Krav om erstatning begrundet i manglende tegning af forsikring

Sagsnummer:2/2014
Dato:28-05-2014
Ankenævn:Kari Sørensen, Christian Bremer, Søren Geckler, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Forsikring - rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Forsikring - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i manglende tegning af forsikring
Indklagede:Sparekassen Thy
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatningbegrundet i manglende tegning af forsikring mod kritisk sygdom.

Sagens omstændigheder

På et møde den 23. maj 2012 hos Sparekassen Thy drøftede klageren og hendes ægtefælle, Æ, deres pensionsordninger og tegning af forsikringer, herunder forsikring mod kritisk sygdom hos pensionsselskabet P. Sparekassen har anført, at parterne aftalte, at Æ skulle undersøge, om klageren eventuelt var omfattet af en forsikring mod kritisk sygdom via Æ’s sundhedsforsikring hos forsikringsselskabet F. Klageren har bestridt dette og har anført, at det blev aftalt på mødet, at der skulle tegnes en forsikring mod kritisk sygdom til hende, og at Æ alene skulle undersøge, om han selv havde en forsikring mod kritisk sygdom via sin sundhedsforsikring hos F.

Sparekassen har fremlagt et notat fra mødet, hvori sparekassen blandt andet havde noteret, at ”kritisk sygdom … har måske en via [Æ’s] sundheds[forsikring] … [Æ] tjek [F] om kritisk sygdom.”

I e-mail af 25. maj 2012 til klageren anførte sparekassen:

”Som vi har aftalt, sender jeg linket til helbredserklæringen vedr. tegning af gruppeinvaliderente-forsikring.

Læs vejledningen. Erklæringen skal: Udfyldes på skærmen Udskrives Underskrives og afleveres til mig.

Når du kommer ind med helbredserklæringen, skal du samtidig underskrive begæring om kritisk sygdom og gruppeinvaliderente, så aftal lige tidspunkt på forhånd.”

I sagen er fremlagt en forsikringsbegæring på fire sider, der alle er underskrevet af klageren. Side 1 vedrørende begæring om kundeforholdsforsikring (gruppelivsforsikring og gruppeulykkesforsikring) samt gruppeskift er dateret og underskrevet af klageren den 29. maj 2012 og den 4. september 2012. Side 2 vedrørende ”nytegning” af forsikring for visse kritiske sygdomme er underskrevet af klageren i rubrikken ”Forsikredes underskrift”, der er placeret ved siden af rubrikken ”Ikrafttrædelsesdato (den 1. i en måned)”, hvor datoen den 1. september 2012 er anført med håndskrift. Side 2 er underskrevet af sparekassen den 7. september 2012. På side 1 og 2 er endvidere anført ”Husk at udfylde helbredserklæringen på side 3!”. Side 3 vedrørende helbredserklæring og side 4 om samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger er underskrevet af klageren den 29. maj 2012 og den 4. september 2012.

I e-mail af 4. juni 2012 spurgte sparekassen, om klageren havde fået set på linket til helbredserklæringen. I e-mail af samme dag svarede klageren ”Så er min udfyldt. Passer det hvis du får dem fredag …”, hvortil sparekassen svarede, at det var fint.

I e-mail af 18. juni 2012 meddelte sparekassen, at klageren skulle medsende de sidste 3 års skatteopgørelser til brug for ansøgning om gruppeinvaliderente.

Klageren fik konstateret kræft den 30. august 2012. I september 2012 blev forsikringsbegæringen vedrørende forsikring mod kritisk sygdom efter det oplyste indsendt til P, der afslog klagerens krav om erstatning.

Parternes påstande

Den 2. januar 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Thy skal betale 292.000 kr. til hende.

Sparekassen Thy har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at parterne aftalte på mødet den 23. maj 2012, at der skulle tegnes en forsikring mod kritisk sygdom til hende. Det er korrekt, at parterne drøftede en eventuel allerede tegnet forsikring mod kritisk sygdom, men drøftelsen angik alene Æ. Hendes forsikring mod kritisk sygdom skulle tegnes fra starten.

Hun troede derfor, at alle de fornødne papirer blev fremlagt af sparekassen og underskrevet af hende. Hun udfyldte diverse skemaer den 29. maj 2012. Hun underskrev og afleverede forsikringsbegæringen længe før den 30. august 2012. Sparekassen fik imidlertid ikke sendt forsikringsbegæringerne videre til P.

Det eneste sparekassen rykkede for, var oplysninger vedrørende gruppeinvaliderente, jf. sparekassens e-mail af 18. juni 2012.

Hun søgte om udbetaling af erstatning for kritisk sygdom, da hun blev syg den 30. august 2012.

Hun blev bedt om en ny underskrift på forsikringsbegæringerne. Årsagen hertil var, at hendes erhvervsrådgiver i sparekassen, R, ikke havde sendt begæringen til P i tide efter den første underskrift den 29. maj 2012 og derfor bad hende og Æ underskrive igen, med en dato indsat af R. Hun fik afslag på erstatning fra P, da forsikringsbegæringerne var indleveret for sent af sparekassen. Sparekassens langsommelige sagsbehandling er således årsagen til, at hun ikke kunne få udbetalt erstatning fra P, der først modtog de underskrevne dokumenter ultimo september 2012. R opsagde sin stilling i sparekassen i efteråret 2012, da han gennem længere tid havde haft stresssymptomer.

Hun forsøgte flere gange forgæves at klage til sparekassen.

Sparekassen skal betale 292.000 kr. til hende svarende til erstatningen for kritisk sygdom, som P afslog som følge af den sene indsendelse fra sparekassens side.

Sparekassen Thy har blandt andet anført, at klageren på mødet med sparekassen den 23. maj 2012 troede, at hun måske havde en forsikring mod kritisk sygdom via Æ. Det blev aftalt, at Æ skulle undersøge dette. Klageren skulle således først undersøge, om hun var omfattet af en tilsvarende forsikring via Æ.

R og en anden af Sparekassens erhvervsmedarbejdere rykkede flere gange klageren for oplysning om, hvorvidt forsikring mod kritisk sygdom skulle tegnes og for klagerens underskrift. Klageren havde i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed meget kontakt med R.

Sparekassen modtog først den 7. september 2012 oplysning fra klageren om, at forsikring for visse kritiske sygdomme skulle tegnes. Forsikringsbegæringens side 2, hvor klageren afkrydsede, at hun ønskede en forsikring for visse kritiske sygdomme, er først underskrevet af klageren og modtaget af sparekassen den 7. september 2012.

Klageren havde i forvejen udfyldt helbredserklæringen, da hun ønskede at tegne en kundeforholdsforsikring. Helbredserklæringen blev således udfyldt første gang for at opfylde betingelserne i kundeforholdsforsikringen og ikke for at opfylde kravene til forsikring for visse kritiske sygdomme. Helbredserklæringen var for gammel, da den var mere end én måned. Erklæringen skulle derfor fornyes, hvorfor klageren var nødt til at underskrive erklæringen igen.

Klageren fik konstateret kræft den 30. august 2012 og gav dermed forkerte oplysninger i helbredserklæringen af 7. september 2012. Forsikringsdækningen blev afvist på grund af forkerte helbredsoplysninger.

Da klageren underskrev erklæringen den 7. september 2012 klagede klageren ikke over den angiveligt langsomme behandling.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.