Indsigelse mod afvisning af at oprette en basal indlånskonto begrundet i, at klageren havde konti i andre pengeinstitutter, samt i klagerens attitude over for bankens ansatte.

Sagsnummer:168/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod afvisning af at oprette en basal indlånskonto begrundet i, at klageren havde konti i andre pengeinstitutter, samt i klagerens attitude over for bankens ansatte.
Indklagede:Møns Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod afvisning af at oprette en basal indlånskonto begrundet i, at klageren havde konti i andre pengeinstitutter, samt i klagerens attitude over for bankens ansatte.

Sagens omstændigheder

Klageren rettede i april 2022 henvendelse til Møns Bank med henblik på at etablere konti i banken.

Klageren har oplyst, at han herefter modtog en ”onboarding-mail” fra banken, som han udfyldte i slutningen af april 2022 og gav banken adgang til hans skattemappe.

I en mail til klageren af 4. maj 2022 kl. 11:02 anførte banken:

”Vi kan desværre ikke hjælpe dig med oprettelse af konti her i banken på grund af gældsforhold. Skattemappen vi har fået fuldmagt til viser en lang historik af gæld, restancer m.m. så vi vil ikke have mulighed for at oprette produkter m.m. til dig.”

I en mail til banken af 4. maj 2022 kl. 11:06 anførte klageren:

”…

Har jeg ikke krav på at få oprettet en nemkonto i en bank ?

Så du er vel ude i et lovbrud her – har du en filialdirektør ?”

I en mail til klageren af 4. maj 2022 kl. 11:53 anførte banken:

”Jf. skattemappen er du oprettet i [navn på fire pengeinsitutter].

…”

I en mail til banken af 4. maj 2022 kl. 11:55 anførte klageren:

”Jeg vil gerne have en mailadresse så jeg kan dokumenterer afslaget og dialogen overfor Finanstilsynet.”

I en mail til klageren af 4. maj 2022 kl. 12:06 anførte banken:

”Jf. fremsendte har du udover de 4 tidligere nævnte banker, Nemkonto i [navn på et femte pengeinstitut] pr. 24.04.2022(se vedlagt) – Hvis der allerede er oprettet en nemkonto, så har evt. anden pengeinstitut ikke forpligtigelse til at oprette en ny/anden nemkonto.

…”

I en mail til banken af 4. maj 2022 kl. 12:16 anførte klageren:

”…

[navn på femte pengeinstitut] stopper her pr. primo maj, så den fortsætter ikke.

Vi kan godt vente til at kontoen i [navn på femte pengeinstitut] ophører - men det ændrer jo ikke på problemet. Og din begrundelse er stadig ikke i overensstemmelse med god skik og dermed - faktisk - ulovlig jf. bekendtgørelse om god skik i pengeinstitutter § 21, stk 1, 1. pkt.”

I en mail til klageren af 4. maj 2022 kl. 12:59 anførte banken:

”Hvis du af [navn på femte pengeinstitut] er blevet opsagt i banken pr. 31.05.2022 og du efterfølgende ikke får nemkonto i én af de andre 4 banker, så er vi korrekt nødsaget til at oprette nemkonto til dig, da du efterfølgende står uden nemkonto.

Dette er vi dog ikke blevet informeret om at du er og af hvilke årsager?

Hvis du 1. Juni står uden nemkonto kan der oprettes:

• Basiskonto/Nemkonto

• Mastercard debit

Mulighed for betalingsservice ej muligt grundet gælds- og restance forhold.

Oprettelsesgebyret 1.200 kr. samt Mastercard 375kr. jf. prisbog.”

I en mail til banken af 4. maj 2022 kl. 15:43 anførte klageren:

”Tak for tilbagemeldingen.

Jeg ophører som kunde i [navn på femte pengeinsitut] da jeg har opsagt kundeforholdet. Dette sker pr. 6/7. maj da der (åbenbart) er en karans ift. opsigelse. Opsigelsen sker af de grunde jeg allerede har nævnt for dig.

Ift. de førnævnte banker ønsker jeg ikke at benytte disse som nemkonto bank, af forskellige årsager (bla. har 2 af dem ikke filialer, en har ikke hjemmeside og en af dem har jeg ikke kunne opsige kontoen hos).

