg har netop sendt personoplysninger. Ved du hvor længe I er om at behandle sagen? Jeg er ikke længere tryg ved at dele fælles husholdningskonto med tidligere samlever, da han hæver penge til privatforbrug (rep. Af corvette)”

Den 19. april 2022 kl. 7.46 og 11.57 skrev klageren til banken:

”… Jeg kontakter advokat mhp. at få mine penge hjem fra [L] hurtigst muligt (gældsbrev på 550.000) jeg har aldrig givet samtykke til dette. Han har købt en Audi R8 i Sverige for pengene.

Jeg har flere gange udtrykt ønske om, at pengene skulle sættes i mursten, både skriftligt, den 17.6.21 og mdtl. ved efterfølgende samtale med [banken]. Pengene var en del af min arv, som udelukkende skulle tilfalde mig ifølge testamente. Jeg sætter advokaten på sagen i dag.”

”Ja L kommer til at betale. Han har oprettet gæld til mig uden mit samtykke. (Men han har biler stående for ca. 1 mio., én fra hvert årti i 1960’erne,  så der er rigeligt at sælge ud af …”

I maj 2022 klagede klagerens advokat til banken overfor overførslen af provenuet fra salget af klagerens investering til husholdningskontoen. Den 3. juni 2022 afviste banken klagen. I en e-mail af 24. juni 2022 til klagerens advokat anførte til banken:

”… Som jeg beskrev i mit svar til dig, så har afdelingens forståelse været, at det var et fælles ønske at provenuet skulle flyttes til parternes fælles konto. På baggrund af din henvendelse har vi rettet kontakt til [L], som har bekræftet dette, ligesom han har bekræftet at overførslen skete efter aftale med din klient, som gerne ville give [L] et lån. Vi har fra [L] modtaget et gældsbrev, udstedt til din klient, hvor han anerkender at skylde din klient 550.000 kr., som skal tilbagebetales på anfordring. …”

I sommeren 2022 anmodede klageren om en fogedforretning hos L på baggrund af gældsbrevet.

Banken har oplyst, at L i en e-mail af 1. september 2022 skrev til banken:

”… I forbindelse med låneomlægningen af ejendommen … d. 24. juni 2021 blev der også udarbejdet et gældsbrev på kr. 550.000 mellem [klageren] og undertegnede [L].

[Klageren] hævede disse kr. 550.000 fra hendes konto i Jyske Invest, og de blev indsat på vores fælles husholdningskonto, og efterfølgende brugt til en investering langt bedre end Jyske Invest nogensinde kommer i nærheden af at lave …”

På et møde i fogedretten den 12. september 2022 blev det skyldige beløb opgjort til 552.437,50 kr. L erklærede sig ude af stand til at betale, og der blev foretaget udlæg i fire biler tilhørende L, hvoraf de to ikke var indregistrerede/stel nr. ikke oplyst samt i L’s halvdel af ejendommen. L forklarede endvidere, at han og klageren gik fra hinanden den 1. marts 2022, og at friværdien i ejendommen var ca. 850.000 kr.

Parternes påstande

Den 8. august 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal betale 550.000 kr. og hendes omkostninger til sagen med tillæg af procesrenter fra klagens indgivelse.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning og mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb og mod subrogation i klagerens krav mod L i henhold til gældsbrevet og tilhørende retspant.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at bankens udbetaling af 550.000 kr. fra hendes lønkonto til L skete med urette. Udbetalingen skete uden hendes viden eller samtykke og var i modstrid med hendes udtrykkelige instruks. Hun anmodede den 17. juni 2021 banken om at sælge nogle værdipapirer, der tilhørte hende som særeje efter en arv, jf. hendes besked af 17. juni 2021 til banken. Som det fremgår af instruksen, ønskede hun, at provenuet fra salget af værdipapirerne skulle anvendes til nedbringelse af boliggæld.

