Indsigelse mod betalinger vedrørende ejendomsmægler og refusionsopgørelse i forbindelse med underskudssalg af fast ejendom.

Sagsnummer:106/2019
Dato:03-10-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, George Wenning, David Sander Hjortsø, Ida Marie Moesby og Jørn Ravn.
Klageemne:Skødedeponeringskonto - anvendelse
Betalingsformidling - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod betalinger vedrørende ejendomsmægler og refusionsopgørelse i forbindelse med underskudssalg af fast ejendom.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod betalinger vedrørende ejendomsmægler og refusionsopgørelse i forbindelse med hans salg af en fast ejendom med underskud.

Sagens omstændigheder

Den 4. september 2014 underskrev klageren og H, der var fraskilte, en aftale med en ejendomsmægler om salg af et hus, som var deres tidligere fælles bopæl, og som af ejendomsmægleren blev vurderet til 975.000 kr. Det blev aftalt at huset skulle udbydes til en kontantpris på 995.000 kr. Ejendomsmæglerens vederlag blev anslået til 45.500 kr. Udlæg til tredjemand for annoncering og markedsføring blev opgjort til 16.250 kr. Omkostningerne var specificeret i et salgsbudget. Heraf fremgik endvidere yderligere omkostninger på i alt 1.154.451 kr., herunder cirka 953.000 kr. til indfrielse af et lån i Realkredit Danmark. Resultatet var et underskud på 251.431 kr. Klageren og H havde endvidere et lån i Danske Bank, der var sikret med et ejerpantebrev i ejendommen.

Samme dag – den 4. september 2014 – blev der på en konto med klageren og H som kontohavere i Danske Bank hævet 5.000 kr. med posteringsteksten ”Ejendomsmægler”.

Den 10. september 2014 udstedte et firma, F, en faktura på 5.900 kr. til klageren og H vedrørende energimærke på huset.

Den 11. september 2014 udstedte ejendomsmægleren en faktura på 5.000 kr. til klageren og H vedrørende ”A’conto markedsføring”.

Den 31. december 2015 udstedte F en faktura på 8.500 kr. til klageren og H vedrørende tilstands- og elinstallationsrapport på huset.

Ved brev af 16. januar 2018 til ejendomsmægleren accepterede Realkredit Danmark et underskudssalg af ejendommen til en kontantpris på 875.000 kr. på visse betingelser, herunder:

 ”…

  • Panthaverne skal tilgodeses i prioritetsordenen på samme måde som ved en tvangsauktion. Provenu ved ejendommens salg anvendes til dækning af sædvanlige handelsomkostninger, betaling af restancer og i øvrigt til dækning af panthaverne i prioritetsordenen, som det vil være tilfældet ved en tvangsauktion.
  • …”

Senere accepterede Realkredit Danmark og Danske Bank, at kontantprisen blev nedsat til 700.000 kr.

Den 5. december 2018 udarbejdede ejendomsmægleren en købsaftale vedrørende salg af ejendommen til køber for en købesum på 700.000 kr. og med overtagelse den 1. februar 2019. Ifølge punkt 13 i købsaftalen skulle der inden seks dage fra parternes underskrift på købsaftalen deponeres 35.000 kr. hos ejendomsmægleren og stilles garanti for restkøbesummen på 665.000 kr. Af købsaftalen fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

10. Frister, berigtigelser og rådgivning

Udarbejdelse af skøde, reguleringsopgørelse, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt varetages af Ejendomsmægler.

11. Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår

11.1
Ikke fuld dækning til panthaver:

Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- og udlægshavere. Handlen er derfor betinget af, at samtlige tinglyste pant- og udlægshavere i ejendommen giver deres samtykke til handlens gennemførelse, herunder til forlods afholdelse af de sælger påhvilende omkostninger i forbindelse med handlen. Sælgers ejendomsmægler fremsender umiddelbart efter parternes underskrift af nærværende købsaftale en kopi af den til alle udlægs- og panthavere med henblik på at få deres accept. Såfremt køber ikke senest 20 hverdage efter begge parters underskrift har fået meddelelse om, at alle nødvendige accepter foreligger, bortfalder handlen. Pant- og udlægshaverne dækkes ind i prioritetsorden, og depositar/købers advokat/købers ejendomsmægler er forpligtet til at sikre at dette sker korrekt.

