Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca. Bortkommet kort.

Sagsnummer:248/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca. Bortkommet kort.
Indklagede:Ringkjøbing Landbobank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner foretaget med Visa/dankort på Mallorca.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Ringkjøbing Landbobank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

I maj/juni 2022 var klageren på ferie på Mallorca. Banken har oplyst, at det fremgår af en transaktionsliste fra Nets, at der blev foretaget følgende transaktioner med klagerens kort under hans ferie på Mallorca:

Dato og klokkeslæt

Forretning

Beløb i EUR

Beløb i DKK

Gennemført transaktion

Autorisation

30. maj 2022 kl. 08.42.29

F1

9,48

71,62

Ja

Kontaktløs/Chip

7. juni 2022 kl. 14:20:37

Pengeautomat

301,90

_

Nej – transaktion overstiger max beløb

N/A

7. juni 2022 kl. 14:21:18

Pengeautomat

151,90

1.146,96

Ja

Chip/Pinkode

7. juni 2022 kl. 14:21:58

Pengeautomat

151,90

_

Nej – transaktion overstiger max beløb

N/A

7. juni 2022 kl. 14:22:41

Pengeautomat

101,90

769,42

Ja

Chip/Pinkode

7. juni 2022 kl. 14:23:22

Pengeautomat

41,90

_

Nej – transaktionen overstiger max beløb

N/A

7. juni 2022 kl. 14:25:25

F2

93,00

702,22

Ja

Chip/Pinkode

Banken har oplyst, at pinkoden blev tastet korrekt i første forsøg ved de tre transaktioner, der blev gennemført den 7. juni 2022 med chip og pinkode.

Klageren gjorde efterfølgende over for banken indsigelse mod hævningerne foretaget den 7. juni 2022 på 151,90 EUR, 101,90 EUR og 93 EUR svarende til i alt 2.618,60 DKK. Klageren oplyste, at kortet/hans pung var blevet stjålet den 7. juni 2022. Han opbevarede kortet i sin pung og pinkoden nedskrevet. Ingen havde haft adgang til kortet og/eller koden. Samme dag, som pungen blev stjålet, opdagede han dette, herunder at hans betalingskort var bortkommet. Han havde anmeldt forholdet til politiet og vedhæftede en politirapport.

Banken afviste indsigelsen, idet den anførte, at klageren selv hæftede med op til 8.000 kr.

Parternes påstande

Den 28. juni 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Ringkjøbing Landbobank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Ringkjøbing Landbobank har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke har foretaget de omtvistede hævninger. Han har fået stjålet sin pung på Mallorca, og hans Visa/dankort er blevet misbrugt.

Han har ikke opbevaret pinkoden nedskrevet i sin pung, men i en pengekasse på sin bopæl i Danmark. Efter 32 år i alarmbranchen ved han godt, at man ikke skal have sine koder nedskrevet og opbevaret i sin pung. Han forstår ikke, hvor misbrugeren har koden fra, hvis den er blevet brugt.

Han opdagede, at pungen var væk ca. 15 minutter efter, at han havde brugt den sidst og ringede straks til banken og spærrede sit kort. Han fik på daværende tidspunkt oplyst, at der ikke havde været aktivitet på kortet.

Ringkjøbing Landbobank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klagerens betalingskort inden den 7. juni 2022 under ferien på Mallorca alene blev anvendt kontaktløst den 30. maj 2022 til et køb på 9,48 EUR i en forretning, F1.  

Klageren har i indsigelsesskemaet anført, at koden var nedskrevet. Efterfølgende har han anført, at den nedskrevne kode var opbevaret på hans bopæl i Danmark og således ikke i hans pung.

Ved de omtvistede transaktioner den 7. juni 2022 på 151,90 EUR, 101,90 EUR og 93,00 EUR blev der anvendt pinkode, som blev indtastet korrekt første gang.

Efter betalingslovens § 100, stk. 4, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. af tabet som følge af andres uberettigede anvendelse, hvis det godtgøres, at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse (§ 100, stk. 4, nr. 3).

Idet klageren, forinden pung og betalingskort blev stjålet, på intet tidspunkt under sin ferie på Mallorca anvendte sit betalingskort med tilhørende pinkode som sikkerhedsforanstaltning, kan der ikke være sket en afluring af pinkoden i forbindelse med en transaktion.

Det må have formodningen imod sig, at der kan foretages en korrekt førstegangs- indtastning af en pinkode, uden overhovedet at have et kendskab til denne eller dele af denne, sandsynligheden herfor er 1:9999 svarende til 0,1 promille.

Det samlede beløb, der er gjort indsigelse mod, beløber sig til 2.618,60 DKK, hvorfor beløbet ligger under selvrisikoen efter betalingslovens § 100, stk. 4, og banken skel derfor ikke skal dække klageren tab.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer (for en gennemgang af hele forløbet), hvilket ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, hvorfor sagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Ringkjøbing Landbobank, hvor han havde en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Klageren har gjort indsigelse mod tre transaktioner på henholdsvis 151,90 EUR, 101,90 EUR og 93,00 EUR svarende til i alt 2.618,60 DKK foretaget med hans Visa/dankort.

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode i første forsøg.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen til sagen forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene.

Ankenævnet har herved lagt vægt på sagens omstændigheder, herunder det forhold, at klageren, forinden pung og betalingskort blev stjålet, på intet tidspunkt under sin ferie på Mallorca anvendte sit betalingskort med tilhørende pinkode, og at det derfor er uklart, hvordan der eventuelt kan være sket en afluring af pinkoden i forbindelse med en transaktion på Mallorca.

Klageren har samtidig oplyst, at han har opbevaret pinkoden nedskrevet, dog ikke i sin pung, men i en pengekasse på sin bopæl i Danmark.

Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.