Krav om udlevering af låneaftale fra 2006, nedsættelse af restgæld og erstatning

Sagsnummer:33/2023
Dato:30-10-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Morten Winther Christensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen og Kim Korup Eriksen
Klageemne:Udlån - indfrielse
Udlån - hæftelse
Afvisning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om udlevering af låneaftale fra 2006, nedsættelse af restgæld og erstatning
Indklagede:Ikano Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udlevering af låneaftale fra 2006 og nedsættelse af restgæld.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Ikano Bank.

Den 11. december 2006 optog klageren et lån på 10.000 kr.

Banken har fremlagt et kontoudtog for perioden 11. december 2006 til 16. december 2022. Af dette fremgår blandt andet, at klageren den 13. marts og 28. december 2009 og 26. januar 2011 forhøjede lånet med hhv. 27.116 kr., 23.193 kr. og 25.000 kr. Det fremgår herudover, at klageren i perioden foretog afdrag på lånet med mellem 489 kr. til 1.372 kr. om måneden, og at klageren siden maj 2009 havde en forsikring (ØkonomiSikring) ved forsikringsvirksomhed F tilknyttet lånet, som hun betalte et månedligt gebyr for. Det fremgår herudover, at klageren havde afdragsfrie måneder, og at saldoen den 10. december 2022 udgjorde 30.306,96 kr.

Banken har fremlagt vilkår for forsikringen, ØkonomiSikring. Banken har oplyst, at klageren på tidspunktet for tegningen af forsikringen modtog forsikringsaftalen og vilkårene. Det fremgår blandt andet af vilkårene:

”…

Ved arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed eller dødsfald

  • Ved anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed eller dødsfald, skal der rettes henvendelse til [forsikringsvirksomhed F, adresse, by, telefonnummer, e-mail]

Hvordan klager du?

  • Du kan klage til [forsikringsvirksomhed F]. Hvis du ikke får medhold, kan du klage til Ankenævnet for forsikring, som [forsikringsvirksomhed F] er tilsluttet.

Generelle bestemmelser

Forsikringstager

Forsikringstager er IKANO Bank (herefter benævnt IKANO). [Forsikringsvirksomhed F] har indgået aftale med IKANO som forsikringstager om at dække låntagere på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetalinger.

…”

Banken har fremlagt oplysninger om klageren fra bankens kundesystemer for perioden 11. december 2006 til 14. december 2022. Det fremgår blandt andet af disse oplysninger, at klagerens lån blev tilskrevet følgende renter:  

”...

År

Renter

År

Renter

2006

84,60 kr.

2014

6.645,40 kr.

2007

1.407,40 kr.

2015

6.224,70 kr.

2008

833,50 kr.

2016

5.919,40 kr.

2009

3.095,70 kr.

2017

5.555,80 kr.

2010

5.632,30 kr.

2018

5.185,50 kr.

2011

8.029,20 kr.

2019

4.804,60 kr.

2012

7.726,50 kr.

2020

4.422,20 kr.

2013

6.867,90 kr.

2021

3.986,10 kr.

…”

Det fremgår herudover:

”…

Tlf: KD ønsker lavere ydelse og hun vil opsige ØS – oplyst at ØS skal opsiges skriftligt og at ydelse kan blive 870 over 120 mdr. – dette vil KD gerne.

 

Betalingsaftale

2013-08-28

…”

Klageren har oplyst, at hun den 28. august 2013 ønskede en lavere ydelse, fordi hun havde mistet sit arbejde, og at hun kontaktede banken i forbindelse hermed, men at banken afviste, at den tegnede forsikring dækkede i hendes tilfælde.

Banken har fremlagt en udskrift af en datafil, der blev sendt til dens eksterne print-operatør i forbindelse med opkrævningen af en ydelse, der forfaldt 1. april 2018. Det fremgår af denne:       

”…

I denne måned har du mulighed for at benytte en betalingsfri måned. Du skal ikke foretage dig yderligere. Hvis du ikke ønsker at benytte denne mulighed, skal du mindst betale kr. 870,00.

