Indsigelse mod hæftelse for fire lån. Falsk.

Sagsnummer:6/2016
Dato:24-06-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Finn Borgquist, Troels Hauer Holmberg, Flemming Pristed, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Udlån - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for fire lån. Falsk.
Indklagede:Santander Consumer Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod hæftelse for fire lån i Santander Consumer Bank på grund af falsk underskrift.

Sagens omstændigheder

Ifølge Santander Consumer Bank havde klageren sammen med sin nu afdøde mand M fire lån/kreditter i GE Money Bank (nu Santander Consumer Bank):

  1. Lånedokument -692 af 20. februar 2003 med maksimum på 50.000 kr., der fremtræder som underskrevet af klageren og M. Kreditten blev efterfølgende forhøjet til 75.000 kr., jf. kreditaftale af 13. september 2005, der fremtræder som underskrevet af klageren og M.
  2. Lånedokument -111 af 13. juli 2005 med en opr. hovedstol på 50.300 kr., der fremtræder som underskrevet af klageren og M.
  3. Lånedokument -669 af 8. februar 2006 med en opr. hovedstol på 99.080 kr., der fremtræder som underskrevet af klageren og M.
  4. Lånedokument -919 af 26. januar 2008 med en opr. hovedstol på 48.000 kr., der fremtræder som underskrevet af klageren og M.

Klageren har bestridt at have underskrevet disse lånedokumenter.

Klageren har oplyst, at M afgik ved døden den 14. juli 2015. Det gik i forbindelse med dødsfaldet og skifteretsbehandlingen op for hende, at M havde optaget lånene uden hendes vidende og accept og uden hendes underskrift.

Den 10. august 2015 gjorde klageren indsigelse mod at hæfte for lånene over for banken.

Klageren har oplyst, at hun endvidere anmeldte forholdet til politiet den 1. oktober 2015, men at politiet den 2. oktober 2015 afslog at efterforske sagen.

I et brev af 23. oktober 2015 til klageren oplyste banken, at den fra skifteretten havde modtaget besked om, at boet efter M var sluttet med boudlæg, og at de fire lånekontrakter ikke var blevet indfriet. Samtidig bad banken klageren oplyse, fra hvilken konto der blev betalt på lånene samt, hvem der stod som ejer af kontoen og bad klageren sende dokumentation herfor.

I en mail af 6. november 2015 til banken oplyste klageren, at den konto, som de månedlige ydelser blev trukket fra, havde tilhørt M alene indtil den 19. juni 2014. Som dokumentation herfor vedlagde hun kopi af et dokument dateret den 19. juni 2014, hvori hun og M den 19. juni 2014 anmodede det kontoførende pengeinstitut om at ændre kontoen, så den fremover lød i både M og hendes navn.

I et brev af 6. november 2015 til klageren afviste banken klagerens indsigelse om falsk underskrift.

Den 7. januar 2016 indgav klageren en klage over Santander Consumer Bank og over et andet pengeinstitut P2 til Ankenævnet. Klageren gjorde i forbindelse med klagen over P2 indsigelse mod to lån, idet hun bestred at have underskrevet lånedokumenterne.

Under sagens forberedelse frafaldt P2 kravet mod klageren i henhold til to lån lydende i klagerens navn, hvorefter klagen mod P2 blev afsluttet.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Santander Consumer Bank skal frafalde ethvert krav mod hende i henhold til de fire lån.

Santander Consumer Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke har underskrevet lånedokumenterne. Der er tale om, at M har forfalsket hendes underskrift.

M havde et lille firma, og hun havde overladt alt i forbindelse med regnskab/økonomi til ham/revisor. I forbindelse med dødsfaldet og skifteretsbehandlingen gik det op for hende, at M havde optaget lån med hende som debitor/meddebitor – uden hendes vidende og accept og uden hendes underskrift.

Det ses tydeligt på de ”B”er og det ”r”, der er lavet i hendes navn, at det ikke er hendes underskrift, se til sammenligning f.eks. dokumentet af 19. juni 2014 om ændring af M’s konto til en fælleskonto, som hun har underskrevet.

På to af de øvrige lån, som hun har gjort indsigelse mod, er der benyttet vitterlighedsvidner. Det ene af vitterlighedsvidnerne har bekræftet, at der ligeledes er underskrevet med falsk underskrift for ham.

Hun har bedt banken om at benytte en grafolog, men det har banken afslået.

Der var oprindelig tale om 11 dokumenter hos tre långivere, som hun bestred at have underskrevet. To långivere har efterfølgende besluttet at frafalde deres krav mod hende.

Santander Consumer Bankhar anført, at det er bankens opfattelse, at klageren har underskrevet lånedokumenterne.

Det er endvidere bankens opfattelse, at klagerens underskift på dokumentet af 19. juni 2014 om ændring af M’s konto til en fælleskonto, som klageren erkender at have underskrevet, er identisk med klagerens underskrift på låneaftalerne.

Banken fastholder derfor kravet mod klageren i henhold til låneaftalerne.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet kan ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om klagerens underskrifter på lånedokumenterne hos Santander Consumer Bank som meddebitor sammen med hendes nu afdøde ægtefælle M er falske.

Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen efter mundtlige forklaringer fra parterne og relevante vidner under strafansvar samt efter, at de underskrifter, som klageren gør indsigelse mod, eventuelt er forelagt for en grafolog. En afgørelse af sagen vil således kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4, at Ankenævnet herefter må afvise sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.