Krav om erstatning vedrørende pensionsmidler, der blev overført fra et pensionsselskab til et pengeinstitut og videreoverført til et andet pensionsselskab

Sagsnummer:32/2018
Dato:18-10-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Karin Sønderbæk, George Wenning, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Rådgivning - pensionsforhold
Pensionskonti - overførsel
Overførsel - pensionskonti
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning vedrørende pensionsmidler, der blev overført fra et pensionsselskab til et pengeinstitut og videreoverført til et andet pensionsselskab
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et krav fra klagerne om erstatning vedrørende pensionsmidler, der blev overført til Danske Bank og videreoverført til Danske Pension.

Sagens omstændigheder

Klagerne er ægtefællerne M og H.

Den 4. februar 2014 udskrev Danske Bank en rapport om M’s pensionsforhold. Heraf fremgik, at M, der er født i august 1949, blandt andet havde en ophørende livrente og en ratepension i pensionsselskabet A. Ordningerne havde en værdi på i alt cirka 1.735.000 kr. Ved pensionering som 65-årig (august 2014) ville udbetalingerne fra ratepensionerne udgøre i alt 197.100 kr. om året i ti år.

Den 7. februar 2014 blev der afholdt et møde mellem klagerne og banken. Det blev aftalt at overføre M’s pensioner hos A til en ratepension hos banken. På den ene af de to pensionsordninger hos A var der en dødsfaldsdækning i en begrænset årrække. Efter overførslen til banken ville der være dødsfaldsdækning på hele ordningen i hele udbetalingsperioden, som var ti år.

Ved et brev af 13. februar 2014 til M foreslog banken med baggrund i en middel risikoprofil, at ratepensionsmidlerne blev placeret i Puljeinvest med bankvalg og middel aktieandel, svarende til 20%-60%.

Den 26. maj 2014 underskrev M overførselsanmodninger vedrørende pensionsordningerne hos A.

Ved et brev af 15. september 2014 til M foreslog banken at pensionsmidlerne, som da udgjorde i alt 1.761.986 kr., blev placeret i Puljeinvest Bankvalg med et lavt risikoniveau.

Den 30. november 2014 underskrev M en anmodning om overførsel af ratepensionen til Danica Pension, der er koncernforbundet med banken.

Den 3. december 2014 sendte H en e-mail til banken med et svar vedrørende et pensionstilbud. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

Se de vedhæftede papirer.
Jeg har læst papirerne og det ser OK ud.
Konklusionen fra Danica er vel at [M] får 14.600 kr./mdr. (175.000 kr./år) før skat, hvor han, hvis vi havde beholdt den ophørende ratepension hos [A], havde fået 16.500 kr. /mdr. før skat.
Det er så prisen for at den ikke er ophørende.

…”

Den 14. januar 2015 blev der afholdt et møde mellem banken og H. Klagerne har anført, at banken lovede, at midlerne ville være inflationssikrede hos Danica Pension. Banken har bestridt dette. Banken udarbejdede en rapport vedrørende mødet. Af rapporten fremgik blandt andet årlige udbetalinger på 175.073 kr. i ti år fra M’s ratepension. Klageren har fremlagt nogle håndtegnede grafer fra mødet.

Danica Pension sendte blandt andet den 13. marts 2015 et brev til M med information om ratepensionen. Udbetalingerne pr. den 1. april 2015 udgjorde årligt 183.729 kr. indtil den 1. oktober 2024 (9½ år). I øvrigt fremgik blandt andet:

”…

Vi investerer din pensionsordning i Danica Balance efter investeringsmåden:
Middel fast risikoforløb (garanti)

De 183.729 kroner er det beløb, vi forventer at kunne udbetale til dig. En del af dette beløb er garanteret. Den garanterede del af din udbetaling er på 181.309 kroner – før de reguleringer, der er aftalt for din pensionsordning.

Udbetalingernes samlede størrelse afhænger af investeringsafkastet.

…”

Klagerne har anført, at M den 13. april 2015 underskrev et tilbud fra Danica Pension.

Klagerne har under sagen fremlagt e-mailkorrespondance mellem banken og H i perioden fra mødet den 14. januar 2015 til underskriften den 13. april 2015.

I en e-mail af 15. marts 2015 til banken anførte H blandt andet:

”…

Udbetalingsperioden er nu ændret til gælde frem til 1/10 2024, så nu er udbetalingerne direkte sammenlignelige med [A]:

196.900 - 183.729 = 13.171 x 10 = 131.700 kr. i differens.

Dette beløb kan med rimelighed forklares ved at Danica Pensionen er inflationssikret og [A] pensionerne ikke var det.

Hvor i papirerne fremgår det at Danica Pensionen er inflationssikret?/ at de 183.729 kr. er i nutidsværdi?

