Indsigelse mod tvangslukning af valutaswap trods tilbud om yderligere sikkerhed/indskud

Sagsnummer:231/2012
Dato:28-08-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg og Karin Sønderbæk
Klageemne:Valuta - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod tvangslukning af valutaswap trods tilbud om yderligere sikkerhed/indskud
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod Spar Nord Banks lukning af hans valutaswap i efteråret 2011 trods hans tilbud om yderligere sikkerhed/indskud

Sagens omstændigheder

Den 2. september 2008 indgik klageren en aftale med Spar Nord Bank om en fem-årig valutaswap med en hovedstol på 431.965,44 schweizerfranc (CHF) svarende til 2 mio. danske kroner (DKK). CHF-kursen var 463.

Valutaswappen udviklede sig negativt for klageren, idet CHF-kursen efterfølgende steg.

Den 2. februar 2011 underskrev klageren en rammeaftale med banken om handel med derivater inden for en vægtet såkaldt risikoline på 1 mio. kr. fordelt på en såkaldt forretningsline på 400.000 kr. og en såkaldt tabsline på 600.000 kr. Af aftalen fremgår i øvrigt blandt andet:

"…

8. Overskridelse af forretningsline og/eller tabsline

Ved overskridelse af tabsline vil Spar Nord tilstræbe at kontakte Kunden med krav om, at overskridelsen afvikles ved kontant indbetaling eller der stilles sikkerhed derfor.

Såfremt forretningsline eller tabsline overskrides har Spar Nord ret, men ikke pligt til atstille krav om supplerende sikkerhed. Sikkerheden skal stilles på anfordring

lukke Kundens forretninger helt eller delvist efter eget valg

træffe anden aftale med Kunden.Uanset om Kunden kontaktes eller ej, kan Kunden ikke etablere nye forretninger, såfremt forretningsline eller tabsline er overskredet.

Såfremt Spar Nord vælger at fremsætte krav om sikkerhedsstillelse eller lukning af forretninger skal dette opfyldes inden for et meget kort tidsrum samme dag ….

Uanset om Kunden kontaktes eller ej, så er rammeaftalen misligholdt, hvis forretningsline eller tabsline overskrides.

Ved misligholdelse kan Kunden ikke længere disponere under rammeaftalen og Spar Nord er berettiget (men ikke forpligtet) til at lukke alle Kundens forretninger helt eller delvist.

10. Misligholdelse

10.1

Spar Nord kan uden varsel opsige rammeaftalen med tilhørende forretninger i følgende tilfælde:ved overskridelse af tabsline

…"Den 31. maj 2011, hvor valutaswappen havde en negativ værdi på 646.301 kr., indsatte klageren 80.000 kr. på en sikringskonto i banken til sikkerhed for overskridelse af tabsline.

Den 12. juli 2011, hvor valutaswappen havde en negativ værdi på 795.585 kr., indsatte klageren yderligere 160.000 kr. på sikringskontoen.

Den 29. juli 2011 var den negative værdi af valutaswappen steget til 845.275 kr., hvorved rammeaftalens tabsline på 600.000 kr. med tillæg af indeståendet på sikringskontoen på 240.000 kr. blev overskredet.

Banken lukkede samme dag valutaswappen via en modgående terminsforretning til en CHF-kurs på 659,39, svarende til et valutakurstab for klageren på 848.207,33 kr. ((659,36 ÷ 463) x (431.965,44 : 100)). Swappen blev endeligt afregnet den 1. december 2011.

På lukningstidspunktet havde klageren et indestående på 44.225 kr. på en såkaldt stjernekonto i banken og sam­men med sin ægtefælle en bilkredit med en aktuel trækningsret på cirka 235.000 kr.

CHF-kursen steg i august 2011 til over kurs 700, hvorefter kursen i løbet af efteråret faldt til lidt over kurs 600.

I begyndelsen af december 2011 blev klagerens og ægtefællens faste ejendom omprioriteret med et provenu på ca. 750.000 kr.