11.6

Ejerskifteforsikring:

Sælger har fremlagt tilbud på ejerskifteforsikringstilbud fra Gjensidige Forsikring samt tilbud om tegning af husforsikring i Nykredit Forsikring, der også er en del af Gjensidige Forsikring. Køber er anbefalet at tegne begge forsikringer i samme selskab, hvilket kan have betydning i forhold til en eventuel senere skadesbehandling. Uanset hvilket tilbud køber vælger at acceptere, betaler sælger 50% af præmien for tilbuddet fra Gjensidige forsikring.

…”

Af ”Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale”, der var gældende for aftalen fremgik blandt andet:

”…

Vederlag til sælgers ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af sælger. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. øvrige rådgivere betales af sælger.

Anvendelse af det deponerede beløb

Den der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af midlerne fra punkt 13.1.2. og 13.1.3. at foranledige betaling af følgende:
- pantegæld, der ikke skal overtages,
- ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen,
- restancer,
- forfalden refusionssaldo i købers favør,
- beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen,
- sælgers andel af handlens omkostninger,
- salgsvederlag og udlæg m.v. til ejendomsmægler, hvis det under punkt 13.1.1. hos ejendomsmægleren deponerede beløb ikke er tilstrækkeligt til dækning heraf.

Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar vil indestå for, at retsanmærkningerne slettes. En sådan indeståelse kan tidligst gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger. Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkning, gives oplysning herom til depositar, når det modtages fra tinglysning.

Hvis beløb fra købsaftalens punkt 13.1.2. og 13.1.3. er utilstrækkelige til dækning af de ovenfor anførte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettiget til yderligere at disponere over beløb under punkt 13.1.1. i købsaftalen.

Deponering af garantisummen

Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstitut jf. afsnit 13, på overtagelsesdagen ifølge denne købsaftale. Såfremt overtagelsesdagen ikke falder på en bankdag, skal garantisummen deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen.

…”

En salgsprovenuberegning, som ejendomsmægleren udarbejdede ligeledes den 5. december 2018, viste et underskud på 434.718 kr. I beregningen udgjorde ejendomsmæglerens vederlag 45.500 kr. Under ”diverse omkostninger” fremgik blandt andet advokatsalær 5.000 kr., ”Tilstandsrapport (inkl. gratis fornyelse), el-installationsrapport og energimærke” 12.800 kr., ½ ejerskifteforsikring 8.279 kr. og sælgeransvarsforsikring 1.500 kr.

Ved en e-mail af 7. december 2018 sendte ejendomsmægleren købsaftalen og salgsprovenuberegningen til klageren til underskrift.

I en e-mail af 10. december 2018 til ejendomsmægleren anførte klageren blandt andet:

”…

Mange tak for din mail med købsaftale og salgsbudget.
Desværre har det ikke været muligt for mig at returnere den underskrevne aftale førend i dag.

Salgsprovenu kan ikke godkendes:

- Der skal ikke betales til advokat - sælger har ingen advokat men en ejendomsmægler der skal repræsentere.
- Der er ingen dokumentation for udlæg m.v. Alle skal dokumenteres før der kan godkendes og betales.
- Det blev oplyst ved første forsøg på salg at der var en gratis fornyelse med af tilstandsrapporten - derfor er det mærkeligt at der nu skal betales for en helt ny da der er betalt for tilstandsrapporten for år tilbage. El-rapporten er betalt for nyligt.

Sidst men ikke mindst mener jeg at det aftalte ejendomsmægler salær bør revurderes. Dette henset til en væsentligt reduceret salgspris som tilbage i januar 2018 blev sat til 875.000 og sidenhen nedsat til 795.00 og nu har medført et salg på 700.000. Det skal her tilføjes at det hele tiden har været vigtig for mig at salgsprisen blev sat realistisk i forhold til et forholdsvis hurtigt salg.

