Spørgsmål om udlån var oprettet med fast eller variabel rente

Sagsnummer:91/2013
Dato:06-09-2013
Ankenævn:John Mosegaard, Lani Bannach, Kjeld Gosvig Jensen, Niels Bolt Jørgensen og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Udlån - stiftelse
Udlån - rente
Ledetekst:Spørgsmål om udlån var oprettet med fast eller variabel rente
Indklagede:Møns Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, hvorvidt klageren havde optaget et lån i Fanefjord Sparekasse (nu Møns Bank) med fast eller variabel rente.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Fanefjord Sparekasse.

Den 28. juli 2006 optog klageren et lån i banken på 270.000 kr. Af låneaftalen fremgik blandt andet følgende:

"…

Lånebeløb/afviklingGældende variable

rente- og provisions-

satser p.a.

Rente for tiden

6,250 %Rente- og provisionssatser samt gebyrer og andre kreditomkostninger er variable og kan ændres af pengeinstituttet uden varsel (se nærmere under punkt 2 og 5). …

Særlige betingelser

Betaling

…"

Sammen med låneaftalen modtog klageren kreditoplysninger for lånet sammen med sparekassens almindelige forretningsbetingelser. Af kreditoplysninger fremgik blandt andet følgende:

"…

AFVIKLING (UNDER FORUDSÆTNING AF UÆNDREDE RENTE- OG PROVISIONSSATSER):ANTAL

BELØB

FREKVENS

START

SLUT

239 YDELSER

1.975,00

MÅNEDLIGT

31.08.2006

30.06.2026

1 YDELSE

169,54

31.07.2026Ydelse og løbetid er beregnet på grundlag af de priser, renter og gebyrer, som gælder ved aftalens indgåelse. Hvis der sker ændringer heri, f.eks. at renten forhøjes, kan dette medføre, at løbetiden forlænges.

Hvis De lægger vægt på, at lånet er afviklet på det angivne tidspunkt, opfordres De til at rette henvendelse til pengeinstituttet, således at vi kan beregne om løbetiden kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan vi tilbyde at regulere ydelsen, således at den aftalte løbetid kan overholdes.

…"

Af bankens almindelige forretningsbetingelser for lån og kreditter fremgår blandt andet følgende:

"…

De almindelige bestemmelser gælder kun i det omfang, andet ikke er særligt aftalt for lånet/kreditten.

2. Rentevilkår

Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

7. Ændring af aftalevilkårene

Er der aftalt særlige vilkår med kunden, er disse angivet i gældsbrevets eller kassekreditkontraktens afsnit "særlige betingelser".

Underskrifter

Jeg/vi accepterer foranstående bestemmelser. Jeg/vi har derudover modtaget og gjort mig/os bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af kreditoplysninger (såfremt disse kræves i henhold til Kreditaftaleloven) samt et eksemplar af Fanefjord Sparekasses almindelige forretningsbetingelser, som også gælder for lånet/kreditten.

Kolding, den 28/7-2006

[klagerens underskrift]

…"

Ifølge det oplyste hævede sparekassen i 2007 renten til 6,75 % og i 2008 til 7,25 %.

I forbindelse med Møns Banks overtagelse af Fanefjord Sparekasse valgte klageren at skifte pengeinstitut.

Klageren blev i den forbindelse opmærksom på, at hendes lån i sparekassen var variabelt forrentet.

Den 8. november 2012 skrev klageren derfor en e-mail til Møn Bank, hvoraf følgende blandt andet fremgik:

"…

Grundet min tilfredshed og tillid til banken, ikke mindst som følge af min rådgiver [R], fik I i sin tid mulighed for at være med til at give bud på finansiering af mit nye tag og tilbygning.

(Den meste korrespondance foregik på mail)

R modtager det tilbud jeg havde fået fra [realkreditinstituttet], og jeg siger at jeg udelukkende er interesseret i et lån der svarer til det fast forrentede obligationslån med faste ydelser og fast løbetid. (Det var samtidig med at bankverdenen via totalkredit havde sat ind for at konkurrere med de store realkredit institutter).

Jeg fik et fint tilbud fra R, hvor den månedlige ydelse var den samme hele lånets periode igennem, og med et skema over hvornår afdragene skulle forfalde – og altså også hvornår det sidste afdrag forfalder!

Desuden forklarede han mig at den eneste forskel på jeres lån kontra [realkreditinstituttet] var placering af renter og afdrag. Jeg ville altså ikke komme til at betale mere for et lån i Fanefjord end i [realkreditinstituttet], med mindre jeg ønskede at indløse lånet hos Fanefjord før udløb, idet jeres renter primært lå i løbetidens første del og afdragene til sidst.

…[Jeg forventer] at kunne indfri mit lån hos jer, til den restgæld der ville have været i [realkreditinstituttet] på nuværende tidspunkt.

