Spørgsmål om ansvar i forbindelse med overførsel via Western Union.

Sagsnummer:18/2005
Dato:08-06-2005
Ankenævn:John Mosegaard, Tina Dhanda, Karin Duerlund, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Betalingsoverførsel til udlandet - gennemførelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar i forbindelse med overførsel via Western Union.
Indklagede:BG Bank (Danske Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet, om indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med en overførsel, som indklagede som agent for Western Union foretog på klagerens anmodning.

Sagens omstændigheder.

Den 15. november 2004 henvendte klageren sig på Ikast posthus med henblik på at overføre 1.204 (GBP) svarende til 13.297 kr. til en betalingsmodtager i London. Overførslen skulle ekspederes af indklagede som agent for Western Union.

Om baggrunden for betalingen har klageren oplyst, at han på Internettet havde købt en guitar via internetauktionen Ebay. Det viste sig imidlertid, at sælgeren havde udøvet et såkaldt spoof-bedrageri, hvorved sælger havde overtaget Ebays identitet på Internettet.

Indklagede har oplyst, at pengeoverførsler via Western Union giver mulighed for at overføre kontanter til en modtager uden, at afsender eller modtager har en bankkonto. Afsender kan ved henvendelse til en agent, her indklagede, indbetale et beløb; modtageren kan få minutter senere få udbetalt et tilsvarende kontantbeløb alene ved forevisning af legitimation hos en Western Union agent på modtagerens opholdssted.

Klageren har om ekspeditionen på posthuset oplyst, at medarbejderen M bad ham udfylde en blanket med modtagers navn og adresse. M spurgte, om der var tale en pengeoverførsel i forbindelse med kommerciel handel, hvortil han oplyste, at han havde købt en guitar af en sælger på Internetauktionen Ebay. M kommenterede ikke dette. Hele ekspeditionen foregik hos M, og da han havde udfyldt blanketten, og M havde kontrolleret udfyldelsen, meddelte M, at "du skal lige huske at skrive under her". M gav ham en kuglepen og pegede på et sted på blanketten, hvorefter han underskrev.

Kopi af blanketten brugt i forbindelse med overførslen er fremlagt under sagen. Af denne fremgår på forsiden oplysninger om afsender og beløbsmodtager samt posthusets kvittering for beløbets modtagelse. I nederste højre hjørne er anført:

"Vigtigt: som tillæg til det påtrykte gebyr ovenfor opnår Western Union en kursgevinst ved valutakursvekslingen. Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg har læst, forstået og accepteret de betingelser, der gælder for denne serviceydelse, og som står på bagsiden af denne blanket, på egne og modtagers vegne.

Kundens underskrift/Customer's signature

[klagers underskrift]

"

Af blankettens bagside fremgår:

"BETINGELSER FOR WESTERN UNIONS BETALINGS­OVER­FØRSELS­SERVICE

...

2. Udbetaling

Et overførselsbeløb udbetales normalt kontant, men nogle agenter betaler i check eller i en kombination af kontanter og check. Udbetalingen forudsætter, at modtageren kan vise legitimation med navn - navnet skal svare til det navn, afsender har skrevet på forsiden af denne blanket. Desuden kan der være særlige betingelser for at få udbetalt et beløb hos den enkelte Western Union-agent. Stemmer modtagernavnet på denne blanket ikke overens med navnet på modtagers legitimation, bliver beløbet ikke udbetalt. Forventer afsender, at modtager ikke kan legitimere sig, kan afsender skrive et testspørgsmål med tilhørende svar, hvis overførslen er på op til DKK 6.500. Vær opmærksom på, at testspørgsmålet ikke bliver brugt, hvis modtageren alligevel kan fremvise legitimation med navn, der svarer til det modtagernavn, afsender har skrevet på forsiden af blanketten.

8. Ansvar

Western Union og dens agenter er erstatningsansvarlig ved et direkte tab, hvis Western Union og dens agenter på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Western Union og dens agenter har derimod ikke ansvaret for indirekte, specielle eller tilfældige tab eller følgetab. Hvis Western Union vurderer, at en overførsel og/eller dens formål kan være i strid med den gældende lovgivning, kan Western Union afvise at modtage eller gennemføre overførslen uden ansvar.

Advarsel: Overførsler via denne Western Union betalingsoverførselsservice egner sig ikke til kommercielt brug - fx internethandel. Western Union giver ikke erstatning, hvis en kunde ikke modtager en aftalt vare eller service ydelse."