…”

Den 21. december 2018 udstedte ejendomsmægleren en faktura på 38.038 kr. vedrørende ejendomssalget. Beløbet blev opgjort således:

Nr.

Tekst

Antal

Stk. pris

Pris

1010

Salgssalær

1

36.400,00 kr.

36.400,00 kr.

1900

Markedsføringssalær

1

16.600,00 kr.

16.600,00 kr.

1922

Indhentelse af: restgældsoplysninger, tingbogsattest og matrikelkort

1

1.170,40 kr.

1.170,40 kr.

1924

Ejendomsdatarapport

1

325,00 kr.

325,00 kr.

1535

Efterbehandling af købsaftale incl. skøde og refusionsopgørelse

1

4.000,00 kr.

4.000,00 kr.

6790

Modtaget udbetaling

1

-35.000,00 kr.

-35.000,00 kr.

 

 

 

Subtotal

23.495,40 kr.

 

 

 

25,00% moms

14.542,60 kr.

 

 

 

Total DKK

38.038,00 kr.

 

Den 29. december 2018 underskrev H ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, hvorefter banken i forbindelse med ejendomssalget fik fuldmagt til at indfri og eventuelt opsige realkreditlånet i ejendommen og et banklån, der var sikret med et ejerpantebrev i ejendommen. Af aftalen fremgik i øvrigt blandt andet: 

”…

Fuldmagter
Fuldmagt til ekspedition af ejendomshandlen

Vi giver fuldmagt til, at banken må oprette en skødekonto i vores navn i overensstemmelse med ovennævnte købsaftales bestemmelser.

Vi giver endvidere fuldmagt til, at banken må foretage alle ekspeditioner og betalinger som aftalt i købsaftalen, herunder blandt andet indfrielse af pantegæld, der ikke skal overtages af køber, betaling af ejerskiftegebyr, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, betaling af beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af os som sælger eller modregnes i købesummen, betaling af vores andel af handlens omkostninger, salgsvederlag og udlæg m.v. til ejendomsmægler samt foretage alle nødvendige ekspeditioner i forbindelse med vores salg af ejendommen.

Kontofuldmagt
Vi giver fuldmagt til, at banken må hæve alle betalinger, indfrielsesbeløb, omkostninger, gebyrer m.v. fra enten skødekontoen eller vores boligsalgskredit og/eller omprioriteringskonto. Hvis der ikke er dækning på disse konti, må banken hæve det manglende beløb på vores øvrige konti i banken.

…”

Banken har oplyst, at den modtog fakturaen fra ejendomsmægleren den 2. januar 2019, og at forfaldsdagen var den 4. januar 2019.

Den 8. januar 2019 udarbejdede ejendomsmægleren en refusionsopgørelse på 5.956,81 kr. i købers favør, idet køber skulle refundere i alt 2.322,19 kr. vedrørende grundskyld, skorstensfejning og rottebekæmpelse, mens sælger skulle refundere 8.279,00 kr. vedrørende halv ejerskifteforsikringspræmie. Refusionsopgørelsen blev underskrevet af køber og for sælger af ejendomsmægleren.

Ved en e-mail af 11. januar 2019 sendte ejendomsmægleren refusionsopgørelsen og – på ny – fakturaen til banken.

Den 1. februar 2019 blev der indsat 665.000 kr. på en skødedeponeringskonto i Danske Bank med klageren og H som kontohavere.

Banken rykkede klageren flere gange for underskrift på ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, senest ved en e-mail af 13. februar 2019, hvor banken anmodede klageren om ”at underskrive dokumentet eller meddele mig om sagen skal afvises”. Ved en besked i netbank samme dag svarede klageren:

”…

Jeg underskriver det fremsendte dokument snarest.
Jeg har behov for at få afklaret fordelingen af de udgifter vi hver især har afholdt.
Jeg sender umiddelbart herefter en mail hvor jeg fra min side godkender de tidligere fremsatte forslag som [H] har afvist.
Hun har sendt mig en mail, hvor hun nu godkender dette.