Det er min opfattelse at det er mit frie valg hvor jeg vil have min nemkonto, og at jeg derfor ikke skal begrunde dette eller dokumenterer dette over for dig eller Møns Bank i øvrigt.

Jeg ser derfor frem til at du iværksætter en konto og fremsender mastercard snarest belejligt.

Afslutingsvist tillader jeg mig at finde det forstemmende at du/I ikke kender noget så basalt som god skik for pengeinstitutter og at der ikke er kompetencer i afdelingen til at skrive et svar som ligger indenfor lovens rammer (der er nu 3 forskellige begrundelser...). Hvad gør vi ifm. den foretagne overtrædelse af god skik for pengeinstitutter, som du har gjort dig skyldig i?”

I en mail til klageren af 6. maj 2022 kl. 09:08 anførte banken:

”Tak for din henvendelse til banken.

På grundlag af de foreliggende oplysninger og din attitude overfor vores medarbejdere mener vi ikke, at der er det rette grundlag for at opstarte et forretningsforhold. Da du samtidig allerede har konti i andre banker, er vi ikke forpligtet til at tilbyde dig en basal betalingskonto – hvorfor dette tilbud også trækkes tilbage.”

I en mail til banken af 6. maj 2022 kl. 09:33 anførte klageren:

”Tak for din mail.

Ift. din påstand om min attitude overfor medarbejdere, så stiller jeg mig uforstående. Du må medgive at det er forstemmende at en medarbejder ikke kender god skik for pengeinstitutter og ikke kan kommunikerer i overensstemmelse lovgivningen - ligesom 3 forskellige begrundelser (nu 4!) ikke ligefrem tyder på at man er ivrig efter at efterleve lovgivningen. Derfor stiller jeg mig uforstående overfor påstanden om at min attitude er så dårlig at jeg ikke kan blive kunde, jeg har blot påvist at der mangler kompetencer. Dette ville være klædeligt (og professionelt) med en undskyldning og en redegørelse for hvorfor det forholder sig således.

Ift. at jeg er kunde i andre banker så er dette ikke relevant for spørgsmålet omkring nemkonto, hvorfor jeg stiller mig uforstående overfor påstanden, som tillige er fuldstændig uunderbygget (og i øvrigt ikke var første valg i alle de mange argumenter i evt. kunne have valgt ift. ikke at ville give en konto).

Ift. tilbuddet om betalingskonto er det basal aftaleret - jeg har accepteret tilbuddet hvorfor dette ikke kan trækkes tilbage.

Igen skal jeg tillade mig at være overrasket over jeres niveau i banken og det ser ud som om at i vil gå meget langt for at jeg ikke kan få noget så basalt som en indlånskonto.

Har i en intern klagemulighed eller skal jeg direkte til Finanstilsynet?

Derudover skal jeg venligst bemærke at det næppe er klædeligt for en bank at blive kendt for ikke at overholde lovgivningen. Men det er en god avis-historie...”

I en mail til klageren af 6. maj 2022 kl. 09:59 anførte banken:

”Som nævnt er vi ikke indstillet på at starte et forretningsforhold med dig og da du allerede har en konto i et andet pengeinstitut er vi ikke indstillet på at oprette en basal betalingskonto til dig.

…”

Parternes påstande

Den 9. maj 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Møns Bank skal oprette en basal indlånskonto til ham, som han kan bruge som NemKonto.

Møns Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at en bank som udgangspunkt er forpligtiget til at oprette en NemKonto for borgerne, dette følger af bekendtgørelsen som regulerer området, og udgangspunktet er, at dette er uden undtagelser.

Ankenævnet har dog opbygget en praksis, som ikke er funderet i bestemmelser eller forarbejder, som giver anledning til at se bort fra dette udgangspunkt. Da denne praksis ikke er funderet i lovgivningen, er den ikke relevant her, ligesom praksis ved et ankenævn viger for f.eks. almindelige formueretlige bestemmelser.

