Krav om erstatning for tab på investering i 2006 i virksomhedsobligationer.

Sagsnummer:13/2010
Dato:06-12-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Mette Gade, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på investering i 2006 i virksomhedsobligationer.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på investering i 2006 i virksomhedsobligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren, der har bopæl i Tyskland, blev i 1986 kunde i Jyske Banks Private Banking afdeling.

Ved udgangen af 2005 havde klageren to poster virksomhedsobligationer til en kursværdi på i alt knap 500.000 kr. i et åbent værdipapirdepot i banken.

Ved e-mail af 31. oktober 2006 til klageren oplyste banken om fem virksomhedsobligationer, som banken aktuelt anbefalede. Ét af papirerne var EUR 6,25 % Bank TuranAlem 2011 med en rating BB.

Bank TuranAlem var efter det oplyste en storbank i Kazakhstan.

Den 22. november 2006 afregnede banken klagerens køb af nominelt 45.000 EUR 6,25 % TuranAlem Finance B.V. 27. september 2011 til kurs 100,3750, svarende til en kursværdi på 45.168,75 EUR.

Jyske Bank har oplyst, at TuranAlem Finance B.V. er et helejet datterselskab af Bank TuranAlem. Selskabets eneste formål er at udstede obligationer og genudlåne midlerne til banken. Obligationerne, som klageren investerede i, var seniorobligationer, der var ligestillet med seniorobligationer udstedt af banken. Det havde derfor ingen betydning for risikoen, at obligationerne var udstedt af TuranAlem Finance B.V. og ikke af Bank TuranAlem.

Pr. den 31. december 2006 indeholdt klagerens depot tre poster virksomhedsobligationer til en kursværdi på i alt 572.953 DKK, hvoraf værdien af TuranAlem obligationerne udgjorde 338.539 kr.

I oktober 2007, hvor klagerens investeringer havde en værdi på cirka 80.000 EUR, blev der udarbejdet en risikoprofil for klageren. Det fremgår, at klageren ønskede at investere 100.000 EUR, at investeringshorisonten var 3 - 7 år, og at klageren var "lidt afhængig" af midlerne. Klagerens indstilling til risiko var "moderat". Et negativt afkast på 20 % kunne accepteres. Banken fraskrev sig i den forbindelse et eventuelt ansvar, hvis der skulle opstå et negativt afkast, der oversteg 20 %.

På baggrund af investeringshorisonten sammenholdt med risikovilligheden blev klageren anbefalet bankens stabile profil, der indebar en fordeling med 20 % i aktier og 80 % i obligationer. På det grundlag anbefalede banken at placere 20 % i Jyske Invest Favourite Equities, der var en aktiebaseret investeringsforening. Obligationsdelen skulle fordeles på JI European Bond Fund (20 %), JI Emerging Local Market Bond Fund (30%) og JI High Yield Corporate Bond Fund (30 %).

Alternativt anbefalede banken JI Stable Strategy Fonds, hvorved klageren ifølge banken kunne opnå dels en fordeling mellem aktier og obligationer svarede til den anbefalede, dels større spredning og dermed lavere risiko og endelig lavere omkostninger.

Ved brev af 1. november 2007 besvarede banken en forespørgsel fra klageren om et investeringsforslag på 20.000 EUR. Banken anbefalede på ny JI Stable Strategy Fonds, som svarede til klagerens risikoprofil. Banken nævnte endvidere tre aktuelle anbefalinger på BB-ratede virksomhedsobligationer, herunder Bank TuranAlem, samt JI Favourite Equities.

Pr. den 31. december 2007 udgjorde værdien af depotet 517.938 kr. fordelt på tre virksomhedsobligationer, herunder beholdningen af TuranAlem obligationer på uænd­ret nominelt 45.000 EUR, nu til en kursværdi på 280.466 DKK.

Pr. den 31. december 2008 var klagerens TuranAlem obligationer faldet til en kursværdi på 142.492 DKK (kurs 42,50).

Ved brev af 13. november 2009 til banken rejste klageren krav om erstatning for tabet på TuranAlem obligationerne. Banken afviste kravet.

Pr. den 31. december 2009 udgjorde værdien af obligationerne 113.185 DKK (kurs 33,80).

Den 6. januar 2010 indgav klageren en klage over Jyske Bank til Ankenævnet.

Den 26. januar 2010 blev obligationerne solgt til kurs 36,50, svarende til en kursværdi på 122.065 DKK.