Klageren har anført, at efter at have erfaret, at han havde været udsat for et bedrageri, fik han oplyst, at den adresse, som bedrageren havde oplyst som sin egen, ikke eksisterer.

Til brug for fremsættelsen af sin indsigelse udfyldte klageren primo december 2004 et spørgeskema, hvor klageren oplyste om omstændighederne ved ekspeditionen og overførslen. Indklagede forelagde indsigelsen for Western Union.

Ved skrivelse af 5. januar 2005 meddelte indklagede klageren, at Western Union ikke på det foreliggende grundlag havde kunnet imødekomme klagen. Western Union havde hos udbetalingsagenten undersøgt, om reglerne for udbetaling var overholdt. Oplysningerne på overførselsblanketten og ubetalingsbilaget var blevet sammenlignet med de elektroniske oplysninger i systemet. Indklagede fastholdt, at beløbet var blevet udbetalt til korrekt modtager.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. januar 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 13.927 kr. (13.297 kr. + overførselsgebyr 630 kr.).

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han i forbindelse med ekspeditionen på posthuset ikke fik en reel orientering om klausulen anført på overførselsblankettens bagside. M kunne ikke på noget tidspunkt være i tvivl om, at han ikke havde gjort sig bekendt med betingelserne på bagsiden eller om, at han ikke nåede at læse, hvad han skrev under på. Han gik ud fra, at det var en formalitet, hvor han ved sin underskrift bekræftede pengeoverførslen.

Han bestrider, at M ved ekspeditionen forespurgte, om betalingen vedrørte handel via Internettet, samt at beløbet ville være tabt, hvis han ikke modtog den købte vare. Han oplyste, at der var tale om køb af en guitar via internetauktionen Ebay. Denne oplysning kommenterede M ikke. Han modtog først blanketten med kvittering for indbetalingen efter ekspeditionens gennemførelse og var af denne grund ikke opmærksom på betingelserne anført på bagsiden.

Indklagede har oplyst, hvorledes ekspeditionen skulle forløbe, hvis den var udført korrekt, men intet om den konkrete ekspedition, da M ikke husker denne. Han stiller sig undrende over for M's bekræftelse af, at M altid følger den rigtige procedure henset til, at M intet husker om ekspeditionen af ham.

Han følte sig i forbindelse med sin efterfølgende forespørgsel om klagemulighed dårligt behandlet hos indklagede. Pågældende medarbejder gentog konstant, at der ikke var nogen forsikring, når der var tale om en kommerciel handel.

Han har foretaget politianmeldelse vedrørende bedrageriet.

Indklagede har anført, at ved overførsler på beløb på mere end 7.500 kr. fremkommer der på den ekspederende medarbejders skærm en oplysning om, at kunden skal forespørges, om overførslen er betaling for handel via Internettet. I bekræftende fald skal kunden anbefales ikke at benytte produktet til dette formål. Samtidig skal medarbejderen oplyse, at beløbet er tabt, hvis kunden ikke modtager varen.

M har skriftligt bekræftet, at hun altid følger denne procedure, men ikke husker den konkrete ekspedition. Hun har muligvis udleveret blanketten direkte til klageren, og det er muligt, at hun har bedt klageren skrive under i underskriftsfeltet. Hun afviser, at klageren kan have udfyldt blanketten under hendes vejledning, idet hun altid anmoder kunder om at gå væk fra skranken for at udfylde blanketter bl.a. for at give plads til andre ekspeditioner. Hun afviser at have anvendt ordet "kommerciel handel".

Klageren havde mulighed for at sætte sig ind i betingelserne for overførslen på forhånd. Klageren har ved sin underskrift på blanketten bekræftet, at han havde læst, forstået og accepteret overførselsbetingelserne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagede har anført, at indklagedes medarbejder har oplyst, at hun altid følger den foreskrevne procedure om ved overførsler via Western Union systemet at forespørge kunden, om overførslen er en betaling for handel på via Internettet og i bekræftende fald at anbefale kunden ikke at benytte en Western Union overførsel til dette formål, ligesom medarbejderen altid oplyser, at beløbet er tabt, hvis kunden ikke modtager varen. Klageren har bestridt, at medarbejderen gav disse oplysninger ved ekspeditionen af ham.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.