Forarbejderne undtager banker, hvis kunden optræder truende, f.eks. ved at komme med trusler mod den, der behandler sagen, eller kunden generelt optræder truende, ved f.eks. at tage to store hunde med i bankens filial. Der står ikke noget om, at hvis banken ikke bryder sig om ”tonen”, kunden anvender, så kan den afvise en kunde. Derudover er det værd at bemærke, at bankens argumentet med ”tonen” er fremkommet efter, at afvisningen er foretaget og savner derfor den saglighed, som bekendtgørelsen efterlyser.

Banken har i mail af 4. maj kl. 12.59 accepteret at oprette en NemKonto/lønkonto, hvilket han accepterede ved mail af 4. maj kl. 15.43. Den 6. maj kl. 9.08 blev tilbuddet dog trukket tilbage (dvs. efter at dette var accepteret), med begrundelsen om, at banken ikke var indstillet på at oprette en forretningsforhold på grund af attituden og manglende forpligtigelse til dette.

Da banken havde afgivet et tilbud, og der var givet overensstemmende accept, var banken forpligtiget efter almindelige formueretlige regler.

Møns Bank er således forpligtet til at oprette en bankkonto til ham, såfremt den anvendes som NemKonto og almindelig betalingskonto/lønkonto.

Det er vigtigt for ham at få en konto, da han ikke har fået løn for halvdelen af april og maj 2022, da han mangler en konto at sætte pengene ind på.

Møns Bank har anført, at den på grundlag af de foreliggende oplysninger og klagerens attitude over for bankens medarbejdere ikke mener, at der er det rette grundlag for at opstarte et forretningsforhold med klageren.

Da klageren allerede har konti i andre banker, herunder også Nem- og betalingskonti, er banken ikke forpligtet til at tilbyde klageren en basal betalingskonto.

Samtidig kan den tone og de personlige angreb, som klageren har brugt i sine mails til banken, efter bankens opfattelse og forretningsmetoder – ikke danne grundlag for et fremtidigt samarbejde.

I sin henvendelse til bankens rådgiver valgte klageren at benytte et meget personligt sprogbrug og angreb på den enkelte medarbejder – hvilket banken finder helt uacceptabelt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anmodet Møns Bank om at oprette en basal indlånskonto, som han kan bruge som NemKonto.

Banken har afvist dette begrundet i, at klageren allerede har konti i andre banker, herunder NemKonto og betalingskonti. Endvidere mener banken ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger og klagerens attitude over for bankens medarbejdere, at der er det rette grundlag for at opstarte et forretningsforhold med klageren.

Det følger af bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder § 15, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde.

Af Vejledning nr. 9971 af 23. september 2016 til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder § 15 fremgår:

”Bestemmelsen indeholder en forpligtelse for pengeinstitutterne til at oprette en basal indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte en oprettelse heraf. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området.

Pengeinstitutter kan afvise at oprette eller videreføre en basal indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte, eller hvis kontoen anvendes til ulovlige formål. Tilsvarende kan et pengeinstitut nægte at oprette en basal indlånskonto, hvis kunden ikke vil udlevere de oplysninger, som pengeinstituttet skal indhente for at efterleve hvidvaskloven. Et pengeinstitut kan ikke nægte at oprette en basal indlånskonto, fordi kunden ikke vil give oplysning om gæld. Et pengeinstitut kan endvidere ikke afvise at oprette en basal indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI.”

Ankenævnet finder, at banken ikke har godtgjort, at bankens nægtelse af at stille en basal indlånskonto til rådighed for klageren var sagligt og individuelt begrundet. Banken har ved sin nægtelse heraf blandt andet henvist til, at klageren allerede har en tilsvarende konto i andre pengeinstitutter. Banken har i stedet for at tage stilling til oprettelse af en basal indlånskonto i henhold til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 15, således tilsyneladende afslået at oprette en basal betalingskonto i henhold til lov om betalingskonti § 11, stk. 3. Banken har ikke redegjort for, hvad der henvises til, når afslaget også begrundes med klagerens attitude. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren har optrådt anstødeligt eller til gene for de ansatte. Ankenævnet finder således, at banken er forpligtet til at tilbyde klageren en basal indlånskonto.

Klageren får herefter medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Møns Bank skal inden for 30 dage tilbyde klageren en basal indlånskonto.

Klageren får klagegebyret tilbage.