Dankort, misbrug.

Sagsnummer:72/1991
Dato:28-08-1991
Ankenævn:Peter Blok, Søren Geckler, Gert Bo Gram, Lars Pedersen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Dankort, misbrug.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Fredag den 25. januar 1991, da klageren befandt sig i et tog på strækningen mellem Lejre og København, blev klageren opmærksom på, at hendes visa/dankort var bortkommet. Samme dag kl. 10 kontaktede klageren indklagedes kontoførende afdeling med henblik på at få kortet spærret. Det viste sig efterfølgende, at der på klagerens konto henholdsvis den 14., 21. og 25. januar 1991 forinden kortets spærring var foretaget 4 hævninger, hver på 2.000 kr., som klageren har anført, at hun ikke selv har foretaget. Klageren har oplyst, at hun selv har anvendt kortet den 12., 19. og 24. januar.

Klageren har vedrørende bortkomsten af kortet oplyst, at hun sidst anvendte kortet torsdag den 24. januar 1991, og at hun efter udlevering af PIN-koden lærte denne udenad og destruerede meddelelsen om koden. Kortet opbevarede hun i sin tegnebog, som altid var i hendes taske eller i hjemmet. Hun har den 5. februar 1991 anmeldt misbruget til politiet.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende det hævede beløb 8.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at hun på intet tidspunkt har oplyst den til kortet hørende PIN-kode til andre personer, og at kortet på nogle af hævetidspunkterne har været opbevaret i hendes hjem. Klageren erkender, at hun har oplyst PIN-koden til et dankort, hun tidligere hår haft, til sin datter. Men PIN-koden til det nu misbrugte dankort har hun ikke oplyst til nogen. Klageren finder ikke, at hun har handlet groft uagtsomt, hvorfor hun ikke bør hæfte for det opståede tab.

Indklagede har anført, at kortet efter klagerens oplysninger har været misbrugt på forskellige dage i samme periode, som klageren selv har anvendt kortet. Ved alle hævninger er den korrekte PIN-kode anvendt, og PBS har oplyst, at man ikke har fundet systemmæssige uregelmæssigheder. Transaktionerne er således foretaget med klagerens dankort og med den tilhørende PIN-kode. Det fremgår af klagerens politianmeldelse vedrørende misbruget, at klageren har oplyst, at hendes datter tidligere efter aftale med klageren har brugt kortet. Indklagede ønsker på grund af disse omstændigheder ikke at efterkomme nogen del af klagerens krav. Subsidiært finder indklagede, at klageren har udvist grov uagtsomhed.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har anført, at hun i dagene mellem de hævninger, der angives at være uberettigede, selv har været i besiddelse af dankortet, og det er ikke afklaret, hvorledes dette kunne forekomme. Under disse særlige omstændigheder findes en stillingtagen til klagerens krav at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.