Krav om erstatning begrundet i indsigelse om manglende modtagelse af meddelelse om ændrede marginkrav.

Sagsnummer:412/2018
Dato:12-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Værdipapirer - øvrige spørgsmål
Valuta - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i indsigelse om manglende modtagelse af meddelelse om ændrede marginkrav.
Indklagede:Saxo Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning                        

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i indsigelse om manglende modtagelse af meddelelse om ændrede marginkrav.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Saxo Bank i juli 2017, hvor han udfyldte og underskrev en kundeoprettelsesformular og fik adgang til at handle på bankens handelsplatform. Bankens generelle forretningsbetingelser var gældende for klagerens engagement.

Med virkning fra den 10. december 2018 ændrede banken marginkravene for britiske pund (GBP) på grund af usikkerhed om det såkaldte Brexit. Ændringerne medførte, at en del af klagerens valutapositioner blev tvangslukket.

Banken har anført, at den sendte følgende e-mail til klageren den 7. december 2018:

Upcoming margin rate changes

Dear [klageren]

On Monday 10 December 2018 at 16:00 GMT we will be implementing new standard GBP margin rates because of the continued uncertainty surrounding the Brexit (‘divorce bill’) vote on 11 December 2018. …

... What will the margin rates be?

You can check the upcoming changes to margin rates and collateral requirements in the trading platform under ‘Account – Upcoming Margin and Collateral Changes’.

The ‘Margin Monitor’ also offers another way to view and manage your exposure. This new feature available in the SaxoTraderGO and SaxoTraderPRO platforms provides an overview of any positions that are affected by margin changes and shows the current and simulated margin after all changes have been applied. …”

Banken har fremlagt en udskrift af systemet ”Adobe Campaign” vedrørende afsendelse af e-mailen til klageren, hvori der var anført ”Status Sent” samt en udskrift af ”Recepient Delivery Log” vedrørende e-mailen til klageren, hvori der var anført ”Open, 19/12/2018”. Banken har endvidere fremlagt information fra internettet om brug af store og små bogstaver i e-mailadresser. Klageren har anført, at han ikke modtog e-mailen.

Banken har anført, at den endvidere gav meddelelse om ændring af marginkravene på bankens platform, og at banken forgæves forsøgte at få telefonisk kontakt med klageren. Banken har fremlagt en aktivitetslog for klagerens brug af platformen den 7. december 2018. Klageren har anført, at han ikke modtog besked på platformen om bankens ændring af marginkrav, og at han ikke modtog besked fra banken på sin telefonsvarer.

Klageren har fremlagt meddelelser/chatbeskeder fra banken af 25. og 26. december 2018 om hans procentuelle udnyttelse af hans ”available margin” og meddelelse/chatbesked af 17. januar 2019 om GBP.

Af bankens generelle forretningsbetingelser fremgik blandt andet:

”… 7.5 Saxo Bank kan afgive enhver meddelelse, som Saxo Bank har pligt til at afgive til Kunden, herunder Kontoudtog og Afregnings-/Handelsnotaer, i elektronisk form via e-mail eller ved at vise meddelelsen på Kundens Kontooversigt på Handelsplatformen. Til dette formål er Kunden forpligtet til at oplyse en e-mail adresse til Saxo Bank. En e-mail anses for modtaget af Kunden, når den er afsendt af Saxo Bank. Saxo Bank er ikke ansvarlig, hvis en e-mail bliver forsinket, ændres eller omdirigeres, efter at den er afsendt af Saxo Bank. Kunden anses for at have modtaget en besked på Kundens konto på Handelsplatformen, når Saxo Bank har indsat beskeden på Handelsplatformen. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at Kundens software og hardware ikke hindrer Kunden i at modtage e-mails eller få adgang til Handelsplatformen. …

… 7.7 Kunden er forpligtet til at kontrollere indholdet af alle meddelelser, beskeder og dokumenter modtaget fra Saxo Bank, uanset om de sendes elektronisk eller på tryk. …

11.2 Kunden accepterer, at Saxo Bank har ret til … at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner (netto eller brutto). Saxo Bank underretter snarest muligt Kunden om en sådan reducering og om årsagen hertil. Saxo Banks ret til at reducere størrelsen af Kundens åbne positioner gælder bl.a. i situationer, hvor:

iii. Værdien af Kundens Sikkerhedsstillelse (som fastsat af Saxo Bank  i overensstemmelse med pkt. 26.7) falder til et niveau under Marginkravet.

26.2 Kunden bør særligt være opmærksom på, at Marginkravet kan ændres uden varsel. Når der er åbnet en Marginposition, kan Saxo Bank ikke lukke Marginpositionen efter eget skøn, men kun efter instruks fra Kunden eller ved udnyttelse af de rettigheder, der tilkommer Saxo Bank i henhold til disse Betingelser.