…”

Den 14. februar 2019, hvor klageren havde underskrevet ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, blev der hævet 580.000 kr. på skødedeponeringskontoen som á conto betaling til nedbringelse af realkreditlånet. Samme dag blev der hævet 38.038 kr. til ejendomsmægleren og 5.956,81 kr. til dækning af refusionssaldo i købers favør.

Ved en besked i netbank af ligeledes 14. februar 2019 gjorde klageren indsigelse mod transaktionerne på 38.038 kr. og 5.956,81 kr. Klageren anførte:

”…

Jeg kan se at der er foretaget nogle posteringer på skødekontoen.
Dette undrer mig idet jeg ikke har modtaget nogen refusionsopgørelse og endvidere har gjort indsigelse over for ejendomsmægleren idet han har udfærdiget et salgsbudget som ikke er godkendt fra min side af.
Vil du venligst forklare dette udførligt.
Du må gerne tilsende mig dokumentation for det bagved liggende for posteringerne.

…”

Den 19. februar 2019 anførte klagerens advokat blandt andet følgende i en e-mail til ejendomsmægleren:

”…

Indledningsvist skal jeg bemærke, at der ikke eksisterer en gyldig formidlingsaftale, da den fra 2014 ikke er behørigt forlænget og dermed som udgangspunkt er bortfaldet. Dette skal ikke komme min klient til last og som udgangspunkt er det et problem for dig som ejendomsformidler. I forhold til tidligere skal jeg henvise til min klients manglende godkendelse af det fremsendte salgsprovenu. Som tilsvarende rådgiver forstår jeg derfor ikke, at du uden at orientere din kunde alene fremsender din faktura til Dansk Bank og på den måde omgår dit rådgivningsforhold overfor din kunde. Jeg finder det som en skærpende omstændighed, at min klient ikke modtager fakturaen men at der sker fakturering og betaling udenom ham når han har nedlagt indsigelser.

Da der ikke foreligger en gyldig formidlingsaftale mener jeg at du kun har krav på rimeligt salær. Hertil skal jeg henvise til punkt 13.3 i formidlingsaftalen og at der som udgangspunkt kun kan blive tale om betaling af et salær og ikke yderligere omkostninger, der er bortfaldet.

Skulle man så for argumentationens skyld lægge formidlingsaftalen til grund er der også med den i mente sket overfakturering fra din side. Det fremgår af formidlingsaftalen, at sælger ved aftalens indgåelse under punkt 13.1 har forudbetalt kr. 5.000, som skal modregnes. Af punkt 10.2 fremgår det, at der inkl. moms i alt skal betales kr. 16.250 for annoncering og markedsføring, hvilket betyder, at sælger max. ved salg skal betale kr. 11.250. Du har faktureret 16.600 + moms i alt kr. 20.750. Derudover angives en samlet post på kr. 1.170,40 + moms, som du bedes fremsende dokumentation for – i øvrigt jf. min klients email nedenfor.

Det fremgår endvidere følgende ydelse af formidlingsaftalen ”advokatsalær/efterbehandling af købsaftale”. Da det at være advokat er en beskyttet titel og på ingen måde må bruges af ikke-advokater, bedes du fremsende kopi af advokatfaktura pålydende det fakturerede beløb, da jeg ikke er bekendt med at min klient har hørt fra en advokat. Der foreligger heller ikke dokumentation for betalingen af præmien på ejerskifteforsikringen – hverken størrelsen eller hvilket forsikringsselskab.

Jeg skal gøre opmærksom på at min klient også har henvendt sig til banken, der uden nærmere har tilladt udbetaling uden anden samtykke fra min klient. Jeg vil vide hvordan Danske Bank har sikret sig at betalingen er sket i overensstemmelse med dansk ret og i øvrigt i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

…”

Den 4. marts 2019 blev restindeståendet på skødedeponeringskontoen, som udgjorde 41.005,19 kr., afregnet til realkreditinstituttet.