L formåede at få banken til at overføre pengene fra hendes lønkonto til husholdningskontoen. Det bør ikke komme hende til skade, at banken uden at indhente samtykke fra hende på anmodning fra L, der ikke var kontohaver, valgte at overføre pengene til en konto, som L kunne råde over. Banken har uanset hvad pligt til at sikre sig, at udbetaling fra en konto sker med behørig fuldmagt. En sådan forelå utvivlsomt ikke, og banken er derfor forpligtet til at skadesløsholde hende, der er uden skyld i overførslen.

Jyske Bank hævder at have været i god tro. Dette er ikke en valid begrundelse. Banken havde pligt til at sikre, at udbetaling af pengene skete til en, der var berettiget til at råde over dem. Banken kan ikke på foranledning af tredjemand uden udtrykkelig fuldmagt overføre penge fra en andens personlige konto. Uanset om banken hævder at have været i god tro, ændrer det ikke på, at udbetalingen skete uden hendes samtykke, og at banken forsømte at sikre sig, at der forelå fornøden fuldmagt til overførslen.

Hun har aldrig ønsket, at L skulle have adgang til de pågældende penge, der hidrører fra en arv. Det bestrides, at hun har udvist en adfærd, der kan føre til et andet resultat. Det bestrides, at hun på noget tidspunkt har søgt om låneomlægning i sin ejendom, og at hun har haft kendskab til, at L ville belåne ejendommen. Hun havde heller intet kendskab til, at han ønskede at købe biler. Bankens udsagn herom er helt udokumenterede og løsrevne fra sandheden. Der var tydeligvis foregået kommunikation direkte mellem L og banken, jf. flere af de fremlagte bilag. Der forelå ikke korrespondance med hende om belåning af ejendommen, hvilket i sig selv burde give banken anledning til at undersøge forholdet nærmere.

Banken har aldrig svaret på, hvorfor den ikke fulgte den udtrykkelige instruks fra hende. Derudover kan det undre, at hun ikke blev informeret om, at der blev overført penge fra hendes personlige konto til en fælles konto og udarbejdet en låneaftale, som hun aldrig havde anmodet om.

L har anerkendt at skylde beløbet til hende og har tiltrådt gældsbrevet på 550.000 kr. Hun var ikke bekendt med gældsbrevet, før hun fik dette præsenteret ”ud af det blå” den 29. juni 2021. Hun har ikke underskrevet gældsbrevet og har på intet tidspunkt haft ønske om at være kreditor overfor L. Gældsbrevet er udarbejdet af L’s datter.

At hun ikke reagerede straks efter, at hun blev opmærksom på overførslen, skyldtes, at hun var i chok og på daværende tidspunkt havde et afhængighedsforhold til L, som han har udnyttet.

Det har indtil videre ikke været muligt at få pengene retur fra L. Hun har anlagt en fogedsag, og der blev foretaget udlæg i ejendele tilhørende L. Det er en bekostelig og tidskrævende affære at få tvangssolgt disse, ligesom der er risiko for, at der ikke sker fuld dækning. Det kan ikke være rimeligt at pålægge hende denne byrde, da det skyldes bankens fejl, at det er kommet så vidt. Banken er som en stor bank nærmere til at bære et eventuelt tab end hende, hvorfor banken bør erstatte hendes tab og søge regres hos L, som har handlet i ond tro.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at det var med rette, at beskeden fra klageren om indfrielse af klagerens del af lånet ikke blev fulgt. Klageren anmodede banken om salg af værdipapirer med det initiale formål, at provenuet skulle benyttes til delindfrielse af realkreditlånet. Den efterfølgende korrespondance med L, som fremstod som værende på vegne af klageren og L, annullerede beskeden. Formålet blev ændret til, at provenuet skulle ”erstatte” det provenu, som klageren og L ikke havde mulighed for at opnå ved omlægning til det af klageren og L ønskede lån med 30 års afdragsfrihed, hvor provenuet skulle benyttes til køb af biler og inddækning af underskud ved låneomlægning.