Jyske Bank har under sagen fremlagt blandt andet bankens analyser af Bank Turan-Alem virksomhedsobligationer for årene 2008 og 2009.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal betale erstatning for hans tab på TuranAlem obligationerne.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at investeringerne skete på grundlag af bankens anbefalinger. Han havde tillid til, at anbefalingerne stemte med hans risikoprofil både før og efter oktober 2007, hvor det tydeligt fremgik at hans risikovillighed var lav risiko. Han fravalgte derfor også at placere en del af midlerne i aktier, således som banken anbefalede.

TuranAlem obligationerne blev anbefalet af banken både den 31. oktober 2006 og den 1. november 2007.

Det viste sig, at TuranAlem obligationerne var højrisikopapirer, som ikke passede til hans risikoprofil.

Banken burde have gjort ham opmærksom på risikoen ved dels de enkelte papirer, dels den manglende spredning. Banken havde rig lejlighed hertil, idet han havde kontakt med banken ca. en gang om måneden.

Jyske Bank har anført, at klageren selv valgte at investere i TuranAlem obligationerne, der var blandt de virksomhedsobligationer, som banken anbefalede. Det var bankens vurdering, at der var tale om en investering med et godt afkast.

Klageren har gennem mange år haft virksomhedsobligationer i sin portefølje, og TuranAlem obligationerne var ikke dårligere ratede end andre af de obligationer, som klageren tidligere har handlet.

Klageren ønskede en større risiko på sine investeringer end hans risikoprofil tilsagde.

Banken anbefalede en større spredning af investeringerne, men klageren fastholdt sit ønske om at investere i enkeltpapirer. Klageren ønskede hverken at eksponere sig mod aktier eller at følge bankens anbefaling om en porteføljestrategi, hvor han ved spredning af investeringerne kunne begrænse risikoen.

Banken anbefalede blandt andet JI Stable Strategy Fonds, der nøjagtigt stemte med klagerens risikoprofil. Klageren ønskede imidlertid ikke at investere i en investeringsfond, men ønskede fortsat at investere i virksomhedsobligationer. På den baggrund oplyste banken om virksomhedsobligationer, hvor banken havde købsanbefaling.

I december 2007 købte klageren virksomhedsobligationer for nominelt 17.000 EUR med en rating BBB.

Klageren blev flere gange både mundtligt og skriftligt gjort opmærksom på, at investeringerne ikke stemte med investeringsprofilen, og klageren blev præsenteret for investeringsforslag, der var i overensstemmelse med hans investeringsprofil. Klageren valgte imidlertid bevidst ikke at følge anbefalingen. Det er derfor klagerens eget ansvar og risiko, at hans investeringer ikke var i overensstemmelse med investeringsprofilen.

Kursfaldet på TuranAlem obligationerne skal ses i sammenhæng med den finansielle krise.

Bankens analyser af Bank TuranAlem virksomhedsobligationerne, herunder købs-, hold- og salgsanbefalinger, hvilede på et veldokumenteret og gennemarbejdet grundlag. Det var ikke banken ansvar, at kursen på obligationerne ikke udviklede sig som forventet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Fastlæggelsen af klagerens investeringsprofil i oktober 2007 viste blandt andet, at klagerens risikovillighed var moderat risiko. På den baggrund fremkom Jyske Bank med et investeringsforslag som indebar en omlægning af klagerens tre poster virksomhedsobligationer, hvoraf TuranAlem obligationer udgjorde mere end halvdelen af den samlede værdi. Banken foreslog dels en konkret sammensætning af aktie- og obligationsbaserede investeringsbeviser, dels et alternativ bestående af JI Stable Strategy Fonds, hvor investeringsprofilen efter bankens opfattelse var den samme som klagerens.

Klageren fulgte ikke anbefalingen men valgte i stedet at købe yderligere virksomhedsobligationer, således at hans beholdning pr. den 31. december 2007 bestod af tre virksomhedsobligationer til en værdi på i alt ca. 518.000 kr.

Det lægges til grund, at risikoen på klagerens portefølje herefter væsentligt oversteg, den mellem risikovillighed, som klageren ved fastlæggelsen af investeringsprofilen i oktober 2007 havde givet udtryk for, at han kunne acceptere. Ankenævnet finder, at det i denne situation påhvilede banken at rådgive klageren herom.

Klageren har blandt andet anført, at banken burde have gjort ham opmærksom på risikoen ved dels de enkelte papirer, dels den manglende spredning. Jyske Bank har blandt andet anført, at klageren flere gange blev gjort opmærksom på, at investeringerne ikke stemte med investeringsprofilen. På baggrund af parternes modstridende opfattelser af drøftelserne i forlængelse af fastlæggelsen af investeringsprofilen finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.