…”

I en e-mail af 25. marts 2015 til banken anførte H blandt andet:

”…

Jeg fik ikke skrevet det; men det siger jo også sig selv, at der skal stå, at det både er det årlige beløb på 183.729 kr. og det garanterede beløb på 181.309 kr., der er regulerede med inflationen/ inflationssikrede.

Det ville være helt optimalt; hvis der også stod en prognose for inflationen.

…”

Ved en e-mail af 26. marts 2015 til H anførte banken:

”…

Tak for din information.

Det er det jeg er kommet frem til.

Danica svarer mig, at det står på de papirer du/I har fået.

Så jeg er glad for, at du læser det samme ud af teksten som mig.

…”

I en e-mail af 27. marts 2015 til banken anførte H blandt andet:

”…

Det var ikke ment som information; men som opfølgning på min tidligere mail, hvor jeg spørger:

Hvor i papirerne fremgår det at Danica Pensionen er inflationssikret?

Måske fremgår det af forsikringsbetingelserne 110-78 ?; men dem kan jeg ikke finde..

…”

I en e-mail af 13. april 2015 til H anførte banken blandt andet:

”...

Undskyld ventetiden.

Jeg kan se, at jeg har misforstået det du spørger mig om.

Jeg kan ikke finde svar på dit spørgsmål i Danicas materiale.

Har derfor forsøgt at finde beskrivelser af forskellen mellem markedsrente og fast rente andre steder. Da det er sammen måde det virker på i alle selskaber kan vi benytte os af disse oplysninger.

Har været på Pension og Forsikring for at se hvad de skriver om forskellen på markedsrente og fast rente. Det gav ikke rigtig noget resultat.

Nu har jeg fundet en rigtig god beskrivelse hos ISP.

Jeg vedhæfter denne beskrivelse.

…”

I en e-mail samme dag til banken anførte H blandt andet:

”…

Jeg tror, jeg forstår det..

Nu har jeg også noget på skrift, som viser forskellen til den faste udbetaling, som [M] ellers ville have fået fra [A]. Det var der selvfølgelig også i beskrivelsen af Danicas pension; men jeg forstod ikke, at det var det samme som at pensionen var inflationssikret.

Nu er der så bare tilbage at krydse fingre for at Danica Pension kan finde ud af at investere godt og uden risiko.

…”

Ved et brev af 4. december 2017 svarede banken på en klage fra klagerne. Banken afviste et krav fra klagerne om erstatning.

Parternes påstande

Den 22. januar 2018 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale en erstatning på 150.000 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ydede mangelfuld rådgivning. M’s pensioner blev overført til banken under falske forudsætninger, og bankens løfter blev ikke opfyldt. M’s pension er derved blevet reduceret med 150.000 kr., som banken bør erstatte. Alternativt bør banken tilvejebringe en pension, så de bliver stillet som aftalt.

Baggrunden for overførslen fra A til banken var, at banken oplyste, at den kunne matche A’ udbetalinger med dækning i 10 år, uanset om M døde inden han fyldte 75 år, og uændret nul risiko på opsparingen. Efterfølgende blev de klar over, at pensionsmidlerne skulle investeres med risiko. Hvis de havde vidst dette, ville de have beholdt ordningerne hos A uanset mindre dødsfaldsdækning.

På mødet den 14. januar 2015 forklarede banken, at tilbuddet fra Danica Pension var mere fordelagtigt end ordningerne hos A, idet Danicapensionen i modsætning til pensionerne hos A var sikret mod inflation og mere end det. De blev ikke orienteret om andre forskelle på produkterne end inflationssikringen.

Den nederste graf fra mødet den 14. januar 2015 viste, hvordan udbetalingerne på de tidligere forslag fra banken kunne variere fra måned til måned. Den øverste graf viste forskellen på pensionerne hos A og den Danicapension, som blev tilbudt på mødet. Faktisk ville Danicapension alene ved at bibeholde sin værdi opveje det tab, de ville have set i forhold til udbetalingerne i 10 år fra A. Ved en forventet nedgang i værdien af udbetalingerne fra A fra 196.000 til 171.000 ville den ekstra værdi af Danicapensionen være 25 x 10/ 2= 125.000 kr., hvilket blev illustreret med et skraveret areal mellem den vandrette linje og den nederste linje på grafen. Pensionen ville således beholde sin nutidsværdi på 175.000 kr., som var det tilbud, der lå på bordet. Tilbuddet havde et garantibeløb på 158.000 kr., men ifølge banken havde garantibeløbet ingen relevans, da det aldrig ville blive brugt. Ifølge banken havde pensionerne hos A ikke været inflationsregulerede. En medarbejder hos banken, som de havde stor tillid til, oplyste, at hun kunne anbefale pensionsordningen, og at hun havde valgt den til sig selv.