Klagerens efterfølgende medvirken til omlægning af lånet med et underskud på ca. 55.000 kr. kolliderede med beskeden og underbyggede, at beskeden var annulleret. Klageren modtog oplysninger og underskrev dokumenter, hvoraf det fremgik, at lånet ikke var delvist indfriet, og at provenuet blev benyttet til inddækning af underskud ved låneomlægning. Det af klageren anførte om, at klageren ikke havde anmodet om en låneaftale, bestrides, navnlig med henvisning til de af klageren afgivne økonomioplysninger, bankens fremsendelse af vejledende beregninger og anbefalinger til klageren og klagerens underskrivelse af aftale om finansiering og pantsætnings- og låneaftalen.

Hvis beskeden måtte forstås således, at klageren ønskede at indfri ca. halvdelen af lånet og derefter hæfte solidarisk med L for restgælden, måtte der forventes et særligt dokumentspor omkring indfrielse af ca. halvdelen af lånet eller i hvert fald et andet dokumentspor end det, der fandt sted ved omlægningen. Banken var ikke - såfremt beskeden måtte forstås således, at klageren ønskede at indfri ca. halvdelen af lånet og samtidig opnå frigørelse for restgælden - forpligtet til at følge beskeden, idet det ville have krævet en accept fra banken af klagerens frigivelse, og i øvrigt at klageren i så fald ikke skulle have underskrevet låne- og pantsætningsaftalen. Klageren rykkede ikke for opfyldelsen af beskeden og reklamerede ikke herover. Klageren accepterede gældsbrevet fra L. Gældsbrevet skulle ikke underskrives af klageren.

Beskeden om overførsel af 550.000 kr. fra klagerens konto til husholdningskontoen blev gennemført med rette. Beskeden fremstod som afgivet på vegne af klageren. Banken havde ikke grund til at tro, at dette ikke skulle være tilfældet, og at L ikke havde fuldmagt til at agere på vegne af klageren i forhold til låneomlægningen. Økonomioplysninger blev afleveret af såvel L som klageren, og både L og klageren underskrev diverse dokumenter i forbindelse med omlægningen. Overførslen stemte overens med det initiale ønske om en belåning af friværdien til brug for køb af en bil og med aftalen om, at underskuddet ved omlægningen skulle inddækkes via provenuet fra klagerens salg af sin investering. Klageren opfordres til at oplyse, hvad der blev købt for beløbene, i hvis navn købet blev foretaget, og hvor det købte blev opbevaret.

Klageren modtog i umiddelbar forlængelse af overførslen gældsbrevet, der var udarbejdet af en advokat. Klageren modtog endvidere kontoudskrifter og årsoversigter, og klageren var løbende logget på netbank eller mobilbank, hvor hun løbende blev præsenteret for indestående på konto, posteringer på konti, herunder husholdningskontoen og værdi af sit depot. Forløbet viser, at dispositionen var aftalt mellem klageren og L, hvilket L har bekræftet over for banken. Klageren reklamerede først over overførslen ni måneder senere efter, at samlivsforholdet mellem klageren og L var ophævet. Det af klageren anførte om, at hun befandt sig i chok og et afhængighedsforhold til L, bestrides som udokumenteret. Klageren indleverede en fogedrekvisition på baggrund af gældsbrevet. Klageren støtter således ret på gældsbrevet og anser det ikke for ugyldigt.

Klageren ratihaberede efterfølgende beskeden om overførsel af provenuet fra investeringen til husholdningskontoen. Klageren modtog gældsbrevet i umiddelbar forlængelse af overførslen, men reklamerede først ni måneder senere. Klageren støttede ret på gældsbrevet i fogedsagen.

Banken havde frem til foråret 2022 den opfattelse, at L og klageren havde overensstemmende interesser. Banken har ikke handlet ansvarspådragende. Først i besked fra klageren til banken fra den 5. april 2022 fremgik, at klageren var blevet utryg ved at dele husholdningskontoen med L.