…"

I en e-mail den 9. november 2012 til klageren, meddelte banken, at det hverken i klagerens kundemappe eller i låneaftalen var anført, at lånet skulle være fastforrentet. Banken tilbød samtidig, at klageren indtil 30. november 2012 kunne indfri lånet med 219.072 kr. svarende til, at lånet havde været fast forrentet med 6,25 % i hele lånets løbetid.

Den 5. december 2012 redegjorde bankens klageansvarlige i et brev til klageren for, at såfremt klageren alternativt havde optaget et 4 % fastforrentet realkreditlån i juli 2006 med en løbetid på 20 år, ville restgælden pr. november 2012 være på 223.783 kr. Herudover fremgik det blandt andet af brevet:

"…

Jeg har talt med [R], og han husker desværre ikke konkret din lånesag. Dog meddeler han, at det på intet tidspunkt har været Fanefjord Sparekasses hensigt at yde lån på realkreditvilkår. Dette gælder generelt i forhold til den daværende sparekasses kunder.

…"

Den videre korrespondance førte ikke til enighed mellem parterne, idet klageren ønskede at indfri lånet med 175.000 kr.

Parternes påstande

Den 15. marts 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Møns Bank skal acceptere hendes tilbud om at indfri restgælden på lånet med 175.000 kr.

Møns Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i forbindelse med optagelsen af lånet i sparekassen aftalte med sparekassen, at lånet skulle svare til det tilbud, hun havde modtaget fra realkreditinstituttet, og som sparekassen af samme grund havde modtaget kopi af.

Sparekassen gjorde meget ud af at fortælle hende, at den eneste forskel på de to lån var, at renterne var forskelligt placeret i forhold til lånets løbetid.

Sparekassen burde i øvrigt have rådet hende til at indfri lånet, da hun senere hen modtog en større erstatning som følge af en ulykke.

Hun er ikke uden indsigt i den finansielle verden. Hun føler imidlertid, at sparekassen benyttede sig af hendes kroniske lidelse, som hun netop havde pådraget sig i forbindelse med låneoptagelsen. Hun hæftede sig således primært ved den korrespondance, hun havde haft med sparekassen via mail og telefon samt oversigten over, hvornår hun ville være færdig med at afdrage på gælden.

På grund af sygdom og fordi hun stolede fuldt ud på sparekassen, skimmede hun kun papirerne til underskrift, da de jo forinden havde afklaret, hvad der stod i dem ved hendes anmodning om tilbud til sammenligning med realkreditinstituttets tilbud.

Grundet hendes helbred har hun ikke fundet og gennemgået mailkorrespondancen med sparekassen fra tiden før og omkring lånets optagelse, da det vil kræve meget af hendes sparsomme energi.

Kun såfremt sagen ikke på det foreliggende grundlag kan afgøres til hendes fordel, vil hun fremskaffe materialet.

Møns Bank har anført, at sparekassen på intet tidspunkt har tilbudt kunderne lån med vilkår som minder om realkredit.

Det af klageren omtalte lånetilbud fra realkreditinstituttet fremgår ikke af sparekassens arkiver, men klageren har således i forbindelse med lånets optagelse været oplyst om alternative muligheder.

Sparekassen hævede både i 2007 og 2008 renten, uden at klageren reagerede herpå.

Banken har senest i februar 2013 pr. kulance tilbudt klageren, at lånet kan indfries til 212.310 kr. svarende til, at renten i hele lånets løbetid har været 6,25 %, idet banken ikke kan se rimeligheden i, at lånet skal kunne indfris til 175.000 kr.

Bankens tilbud om pr. kulance at indfri lånet, som om det i hele lånets løbetid har været fast forrentet med 6,25 % p.a., står fortsat ved magt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren optog den 28. juli 2006 et variabelt forrentet boliglån i Fanefjord Sparekasse.

Det fremgik af låneaftalen, at lånet var variabelt forrentet, og renten på daværende tidspunkt udgjorde 6,250 % p.a.

Af kreditoplysningerne for låneaftalen fremgik, at den angivne løbetid var forudsat en uændret rentesats, og at en rentestigning kunne medføre en forlængelse af løbetiden.

Af bankens almindelige forretningsbetingelser for lån og kreditter fremgår, at renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og angivet i gældsbrevets eller kassekreditkontraktens afsnit "særlige betingelser".

Det fremgår ikke af låneaftalens særlige betingelser, at lånet skulle være fastforrentet, hvilket klageren med sin underskrift den 28. juli 2006 har accepteret sammen med de øvrige betingelser for låneaftalen.

Møns Bank har pr. kulance tilbudt klageren at indfri lånet, som om lånet i hele løbetiden havde været fast forrentet med 6,25 % p.a.

På den baggrund og da Ankenævnet i øvrigt ikke finder, at Fanefjord Sparekasse har handlet ansvarspådragende, får klageren ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.