Parternes påstande

Den 9. marts 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilbageføre betalingen på 38.038 kr. vedrørende ejendomsmægleren og betalingen på 5.956,81 kr. vedrørende refusionsopgørelse.

Danske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken uberettiget foretog betalingerne uden hans viden og kendskab og uden hans samtykke. Banken bør derfor tilbageføre beløbene med tillæg af renter enten til hans og H’s konto eller til realkreditinstituttet som panthaver.

Det påhviler banken at bevise, at den har haft korrekt grundlag til at foretage betalingerne, og den bevisbyrde har banken ikke løftet.

Banken tvang ham til at underskrive ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, idet han blev truet med, at handlen ville bortfalde, hvis han ikke skrev under. Hans advokat har efterfølgende oplyst, at det ikke var nødvendigt at underskrive, da pengene reelt tilhørte realkreditinstituttet. Banken kan derfor ikke påberåbe sig aftalen.

Banken har på intet tidspunkt henvendt sig om godkendelse af betalingerne.

Han modtog først refusionsopgørelsen efter at betalingen var gennemført. Opgørelsen var uden bilag. Han kunne ikke gøre indsigelse mod noget, som han ikke kendte til. Det påhviler banken at bevise, at grundlaget for refusionsopgørelsen er korrekt, og den bevisbyrde har banken ikke løftet.

Banken har ikke dokumenteret, at ejendomsmægleren havde fuldmagt til at underskrive refusionsopgørelsen på hans vegne.

”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”, gav ikke banken ret til at betale salær, da der ikke fremgik en salæraftale af købsaftalen. Han var ikke bekendt med fakturaen, og at banken havde fået en faktura fra ejendomsmægleren, og han havde derfor ikke grund til at gøre banken bekendt med sine indsigelser over for ejendomsmægleren. Han ventede på, at ejendomsmægleren skulle komme med sin faktura, men den fik han først, da betaling var sket.

Banken burde ikke have betalt noget, før den havde sikret sig, at han vidste, hvad der foregik. Det er således bankens adfærd, der har skabt problemet.

Der foreligger ikke dokumentation for, at køber har betalt ejerskifteforsikringen og ejendomsmæglerens salær er ikke opgjort efter loven. Hvis banken således havde underrettet ham før, kunne betalingerne have været undgået, og han ville have haft en chance for at gøre sine indsigelser og dokumentationskrav gældende.

Som depositar skulle banken kun betale ”skyldige beløb” som var ”aftalt”. Det påhvilede banken at sikre sig, at disse betingelser var opfyldt. Banken betalte imidlertid uden nærmere undersøgelser, hvad ejendomsmægleren opkrævede. Der blev blandt andet ikke taget højde for, at formidlingsaftalen og det af ham dengang godkendte salgsbudget var udløbet. Der var blevet betalt et á conto salær på 5.000 kr. Der medvirkede ikke advokat i forbindelse med handlen. Salgsprisen for ejendommen blev sat ned. Tilstandsrapporter m.v. var betalt separat.

Ankenævnet kan afgøre sagen. Det beror ikke på vidneforklaringer, om banken var berettiget til at foretage de pågældende betalinger. Dette spørgsmål kan heller ikke blive afgjort i forbindelse med en eventuel klage over ejendomsmægleren. Banken bør endvidere ikke kunne betale hvad som helst fra en kundes konto og så bare henvise kunden at føre en sag mod betalingsmodtageren.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at banken var bemyndiget til at foretage de omtvistede betalinger på henholdsvis 38.038 kr. vedrørende ejendomsmægler og 5.956,81 kr. vedrørende refusionsopgørelse i forbindelse med klagerens og H’s ejendomssalg. Det påhvilede således ifølge købsaftalen og ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom” banken som depositar at betale blandt andet omkostningerne til ejendomsmægleren samt refusionssaldo i købers favør af de deponerede midler.