Klageren har ikke lidt et tab forårsaget af bankens handling, subsidiært ikke et tab på 550.000 kr. Klageren modtog gældsbrev på 550.000 kr. fra M og må selv må bære risikoen for, om L kan honorere dette. L har angiveligt tilstrækkeligt med aktiver til at honorere gældsbrevet. Et beløb på 55.000 kr. blev overført til den konto, hvorpå låneomlægningen foregik, til inddækning af underskuddet i forbindelse med låneomlægningen, hvorved klageren blev frigjort herfor.

Jyske Bank til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse i sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

Jyske Bank har til støtte for den mere subsidiære påstand anført, at en afgørelse om betaling af et beløb til klageren må forudsætte, at banken indtræder i klagerens krav mod L i henhold til gældsbrevet og tilhørende retspant.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hendes tidligere samlever, L, var kunder i Jyske Bank, hvor de havde en fælles konto -791 (husholdningskontoen) og hver en lønkonto. Klageren havde endvidere et værdipapirdepot i banken. Parret havde en fælles ejendom.

Banken har anført, at den i slutningen af maj 2021 blev kontaktet af L på vegne klageren og L vedrørende belåning af friværdien i ejendommen med et variabelt forrentet lån med 30 års afdragsfrihed til brug for køb af biler. Banken modtog i den forbindelse økonomiske oplysninger fra klageren og L og indhentede en vurdering af ejendommen. Et lån af den ønskede type skulle holdes indenfor 60 % belåningsgrad, og vurderingen af ejendommen gav ikke grundlag for at yde et lån af den ønskede størrelse. Klageren har anført, at ikke hun havde kendskab til, at L ville belåne ejendommen, og hun intet kendskab havde til, at han havde ønske om at købe biler.

Den 17. juni 2021 meddelte klageren banken, at hun ville overføre 550.000 kr. fra sin investering/værdipapirdepot til indfrielse af sin del af gælden i ejendommen. Den 24. juni 2021 blev der solgt investeringsbeviser for ca. 550.000 kr. fra klagerens depot i banken.

Den 24. juni 2021 sendte banken vejledende beregninger på omlægning til forskellige variabelt forrentede lån til L og klageren via netbank. Senere den 24. juni 2021 sendte banken sin anbefaling af finansiering til klageren og L via netbank samt aftale om finansiering til såvel klageren som L til underskrift via e-boks. Banken sendte endvidere lånetilbud, herunder pantsætnings- og låneaftale til L og klageren, hvoraf det fremgik, at der ville være et underskud på ca. 52.000 kr. ved omlægningen. Den 27. juni 2021 underskrev klageren aftale om finansiering og pantsætnings- og låneaftale.

Den 28. juni 2021 blev provenuet fra salget af klagerens investeringsbeviser på 549.908,25 kr. indsat på klagerens lønkonto. Den samme dag overførte banken efter anmodning fra L beløbet til husholdningskontoen. Fra husholdningskontoen overførte L via netbank 500.000 kr. til sin lønkonto. Der blev endvidere overført 55.500 kr. med posteringsteksten ”låneomlægning” fra husholdningskontoen. Klageren har anført, at overførslen til husholdningskontoen skete uden hendes viden og samtykke. Banken har bestridt dette.

Den 29. juni 2021 underskrev L et gældsbrev, hvori han erkendte en gæld til klageren på 550.000 kr. Klageren har oplyst, at hun blev præsenteret for gældsbrevet den 29. juni 2021.

I marts 2022 ophørte samlivet mellem klageren og L. I april 2022 kontaktede klageren banken og meddelte, at hun ikke længere var tryg ved at dele fælles husholdningskonto med L, og at hun ikke havde givet samtykke til gældsbrevet. Klageren indledte en fogedsag mod L. På et fogedretsmøde i september 2022 fik klageren udlæg i fire biler tilhørende L samt i L’s andel af ejendommen.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder, herunder en afklaring af, om overførslen til husholdningskontoen skete med klagerens samtykke vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen mod Jyske Bank i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.