Arvings indsigelse mod hævninger på afdødes konti

Sagsnummer:155/2019
Dato:19-11-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Jesper Claus Christensen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Finn Borgquist
Klageemne:T - Tilbagesøgning
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Arvings indsigelse mod hævninger på afdødes konti
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod hævninger på hendes nu afdøde fars konti i Sparekassen Vendsyssel.

Sagens omstændigheder

Klagerens nu afdøde far, F, var kunde i Sparekassen Vendsyssel, hvor han havde en løbende konto nr. -984 og en opsparingskonto nr. -992.

Den 20. juni 2018 blev der på konto -984 hævet 10.000 kr. Posteringsteksten var ”Udbetaling”. F underskrev en kvittering for transaktionen.

Den 5. juli 2018 blev der på konto -984 hævet yderligere 10.000 kr. med posteringsteksten ”Udbetaling”. F underskrev en kvittering for transaktionen og en blanket ”Kontante ind- og udbetalinger” med teksten ”arv”. Blanketten var udateret.

Den 6. juli 2018 blev der på konto -992 hævet 130.000 kr. med posteringsteksten ”arv deles ud”. F underskrev en kvittering for transaktionen og en blanket ”Kontante ind- og udbetalinger” med teksten ”Arv deles ud”. Blanketten var udateret.

Den 29. august 2018 blev der på konto -992 hævet yderligere 133.000 kr. med posteringsteksten ”Udbetaling”. F underskrev en kvittering for transaktionen og en blanket ”Kontante ind- og udbetalinger” med teksten ”Gave til [klagerens brors navn] + til kontantbeholdning”. Øverst på blanketten var F anført med forkert efternavn. Blanketten var udateret.

Den 30. oktober 2018 blev der på konto -984 hævet 65.000 kr. med posteringsteksten ”skattebetaling”. F underskrev en kvittering for transaktionen og en blanket ”Kontante ind- og udbetalinger” med teksten ”Privat formue bruges til skattebetaling”. Blanketten var dateret den 29. oktober 2018.

Ud over transaktionerne på 2 x 10.000 kr. og 65.000 kr. blev der i 2018 løbende foretaget betalinger og mindre udbetalinger i 2018 på konto -984.

Den 8. november 2018 døde F. Pr. denne dato var der et indestående på 612 kr. på konto -992 og et indestående på 45.364 kr. på konto -984.

Boet efter F blev af skifteretten udleveret til bobestyrerbehandling hos en advokat.

Parternes påstande

Den 4. april 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Vendsyssel skal tilbageføre hævningerne på F’s konto med henblik på lige fordeling af midlerne mellem F’s arvinger.

Sparekassen Vendsyssel har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen har pådraget sig et ansvar i forbindelse med, at der i 2018 blev foretaget store kontantudbetalinger fra F’s konti. Sparekassen bør tilbageføre hævningerne med henblik på, at midlerne kan blive fordelt ligeligt mellem arvingerne.

F var alvorligt syg og derfor ikke i stand til selv at hæve pengene endsige bruge dem eller vide hvor de blev af. Sparekassens medarbejder gik udenfor til en bil for at få F’s underskrift, og så må det nødvendigvis have været hendes bror, der modtog pengene og senere førte en hel del over på sin konto i et andet pengeinstitut. F var slet ikke inde i sparekassen.

Sparekassen havde meget længe vidst, at F var utilregnelig, og at han ikke anede, hvad økonomi var. Sparekassen printede et bilag om, at der skulle to søskende med ved hævning.

Der er fejl både med hensyn til navn og datoer i de af sparekassen fremlagte bilag.

Kontanthævningerne blev ikke bestilt af F.

Sparekassen, der straks blev bekendt med F’s død, burde have gemt videoovervågningen af den seneste hævning.   

Sparekassen Vendsyssel har anført, at alle hævningerne på F’s konti blev foretaget af F, der som myndig person frit kunne disponere over sine egne midler.

F anmodede ikke om rådgivning, og sparekassen vurderede, at der ikke forelå konkrete omstændigheder, der medførte, at sparekassen af egen drift skulle rådgive F i forbindelse med hævningerne.

Hævningerne blev bestilt ved personligt fremmøde af F. Det blev hver gang aftalt, hvornår F efterfølgende kunne afhente de bestilte beløb i sparekassen.

Det beror på en skrivefejl, at der var anført et forkert efternavn på blanketten vedrørende hævningen på 133.000 kr. Det korrekte efternavn fremgik af det tilhørende kassebilag.

Det beror på en fejl, at der ikke på alle blanketterne ”Kontante ind- og udbetalinger” blev påført dato. Datoerne fremgik imidlertid i alle tilfælde af de tilhørende kassebilag, som blev underskrevet af F. 

Sparekassens medarbejdere, som medvirkede til F’s kontanthævninger, har bekræftet, at F var personligt til stede ved hævningerne.

Det bestrides, at der som hævdet af klageren skulle være indgået en aftale om, at både hun og broderen skulle give samtykke til hævninger på F’s konti.

Bobestyreren har ikke henvendt sig til sparekassen om hævningerne.

Sparekassen gemmer videoovervågningsbilleder i 30 dage, hvorefter de slettes. Forevisning af billedmateriale fra videoovervågningen må alene ske til politiet.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerens nu afdøde far, F, var kunde i Sparekassen Vendsyssel.

I 2018 blev der ved fem kontanthævninger hævet i alt 348.000 kr. på F’s konti, hvorefter der var et restindestående på i alt cirka 45.000 kr. ved F’s død i november 2018.

Det er ikke godtgjort, at F manglede evnen til at handle fornuftsmæssig, jf. værgemålslovens § 46.

Efter det oplyste skete hævningerne ved, at F på forhånd bestilte de pågældende kontante beløb, som efterfølgende blev udleveret ved F’s personlige henvendelser til sparekassen, der foregik på den måde, at sparekassens medarbejdere foretog ekspeditionerne udendørs ved en bil, hvor F opholdt sig. F underskrev en kvittering for hver hævning.

Af bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder fremgår af § 8, stk. 2, at en finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom, og at virksomheden endvidere af egen drift skal yde rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Af den tilhørende vejledning nr. 9971 af 23. september 2016 til bekendtgørelsen fremgår, at der ikke er pligt til at rådgive, hvis kunden alene efterspørger en ”ren” ekspedition. Som eksempler på ”rene” ekspeditioner nævnes udbetalinger og pengeoverførsler.

Der var tale om, at F som kontohaver disponerede over sine egne midler ved kontanthævninger. Udgangspunktet var derfor, at F foretog ”rene” ekspeditioner og ikke efterspurgte rådgivning fra banken. Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at der forelå konkrete omstændigheder, der tilsagde, at der var behov for, at banken af egen drift ydede F rådgivning.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen. 

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.