Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen. Kort bortkommet.

Sagsnummer:266/2022
Dato:23-02-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Christina B. Konge, Karin Sønderbæk, Jacob Ruben Hansen og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen. Kort bortkommet.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke-vedkendte korttransaktioner under ophold i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Nordea Pay Visakort og MasterCard.

Klageren var på forretningsrejse i Poznan i Polen den 17. og 18. maj 2022.

Den 18. maj 2022 blev der i Poznan gennemført seks betalinger med klagerens Visakort og en betaling med klagerens MasterCard, som klageren ikke kan vedkende sig.

Banken har fremlagt transaktionslister fra Nets, hvoraf følgende fremgår om de ikke-vedkendte betalinger foretaget den 18. maj 2022:

Tidspunkt

Kort*

Betalingsmodtagers adresse

Transaktionsbeløb, PLN**

Transaktionsbeløb DKK

Status

Autorisation

02:01

V

[SR 85] Poznan

 

148,22

Gennemført

Kontaktløs

02:22

V

[SR 85] Poznan

407,00

660,11

Gennemført

Chip og PIN-kode

02:44

V

[SR 85] Poznan

162,00

262,74

Gennemført

Kontaktløs

03:04

V

[SR 85] Poznan

132,00

214,09

Gennemført

Chip og PIN-kode

03:46

M

[SR 85] Poznan

3.722,00

6.039,87

Gennemført

Chip og PIN-kode

04:14

V

[SR 85] Poznan

6.722,00

10.902,29

Gennemført

Chip og PIN-kode

16:29

V

[Apotek] Poznan

24,90

40,38

Gennemført

Kontaktløs

* M= MasterCard, V= Visa/dankort

** PLN= polske zloty

Den 20. maj 2022 indgav klageren indsigelse mod de ikke-vedkendte transaktioner med Visa/dankortet og MasterCard’et til banken. I indsigelsesblanketterne anførte klageren blandt andet, at kortene var blevet stjålet eller tabt i Poznan, at han opbevarede kortene i sin pung, at han havde mistet pungen i Poznan, at han huskede koderne udenad, og at ingen andre havde haft adgang til pinkoderne.

Den 23. maj 2022 anmodede banken klageren om supplerende oplysninger. Banken oplyste i den forbindelse, at Visakortet senest inden de ikke-vedkendte transaktioner havde været benyttet med pinkode til en transaktion i Danmark den 14. maj 2022, og at MasterCard’et ikke havde været benyttet med pinkode inden den ikke-vedkendte transaktion. Den 24. maj og 25. maj 2022 svarede klageren blandt andet:

”… Pungen er en gammel pung, det kan være der har været oplysningerne deri, men jeg tvivler stærkt.

Jeg plejer at aflæse mine koder i netbank.

D. 17/05 har jeg været ude på forretningsmiddag med leverandør om aftenen og jeg mistænker det er der min pung er blevet væk.

Oprindeligt troede jeg først det var mit ene kort som var i pungen, men kan efterfølgende se at begge kort er blevet benyttet med det samme transaktion navn.

Jeg har været under indflydelse i løbet af aftenen. Kan ikke sige om der er nogle som har haft adgang til netbank i løbet af aftenen.

Ud over netbank har jeg umiddelbart ikke oplysninger opbevaret på min telefon.”

”Jeg mener at vi har drukket alkohol til middag … og på en bar/cafe bagefter, alt sammen på leverandørens regningen (udover en enkelt gang på min virksomhedsregning …).

hvornår vi forlader det, men det er nærmere på 5 om morgenen [end] det er på midnat.

Jeg mindes ikke at bruge min egen pung på noget tidspunkt, da alt gerne skulle have været betalt.

Har kun digitale kvitteringer fra firmakortet.”

Banken afviste indsigelsen.

Banken har fremlagt udskrifter fra en hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der på betalingsmodtagerens adresse ligger en stripteasebar, og at der i området er flere stripteasebarer.

Parternes påstande

Den 11. juli 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de ikke-vedkendte betalinger.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning og mere subsidiært, at klageren hæfter med to gange 8.000 DKK.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han mistede sine kort i Polen en aften, hvor han var i byen med en leverandør.

Han har ikke foretaget de ikke-vedkendte transaktioner. Han indgav derfor indsigelse til banken. 

Banken har oplyst, at hans pinkoder blev brugt ved de ikke-vedkendte transaktioner. Han læser sine pinkoder i sin mobilbank.