…”

Den 27. november 2022 gjorde klageren indsigelse over for banken mod, at den ikke kunne udlevere hendes låneaftaler, hvorfor hun ikke kunne undersøge, hvilke vilkår der var gældende for lånet, og hvorvidt hun havde betalt i overensstemmelse med det aftalte.

Den 30. november 2022 meddelte banken, at det ikke var muligt at udlevere kopier af låneaftalerne, og at klageren havde fået kopier af disse ved oprettelsen og forhøjelserne af lånet.

Den 18. december 2022 svarede klageren, at hun var uenig i restgældens størrelse, da hun havde overholdt, hvad der blev aftalt den 28. august 2013, og at hun ikke efterfølgende indgik aftaler om en forlængelse af lånets løbetid, hvorfor lånets løbetid var 120 måneder fra den 28. august 2013.

Den 28. december 2022 svarede banken, at klageren siden aftalen af 28. august 2013 havde haft 17 betalingsfrie måneder, hvilket medførte en forlængelse af tilbagebetalingsperioden og det beløb, klageren i sidste ende vil have betalt på lånet. Banken tilbød klageren, at den pr. kulance og uden præjudice ville anse lånet for fuldt indfriet ved klagerens indbetaling af 15.000 kr. Banken meddelte, at tilbuddet var gældende 15 dage fra den 28. december 2022, og at beløbet skulle indbetales inden udløbet af fristen.

Banken har oplyst, at klageren har optaget lån for i alt 86.859 kr. inklusive oprettelses- og forhøjelsesgebyrer, og at klageren pr. 31. december 2022 er blevet opkrævet forsikringsgebyrer på i alt 11.517,81 kr. Banken har herudover oplyst, at klageren pr. 20. januar 2023 har indbetalt i alt 153.832,58 kr. til banken.

Parternes påstande

Den 11. januar 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Ikano Bank skal udlevere den oprindelige låneaftale af 11. december 2006, at den skal friholde hende fra betaling af yderligere afdrag efter udløbet af løbetiden på 120 måneder fra den 28. august 2013, og at banken skal betale erstatning for en forkert behandling af klagerens forsikringsbegivenhed. 

Ikano Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun ønsker en retfærdig behandling og svar på spørgsmål, som banken har undladt at svare på.

Hun har betalt ca. en kvart million kroner i 17 år på et lån, som stadig har en restgæld på 30.000 kr. Den opgjorte restgæld er forkert. Lånet er væsentligt mindre end opgjort og så godt som indfriet.

Hun har anmodet banken om at fremsende hendes låneaftale, så hun kan undersøge lånevilkårene, oplysninger om lånet, størrelsen af det bevilligede lån, lånets afvikling, osv. Banken har dog meddelt hende, at den ikke kan udlevere den oprindelige låneaftale.

Banken har anført, at hun siden 2013 har gjort brug af afdragsfrie måneder. Banken har uden hendes samtykke sendt hende girokort på lavere beløb end aftalt og har ikke forhøjet den månedlige ydelse, som den havde adgang til i tilfælde af, at tilskrivningen af renter og gebyrer gjorde, at lånets løbetid blev forlænget. Hun har i overensstemmelse med aftalen betalt de girokort, hun modtog fra banken, og forventede, at banken ville regulere betalingerne, så hun kunne indfri sit lån indenfor en ”rimelig” horisont.

Hun tegnede en forsikring i banken i tilfælde af, at hun mistede sit arbejde. Da hun mistede sit arbejde, dækkede den tegnede forsikring dog ikke, selvom banken havde oplyst hende, at forsikringen var god at tegne i tilfælde af, at uheldet var ude, og hun mistede sit arbejde. Banken forsømte at vejlede hende om, at hun skulle kontakte forsikringsselskabet direkte, hvorfor hun ikke har fået dækning i overensstemmelse med det aftalte.

Banken har pr. kulance tilbudt hende akkordering af restgælden med et engangsbeløb på mange tusinde kroner, hvilket er et beløb, som hun ikke nødvendigvis har til rådighed.

Ikano Bank har blandt andet anført, at klageren ikke har betalt for meget på sit lån og at klageren heller ikke har dokumenteret dette. Banken har en ret, men ikke en pligt til at hæve ydelsen.

