Spørgsmål om checkbeløb blev indsat på konto eller udbetalt.

Sagsnummer:164/2007
Dato:13-11-2007
Ankenævn:Peter Blok, Karen Frøsig, Carsten Holdum, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Bog - frigørende udbetaling
Check - indløsning
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om checkbeløb blev indsat på konto eller udbetalt.
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om en af klageren indløst check blev indsat på klagerens konto eller udbetalt til klageren.

Sagens omstændigheder.

Klageren har en indlånskonto med en tilknyttet bankbog hos Amagerbanken.

Den 9. oktober 2006 henvendte klageren sig til banken med en check på 37.115 kr., som han ønskede at indsætte på kontoen.

Banken har anført, at checken blev bogført på klagerens konto kl. 12.04.22. Under ekspeditionen anmodede klageren om at få checkbeløbet udbetalt i stedet for at få beløbet indsat på kontoen. Den ekspederende medarbejder indhentede accept til udbetaling hos en kollega, der kendte klageren som kunde. Checkbeløbet blev herefter udbetalt til klageren kl. 12.05.19. Klageren har bestridt, at han fik checkbeløbet udbetalt.

Ifølge årsopgørelsen pr. den 29. december 2006 for klagerens engagement var der et indestående på 8.866,36 kr. på kontoen. Klageren har anført, at han ikke har modtaget årsoversigten.

Den 20. marts 2007 hævede klageren 5.000 kr. I den forbindelse blev bankbogen ajourført, og klageren konstaterede, at der indestod 37.115 kr. mindre på kontoen end han forventede. På datoen den 9. oktober 2006 fremgik en indbetaling på 37.115 kr. og en udbetaling på samme beløb.

Klageren gjorde indsigelse mod den angivne udbetaling, som indklagede fastholdt.

Parternes påstande.

Den 1. juni 2007 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken skal tilbageføre udbetalingen på 37.115 kr.

Banken har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at checken blev indsat på hans konto, og at han ikke fik noget beløb udbetalt.

Han opdagede først fejlen i forbindelse med hævningen den 20. marts 2007, hvor bankbogen blev ajourført. Hvis han havde modtaget årsoversigten, ville han straks have rettet henvendelse til Amagerbanken.

Han benytter fortrinsvis et andet pengeinstitut, hvor han har størstedelen af sine aktiviteter. Det er derfor ikke usædvanligt, at der går flere måneder imellem, at han benytter/henvender sig til Amagerbanken.

Da bankbogen var forsynet med mærke, var det hans opfattelse, at pengene var sikrede, hvilket tilsyneladende ikke var tilfældet.

Banken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at checkbeløbet blev udbetalt til klageren.

Der foreligger ikke noget udbetalingsbilag, fordi den ekspederende medarbejder, da klageren alligevel ikke ønskede checkbeløbet indsat på kontoen, men udbetalt kontant, betragtede debiteringen som en korrektion af krediteringen.

Det forhold, at der er mærke på bankbogen er uden betydning, idet den ekspederende medarbejder husker, at beløbet blev udbetalt til klageren. Det er normal procedure, at der indhentes accept hos en kollega til udbetaling af checks på større beløb. Udbetalingen skete mindre end et minut efter indbetalingen.

Bankens revision har gennemgået kassebilag, posteringslister m.v. for den pågældende afdeling for den 9. oktober 2006 og dagene heromkring. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionens side, og der er ikke konstateret kassedifferencer af betydning. Kassedifferencen for den 9. oktober 2006 var på 0,14 kr.

Bankbogen er ikke bortkommet fra klageren.

Klageren har udvist passivitet ved først at reagere ca. fem måneder efter udbetalingen. Det fastholdes, at årsoversigten blev sendt til klageren.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, som ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

På baggrund af parternes modstridende forklaringer om hændelsesforløbet ved klagerens indløsning af checken på 37.115 kr. den 9. oktober 2006 og det i øvrigt foreliggende finder Ankenævnet, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.