Bankens afvisning af indsigelsen er uberettiget.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at betalingstransaktionerne var korrekt registreret og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af chip samt indtastning af korrekt pinkode (bortset fra transaktionen på 40,38 DKK, som skete uden pinkode), hvorfor banken har løftet bevisbyrden i forhold til betalingslovens § 98. Det påhviler herefter klageren at bevise eller sandsynliggøre, at der var en uberettiget anvendelse af hans betalingskort.

Henset til at den sidste transaktion med klagerens Visakort med indtastning af pinkode blev gennemført den 14. maj 2022 på en cafe i Danmark, inden de i sagen omtvistede transaktioner blev gennemført, samt at klagerens MasterCard ikke havde været anvendt med pinkode inden de bestridte transaktioner, er det henholdsvis usandsynligt og umuligt, at en svindler skulle have afluret koderne i den forbindelse, ligesom de to betalingssteder tidsmæssigt/afstandsmæssigt er langt fra hinanden.

Banken har konstateret, at der ikke har været login i klagerens netbank og forespurgt om pinkoder. Klageren har ikke selv sandsynliggjort, hvordan en svindler skulle have fået adgang til hans pinkoder og kort, uden at han opdagede det. Klageren anvendte ifølge sin egen forklaring ikke kortene den pågældende nat, og dermed har det heller ikke været muligt for en svindler at aflure koderne den pågældende nat.

Klageren har oplyst, at han var ”under indflydelse”. Dette fritager imidlertid ikke klageren for eventuelle transaktioner, som måtte være sket af ham selv eller med samtykke fra ham i henhold til betalingslovens § 82. Klageren har herudover oplyst, at han var på en bar til ca. kl. 5. Betalingsmodtager er en stripklub, som er beliggende meget tæt på den lokation, som klageren har oplyst at have befundet sig på frem til kl. 5.

Transaktionsmønstret og barens beliggenhed sandsynliggør, at det må have været klageren selv, eller en person som klageren har bemyndiget, som har købt drikkevarerne henset til de første fire transaktioners beløbsstørrelse.  Under hensyntagen til områdets karakter og de barer, som er i området, er de sidste par transaktioner ikke usædvanlige beløb på en stripklub.

Det er et atypisk misbrugsmønster, at der den første time efter, at en svindler er kommet i besiddelse af et kort og pinkode, alene gennemføres fire transaktioner på forholdsvis små beløb, inden to større transaktioner gennemføres, ligesom at en svindler skulle vente ca. 12 timer (fra kl. 04:14 til 16:29) med at gennemføre den sidste transaktion på et meget lille beløb. I den pågældende periode har der heller ikke været foretaget forsøg på transaktioner, som er afvist på grund af forkert kode eller andre afvisningsårsager. En svindler vil derimod normalt forsøge at gennemføre transaktioner for store beløb med de stjålne kort så hurtigt som muligt, indtil de bliver afvist på grund af dækningskontroller eller spærret, for at begrænse risikoen for at kortholder når at opdage, at kortene er væk, inden de uautoriserede transaktioner gennemføres.

Det gøres derfor gældende, at det sandsynligvis var klageren selv, som foretog de ikke-vedkendte transaktioner, eller at klageren på grund af sin beruselse ikke kan mindes transaktionerne, hvorfor der dermed er tale om autoriserede transaktioner i henhold til betalingslovens § 82.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, jf. § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter, da klagerens forklaring er usandsynlig/utroværdig og ikke er understøttet af sagens øvrige bilag.

Nordea Danmark har til støtte for den mere subsidiære påstand anført, at såfremt Ankenævnet måtte finde, at der er tale om uautoriserede transaktioner, gøres det gældende, at klageren selv hæfter med 8.000 DKK pr. betalingskort, idet klageren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde et Nordea Pay Visakort og MasterCard.

Klageren var på forretningsrejse i Poznan i Polen den 17. og 18. maj 2022. Den 18. maj 2022 blev der gennemført seks betalinger i Poznan med klagerens Visakort og en betaling med klagerens MasterCard, som klageren ikke kan vedkende sig.

Fire af de ikke-vedkendte betalinger blev gennemført ved aflæsning af chip samt indtastning af korrekt pinkode. Tre af de ikke-vedkendte betalinger på henholdsvis 148,22 DKK, 162,00 PLN (262,74 DKK) og 24,90 PLN (40,38 DKK) blev gennemført som kontaktløse betalinger.

Ankenævnet lægger til grund, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte. Af betalingslovens § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.