Graferne og den efterfølgende korrespondance understøtter, at de blev lovet, at Danicapensionen var inflationssikret og mere til.

I 2017 fandt de ud af, at pensionen ikke blev spor reguleret. Midlerne blev heller ikke forrentet. Pensionen var endvidere blevet nedsat til garantibeløbet, som de var blevet oplyst om aldrig ville blive relevant at bruge.

Danske Bank har anført, at der ikke er sket forkert eller mangelfuld rådgivning, hverken i forbindelse med overførslen fra A eller i forbindelse med de efterfølgende ændringer, som klagerne har ønsket at foretage.

Klagerne har ikke fået lovning på størrelsen af udbetalingerne på Danicapensionen i forhold til pensionen hos A. Produkterne havde forskellige forsikringer og vilkår.

Banken har ikke på noget tidspunkt oplyst, at pensionen ville blive reguleret svarende til inflationen. Hverken banken eller Danica Pension tilbyder et inflationssikret produkt, og klagerne blev rådgivet af erfarne rådgivere. Det har derfor formodningen imod sig, at klagerne skulle være blevet lovet et inflationssikret produkt.

Hverken grafen eller e-mailkorrespondancen kan tages til indtægt for, at klagerne skulle være blevet rådgivet om, at Danicapensionen var inflationssikret.

Baggrunden for overførslen i 2014 var udelukkende klagernes ønske om garanteret dødsfaldsdækning, som ikke kunne opnås hos A. Ellers ville banken ikke have rådgivet om at overføre ordningerne hos A til banken, idet der netop var tale om en overførsel til en anden type investeringsprodukt med en anden opbygning, karakteristika og investeringsrisiko. Klagerne blev rådgivet om disse forskelle men ønskede fortsat at få overført ordningerne og dermed opnå den fuldt garanterede dødsfaldsdækning, som ikke var mulig hos A.

Før overførslen fra A til banken blev klagerne endvidere rådgivet om, hvordan opsparingen i banken ville blive investeret og med hvilken risiko. Det blev aftalt at placere midlerne med middel risiko. Senere valgte klagerne at ændre placeringen til lav risiko.

Baggrunden for overførslen til Danica Pension var, at klagerne ønskede at få tilknyttet en garanti, der kunne sikre dem en minimumsudbetaling, uanset udviklingen på de finansielle markeder.

Overførslerne skete på et oplyst grundlag, og hvor klagerne blev rådgivet om, at den højere forsikringsdækning ville få betydning for udbetalingernes størrelse, og klagerne blev rådgivet om forskellene i opsparingsprodukterne, herunder en ændring fra et gennemsnitsrenteprodukt hos A til markedsrenteprodukter hos banken og Danica Pension.

Klagerne accepterede, at udbetalingerne fra den nye Danicapension var lavere end udbetalingerne fra pensionen hos A, og forstod baggrunden, som var den forbedrede dødsfaldsdækning. Dette fremgår af H’s e-mail af 3. december 2014.

Nedjusteringen af investeringsrisikoen og tilkoblingen af en garanti havde betydning for afkastet og dermed udbetalingernes størrelse.

Klagerne har ikke lidt et tab som følge af overførslerne.

Udbetalingerne fra Danicapensionen er uændret garanteret 181.309 kr. om året frem til 1. oktober 2024.

Ankenævnets bemærkninger

I 2014 blev klageren M’s pensionsordninger hos A overført til en ratepension i Danske Bank. Banken har anført, at overførslen var begrundet i et ønske fra klagerne om bedre dødsfaldsdækning. Klagerne har anført, at baggrunden for overførslen var, at banken oplyste, at den kunne matche A’s udbetalinger med dækning i 10 år, uanset om M, der var født i 1949, døde inden han fyldte 75 år og uden at forhøje risikoen på opsparingen.

I 2015 blev ratepensionerne videreoverført til Danica Pension. Banken har anført, at overførslen var begrundet i, at klagerne ønskede at få tilknyttet en garanti. Klagerne har anført, at baggrunden var, at banken lovede en inflationssikring af pensionsmidlerne, der indebar en regulering af udbetalingerne, der samlet set ville have en større værdi end udbetalingerne fra A, hvilket viste sig ikke at være tilfældet.

Der blev ikke udarbejdet referater fra møderne mellem parterne, og det er efter det foreliggende uklart, om banken tilvejebragte et fyldestgørende grundlag for klagernes beslutninger om overførslerne. Det er endvidere uklart, om overførslerne var økonomisk ufordelagtige for klagerne, ligesom det er uoplyst, hvilke omkostninger, der var forbundet med overførslerne.

Ankenævnet finder herefter, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen

Klagerne får klagegebyret tilbage.