Krav om refusion af årsgebyr for Jyske MasterCard betalt efter overførsel af engagement fra Jyske Bank.

Sagsnummer:331/2017
Dato:21-08-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Duerlund, Morten Bruun Pedersen og Søren Geckler
Klageemne:Overførsel - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om refusion af årsgebyr for Jyske MasterCard betalt efter overførsel af engagement fra Jyske Bank.
Indklagede:Jyske Bank og SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om refusion af årsgebyr for Jyske MasterCard betalt efter overførsel af engagement fra Jyske Bank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank. I 2014 fik klageren et Jyske MasterCard nr. -270. Kortet blev udstedt og oprettet af SEB Kort Bank Danmark (herefter SEB Bank). Jyske Bank havde formidlet en af klageren udfyldt ansøgning om kortet til SEB Bank. Kortet var tilknyttet en konto i SEB Bank.

Af Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort pr. 1. marts 2015 fremgik bl.a., at kortet udbydes, udstedes og administreres af SEB Bank. Endvidere fremgik bl.a.:

”… 1.9 Aftalens løbetid, opsigelse af kort og kortkonto

Aftalen om brug af kortet løber, indtil den opsiges af én af parterne. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan du opsige kortkontoen med 1 måneds varsel. Samtidig skal du indfri en eventuel saldo i kortudsteders favør. Opsigelse sker ved at ringe til KundeService og/eller ved at returnere kortet i overklippet stand til kortudsteder. … Dersom kortet/kortkontoen opsiges midt i den periode, årsgebyret dækker, vil du som indehaver af et privatkort eller familiekort få refunderet en forholdsmæssig del af det betalte årsgebyr. Hvis du opsiger kortet inden for de første 6 måneder, vil der blive opkrævet et opsigelsesgebyr, jf. prisbladet. Nye kreditaftaler gælder for en periode på 12 måneder. Dersom aftalen ikke er opsagt af en af parterne inden udløb, forlænges kreditaftalen for 1 år ad gangen. …

2.11 Kontoudtog og kontrol af kontoudtog

… Kontoudtog udsendes en gang månedligt, såfremt der har været debiteringer på kortkontoen. Kortudsteder har ret til at sende kontoudtoget elektronisk. …”

I foråret 2015 flyttede klageren pengeinstitut fra Jyske Bank til pengeinstituttet P. Klageren har oplyst, at han underskrev og indleverede en overførselsanmodning til P, og at han indleverede sit Jyske MasterCard til P med henblik på opsigelse. Klageren har fremlagt et skærmprint, hvoraf fremgår, at han underskrev en digital overførselsanmodning den 20. april 2015. Klageren har endvidere fremlagt en ”anmodning om overførsel af engagement” til P af 12. maj 2015, hvoraf fremgik, at han havde indleveret et dankort, et Visa/dankort og et MasterCard nr. -270 til P.

Jyske Bank har oplyst, at den ikke modtog den af klageren underskrevne overførselsanmodning, men alene en overførselsanmodning gennem pengeinstitutternes fælles elektroniske overførselssystem fra P. Banken har fremlagt den elektroniske anmodning, der vedrørte overførsel af tre indlånskonti, en ratepension, betalingsservice og et lån/kredit. SEB Bank har oplyst, at den hverken modtog en opsigelse eller modtog kortet retur, før den blev kontaktet af klageren i september 2017.

I september 2015, 2016 og 2017 blev der trukket i alt tre årsgebyrer á 1.495 kr. til SEB Bank for Jyske MasterCard på klagerens konto i P via betalingsservice. Ved e-mail af 21. september 2017 bekræftede Jyske MasterCard kundeservice (SEB Bank), at kortet var opsagt den 20. september 2017, og at det i september 2017 betalte gebyr var refunderet.

Klageren rejste indsigelse mod gebyrerne over for Jyske Bank. Ved et brev af 4. oktober 2017 til klageren afviste banken indsigelsen og henviste klageren til at rette henvendelse til SEB Bank eller P. Banken anførte bl.a., at en opsigelse skulle ske til SEB Bank som kortudsteder, og at der ikke var anført noget om kort i den af banken modtagne overførselsanmodning.

Den 9. oktober 2017 indgav klageren en klage til Ankenævnet over Jyske Bank. Klagesagen blev efterfølgende udvidet til at omfatte SEB Bank.

Den 18. januar 2018 modtog klageren et kontoudtog fra SEB Bank, hvoraf fremgik, at hans MasterCardkonto var debiteret 188,46 kr. (30 USD) for brug af lounge den 4. december 2017. SEB Bank har oplyst, at der til klagerens Jyske MasterCard var tilknyttet et separat kort (priority pass), der gav adgang til lounges mod en egenbetaling. Klageren har oplyst, at han har et MasterCard i P, der giver loungeadgang, og at han må have anvendt det gamle loungekort ved en fejl.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank og/eller SEB Kort Bank Danmark skal refundere årsgebyrer for kortet for 2015 og 2016 med tillæg af renter.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

SEB Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han underskrev overførselsanmodningen elektronisk via Nem Id og indleverede kortet i den tro, at kortet dermed blev opsagt. P sendte en elektronisk opsigelse af hans konti og kort. Opsigelsen kan ikke blive væk i ”cyberspace.” Opsigelsen er dokumenteret.

Han har betalt for en afmeldt service. Han kunne ikke gøre brug af forsikringer, som han ikke vidste, at han havde.