Banken har hver måned fremsendt kontoudtog til klageren. Klageren har på intet tidspunkt i den 16-årige låneperiode tilkendegivet at være uenig i de af banken fremsendte opgørelser, der alle har indeholdt oplysninger om lånets hovedstol samt påløbne renter og gebyrer.

Klageren ses ved sine løbende betalinger af de månedlige ydelser, og senest ved betalingen af ydelsen for november 2022, at have accepteret gældens størrelse og bankens opgørelse af denne.

Klageren anmodede selv om en nedsættelse af den månedlige ydelse i 2013 og blev i den forbindelse informeret om, at restløbetiden ville være 120 måneder. Klageren har herefter i den 16-årige låneperiode hele 22 gange benyttet sig af muligheden for betalingsfrihed fremfor at betale lånets ordinære ydelse, hvilket har medført en forlængelse af løbetiden. Klageren har aktivt foretaget et valg om ikke at indbetale den månedlige ydelse i forbindelse med opkrævningerne.

Banken har forsøgt at løse sagen i mindelighed ved pr. kulance at tilbyde en akkordering af restgælden, hvilket klageren ikke har reageret på.

Klagerens forsikringsaftale er ikke indgået med banken, men med et forsikringsselskab. Banken har opkrævet de månedlige forsikringsydelser hos klageren. Klageren opfordres til at kontakte forsikringsselskabet eller Ankenævnet for forsikring, hvis der måtte være sket en forkert behandling af klagerens forsikringsbegivenhed.

 Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Ikano Bank, hvor hun den 11. december 2006 optog et lån på 10.000 kr. Klageren forhøjede den 13. marts og 28. december 2009 samt den 26. januar 2011 lånet med hhv. 27.116 kr., 23.193 kr. og 25.000 kr. Klageren foretog i en periode afdrag på lånet med mellem 489 kr. og 1.372 kr. pr. måned og havde siden maj 2009 en forsikring (ØkonomiSikring) tilknyttet lånet, som hun betalte et månedligt gebyr for. Klageren havde et antal afdragsfrie måneder, og saldoen udgjorde 30.306,96 kr. den 10. december 2022

Den 28. december 2022 tilbød banken klageren, at den pr. kulance og uden præjudice ville anse lånet for fuldt indfriet ved klagerens indbetaling af 15.000 kr. Banken meddelte, at tilbuddet var gældende 15 dage fra den 28. december 2022, og at beløbet skulle indbetales inden udløbet af fristen. Klageren har ikke accepteret tilbuddet.

Ankenævnet finder ikke, at det efter den forløbne tid kan pålægges banken at fremlægge den oprindelige låneaftale af 11. december 2006.

Det fremgår af oplysningerne fra bankens kundesystem, som banken og klageren er enige om, at de den 28. august 2013 indgik en aftale om, at klagerens ydelse fra denne dato skulle være 870 kr. om måneden, og at løbetiden på lånet var 120 måneder. Det fremgår af kontoudtoget fremlagt af banken, at klageren har haft et antal afdragsfrie måneder, som klageren ikke tidligere har gjort indsigelse mod.

Ankenævnet bemærker, at nævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af klagerens lån.

Ankenævnet finder, at det ikke uden en sådan gennemgang vil være muligt at afgøre, hvorvidt klagerens restgæld er korrekt opgjort, hvorfor nævnet af denne grund finder denne del af sagen uegnet til behandling ved nævnet.

Ankenævnet finder det endvidere ikke godtgjort, at Ikano Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse behandlingen af klagerens forsikringsbegivenhed i 2013. Ankenævnet kan ikke behandle en eventuel klage mod et forsikringsselskab, da disse klager henhører under Ankenævnet for forsikring, Østergade 18, 1100 København.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle den del af klagen, der vedrører opgørelsen af restgælden.

Klageren får ikke medhold i de dele af klagen, der vedrører kravet om udlevering af låneaftalen af 11. december 2006 og bankens erstatningsansvar i forbindelse med behandlingen af hendes forsikringsbegivenhed.