Klagerens manglende underskrift på ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom” indtil den 13. februar 2019 skyldtes uenighed mellem klageren og H om fordeling af udgifter, jf. klagerens e-mail af samme dato.

Det bestrides, at klagerens underskrift på aftalen skulle være frembragt ved retsstridig tvang fra bankens side.

Betalingerne oversteg ikke sædvanlige handelsomkostninger.

Ejendomsmæglerens faktura var i overensstemmelse med salgsprovenuberegning­en.

Refusionsopgørelsen var i købers favør med 5.956,81 kr., da klageren og H i overensstemmelse med ejerskifteforsikringstilbud og købsaftalens § 11 skulle refundere halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien på 16.558 kr., hvilket som angivet i refusionsopgørelsen udgjorde 8.279 kr.

Refusionsopgørelsen var ikke et selvstændigt aftaledokument, men en konsekvens af købsaftalens afsnit 9, hvorfor denne – hvis mægler ikke var berettiget til at underskrive opgørelsen på klagerens vegne – uanset manglende underskrift fra klager, kunne gennemtvinges af køber alene på grundlag af købsaftalens bestemmelser.

Det er beklageligt, at klageren ikke modtog ejendomsmæglerens faktura eller refusionsopgørelse inden banken gennemførte betalingerne. Dette var imidlertid ejendomsmæglerens ansvar, mens bankens rolle var at gennemføre transaktionerne i overensstemmelse med instrukserne fra underskudspanthaverne og på baggrund af bemyndigelsen i ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom”.

Klageren havde haft rig lejlighed til eventuelt at følge op på sin mail af 10. december 2018 til ejendomsmægleren. Banken var ikke bekendt med, at klageren havde indsigelser før klagerens besked herom den 14. februar 2019, hvor betalingerne havde fundet sted. Det er endvidere uklart, hvad indsigelserne konkret går ud på.

H har ikke gjort indsigelse mod de omtvistede betalinger.

Klageren har ikke dokumenteret noget tab.

Hvis klageren er af den opfattelse, at ejendomsmægleren har opkrævet et for højt mæglersalær m.v., bør klageren indbringe sagen for Klagenævnet for ejendomsformidling.

Til støtte for afvisningspåstanden har Danske Bank anført, at klageren bør rette sin klage mod mægleren og endvidere, at indhentelse af nødvendige oplysninger til belysning af sagen vil kræve mundtlig bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen bør afvises.

I 2014 blev klagerens og hans fraskilte ægtefælles hus udbudt til salg via en ejendomsmægler. Huset blev solgt ved en underskudshandel med overtagelse den 1. februar 2019.

Ifølge købsaftalen skulle handelen berigtiges af ejendomsmægleren.

Klageren og H underskrev i den forbindelse en ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom” med Danske Bank. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken på utilbørlig måde pressede klageren til at underskrive denne aftale.

Ankenævnet finder, at banken i henhold til ”Aftale om ekspedition af sælgersag og indfrielse af lån ved salg af ejendom” var bemyndiget til som sket at anvende de i handlen deponerede midler til betaling af ejendomsmæglerens faktura på 38.038 kr. og refusionsopgørelsen i købers favør på 5.956,81 kr. Det bemærkes herved, at klageren ikke havde gjort banken bekendt med sine indsigelser over for ejendomsmægleren, jf. mail af 10. december 2018.

Hverken den omstændighed, at refusionsopgørelsen var underskrevet af ejendomsmægleren på klagerens og H’s vegne eller den omstændighed, at klageren ikke på forhånd havde godkendt betalingernes størrelse, kan medføre, at banken er forpligtet til at tilbageføre dem. Ankenævnet har herved også lagt vægt på, at betalingerne ikke adskilte sig væsentligt fra, hvad der med rimelighed kunne forventes.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnet har ikke taget stilling til, om klageren og H måtte have et krav mod ejendomsmægleren.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.