Spørgsmål om erstatningsansvar for bank, som følge af, at banken ikke oplyste klageren om, at den bil, som klageren havde købt hos en forhandler, ikke var blevet omregistreret i klagerens navn

Sagsnummer:445/2011
Dato:23-05-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg og George Wenning
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Pant - stiftelse
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar for bank, som følge af, at banken ikke oplyste klageren om, at den bil, som klageren havde købt hos en forhandler, ikke var blevet omregistreret i klagerens navn
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:

Indledning

Denne sag vedrører, om Danske Bank begik en ansvarspådragende fejl ved ikke på et tidligere tidspunkt at have underrettet klageren om, at vedkommende ikke var registreret som ejer af en bil, som klageren havde købt hos en forhandler.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor hun i september 2010 bl.a. havde et billån med en restgæld på ca. 27.000 kr.

Den 12. september 2010 spurgte hun banken, om lånet kunne forhøjes med 100.000 kr., idet hun ønskede at købe en ny bil og samtidig sælge den gamle. Banken og klageren udvekslede herefter en række e-mails om spørgsmålet.

I september 2010 købte klageren en bil hos en forhandler og betalte 115.000 kr. med sit dankort. Klagerens gamle bil indgik i handlen. Klageren fik udleveret bilen men ikke registreringsattesten.

Den 12. oktober 2010 skrev banken til klageren, at lånedokumenterne var sendt til klageren til underskrift.

Den 22. oktober 2010 underskrev klageren og hendes ægtefælle et gældsbrev om forhøjelse af et billån med 122.397,96 kr. samt en pantsætningserklæring, hvorefter banken fik pant i bilen.

Den 28. oktober 2010 skrev klageren til banken, at hun stadig havde et stort overtræk på hendes konto, hvilket hun undrede sig over, da hun havde sendt lånedokumenterne til banken.

Banken har oplyst, at den herefter flere gange undersøgte, om bilen var blevet omregistreret i klagerens navn, hvilket den ikke var.

Den 12. februar 2011 kontaktede banken klageren vedrørende omregistrering af bilen.

Banken har oplyst, at klageren fik omregistreret bilen den 17. februar 2011 ved over for SKAT at forevise købsaftalen, dankortkvitteringen samt bilen.

Pantebrevet blev tinglyst i bilbogen den 22. februar 2011.

Klageren blev på et ikke oplyst tidspunkt kontaktet af et leasingselskab, der meddelte, at selskabet var rette ejer af bilen. Klageren afleverede bilen til leasingselskabet. Klageren har ikke kunnet få købesummen tilbage fra forhandleren, der er gået konkurs.

Parternes påstande

Den 3. oktober 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår klagerens påstand således, at Danske Bank skal eftergive restgælden på deres billån helt eller delvist.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken fire gange forsøgte at tinglyse pantebrevet inden det lykkedes. Banken orienterede dem ikke om de forgæves forsøg.

Hvis banken havde orienteret dem, kunne de have fået handlen annulleret hos forhandleren.

Forhandleren gik først konkurs på et senere tidspunkt.

Danske Bank har anført, at klageren købte og betalte bilen, inden hun havde optaget billånet.

Banken havde ikke aktuel anledning til at vejlede klageren om fremgangsmåden ved køb af bil.

Det følger af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer, at hvis en bil skifter ejer, har den nye ejer pligt til at anmelde køretøjet til registrering af ny ejer snarest mulig og senest tre uger efter ejerskiftet.

Banken var ikke forpligtet til at gøre klageren opmærksom på denne pligt.

Banken har ikke noget medansvar for at omregistrere biler, som bankens kunder køber og pantsætter til banken. Banken undersøgte flere gange, om klageren var blevet registreret som ny ejer af bilen. Erfaringen viser, at registreringen af et ejerskifte af en brugt bil ikke altid er på plads, når banken er klar til at tinglyse det oprettede ejerpantebrev. Til tider går der endog lang tid, før en kunde får registreringsforholdene bragt i orden.

Det er ikke påvist, at klageren ikke ville have lidt et tab, hvis banken tidligere havde gjort hende opmærksom på den manglende omregistrering.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren valgte i september 2010 at købe en brugt bil hos en forhandler og betalte for købet med sit dankort. På købstidspunktet var klageren i dialog med Danske Bank om forhøjelse af et billån, hun i forvejen havde hos banken. Ankenævnet finder ikke, at der forinden klagerens køb af bilen forelå en anledning for banken til at rådgive klageren om den sikreste fremgangsmåde ved køb af brugt bil.

Ankenævnet lægger til grund, at bilen, før den blev omregistreret i klagerens navn, var registreret som tilhørende det leasingselskab, som klageren senere udleverede bilen til. Ankenævnet finder ikke, at dette forhold burde have fået banken til at advare klageren om, at der muligvis var noget galt med handlen. Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at Danske Bank har handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.