Indsigelse vedrørende et pengeinstituts indsættelse af klagerens midler på ægtefællens kapitalpensionskonto

Sagsnummer:100/2013
Dato:28-08-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Hans Daugaard og Christian Bremer
Klageemne:Kapitalpensionskonti - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse vedrørende et pengeinstituts indsættelse af klagerens midler på ægtefællens kapitalpensionskonto
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse over for Danske Andelskassers Bank vedrørende indsættelse af hans midler på ægtefællens kapitalpensionskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren havde i 2008 en personligt drevet virksomhed. I sagen er fremlagt en udskrift for virksomhedens konto i Andelskassen Nordøstjylland (nu: Danske Andelskassers Bank). Af kontoudskriften fremgår:


Dato

Tekst

=Kredit
- =Debet

Saldo
- = Debet

18.12.2008

66.949,72 -

19.12.2008

til kapitalpension

40.000,00 -

106.949,72 -

19.12.2008

…[et kontonummer]

40.000,00

66.949,72 -

19.12.2008

til kap. pens. pga. max på 44500

37.500,00 -

104.449,72 -

22.12.2008


Danske Andelskassers Bank har anført, at klageren ønskede at indskyde det maksimale beløb for 2008 på sin kapitalpension - hvorfor andelskassen den 19. december 2008 overførte 40.000 kr. hertil. Beløbet blev imidlertid tilbageført samme dag, da det blev konstateret, at det maksimale beløb på 44.500 kr. var blevet overskredet. Da det korrekte beløb på 37.500 kr. herefter blev overført af andelskassen, skete dette ved en fejl til hans ægtefælles kapitalpension. Banken har videre anført, at klageren efterfølgende accepterede dette.

Klageren har anført, at han ikke accepterede fejlen og at han primo december 2012 sendte en mail til sin rådgiver om, at banken skulle betale 44.000 kr. samt 11 % i renter tilbage fra tidspunktet, hvor beløbet blev hævet. Banken afslog dette.

Parternes påstande

Den 20. marts 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Andelskassers Bank skal betale ham 44.000 kr. tilbage med 11 % i rente fra 2009 til 2013.

Danske Andelskassers Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han i 2008 overførte 44.000 kr. til sin kapitalpensionskonto.

Midlerne blev hævet i 2009 og han modtog ingen afregning.

Han kontaktede sin rådgiver, som efter lang tid finder pengene. Rådgiveren har overført dem til hans ægtefælles konto og investeret dem. Rådgiveren sagde, at det ikke betød noget.

Han bad om at få beløbet tilbageført, men det kunne kun lade sig gøre ved at sælge investeringerne og så skal der betales skat.

Han har haft mange samtaler med pengeinstituttets ansatte herom. De sagde alle det samme.

Han er berettiget at få beløbet tilbage med renter. Skal der betales skat, må banken betale den.

Ifølge SKATs oplysninger var det maksimale beløb, som kunne indskydes i 2008, 44.500 kr. - og ikke 37.000 kr. som oplyst af banken.

Kapitalpensionen er privat og ikke en virksomhedsordning, så derfor hører udbetaling til på den private konto.

Det var ikke revisoren, der gjorde opmærksom på fejlen. Det var ham selv sammen med rådgiveren, der fandt fejlen.

Han har ikke forholdt sig passiv, men har nævnt fejlen mange gange over for de ansatte, hvilket også må fremgå af deres mødereferater.

Så sagen er ikke forældet.

Han har aldrig accepteret, at det var i orden.

Danske Andelskassers Bankhar blandt andet anført, at det korrekte beløb udgør 37.500 kr.

Beløbet hidrører fra hans virksomheds konto.

Det var virksomhedens revisor, der gjorde andelskassen opmærksom på fejlen i forbindelse med, at han lavede regnskab i foråret 2009.

Det var da ikke længere muligt at tilbageføre beløbet. Det blev aftalt med klageren og revisoren, at beløbet skulle forblive på ægtefællens pensionskonto og udgøre løn fra virksomheden til hende for det arbejde, som hun havde udført - idet det skattemæssigt ikke havde nogen betydning, hvem af ægtefællerne, der fik fradraget.

Sagen er forældet, da fejloverførslen skete i 2008.

Klageren har under alle omstændigheder udvist retsfortabende passivitet.

Ankenævnets bemærkninger

Senest ved modtagelse af kontoudtog i forbindelse med årsskiftet 2008/2009 havde klageren mulighed for at konstatere, at beløbet på 37.500 kr. ikke er indsat på klagerens kapitalpensionskonto. Forældelsesfristen på tre år, jævnfør forældelsesloven § 3, stk. 2, jævnfør stk. 1, regnes derfor fra 2009. Et eventuelt erstatningskrav mod Danske Andelskassers Bank var derfor forældet, da klageren den 18. marts 2013 indbragte sagen for Ankenævnet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i sin klage.