Omlægning af værdipapirbeholdning.

Sagsnummer:236/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Omlægning af værdipapirbeholdning.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I august 1993 omlagde klageren sin beholdning af værdipapirer, der bl.a. bestod af 9% obligationer 2022 til nominelt 1.051.000 kr. 6% Statsgældsbeviser 1996 I. Ifølge indklagede skyldtes omlægningen, at klageren ønskede at have et disponibelt beløb af hensyn til et påtænkt huskøb, og at kursen på de lange 9% obligationer var gunstig.

Klageren rettede den 6. januar 1994 henvendelse til indklagede med henblik på omlægning af sine investeringer. Ifølge indklagede oplyste klageren, at hushandelen var "faldet på plads", og at han ønskede, at investeringen "matchede" et huslån med en restløbetid på 28½ år. Ifølge klageren, der på dette tidspunkt var 65 år, ønskede han en omlægning af sine investeringer til korte eller mellemlange obligationer (10-15 år), men indklagede anbefalede ham i stedet at omlægge til 6% 2026 obligationer med henblik på senere omlægning. Indklagede afregnede samme dag klagerens salg af nominelt 1.051.000 kr. 6% Danske Statsgældsbeviser 1996 I og køb af nominelt 1.152.000 kr. 6% Danske Kredit 2026.

Klageren har ved klageskema af 18. juni 1996 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at stille ham, som om han havde købt obligationer med 15 års løbetid.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede anbefalede ham at købe værdipapirer med en løbetid, der er urimelig i forhold til hans alder. Han ønskede at omlægge til obligationer med 10-15 års løbetid, men indklagede anbefalede obligationer med lang løbetid. Han betvivlede ikke indklagedes vurdering. Den effektive rente på 15-årige og 30-årige obligationer var på daværende tidspunkt næsten var den samme. Indklagedes betragtninger om "matchning" af huslån er efterrationalisering. Det bestrides, at omlægningen skete i overensstemmelse med hans eget forslag. Indklagedes fejl er af samme art som i Ankenævnets kendelse nr. 95/1995.

Indklagede har anført, at klageren ønskede, at investeringen "matchede" et huslån med en restløbetid på 28½ år, hvorfor en investering i 6% 2026 obligationer blev drøftet. Indklagedes bemærkninger om klagerens huslån er ikke udtryk for efterrationalisering. Ved investering i lange obligationer kunne klageren langtidssikre sit renteafkast og anvende indtægten til betaling af huslånet. Det bestrides, at der blev drøftet muligheder, som var i strid med klagerens eget forslag. Ved investering i 6% obligationer 2026 frem for 6% obligationer 2011 opnåede klageren en effektiv rente, der var en anelse højere - for Danske Kredit annuitet 6% 2026 7,07% p.a. og for Danske Kredit annuitet 6% 2011 7,05% p.a. - og en langtidssikring af afkastet. Indklagedes forventninger til kursudviklingen for de lange obligationer var i overensstemmelse med de forventninger, markedet i øvrigt havde. Klageren traf selv beslutning om omlægningen og har dermed selv påtaget sig risikoen for kursudviklingen. Ankenævnets kendelse nr. 95/1995 kan ikke sammenlignes med den foreliggende sag, idet der i nævnte sag var tale om investering af kontant indestående på en kapitalpension 16 måneder før pensionstidspunktet. I den foreliggende sag har klageren også inden investeringen i 6% obligationer 2026 haft en værdipapirbeholdning. Klageren har også indtil august 1993 ejet lange obligationer og ønskede bl.a. af likviditetsmæssige årsager at have korte papirer i en periode. Indklagede har ydet en redelig rådgivning i overensstemmelse med de ønsker og hensigter, klageren har fremsat.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede har begået ansvarspådragende fejl ved sin rådgivning af klageren forud for omlægning af hans obligationsbeholdning i januar 1994. Klagerens alder ændrer ikke herved.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.