Saxo Bank kan dog forhøje Marginkravet, hvis Saxo Bank mener, at risikoen på Marginpositionen eller Kunden er steget sammenlignet med risikoen på åbningsdatoen. …

… 26.8 Hvis Kundens Sikkerhedsstillelse ikke er tilstrækkelig til at dække Marginkravet, andre indeståender eller andre beløb, som Kunden måtte skylde Saxo Bank i henhold til disse Betingelser, kan Saxo Bank lukke enhver Kontrakt og Marginposition ved meddelelse herom til Kunden og anvende provenuet til betaling af de skyldige beløb. Saxo Bank har ret til efter eget skøn at lukke alle eller nogle af Kundens Kontrakter og Marginpositioner. Saxo Bank kan udnytte denne ret til at lukke Kontrakter og Marginpositioner, selv om Kunden har taget skridt til at reducere størrelsen af åbne Kontrakter eller Marginpositioner eller til at overføre tilstrækkelige midler til Saxo Bank, uden at ifalde noget ansvar over for Kunden. …”

Den 10. december 2018 indgav klageren en klage over Saxo Bank til Finanstilsynet. Af klagen fremgik, at marginændringerne havde medført, at flere af klagerens valutapositioner var blevet tvangslukket med et tab for klageren. Finanstilsynet henviste klageren til at indgive en klage til Ankenævnet vedrørende hans økonomiske krav og oplyste, at tilsynet for så vidt angik sagens generelle aspekt ville lade klagerens oplysninger indgå i det generelle tilsyn med banken.

Parternes påstande

Den 17. december 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal betale 53.000 DKK.

Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken ændrede marginkravene uden at informere ham.  

Han modtog ikke en e-mail om ændringen fra banken. Han har tjekket sin mailboks og sit spamfilter, og der ligger ingen meddelelse fra banken. Den røde stjernemarkering ud for hans navn i ”Recepient Delivery Log” betød, at der var fejl i systemet. Det fremgik endvidere, at banken har brugt en blanding af små og store bogstaver i den forreste del af hans mailadresse, som kun skal indeholde små bogstaver. Den af banken fremlagte information fra internettet om brug af små og store bogstaver i mailadresser er fra 2006 og er forældet.

Han modtog heller ikke besked på platformen.

Bankens oplysninger stemmer ikke overens med bankens meddelelser/chatbeskeder af 25. og 26. december 2018 og af 17. januar 2019.

Banken påstår, at den ringede til ham mange gange. Banken har ikke efterladt en besked på hans telefonsvarer.

Han klagede til banken, som oplyste, at han var velkommen til at gå videre med klagen, og at hverken Finanstilsynet eller andre kunne røre banken.

Banken skal erstatte ham tabet på 53.000 DKK, som han blev påført ved lukningen af valutapositioner.

Saxo Bank har anført, at banken ændrede marginkravene i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser, som klageren havde accepteret.

Alle rimelige tiltag blev gennemført fra bankens side i forhold til klageren.

Banken sendte den fremlagte e-mail til klageren den 7. december 2018. Det fremgår af systemet ”Adobe Campaign”, der blev brugt til udsendelse af mailen, at e-mailen blev succesfuldt sendt til klageren. Banken er ikke ansvarlig for, hvis mailen endte i klagerens spamfilter. Banken har efter nærmere undersøgelse fundet ud af og har påvist, at klageren åbnede mailen den 19. december 2018 kl. 11.43, jf. den fremlagte ”Recepient Delivery Log”. Den røde stjernemarkering ud for klagerens navn i ”Recepient Delivery Log” betyder ikke, at der er fejl i systemet men blot, at felterne skal være udfyldt og ikke må efterlades tomme. Brug af små bogstaver i den første del af mailadressen har ingen betydning, jf. den fremlagte information fra internettet, som er opdateret i februar 2019.

Banken forsøgte at ringe til klageren adskillige gange, dog uden at få kontakt med ham.

Banken sendte endvidere notifikation om marginændringen via platformen. Det fremgår af den fremlagte aktivitetslog, at klageren loggede på platformen flere gange den 7. december 2018. Andre kunder har bekræftet, at de så notifikationen på platformen. Banken er derfor uforstående for, hvorfor klageren ikke så den.

Marginændringerne trådte i kraft den 10. december 2018. De af klageren fremlagte meddelelser/chatbeskeder af 25. og 26. december 2018 og 17. januar 2019 er derfor irrelevante.

Banken afviser på det kraftigste klagerens påstand om, at banken skulle have oplyst, at ”ingen hverken Finanstilsynet eller andre kan røre dem”. Klageren opfordres til at uddybe og dokumentere denne påstand.

Ankenævnets bemærkninger

Med virkning fra den 10. december 2018 ændrede Saxo Bank marginkravene for britiske pund (GBP).

Ankenævnet finder, at banken i henhold til sine generelle forretningsbetingelser var berettiget til at ændre marginkravet.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med det af banken fremlagte materiale i sagen til grund, at banken sendte en e-mail til klageren om ændring af marginkravene den 7. december 2018, og at e-mailen blev åbnet af klageren den 19. december 2018. Oplysningerne blev endvidere givet via bankens handelsplatform.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.