Parternes påstande

Den 21. juni 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal betale en erstatning på 848.207,33 kr., subsidiært et mindre beløb, dog mindst 182.981 kr.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken henvendte sig om udviklingen i CHF-kursen og meddelte, at banken ville lukke forretningen hvis kursen fortsatte med at stige. Han gjorde det klart for banken, at han på ingen måde ønskede at lukke valutaswappen. Han oplyste, at han anså den høje kurs på CHF for at være et forbigående fænomen, og at han ville stille yderligere sikkerhed eller foretage yderligere indbetalinger.

Banken lukkede herefter valutaswappen uden forudgående meddelelse til ham og uden at give ham mulighed for at stille yderligere sikkerhed.

Bankens begrundelse var, at tabslinjen var overskredet, og at han ikke havde mulighed for at stille yderligere sikkerhed. Dette var imidlertid ikke korrekt, da han med indeståendet på stjernekontoen og trækningsmuligheden på bilkreditten kunne disponere over cirka 300.000 kr., som han straks ville have indskudt på engagementet, hvis banken havde givet ham mulighed herfor. Han iværksatte også en omprioritering med henblik på at skaffe likviditet.

Bankens begrundelse for lukningen viser, at banken i den konkrete sag anså sig for forpligtet til at opretholde swappen, hvis han kunne stille yderligere sikkerhed.

Lukningen var ansvarspådragende for banken, idet han klart havde tilkendegivet, at han ønskede at stille supplerende sikkerhed, og idet han rent faktisk både kunne og ville have gjort det. Banken har med sin handlemåde reelt afskåret ham fra at stille supplerende sikkerhed og dermed undgå lukning. Banken forholdt sig ikke reelt til, om den sikkerhed, som han kunne tilbyde, var tilstrækkelig.

Lukningen skete på det værst mulige tidspunkt. Allerede i januar 2012 og ved klagens indgivelse i juni 2012 var CHF-kursen ca. 617. Banken bør derfor i hvert fald betale en erstatning i forhold hertil, svarende til 182.981 kr. ((659,36 ÷ 617) x (431.965,44 : 100)).

Spar Nord Bank har anført, at man som følge af overskridelsen af tabsline var berettiget til at lukke valutaswappen, jf. rammeaftalens punkt 8. Af rammeaftalens punkt 10.1 fremgår tillige, at rammeaftalen kan opsiges uden varsel ved overskridelse af tabsline.

Der var løbende mundtlig kontakt mellem banken og klageren i forbindelse med stigning i CHF-kursen.

Klageren har ikke bestridt bankens ret til at lukke forretningen ved overskridelse af tabsline. Klageren gør gældende, at banken ved sine handlinger – ved kontakten med klageren – har fraskrevet sig denne ret, hvilket banken bestrider.

Den omstændighed, at banken har ret, men ikke pligt til at forlange supplerende sikkerhed er ikke ensbetydende med, at banken skal acceptere en tilbudt sikkerhed. Det er bankens vurdering, om en tilbudt sikkerhed er tilstrækkelig.

Banken har hverken fraskrevet sig retten til at lukke forretningen eller til selv at vurdere, om en tilbudt sikkerhed var tilstrækkelig.

Banken vurderede den sikkerhed, som klageren tilbød, som utilstrækkelig, og valgte derfor at tvangslukke forretningen i henhold til rammeaftalen.

Bilkreditten var på baggrund af klagerens ægtefælles ansættelse i banken ydet på personalevilkår, og var ikke bestemt til finansielle forretninger.

Ankenævnets bemærkninger

Tabsline var overskredet, da Spar Nord Bank med valør den 1. september 2011 lukkede klagerens valutaswap i schweizerfranc (CHF) med et kurstab for klageren på 848.207,33 danske kroner (DKK).

Lukningen skete herefter i overensstemmelse med punkt 8 i rammeaftalen mellem banken og klageren, hvorefter der tilkommer banken en ret til at lukke kundens forretninger, hvis tabsline overskrides. Banken har ikke givet afkald på sin ret til at lukke forretningen, og banken var ikke forpligtet til at acceptere den af klageren tilbudte yderligere sikkerhedsstillelse, der blandt andet forudsatte, at klageren skulle udnytte en trækningsret på en bilkredit.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.