Det er betænkeligt og tangerer bondefangeri, hvis kortet ikke kunne opsiges som sket. Det er ikke afgørende for ham, om ansvaret placeres hos det ene eller det andet pengeinstitut, men han forventer, at ansvaret bliver placeret.

Han har tidligere haft MasterCard og har ikke haft lignende problemer i forbindelse med opsigelse.

Han har ikke – som anført af Jyske Bank – stadig kortet i sin besiddelse. Han indleverede dette til P, jf. den fremlagte dokumentation. Han har loungeadgang via sit MasterCard hos P og må have kommet til at anvende det gamle loungekort ved en fejl. Opkrævningen pr. januar 2018 viser, at der er noget galt hos Jyske Bank/SEB Bank. Opkrævningen skete, selvom SEB Bank i september 2017 bekræftede, at kortet var opsagt.

Jyske Bank har anført, at banken ikke har modtaget de gebyrer, som klageren ønsker at få tilbagebetalt. Klageren blev underrettet herom senest i bankens brev af 4. oktober 2017.

Banken modtog ikke en opsigelse af kortet. Banken modtog alene den elektroniske overførselsanmodning fra P, men ikke den af klageren underskrevne anmodning. Banken modtog ikke henvendelser fra klageren eller P. De to overførselsanmodninger var ikke identiske. Den elektroniske overførselsanmodning omhandlede ikke kortet. Ingen i banken har registreret, at kortet skulle opsiges.

Banken har ikke været en del af forløbet vedrørende indlevering af kort til P og opsigelse af kort. Dette forløb er alene et anliggende mellem klageren, SEB Bank og P. Kortet blev udstedt og oprettet af SEB Bank og beror på et aftaleforhold mellem klageren og SEB Bank. Opsigelse af kortet kunne ske ved henvendelse til SEB Bank eller ved indsendelse af kortet til SEB Bank. Banken har ikke kendskab til, hvad klageren eller P har gjort i forhold til SEB Bank. Banken har ikke kendskab til hvilken rådgivning, P gav klageren i forbindelse med bankskiftet eller ved indleveringen af kortet.

Der var ikke noget hinder for, at klageren bevarede sit Jyske MasterCard efter bankskiftet. Aftalerelationen var mellem klageren og SEB Bank, og der var tilknyttet særlige forsikringsordninger til Jyske MasterCard. Klageren har opnået en modydelse til gebyrerne via opretholdelsen af de særlige forsikringer.

Det må lægges til grund, at klageren har benyttet sit Jyske MasterCard efter overførslen af sit engagement til P og efter indgivelse af klagen til Ankenævnet, jf. kontoudtoget vedrørende brug af lounge den 4. december 2017.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at den hverken modtog en opsigelse eller kortet retur fra klageren, Jyske Bank eller P, før den blev kontaktet af klageren i september 2017. Havde banken modtaget kortet retur fra Jyske Bank eller P, havde banken kontaktet klageren. Havde banken modtaget kortet retur fra klageren, havde banken annulleret kortet.

Det fremgik af såvel kortbestemmelserne som af kortets bagside, at opsigelse skulle ske til SEB Bank som kortudsteder. Jyske Bank var ikke bemyndiget til at modtage opsigelse på SEB Bank’s vegne. Da SEB Bank ikke var bekendt med, at klageren ønskede at opsige kortet, opkrævede banken i henhold til aftalen med klageren årsgebyrer pr. september 2015, 2016 og 2017. Da klageren rettede henvendelse til banken i september 2017, tilbagebetalte banken årsgebyret for 2017.

Klageren modtog kontoudtog med opkrævning af årsgebyrer i både september 2015 og september 2016, og klageren har betalt disse gebyrer. Klageren havde mulighed for at gøre indsigelse på et langt tidligere tidspunkt og har således udvist retsfortabende passivitet.

Banken er ikke bekendt med, hvilke kort, som klageren har hos P, herunder om der er loungeadgang tilknyttet disse kort, men banken har blot konstateret, at klageren var kommet til at anvende loungekortet tilknyttet Jyske MasterCard’et. Banken opfordrer klageren til at destruere dette loungekort, så han ikke fremover kommer til at benytte det forkerte loungekort.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Jyske Bank. I 2014 fik klageren et Jyske MasterCard, der blev udstedt og oprettet af SEB Kort Bank Danmark (SEB Bank). Jyske Bank formidlede en af klageren udfyldt ansøgning til SEB Bank.

I maj/juni 2015 blev klagerens engagement i Jyske Bank overført til pengeinstituttet P. Klageren har fremlagt en overførselsanmodning, hvoraf fremgik, at han havde indleveret sit Jyske MasterCard til P. P sendte en elektronisk overførselsanmodning til Jyske Bank. Den elektroniske anmodning indeholdt ikke oplysninger om klagerens Jyske MasterCard.

Ankenævnet lægger som anført af SEB Bank til grund, at SEB Bank hverken modtog en opsigelse eller modtog kortet retur fra klageren, Jyske Bank eller P i forbindelse med overførslen af engagementet i 2015.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen over SEB Bank.

Ankenævnet lægger som anført af Jyske Bank til grund, at Jyske Bank ikke modtog den af klageren underskrevne anmodning, som indeholdt oplysning om kortet. Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at Jyske Bank begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med overførslen af klagerens engagement.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen over Jyske Bank.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i sagen.