Spørgsmål om baggrund for opstået overtræk.

Sagsnummer:453/1999
Dato:07-03-2000
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Bjarne Lau Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Budgetkonto - overtræk
Ledetekst:Spørgsmål om baggrund for opstået overtræk.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens budgetkonto.

Sagens omstændigheder.

Klageren har hos indklagede en budgetkonto og lønkonto.

Den 3. maj 1999 betalte indklagede ved hævning på budgetkontoen klagerens husleje med 2.586 kr. Den 25. og 26. s.m. betaltes yderligere 2.987,55 kr. og 401,55 kr. vedrørende husleje. Indklagede har anført, at baggrunden herfor var, at klageren flyttede til en anden og dyrere lejlighed i samme ejendom. De to sidste betalinger vedrørte husleje for den nye lejlighed og regulering af depositum.

Indklagede har oplyst, at på klagerens anmodning fik denne lov til at overspringe juniydelsen på 1.000 kr. på et lån hos indklagede. Af den månedlige overførsel fra klagerens lønkonto på 5.100 kr. skulle de 1.000 kr. anvendes til betaling af ydelse på lånet. Frafaldet af lånets juniydelse betød, at der den 1. juni 1999 tilbageførtes 1.000 kr. fra budgetkontoen til lønkontoen. Ved en fejl blev beløbet imidlertid atter overført fra lønkontoen til budgetkontoen, hvorfor det derfra på ny måtte tilbageføres til lønkontoen. Efter tilbageførslen var saldoen på budgetkontoen 105,65 kr. (positiv) og saldoen på lønkontoen 1.413,11 kr. (positiv).

Indklagede har yderligere anført, at ifølge en automatisk beregning foretaget i budgetservicesystemet var det som følge af stigningen i klagerens udgifter til bl.a. husleje nødvendigt, at klageren foretog en ekstraordinær indbetaling på 1.400 kr. på budgetkontoen. Dette skete den 6. juli 1999, idet beløbet blev overført fra lønkontoen. Overførslen medførte imidlertid en likviditetsbelastning, hvorfor klageren blev bevilget et overtræk på lønkontoen frem til den 30. juli 1999.

Den 30. juli 1999 indgik klagerens løn for sidste gang på lønkontoen, idet klageren herefter lod sin løn indgå på en konto i et andet pengeinstitut.

Af kontoudtog fremgår, at indklagede i månederne august, september og oktober fortsatte med automatiske overførsler fra lønkontoen til budgetkontoen, ligesom indklagede fortsatte med at betale klagerens udgifter fra budgetkontoen.

Den 1. oktober 1999 var saldoen på klagerens budgetkonto 0,09 kr. og saldoen på lønkontoen 6.145,10 kr. (negativ). Ved skrivelse s.d. anmodede indklagede klageren om at rette henvendelse med henblik på at inddække overtrækket.

Den 29. oktober 1999 overførte indklagede ydelsen på 1.000 kr. fra klagerens budgetkonto til lånet, hvorefter saldoen på budgetkontoen var 998,91 kr. (negativ). Samme dag overførte indklagede 4.600 kr. fra lønkontoen, således at overtrækket på denne steg til 10.955,10 kr.

Den 1. november 1999 overførte indklagede 3.601 kr. fra budgetkontoen, hvis saldo herefter var 0,09 kr. (positiv), således at saldoen på lønkontoen var 7.354,10 kr. (negativ).

Parternes påstande.

Klageren har den 29. oktober 1999 indbragt sagen for Ankenævnet og anført, at han ønsker "undersøgt, hvad der gik galt. I øvrigt sidder jeg tilbage med en forn. af, at være snydt, da jeg mener bankens regnskab er noget rod".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hans problemer begyndte, da indklagede betalte huslejen to gange i en måned. Han talte med en medarbejder og fik oplyst, at der var penge nok på kontoen. Det var imidlertid ikke tilfældet, så der blev overført 1.400 kr. fra lønkontoen.

Han havde lige lånt et beløb til et andet formål og ønskede de 1.400 kr. tilbage, hvilket blev bevilget som et overtræk.

Han finder, at indklagede dækker over egne fejl og har tre gange forsøgt at komme til at tale med en overordnet medarbejder, men er hver gang blevet afvist.

Indklagede har anført, at betalingerne den 25. og 26. maj 199 fra budgetkontoen skete til dækning af regulering af depositum og husleje for klagerens nye lejlighed.

Det var i juli 1999 nødvendigt at foretage en ekstraordinær overførsel på 1.400 kr. fra lønkontoen til budgetkontoen. Likviditetsbelastningen herved blev imødegået ved, at indklagede bevilgede et midlertidigt overtræk på lønkontoen. De foretagne betalinger fra budgetkontoen og øvrige posteringer har ikke påført klageren noget tab.

Det beklages, at de enkelte transaktioner ikke altid var lige gennemskuelige på grund af fejlposteringer og tilbageførsler som følge af manglende dækning på kontiene. Sidstnævnte skyldtes, at klageren stoppede sin lønindbetalinger uden samtidig at stoppe indklagedes betaling af udgifter fra budgetkontoen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at indklagede ved føringen af klagerens konti eller på anden måde har begået fejl, som har medført tab for klageren.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.